skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Dathlu’r 20! High School Musical!

Calendr Adfent Nwyddau

Mae’r prif swyddogion am redeg calendr adfent nwyddau drwy mis Rhagfyr ar gyfer banciau bwyd Penlan a Gellifedw. Gallwch ddilyn ein calendr ni (gweler cyfrif y chweched ar instagram a’r wefan am fanylion) neu ddod ag unrhyw nwyddau i mewn amser cofrestru. Bydd aelodau’r chweched yn casglu’r nwyddau bob dydd. Diolch am ein cefnogi.

Rhieni – a yw eich plentyn yn ddiogel ar y we?

LLYTHYR DIWEDD HANNER TYMOR

Gweler y llythyr isod gyda newyddion am yr hanner tymor:

Llythyr hanner tymor Hydref 2023

Gwisg Anffurfiol

Ar ddydd Gwener, 27 Hydref, fydd hawl gan y disgyblion i wisgo gwisg anffurfiol am gyfraniad o £1 (50c os oes brawd neu chwaer yn yr ysgol) er mwyn cefnogi’r elusen, ‘Maggie’s Cancer Care’. Mae’r apel yn agos iawn i gymuned yr ysgol a braf byddai gweld disgyblion yn cefnogi’r achos. Bydd bore coffi hefyd gyda’r arian a godwyd yn mynd at yr achos yma, felly anogwch eich plentyn i ddod ag arian ychwanegol ar gyfer y gweithgaredd yma. Diolch o flaenllaw.

Rhieni – a yw eich plentyn yn ddiogel ar y we?

Dyma negeseuon e-ddiogelwch Dinas a Sir Abertawe.

Neges bwysig i Rieni / Gwarcheidwaid

TREFNIADAU TRAFFIG AR Y SAFLE:

Diolch yn fawr iawn am gydweithrediad bron pob rhiant yn ein hymgyrch i sicrhau bod ein trefniadau gollwng a chasglu disgyblion o’r ysgol yn rhai diogel. Hoffwn dynnu eich sylw unwaith eto at y llythyr a rannwyd ar ddydd Llun 11.09.23 yn amlinellu’r trefniadau yma yn llawn: Cludiant disgyblion pob bore a phrynhawn 23-24

Hoffwn hefyd dynnu sylw nifer fach o rieni at ddau bwynt allweddol o’r trefniadau isod fel y gallwn gydweithio er lles diogelwch pob disgybl:

  1. Gofynnwn i rieni / gwarcheidwaid a holl ddefnyddwyr y safle i lynu at y disgwyliad o beidio â gyrru’n gyflymach na 10 m.y.a. ar safle’r ysgol (gan gynnwys yr heol i fyny at yr ysgol oddi ar Heol Gwyrosydd) ar bob adeg.
  2. Gofynnwn i bob rhiant ymatal rhag parcio ar y brif lon i’r ysgol, cyn y rhwystr. Mae symudiadau traffig (ceir yn symud yn ôl ac yn troi) yn yr ardal hon yn peri risg uwch i ddiogelwch ein disgyblion, wrth i lawer groesi’r lon wrth iddynt gerdded adref.

Diolch unwaith eto am gydweithrediad pob rhiant yn yr ymgyrch i sicrhau diogelwch pob disgybl wrth gyrraedd a gadael yr ysgol.

 

STREIC NASUWT: Dydd Mawrth 19.09.23 a Dydd Mercher 20.09.23:

Hoffwn eich hysbysu ni fydd unrhyw darfu i weithrediad yr ysgol yn unol â bwriad undeb NASUWT i weithredu’n ddiwydiannol ar y dyddiau uchod. Bydd yr ysgol ar agor i bob disgybl fel arfer.

Diolch