skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Covid-19

DIWEDDARIAD I RIENI 24.09.20

Gweler y Llythyr yma i rieni (240920) gyda  gwybodaeth bwysig.

DIWEDDARIAD TAITH CANADA

Gweler y llythyr isod ar gyfer diweddariad i Daith Canada yn Hydref 2021.

Diweddariad Taith Canada Medi 2020

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG DROS DRO YN ABERTAWE

Gweler y llythyr pwysig yma gan y Cyfarwyddwr Addysg dros dro yn Abertawe:

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Dros Dro_Medi 2020

 

DIWEDDARIAD I RIENI 11/09/20

Gweler y llythyr gyda diweddariad am ddyddiadau HMS; cinio ysgol; gwersi Addysg Gorfforol; gwisg ysgol ac amserau’r dydd i’r Chweched.

Llythyr i Rieni 110920

CROESO I FLWYDDYN 7 NEWYDD!

Bore da – mae’n braf gallu cysylltu yn uniongyrchol gyda’n rieni newydd! Gadewch wybod os nad ydych wedi derbyn neges destun gyda chyswllt i’r neges yma?

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer dychwelyd isod. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesawi eich plentyn i Fryn Tawe yfory. Os oes cwestiwn – plis cysylltwch?

Gweler y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer trefniadau mis Medi yma. Mae yna ddiweddariad i’r trefniadau yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am y defnydd o orchuddion wyneb, yn ogystal â chanllawiau cludiant ysgol i rieni a disgyblion:

Awst 2020

Llythyr Gorchudd Wyneb Awst 2020

Trefniadau Cofid – Gwybodaeth i Rieni Medi 2020v3 cym

Canllawiau Cludiant Ysgol i rieni a disgyblion 270820

Llythyr yr ALl i Rieni 27/08/20

DIWEDDARIAD I DREFNIADAU MIS MEDI

Gweler y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer trefniadau mis Medi yma. Mae yna ddiweddariad i’r trefniadau yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am y defnydd o orchuddion wyneb, yn ogystal â chanllawiau cludiant ysgol i rieni a disgyblion:

Awst 2020

Llythyr Gorchudd Wyneb Awst 2020

Trefniadau Cofid – Gwybodaeth i Rieni Medi 2020v3 cym

Canllawiau Cludiant Ysgol i rieni a disgyblion 270820

Llythyr yr ALl i Rieni 27/08/20

TREFNIADAU MEDI 2020

Gweler y llythyr isod a’r  daflen wybodaeth ar gyfer manylion pwysig i ddisgyblion a rieni cyn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Byddwn yn cadarnhau’r trefniadau pendant ar gyfer gwisgo mygydau yn y diwrnodau nesaf.

Awst 2020

Trefniadau Cofid – Gwybodaeth i Rieni Medi 2020

 

LLYTHYR ESBONIO GRADDAU ASESU CANOLFAN TGAU

Gweler y llythyr isod yn esbonio’r broses newydd o gymeradwyo ‘Graddau Asesu Canolfan’ TGAU.

Llythyr GAC Bl.11

Edrychwn ymlaen i’ch gweld yfory.

TREFNIADAU CASGLU CANLYNIADAU TGAU

Gweler y llythyr yma ar gyfer ein trefniadau i ddosbarthu canlyniadau TGAU ar ddydd Iau yr 20fed o Awst.

Trefniadau’r safle ar gyfer Blwyddyn 11eg:

  • Byddwn yn agor y drysau am 08:30.
  • Gweler y tabl isod ar gyfer casglu eich canlyniadau:
Dosbarth Cofrestru Lleoliad i gasglu canlyniadau  

Mynedfa/Allanfa

 

11HP (Mr Pugh)

11RJ (Mrs Jenkins)

11LJM (Miss Miller)

Neuadd Fawr Drysau glas ger mynedfa’r ganolfan hamdden
11LKM (Miss Morgan)

11RhLl (Mr Llwyd)

Neuadd Cilfwnwr

 

 

Mynedfa  – drws wrth y grisiau Gwyrdd

Allanfa – drws wrth y grisiau Coch

PARCIO:

  1. NEUADD FAWR: defnyddiwch yr ardal barcio ‘saethben’ y tu allan i giatiau’r ysgol.
  2. NEUADD CILFWNNWR: defnyddiwch y buarth blaen ar gyfer parcio.
  • Dilynwch yr arwyddion ar gyfer pellter cymdeithasol ar hyd y llawr gwaelod.
  • Ni fydd mwy na 10 disgybl yn gallu bod yn y neuadd ar yr un amser.
  • Bydd angen i rieni aros yn y maes parcio, gan sicrhau eu bod yn cynnal pellter cymdeithasol ar bob adeg.
  • Disgwylir i bob disgybl sydd am wneud cais i ddychwelyd i’r Chweched lenwi ffurflen gofrestru wedi derbyn eu canlyniadau ‘fory.
  • Bydd cyfle i drafod opsiynau’r Chweched, neu unrhyw lwybr dysgu pellach gyda’r staff yr ysgol neu’r swyddog gyrfau. Byddwn yn gweithredu system giwio yn y ddwy neuadd ar gyfer y cyfweliadau yma.

CANLYNIADAU SAFON UWCH AC UG

Newyddion da:

Braf yw rhannu cyhoeddiad y Gweinidog Addysg brynhawn yma https://llyw.cymru/datganiad-gan-kirsty-williams-y-gweinidog-addysg yn cadarnhau bydd pob disgybl bl. 12 a 13eg nawr yn derbyn  y ‘radd ag aseswyd gan y ganolfan’.

Fel y gwyddoch, gradd asesiad y ganolfan oedd barn broffesiynol yr ysgol o’r radd fwyaf tebygol y byddai myfyriwr wedi’i chael pe bai’r arholiadau wedi mynd ymlaen. Roedd yn seiliedig ar ystyriaeth ofalus o ystod o dystiolaeth gan gynnwys ffug arholiadau, asesiad di-arholiad ac unrhyw gofnod arall o berfformiad myfyrwyr dros y cwrs astudio. Roedd pob pwnc yn ystyried ystod addas o dystiolaeth ar gyfer eu cwrs. Cafodd bob gradd a threfn restrol eu gwirio a’u llofnodi’n fewnol gan ddau athro, eu gwirio gan yr UDA cyn eu cyflwyno i’r byrddau arholi yn derfynol gan y Pennaeth ar gyfer eu dyddiad cau ym mis Mehefin.

Rydym yn aros am wybodaeth pellach o sut y bydd y graddau yn cael eu rhannu’n swyddogol gyda’r disgyblion a chyn gynted y byddwn yn gwybod, byddwn eu rhannu gyda pob un o’n disgyblion drwy e-bost.

Cadwch lygaid ar ein safwe, ein cyfrif Trdyar, ar SMHW ac unrhyw negeseuon destun gyda gwybodaeth pellach.