skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Gohebiaeth

Mae gwisg swyddogol yr ysgol yn rhoi cyfle i chi fel disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe fod yn falch o’ch ysgol, teimlo eich bod yn perthyn iddi a bod yn barod i gynnal safonau uchel o ymddygiad ac ymrwymiad i waith a nodau’r ysgol. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o ran safonau gwisg a disgwylir i bob disgybl gydymffurfio â’n rheolau.

Gwisg swyddogol yr ysgol

Bechgyn

 • Esgidiau du plaen. Rhaid bod eich trwsus yn gorchuddio unrhyw “fŵts” du plaen.
 • Sanau plaen tywyll.
 • Trowsus du plaen. Ni chaniateir jîns o unrhyw fath(gan gynnwys jîns tynn), ‘cords’, trowsus tynn ‘lycra’ na throwsus ‘combat’.
 • Crys polo cotwm gwyn gyda logo’r ysgol.
 • Crys chwys nefi gyda logo’r ysgol yn unig.
 • Hwdi swyddogol yr ysgol du neu nefi.
 • Cot blaen du neu nefi. Ni chaniateir cotiau lledr na ffug‐ledr.

Merched

 • Esgidiau du plaen. Rhaid bod eich trwsus yn gorchuddio unrhyw ‘fŵts’ du plaen. Ni chaniateir sodlau uwch na 4cm.
 • Sanau plaen tywyllneu teits du heb batrwm.
 • Trowsus du plaen. Ni chaniateir jîns o unrhyw fath(gan gynnwys jîns tynn), ‘cords’, trowsus tynn lycra na throwsus ‘combat’.
  Sgert ddu blaen sy’n cyrraedd y pen‐glin. Ni chaniateir sgertiau elastig tynn.
 • Crys polo cotwm gwyn gyda logo’r ysgol.
 • Crys chwys nefi gyda logo’r ysgol yn unig.
 • Hwdi swyddogol yr ysgol du neu nefi.
 • Cot blaen du neu nefi. Ni chaniateir cotiau lledr na ffug‐ledr.

Gwisg swyddogol Addysg Gorfforol yr ysgol

Bechgyn

 • Esgidiau hyfforddi neu rygbi / pêl‐droed addas.
 • Sanau swyddogol yr ysgol, lliw gwin a streipen las golau / sanau gwyn hyfforddi.
 • Siorts pêl‐droed / siorts rygbi nefi gyda logo’r ysgol.
 • Trowsus chwys swyddogol yr ysgol.
 • Crys polo glas golau gyda logo’r ysgol.
 • Crys rygbi swyddogol yr ysgol, lliw gwin a glas golau gyda logo’r ysgol.

Merched

 • Esgidiau hyfforddi addas.
 • Sanau swyddogol yr ysgol, lliw gwin a streipen las golau / sanau gwyn hyfforddi.
 • Siorts pêl‐droed/ sgort gyda logo’r ysgol.
 • Trowsus chwys swyddogol yr ysgol.
 • Crys polo glas golau gyda logo’r ysgol.
 • Siwmper addysg gorfforol lliw gwin gyda logo’r ysgol.

Disgwyliadau ymddangosiad

Tlysau

Nid oes hawl gan ddisgyblion i wisgo colur, ffug‐amrannau na lliw haul ffug. Nid oes hawl gwisgo paent ewinedd, neu estyniadau i’r ewinedd.

Colur

Pupils are not permitted to wear makeup, false eyelashes or fake tan. Nail varnish and nail extensions are not permitted.

Gwallt

Ni chaniateir defnyddio lliw gwallt annaturiol na steil sy’n eithafol o ran ffasiwn. Yr ysgol sy’n penderfynu yr hyn sy’n eithafol. Gall steil eithafol gynnwys, pen wedi’i siafo, “tramlines”, “dreadlocks”, estyniadau ayyb. Nid oes hawl gwisgo bandiau na chlipiau gwallt trwchus na lliwgar – dim ond rhai nefi neu ddu plaen.

Yr ysgol sy’n penderfynu yr hyn sy’n dderbyniol o ran gwisg ac ymddangosiad.

Os na fydd disgyblion yn cydymffurfio fe fydd camau disgyblu yn dilyn.

Gwybodaeth i Rhieni

Sesiwn Awr i Rieni

I fod yn llwyddiannus yn yr ysgol, mae'n rhaid i fyfyrwyr feddu ar y canlynol:

 • Hunangymhelliant
 • Y gallu i gofio sawl darn o wybodaeth
 • Strategaeth adolygu
 • Cefnogaeth yn y cartref

Heb yr elfennau allweddol hyn, gall llwyddo fod yn anodd.

Fel oedolion, rydym yn gwbl ymwybodol o bwysigrwydd dysgu ond nid yw myfyrwyr o reidrwydd yn meddu ar y cymhelliant i wneud eu gorau. Mae dyletswydd arnom i ddarparu'r strwythur a'r gefnogaeth angenrheidiol ar gyfer eu llwyddiant.

Pwy ydym ni a'r hyn rydym yn ei wneud

Mae'n seminarau ledled y DU wedi cael eu datblygu a'u mireinio dros yr 16 mlynedd diwethaf gan dîm o weithwyr addysg proffesiynol, gan gynnwys athrawon a seicolegwyr. Maent yn tynnu sylw at sawl strategaeth brofedig sy'n galluogi myfyrwyr i wneud dysgu'n haws ac yn fwy cynhyrchiol. Ar gyfartaledd, mae 90% o'r bobl sy'n dod i'r seminarau yn dweud eu bod yn dda iawn neu'n ardderchog.

Cofio'r pethau bychain

Mae gwaith ysgol yn llawn pethau pwysig i'w cofio, megis rhestrau, ffeithiau amrywiol, fformiwlâu, etc. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol er mwyn llwyddo mewn arholiadau, ond y cwestiwn yw: sut gellir disgwyl i fyfyrwyr gofio'r cyfan?

Rydym yn addysgu amrywiaeth o dechnegau cofio hawdd eu defnyddio, hwyliog ac effeithiol sy'n defnyddio gallu naturiol yr ymennydd. Rydym yn dangos i fyfyrwyr sut i ddefnyddio'u dychymyg mewn ffordd resymegol sy'n eu galluogi i ddefnyddio dwy ochr yr ymennydd wrth iddynt ddysgu.

Y TECHNEGAU

 • Cofeiriau (e.e. Never Eat Shredded Wheat)
 • Cadwyni Delweddau (gosod rhestr o eiriau mewn stori ddychmygol)
 • Geiriau Cysylltiol (cysylltu eitemau â delwedd sy'n berthnasol â rhif)
 • Loci (dychmygu eitemau mewn lleoliad mewn ystafell etc.)
Cofio'r pethau mawr

Mae llwyddiant mewn arholiadau'n dibynnu ar fwy na chofio ffeithiau penodol yn unig. Sut gallwn ni helpu myfyrwyr i gofio uned gyfan o waith?

Er mwyn i fyfyrwyr gofio rhywbeth yn dda, mae'n rhaid iddynt sicrhau eu bod yn ei ddeall yn gyntaf. Gellir cyfleu hyn gyda'r mantra canlynol: darllen, deall, crynhoi.

Y dull gorau i ddeall a chrynhoi rhywbeth yw chwilio am ei THEMA, PRIF SYNIADAU a'r MANYLION:

 • THEMA: Am beth mae'n sôn?
 • PRIF SYNIADAU: Beth yw'r syniadau allweddol?
 • MANYLION: Pwy? Beth? Ble? Pryd? Pam? Sut?
Cywasgu a Chymryd Nodiadau mewn ffordd Greadigol

Nid yw cael tudalennau hir a diflas o nodiadau yn ffordd effeithiol iawn o gael yr wybodaeth i'r ymennydd yn gyflym. Mae nodiadau creadigol megis rhestrau wedi'u mewnoli, diagramau, neu Fapiau Cysylltu (gweler y llun) yn llawer mwy cynhyrchiol.

Mae angen dychymyg ar gyfer pob un, ond mae hefyd yn gofyn i'r myfyriwr osod eu holl wybodaeth mewn ffordd glir a rhesymegol. Mae hyn yn sicrhau eu bod yn deall yr wybodaeth yn iawn ac mae'n eich helpu i gofio, yn enwedig pan ddefnyddir technegau cofio eraill hefyd.

Adolygu

Unwaith y maent wedi deall, cywasgu a chofio'u gwaith, cynghorir myfyrwyr i roi rhaglen adolygu ar waith. Wedi iddynt gwblhau eu crynodeb o uned, dylent brofi eu hunain. Yr hyn y mae'n rhaid iddynt ei wneud yw llunio eu mapiau cysylltu, diagramau neu restrau o'u cof a gweld faint gallant ei gofio. Gan ddibynnu ar y dull dysgu a ffefrir ganddynt efallai y byddai'n well ganddynt ei ddweud yn uchel wrth eu hunain.

Po fwyaf dychmygol a rhesymegol fo eu crynodeb, y mwyaf y byddant yn ei gofio'r tro cyntaf. Yna dylent nodi'r meysydd na wnaethant eu cofio'n llawn (os oes unrhyw rai) a chanolbwyntio arnynt - ailddarllen, ail-lunio, defnyddio technegau cofio, etc.

Ar ôl profi eu hunain y diwrnod canlynol, yr wythnos ganlynol a'r mis canlynol dylent allu cofio rhwng 90% a 100% o'r wybodaeth, a hyn am ychydig o funudau bob dydd.

SUT I GEFNOGI'CH PLENTYN

Anogwch eich plentyn i ddilyn y rhaglen adolygu. Gwnaethom hefyd edrych ar reoli amser, felly gallech ei annog i drefnu amser ar ei gyfer, ynghyd â gwaith cartref, gwaith cwrs a'i amser personol.

Efallai y gallech roi pinfwrdd iddo ar gyfer ei fapiau cysylltu, nodiadau, amserlenni, etc? Dylech wneud y broses ddysgu a chofio yn rhan o'r cartref. Sicrhewch fod ganddo ardal addas ar gyfer gweithio, ymhell o bethau a allai dynnu ei sylw.

Dylech ddangos bod diddordeb gennych yn ei waith; sicrhewch eich bod yn cael gwybod yr hyn sy'n ddisgwyliedig o ran gwaith cartref ac aseiniadau.

O dro i dro, ewch dros ei waith gydag ef. Dylech ganmol ei gyflawniadau a'i ymdrech, a'i annog i ymarfer ei feysydd gwan.

Peidiwch â digalonni! Bydd pethau'n anodd weithiau, ond cofiwch fod yn rhesymol ac yn gadarnhaol. Peidiwch â chael eich tynnu i ddadleuon a negyddoldeb. Os yw plentyn yn ddig am ei waith ysgol, mae hyn fel arfer oherwydd ei fod yn meddwl nad yw'n gallu ei wneud. Eich swydd chi yw dangos iddo ei fod yn gallu ei wneud. Cofiwch hyn:

Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi, neu beidio - rydych chi'n iawn - Henry Ford.

I gael mwy o wybodaeth am ein hystod o raglenni ar gyfer blynyddoedd 6 i 13, ffoniwch 01883 334551 neu ewch i www.learningperformance.com

Cefnogaeth adolygu – Taflen rhieni

Grant Amddifadedd Disgyblion

Cefndir

2017 2016 2015
Disgyblion ym Mryn Tawe ar ddechrau Mis Medi 782 789 761
% disgyblion sy’n deilwng i ginio rhad O dan 12% O dan 12% O dan 11%
Grant amddifadedd disgyblion £64,400
(4/2017–3/2018)
£69,000
(4/2016–3/2017)
£69,300
(4/2015–3/2016)

Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) - 2017

Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â’r nifer o ddisgyblion sy’n derbyn prydiau Ysgol am ddim (PYDd) yn yr ysgol. Rhaid bod unrhyw wariant o’r grant wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd.

Mae’r Sutton Trust yn fudiad elusennol sy’n ymchwilio i effaith cefnogaeth ychwanegol sydd wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Y mae Ysgol Gyfun Gymreag Bryn Tawe wedi mabwysiadu amrediad o strategaethau a adnabyddir gan y Sutton Trust fel strategaethau sydd yn atgyfnerthu amcanion yr ysgol.

Y mae’r ysgol wedi ymgymryd ag amrediad eang iawn o strategaethau, yn benodol er mwyn cefnogi disgyblion sy’n wynebu’r her o dlodi ac amddifadedd, gan gynnwys:

 • Apwyntio Cynorthwy-ydd Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd i ddylunio a dosbarthu rhaglenni a gweithgareddau ar gyfer disgyblon sydd wedi eu targedu gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd.
 • Datblygu arweinwyr i hyrwyddo addysgeg a sicrhau datblygiadau staff effeithiol o fewn yr ysgol. Y nod yw i sicrhau fod yr holl staff yn deall yr angen i oresgyn rhwystrau y mae ein disgyblion yn wynebu o fewn ein cymdeithas. Cynhelir HMS penodol ar wella ansawdd addysgu yn yr agweddau yn flynddol.
 • Rhyddhau 3 o staff (Arweinydd bugeiliol, AD CA3 a 4) i gynllunio a monitro rhaglen fentora ddwys gydag ymyrraethau penodol i gefnogi disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Pob aelod o staff i ddarparu rhaglen fentora grymus i gefnogi cynnydd caademaidd ein disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Rhyddhau cydlwynwyr CA3 Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd, sy’n athrawon profiadol i weithio gyda grwpiau penodol o ddisgyblion ar strategaethau ymyrraeth Llythrennedd a Rhifedd.
 • Rydym wedi dynodi dosbarth dysgu ychwanegol ym Mathemateg, Saesneg a’r Gymraeg fel y gallwn ddatblygu nifer o ddosbarthiadau llai eu maint. Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys nifer o ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd a disgwyliwn felly iddynt i wireddu eu potensial.
 • Cydweithio agos gyda’n hysgolion partner cynradd ar strategaethau cytun i godi safonau Llythrennedd a Rhifedd ein disgyblion.
 • Rydym wedi adnabod grŵp o ddisgyblion CA4 sydd mewn perygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) wrth iddynt adael Ysgol yn 16. Mae’r mwyafrif o’r disgyblion yma mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Maent yn derbyn sesiynau mentora cyson er mwyn eu cefnogi i ymdopi â gofynion eu cyrsiau amrywiol, yn ogystal â’u hysgogi i godi lefelau cymhelliant i lwyddo’n academaidd.
 • Darparu’r ‘Ystafell Gwella’, sef ardal gynhwysiant ychwanegol i alluogi disgyblion sydd ag anghenion ymddygiadol ac emosiynol i dderbyn cefnogaeth ychwanegol i lwyddo.
 • Cefnogaeth ariannol i ddisgyblion PYD i fynychu cyrsiau allgyrsiol a gwersi cerddoriaeth er sicrhau cyfranogiad er mwyn codi safonau.
 • Datblygu offer TGCh yr ysgol i sicrhau darpariaeth lawn i ddisgyblion drwy ariannu cyfartal gyda grant cymunedau yn gyntaf ward Penderi.
 • Ariannu ‘Swyddog Cynhwysiant’ er mwyn ddarparu adnodd gynhwysiant lwyddiannus iawn sydd yn chwarae rhan allweddol yn darparu dilyniant mewn addysg rhai o’n disgyblion mwy bregus.
 • Rydym yn monitro presenoldeb yn agos gan gyflwyno amrywiaeth eang o strategaethau gan gynnwys targedu yn benodol, ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd

Mae cynlluniau GAD a GGA yr ysgol yn cael eu harfarnu yn rheolaidd gan yr Awdurdod Lleol.


Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) - 2016

Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â’r nifer o ddisgyblion sy’n derbyn prydiau Ysgol am ddim (PYDd) yn yr ysgol. Rhaid bod unrhyw wariant o’r grant wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd.

Mae’r Sutton Trust yn fudiad elusennol sy’n ymchwilio i effaith cefnogaeth ychwanegol sydd wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Y mae Ysgol Gyfun Gymreag Bryn Tawe wedi mabwysiadu amrediad o strategaethau a adnabyddir gan y Sutton Trust fel strategaethau sydd yn atgyfnerthu amcanion yr ysgol.

Y mae’r ysgol wedi ymgymryd ag amrediad eang iawn o strategaethau, yn benodol er mwyn cefnogi disgyblion sy’n wynebu’r her o dlodi ac amddifadedd, gan gynnwys:

 • Apwyntio Cynorthwy-ydd Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd i ddylunio a dosbarthu rhaglenni a gweithgareddau ar gyfer disgyblon sydd wedi eu targedu gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd.
 • Datblygu arweinwyr i hyrwyddo addysgeg a sicrhau datblygiadau staff effeithiol o fewn yr ysgol. Y nod yw i sicrhau fod yr holl staff yn deall yr angen i oresgyn rhwystrau y mae ein disgyblion yn wynebu o fewn ein cymdeithas. Cynhelir HMS penodol ar wella ansawdd addysgu yn yr agweddau yn flynddol.
 • Rhyddhau 3 o staff (Arweinydd bugeiliol, AD CA3 a 4) i gynllunio a monitro rhaglen fentora ddwys gydag ymyrraethau penodol i gefnogi disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Pob aelod o staff i ddarparu rhaglen fentora grymus i gefnogi cynnydd caademaidd ein disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Rhyddhau cydlwynwyr CA3 Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd, sy’n athrawon profiadol i weithio gyda grwpiau penodol o ddisgyblion ar strategaethau ymyrraeth Llythrennedd a Rhifedd.
 • Rydym wedi dynodi dosbarth dysgu ychwanegol ym Mathemateg, Saesneg a’r Gymraeg fel y gallwn ddatblygu nifer o ddosbarthiadau llai eu maint. Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys nifer o ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd a disgwyliwn felly iddynt i wireddu eu potensial.
 • Cydweithio agos gyda’n hysgolion partner cynradd ar strategaethau cytun i godi safonau Llythrennedd a Rhifedd ein disgyblion.
 • Rydym wedi adnabod grŵp o ddisgyblion CA4 sydd mewn perygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) wrth iddynt adael Ysgol yn 16. Mae’r mwyafrif o’r disgyblion yma mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Maent yn derbyn sesiynau mentora cyson er mwyn eu cefnogi i ymdopi â gofynion eu cyrsiau amrywiol, yn ogystal â’u hysgogi i godi lefelau cymhelliant i lwyddo’n academaidd.
 • Darparu’r ‘Ystafell Gwella’, sef ardal gynhwysiant ychwanegol i alluogi disgyblion sydd ag anghenion ymddygiadol ac emosiynol i dderbyn cefnogaeth ychwanegol i lwyddo.
 • Cefnogaeth ariannol i ddisgyblion PYD i fynychu cyrsiau allgyrsiol a gwersi cerddoriaeth er sicrhau cyfranogiad er mwyn codi safonau.
 • Datblygu offer TGCh yr ysgol i sicrhau darpariaeth lawn i ddisgyblion drwy ariannu cyfartal gyda grant cymunedau yn gyntaf ward Penderi.
 • Ariannu ‘Swyddog Cynhwysiant’ er mwyn ddarparu adnodd gynhwysiant lwyddiannus iawn sydd yn chwarae rhan allweddol yn darparu dilyniant mewn addysg rhai o’n disgyblion mwy bregus.
 • Rydym yn monitro presenoldeb yn agos gan gyflwyno amrywiaeth eang o strategaethau gan gynnwys targedu yn benodol, ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd

Mae cynlluniau GAD a GGA yr ysgol yn cael eu harfarnu yn rheolaidd gan yr Awdurdod Lleol.


Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) - 2015

Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â’r nifer o ddisgyblion sy’n derbyn prydiau Ysgol am ddim (PYDd) yn yr ysgol. Rhaid bod unrhyw wariant o’r grant wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd.

Mae’r Sutton Trust yn fudiad elusennol sy’n ymchwilio i effaith cefnogaeth ychwanegol sydd wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Y mae Ysgol Gyfun Gymreag Bryn Tawe wedi mabwysiadu amrediad o strategaethau a adnabyddir gan y Sutton Trust fel strategaethau sydd yn atgyfnerthu amcanion yr ysgol.

Y mae’r ysgol wedi ymgymryd ag amrediad eang iawn o strategaethau, yn benodol er mwyn cefnogi disgyblion sy’n wynebu’r her o dlodi ac amddifadedd, gan gynnwys:

 • Apwyntio Cynorthwy-ydd Llythrennedd a Rhifedd i ddylunio a dosbarthu rhaglenni a gweithgareddau ar gyfer disgyblon sydd wedi eu targedu gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd.
 • Datblygu arweinwyr i hyrwyddo addysgeg a sicrhau datblygiadau staff effeithiol o fewn yr ysgol. Y nod yw i sicrhau fod yr holl staff yn deall yr angen i oresgyn rhwystrau y mae ein disgyblion yn wynebu o fewn ein cymdeithas. Cynhaliwyd HMS penodol ar yr agweddau yma yn Hydref 2014.
 • Rhyddhau 3 aelod o staff (PCA4, Dirpwry BCA3 a 4) i gynllunio a monitro rhaglen fentora ddwys gydag ymyrraethau penodol i gefnogi disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Rhyddhau cydlwynwyr CA3 Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd, sy’n athrawon profiadol i weithio gyda grwpiau penodol o ddisgyblion ar strategaethau ymyrraeth Llythrennedd a Rhifedd.
 • Rydym wedi dynodi dosbarth dysgu ychwanegol ym Mathemateg fel y gallwn ddatblygu nifer o ddosbarthiadau llai eu maint. Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys nifer o ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd a disgwyliwn felly iddynt i wireddu eu potensial.
 • Cydweithio agos gyda’n hysgolion partner cynradd ar strategaethau cytun i godi safonau Llythrennedd a Rhifedd ein disgyblion.
 • Rydym wedi adnabod grŵp o ddisgyblion CA4 sydd mewn perygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) wrth iddynt adael Ysgol yn 16. Mae’r mwyafrif o’r disgyblion yma mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Maent yn derbyn sesiynau mentora cyson er mwyn eu cefnogi i ymdopi â gofynion eu cyrsiau amrywiol, yn ogystal â’u hysgogi i godi lefelau cymhelliant i lwyddo’n academaidd.
 • Darparu’r ‘Hafan’, sef ardal gynhwysiant ychwanegol i alluogi disgyblion sydd ag anghenion ymddygiadol ac emosiynol i dderbyn cefnogaeth ychwanegol i lwyddo.
 • Cefnogaeth ariannol i ddisgyblion PYD i fynychu cyrsiau allgyrsiol a gwersi cerddoriaeth er sicrhau cyfranogiad er mwyn codi safonau.
 • Datblygu offer TGCh yr ysgol i sicrhau darpariaeth lawn i ddisgyblion drwy ariannu cyfartal gyda grant cymunedau yn gyntaf ward Penderi.
 • Ariannu ‘Swyddog dysgu Teuluol’ er mwyn parhau i ddarparu’r cytundeb dysgu teuluol a chefnogi ein teuluoedd i chwarae rhan allweddol yn addysg ein disgyblion.
 • Rydym yn monitro presenoldeb yn agos gan gyflwyno amrywiaeth eang o strategaethau gan gynnwys targedu yn benodol, ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd

Mae cynlluniau PDG, SEG a WEG yr ysgol yn cael eu harfarnu yn rheolaidd gan yr Awdurdod Lleol.