skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

NEWID I FESURAU COFID MEWN YSGOLION

Ysgrifennodd Lywodraeth Cymru at ysgolion wythnos diwethaf i dynnu ein sylw at rai newidiadau sydd ar ddod mewn perthynas â chyngor iechyd y cyhoedd coronafeirws ar gyfer ysgolion a lleoliadau. Bydd hyn yn dod ag ysgolion yn
agosach at weddill y gymdeithas gan na fydd angen gorchuddion wyneb mwyach ar staff ysgol a disgyblion ysgolion uwchradd wrth symud o gwmpas adeiladau ac mewn mannau cymunedol o ddydd Llun y 9fed o Fai 2022.

Bydd disgyblion a staff fydd dal i ddymuno gwisgo gorchudd wyneb yn cael eu cefnogi’n llawn i wneud hynny.

Byddwn yn parhau i gynnal mesurau diogelu arall e.e. golchi / diheintio dwylo yn aml, awyru ystafelloedd dosbarth a’r system un-ffordd o gwmpas yr ysgol.

OPSIYNAU BL.9

Mae colofnau ar gael i’ch plentyn wneud eu hopsiynau TGAU terfynol. Rydym wedi llwyddo i gael 91% o ddisgyblion yn dewis eu hopsiynau cyntaf. Er mwyn cwblhau dewisiadau terfynol eich plentyn, fe fydd ‘FFURFLEN’ ar gael yn nhîm B9 i chi lenwi rhwng 18:30 dydd Mawrth 03.05.2022 a 21:00 dydd Gwener 06.05.2022. Dim ond unwaith y byddwch yn gallu llenwi’r ‘FFURFLEN’ felly mae’n bwysig eich bod yn ystyried y dewisiadau yn ofalus.  

Fe fydd rhai pynciau yn ymddangos mewn sawl golofn lle mae rhai ond yn ymddangos mewn un golofn, felly mae’n bwysig eich bod yn ystyried popeth ym mhob colofn cyn gwneud eich dewis terfynol. Sylwer, fe fydd Celf a Dylunio a Chelf Tecstilau yn cael eu dysgu o fewn yr opsiwn Celf. 

TREFNIADAU BAE BYSIAU NEWYDD

Gweler y llythyr isod yn amlinellu’r trefniadau iechyd a diogelwch newydd wrth i ni baratoi i ddefnyddio’r bae bysiau newydd ar ddydd Mawrth y 03/05/22:

Llythyr Rieni – Bae Bysys newydd 250422

Neges i atgoffa rhieni / gwarcheidwaid y bydd yr ysgol ar gau ar ddydd Gwener yma’r 29/04/22, yn unol ag ysgolion Abertawe, fel diwrnod ‘Gŵyl y Banc’ i ddathlu jiwbilî platinwm y Frenhines.

LLYTHYR DIWEDD TYMOR

Gweler y llythyr isod ar gyfer diwedd tymor y Pasg sydd hefyd yn amlygu rhai digwyddiadau pwysig yn ystod y tymor nesaf:

Llythyr diwedd tymor Pasg 2022

05 04 22 Llythyr at Rieni a Gwarcheidiaid TERFYNOL

MESURAU COFID MEWN YSGOLION HYD AT Y PASG

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw am newidiadau i fesurau Cofid ar gyfer y boblogaeth gyffredinol, gweler y neges bwysig isod gan Gyfarwyddwr Addysg Abertawe yn cadarnhau na fydd newidiadau i fesurau diogelu Cofid mewn ysgolion yn Abertawe hyd at y Pasg:

Cyngor yr Awdurdod Lleol ar gyfer mesurau rheoli heintiau ddim yn newid tan ddiwedd tymor.

Yn dilyn cyfarfod yr wythnos hon o’r Tîm Rheoli Digwyddiad cynghorir ysgolion i aros ar UCHEL ar Fframwaith Llywodraeth Cymru tan ddiwedd y tymor.

Cyn gynted ag y bydd gennym ddiweddariad pellach gan Lywodraeth Cymru, yn enwedig ar orchuddion wyneb, profi dwywaith yr wythnos a gofynion hunan ynysu yn dilyn prawf LFT positif, byddwn yn ysgrifennu atoch eto.

Felly, ni fydd mesurau’n newid mewn ysgolion tan ar ôl Pasg, o leiaf.

DYSGU O BELL I FL. 9 25.03.22

Gweler y llythyr isod yn amlinellu ein trefniadau cau ar gyfer blwyddyn 9 YN UNIG ar ddydd Gwener 25.03.22 gyda darpariaeth dysgu o bell:

Llythyr Cau Blwyddyn 9 250322

LLYTHYR HANNER TYMOR Y PENNAETH

Gweler y llythyr isod gyda manylion am drefniadau gorffen yr hanner tymor yma ac am ddychwelyd ar yr 28/02/22:

Llythyr i rieni 170222