skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Dadlau dros Shakespeare

Llongyfarchiadau enfawr i’r tîm siarad cyhoeddus o chweched dosbarth yr ysgol am ennill rownd ranbarthol cystadleuaeth siarad gyhoeddus ‘Youth Speaks’ y Rotari yn Ysgol Gellifedw ac am gipio’r ail wobr yn y rownd derfynol yn Ysgol Islwyn, ger Casnewydd ar yr 8fed Chwefror. Rhaid canmol perfformiadau holl aelodau’r tîm, gyda Caitlyn, Steffan a Nansi’n cyflwyno’r dadleuon dros y datganiad ‘Cred y tŷ hwn ddylai astudio Shakespeare fod yn statudol yn yr ysgol’. Bu’r gystadleuaeth yma’n ffarwel ar ôl sawl blwyddyn o lwyddiant i’r disgyblion yn y maes siarad cyhoeddus a dymunwn yn dda iawn i’r tri ohonom i’r dyfodol. Hyfforddwyd y tîm gan Mr Chris Shaw, pennaeth yr adran Saesneg.

 

Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10

POTEL AILDDEFNYDDIO BRYN TAWE

Cyfarwyddiadau glanhau/gofalu amdanynt

  1. Mae’r botel hon ar gyfer diodydd oer yn unig.
  2. Golchwch y botel yn rheolaidd gyda dŵr cynnes a sebon.
  3. Peidiwch â rhoi’r botel yn y peiriant golchi llestri na’r meicrodon.
  4. Peidiwch â defnyddio cannydd neu gynnyrch glanhau sy’n cynnwys clorin ar y botel.
  5. Peidiwch â phlygu ceg y botel yn ormodol.
  6. Sicrhewch fod ceg y botel wedi ei gosod yn iawn ar ôl ei defnyddio er mwyn osgoi dŵr yn gollwng ohoni.
  7. Peidiwch â thynhau’r caead yn ormodol.

Ffug gyfweliadau I flwyddyn 11

Amserlen ffug gyfweliadau i flwyddyn 11

Arholiadau Mewnol blwyddyn 11

Rhieni bl 13- Ffug gyfweliadau 23/1/20

Bydd eich mab/merch yn derbyn ffug gyfweliad ar fore 23/1 gan ddarparwyr allanol. Bydd slot amser penodol ar eu cyfer a disgwylir iddynt fod yn y neuadd 5 munud o flaen llaw o leiaf. Bydd yr amserlen yn cael ei rhannu â’r disgyblion maes o law. Disgwylir i bob disgybl fod yn bresennol a rhaid hysbysu Miss Lyall neu Mr B Davies os na allent fod yn bresennol.

Amserlen Asesiadau Gwyddoniaeth