skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gwybodaeth Gwisg Ysgol

Polisi Gwisg Ysgol

Llwyddiant Shakespeare

Eto eleni, mae’r adran Saesneg wedi cymryd rhan yn Ŵyl Ysgolion Shakespeare. Fe wnaeth 18 disgybl o flwyddyn 10 ac un o flwyddyn 9 perfformio detholiad 30 munud o’r ddrama y Dymestl (The Tempest) yn Theatr Taliesin, Abertawe, ar nos Wener 16eg o Dachwedd.

Ar ôl broses o glyweliadau cyn yr haf, fe wnaeth disgyblion mynd ati i ymarfer gwaith Shakespeare mewn sesiynau ar ôl ysgol gyda Miss Comley. Roedd y disgyblion yn awyddus i greu perfformiad modern, ac wedi diweddaru’r stori i gynnwys y cymeriadau yn teithio ar awyren yn hytrach na llong i ddechrau’r sioe.

Ymhlith y cast roedd disgyblion sydd eisoes wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Perfformio Shakespeare yn genedlaethol gyda’r ESU (English Speaking Union). Roedd Ffion Tomos wedi cymryd rôl Ariel ac  Anwen Morgan fel Antonio, y brawd cas. Roedd enillwyr Perfformiad Deuawd Gorau’r ESU, sef Ashton Williams a Siôn Thomas, wedi cymryd i’r llwyfan unwaith eto wrth chwarae Ferdinand a Caliban.

Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am eu hymrwymiad i’r prosiect eleni. Maen nhw wedi gweithio’n galed ac mae hi wedi bod yn bleser i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, talentog Bryn Tawe unwaith eto. Diolch o galon i Miss Comley am gyfarwyddo’r prosiect.

Llwyddiant ESU

Llongyfarchiadau i’r chwe disgybl o flwyddyn 10 am gystadlu yn rownd ranbarthol Abertawe yr ESU. Llwyddodd tîm Ffion, Anwen a Lowri gipio’r ail wobr gyda Ffion yn ennill gwobr unigol am y cadeirydd orau. Wnaeth Anwen gyflwyno araith ddiddorol ar y testun o lyfrau dadleuol, tra llwyddodd Jack i gyflwyno araith hynod o ddifyr ar ddibyniaeth bobl ifanc ar y we. Rhaid hefyd canmol Ashton a William am eu cyfraniadau gwerthfawr i’w timoedd. Roedd safon hynod o uchel yn y gystadleuaeth a rhaid llongyfarch y tîm buddugol o Ysgol Gyfun Gŵyr, wrth ddymuno’n dda iddynt yn rownd derfynol Cymru.

Rhieni bl 13- Ffug gyfweliadau 21/11/18.

Bydd eich mab/merch yn derbyn ffug gyfweliad ar fore 21/11 gan ddarparwyr allanol. Bydd slot amser penodol ar eu cyfer a disgwylir iddynt fod yn y neuadd 5 munud o flaen llaw o leiaf. Bydd yr amserlen yn cael ei rhannu â’r disgyblion maes o law, ond dyma gopi i chi. Disgwylir i bob disgybl fod yn bresennol a rhaid hysbysu Miss Lyall neu Mr B Davies os na allent fod yn bresennol.

Ffair Nadolig!

Diwrnod Gwisg Anffurfiol

Bydd yr ysgol yn cynnal diwrnod gwisg anffurfiol a bore coffi Dydd Gwener yma (26/10/18) i godi arian ar gyfer Tŷ Hafan a The Elis Rose Legacy Fund.

A fydd modd i’ch plentyn ddod â £1 ar gyfer y wisg anffurfiol ac arian ychwanegol i’w wario yn y bore coffi.

Os hoffech gyfrannu cacennau, a fydd modd eu danfon i’r ysgol gyda’ch plentyn ar ddydd Gwener?

Diolch o galon am eich cefnogaeth,

Cyngor Elusennol yr ysgol

Noson Ffilm

Fel rhan o’n cyfraniadau at elusennau eleni, rydym am gynnal noson ffilm calan gaeaf ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 i 9, er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen ‘Young Minds’. Bydd cyfle i’ch plentyn wylio’r ffilm ‘Goosebumps’(PG) ar ôl ysgol o 3:10 tan 5:00 ar ddydd Iau Hydref 25ain 2018. Rydym yn awyddus i bwysleisio pwysigrwydd o gadw cydbwysedd rhwng ysgol a bywyd tu allan i’r ysgol ac rydym yn teimlo bydd cynnal y noson yma yn rhoi cyfle gwych iddynt i gymdeithasu, ymlacio a mwynhau. Rydym yn gofyn am daliad o £2.50 er mwyn gwylio’r ffilm. Bydd y taliad yma yn cynnwys pecyn o ‘popcorn’ gyda mynediad i’r ffilm. Bydd hefyd cyfle i’ch plentyn i brynu diodydd meddal a bwydydd amrywiol ar y noson.

Gobeithiwn yn fawr bydd eich plentyn yn awyddus i ymuno â ni i wylio’r ffilm ac i fwynhau.