skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Dydd Gŵyl Dewi

Dathlwyd Gwyl Dewi mewn ffordd ychydig yn wahanol eleni! Paratowyd Gwasanaeth Gwyl Dewi rhithiol gyda tua 25 o ddisgyblion yn cymryd rhan trwy ddarllen cerddi, cyflwyno ffeithiau am Dewi Sant a pherfformio sgetsh am hanes yr iaith. Dyma ddolen i’n Gwasanaeth Gwyl Dewi:
Yn ol ein harfer cynhaliwyd Seremoni Gadeirio, ond o bell eleni! Diolch i’r prif ddisgyblion am gyflwyno, i Arwen am ganu’r delyn, i Chloe a Daisy am gan y Cadeirio. Dewi Prysor oedd ein beirniad eleni. Llongyfarchiadau mawr i Owain James o fl.9 am ennill y gadair, i Nataya Lewis o fl.10 am ddod yn ail ac i Hanna-Non Cordingley am ddod yn drydydd. Llongyfarchiadau hefyd i’r holl fuddugwyr yng nghystadlaethau bl.7-13. Profiad rhyfedd iawn oedd ffilmio Owain yn cael ei gadeirio ar iard yr ysgol ac yna dangos y fideo i weddill yr ysgol ar ddydd Gwyl Dewi. Dyma ddolen i’n Seremoni Gadeirio rithiol

DIWEDDRIAD ASESU AR GYFER CYMWYSTERAU

Fel y gwyddoch, mae Cymwysterau Cymru wedi rhannu llythyron gyda dysgwyr yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer pennu graddau TGAU a Safon Uwch eleni. Mae’r llythyr diweddaraf yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer cyrsiau Galwedigaethol – mae copiau o’r ddau lythyr isod:

Llythyr i Ddysgwyr – diweddariad i ganllawiau – 090221

250221 – Llythyr i Ddysgwyr – Galwedigaethol

Mae yna gyfle i ddisgyblion bl.11, 12 a 13 i fynychu sesiynau pynciol ychwanegol, os ydynt yn dymuno gwneud. Yn sicr byddant yn ddefnyddiol wrth adolygu a dysgu pellach. Defnyddiwch y ddolen isod i gael mynediad at y sesiynau:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/cyrsiaucarlamcymru

DIWEDDARIAD HANNER TYMOR

Gweler y llythyr isod am ddiweddariad cyn gwyliau’r hanner tymor:

Llythyr i Rieni 080221

DIWEDDARIAD DYSGU O BELL

Diolch am eich ymateb i’r holiadur diweddar – braf nodi i ni dderbyn dros fil o ymatebion rhwng ein disgyblion, rhieni a staff. Yn dilyn yr ymatebion yma, rydym wedi edrych ar themâu cyson ble gallwn addasu a mireinio ein model bresennol, er lles ein disgyblion a’r staff. Gweler y manylion yn y llythyr isod:

Llythyr rhieni 260121 – Dysgu o Bell

NOSON AGORED RITHIOL Y 6ED – 27/01/21

Neges i rieni blwyddyn 11:

Gweler y llythyr isod gyda manylion am ein noson agored rithiol ar gyfer 6ed Bryn Tawe a Gŵyr, nos Fercher nesaf, y 27/01/21 am 6y.h.:

Llythyr noson agored ol-16 270121

Edrychwn ymlaen at eich cwmni ar y 27ain.

ADNODDAU DYSGU CYFRWNG CYMRAEG DEFNYDDIOL

Gweler y cysylltiadau isod ar gyfer gwefanau sydd yn darparu adnoddau defnyddiol i gefnogi a hybu dysgu disgyblion:

Blynyddoedd 7-9:

Nifer o bynciau – https://www.bbc.co.uk/bitesize/levels/zh6vr82

Fideos mewn pynciau amrywiol – https://www.youtube.com/channel/UCs8SM2ju1ZUyPwmxleZ2t_w/videos

Y Cliciadur – ymarferion llythrennedd (darllen a deall) – yma ; Archif y Cliciadur  – https://www.cynnal.co.uk/cliciadur/archif.php

Hwb – cliciwch yma

TGAU:

Pynciau amrywiol – https://www.bbc.co.uk/bitesize/levels/z8w76sg 

Y Bac – https://www.bbc.co.uk/bitesize/levels/z9wtgdm

Hwb – cliciwch yma

U / UG: 

Pynciau amrywiol – cliciwch yma

 

DYSGU O BELL – LLYTHYR GAN Y PENNAETH

Gweler y llythyr isod gyda diweddariad am ein darpariaeth dysgu o bell:

Llythyr i Rieni 150121

Cwblhewch yr holiadur i rieni yma

Cysylltwch gyda Mrs Nerys Vaughan – VaughanN9@hwbcymru.net i drefnu benthyg cliniadur.