skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

TREFNIADAU GWARCHOD ARGYFWNG I BLANT

Bydd yr Ysgol ar agor o ddydd Llun 23ain o Fawrth i ddisgyblion sydd angen gwarchod argyfwng rhwng 08:00 – 17:00. Gweler y cyngor diweddaraf gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn nodi y dylai rieni edrych ar bob opsiwn posib cyn defnyddio’r gwasanaeth gwarchod argyfwng. Mae hwn yn cyd-fynd gyda’r cyngor diweddaraf ar gyfer gwahanu cymdeithasol.

Dim ond y disgyblion i rieni sydd wedi llenwi ein holiadur fydd â chaniatâd i fynychu. Oes ydych yn ‘weithiwr allweddol’ ac yn cwrdd â meini prawf ein holiadur ni (danfonwyd ar neges destun nos Iau diwethaf), mae dal yn bosib ei lenwi os oes angen.

Rhaid i rieni gysylltu gyda’r pennaeth drwy e-bost i gadarnhau bod eu plentyn / plant yn mynychu. A oes modd i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen manylion personol (yma) yn ogystal â’r ffurflen drefniadau (yma) er mwyn gallu mynychu.

BWYD I DDISGYBLION PRYDAU YSGOL AM DDIM:

Os yw eich plentyn yn deilwng ar hyn o bryd i bryd ysgol am ddim, bydd modd casglu pecyn bwyd o’r ysgol bob dydd tra bod eich plentyn i ffwrdd o’r ysgol. Llenwch yr holiadur yma cyn 10:00 ar ddydd Llun y 23ain o Fawrth os ydych am i ni drefnu pecyn ar gyfer eich plentyn: https://bit.ly/ArchebPYD-FSMOrder

Holiadur Gweithwyr Allweddol

Yn dilyn ymgynghoriad pellach wrth ymateb i’r argyfwng Covid-19, mae Awdurdod Addysg Leol Abertawe (mewn partneriaeth gyda llywodraeth Cymru) wedi dewis ail-bwrpasu ein hysgolion i roi cymorth i blant gweithwyr allweddol drwy ddarparu gofal plant argyfyngus (fel man cychwyn).

Diffinir gweithiwr allweddol ar hyn o bryd fel gweithwyr sydd yn gyflogedig o fewn y gwasanaethau argyfwng a gwasanaethau golau glas h.y. holl staff y GIG (Gwasanaeth Iechyd Cymru); yr heddlu; y frigâd dan; gweithwyr carchar; gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr ysgol. Bydd y gwasanaeth yma ar gael rhwng oriau o 8yb a 5yp o ddydd Llun i Gwener ac wedi ei leoli (yn y lle cyntaf) yn ysgol bresennol eich plentyn.

Gofynnwn yn garedig i rieni sy’n weithwyr allweddol YN UNIG i ymateb i’r holiadur yma.

http://bit.ly/HoliadurGweithwyrAllweddol-KeyworkerQuest

Llythyr Trefniadau Cau Mawrth 2020

Gweler y llythyr am fanylion o drefniadau cau ddydd Gwener 20/03/20: Trefniadau Cau Mawrth 2020

Diweddariad Sefyllfa Coronavirus

Cliciwch ar y linc ar gyfer gwybodaeth pellach  Llythyr COVID-19 160320

GWEITHGAREDDAU HYD AT DDIWEDD MAWRTH

SESIYNAU RHANNU ADNODDAU ADOLYGU RIENI 10,11,12 A 13eg

Yn sgîl y sefyllfa iechyd rydym ni i gyd yn gwynebu, rydym wedi penderfynnu gohirio’r sesiynau ‘adolygu gyda rhieni’ yn ystod yr wythnos hon. Felly ni fydd sesiynau i rieni bore ddydd Mawrth yr 17/03/20, ar ôl ysgol ar ddydd Mercher y 18/03/20 a bore dydd Iau y 19/03/20. Byddwn yn rhannu’r adnoddau roeddwn yn mynd i gyflwyno gyda chi ar ‘Show My Homework’ ac hefyd ar wefan yr ysgol. Yn ogystal, byddwn yn rhannu unrhyw adnoddau ychwanegol gyda’ch plentyn.

Ymddiheuriadau am y newid trefniadau, ond gobeithio eich bod yn deall ein sefyllfa. Cysylltwch gyda ni os ydych am gopïau caled o’r adnoddau.

CYSTADLEUAETH 7 BOB OCHR ROSLYN PARK

Fel ysgol rydyn wedi penderfynu tynnu allan o’r gystadleuaeth yma er mwyn diogelu iechyd a lles ein disgyblion mor bell ag y gallwn. Bydd unrhyw arian sydd wedi ei dalu yn cael ei ad- dalu i’r disgyblion.

NOSON RIENI BLWYDDYN 7 – 31/03/20

Mi fyddwn yn gohirio y noson rieni i flwyddyn 7 sydd wedi ei drafnu ar gyfer dydd Mawrth yr 31ain o Fawrth. Byddwn yn cysylltu gyda chi i gadarnhau dyddiad newydd.

 

Coronavirus

Wrth i ni barhau i ddilyn cyngor y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae’r Cyngor wedi ein cynghori bod pob ysgol yn Abertawe yn agored fel arfer ddydd Llun. Mae’r sefyllfa’n cael ei hadolygu’n barhaus a byddwn yn rhoi cyngor ar unwaith os bydd rhywbeth yn newid. Mae hefyd yn werth nodi bod nifer y diwrnodau y mae unrhyw ysgol ar agor a dyddiad gwyliau ysgol yn cael eu penderfynu gan Lywodraeth Cymru ac nid gan y Cyngor.

 Nid oes angen cymryd unrhyw fesurau ychwanegol uwchlaw’r cyngor sydd eisoes wedi’i ddarparu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ewch i: https://phw.nhs.wales/coronavirus ac mae gwybodaeth gyffredinol yma ar gyfer y cyhoedd hefyd: https://www.swansea.gov.uk/coronavirusadvice.

Newyddion diweddar Adran y Gymraeg

Llongyfarchiadau i dîm Siarad Cyhoeddus yr ysgol am ennill eu lle ar raglen “Y Ddadl Fawr” ar Radio Cymru. Cyflwynydd y rhaglen yw Garry Owen. Cystadlodd yr ysgol yn erbyn Ysgol y Preseli a’r beirniaid oedd Sian Lloyd, Dr Elin Jones a Gwyn Williams. Cyhoeddwyd ar ddiwedd y rhaglen mai Bryn Tawe oedd yn fuddugol ac felly’n mynd ymlaen i’r rownd nesaf. Da iawn Caitlyn, Steffan a Nansi!

Cafodd criw o ddisgyblion blwyddyn 9, 11 a’r Chweched y fraint o weld y ddrama Llyfr Glas Nebo yn Theatr Pontardawe ym mis Chwefror. Profiad arbennig!

Diweddariad Coronafeirws i Rhieni

Annwyl Riant/Warcheidwad

Fel y gwyddoch, cafwyd cadarnhad o achos o coronafeirws yn Abertawe, yn dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru mae pob un o’n hysgolion yn agored fel arfer.

Gan fod y risg wirioneddol yn isel nid oes angen cymryd unrhyw fesurau ychwanegol uwchlaw’r cyngor a ddarparwyd eisoes gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ewch i https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/.