skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

CANLYNIADAU SAFON UWCH AC UG

AT SYLW DISGYBLION BL. 12 a 13eg, A’U RIENI:

Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu llwyddiannau ein disgyblion yn y 6ed yfory gan fydd canlyniadau ar gyfer Safon Uwch ac UG yn cael eu dosbarthu ar fore Mawrth y 10fed o Awst. Bydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion gasglu eu canlyniadau o 08:30 tan 12:00. Os oes unrhyw broblem neu gwestiwn gennych, cysylltwch gyda Mrs Rhian Davies, Swyddog Arholiadau’r ysgol, drwy e-bost: DaviesR390@hwbcymru.net

Dymuniadau gorau i chi gyd!

Llwyddiannau Diweddar

Llongyfarchiadau mawr i Cameron Jenkins am ddod yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Dafydd Rowlands eleni ac i Elisha Davies am ddod yn drydydd! Estynnwn ein llongyfarchiadau i Anest Williams o Ysgol Gŵyr a oedd yn fuddugol eleni. Diolch yn fawr i Mr John Evans am feirniadaeth gynhwysfawr a chanmoliaethus. Mae ein diolch yn fawr hefyd i’r pwyllgor am ddarparu’r cyfle unwaith eto eleni i’n pobl ifanc ac am drefnu seremoni wobrwyo rithiol hyfryd.

Paratôdd criw o fl.10 fideo ar y thema ‘Heddwch’ ar gyfer cystadleuaeth Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru https://youtu.be/UvNgAd1lpL0, ac fe gyflwynon ni ein fideo Neges Heddwch ac Ewyllys Da i gategori arall. Mewn un fideo, soniodd ein disgyblion am eu hawydd i gael byd lle mae pawb yn dangos cariad, yn parchu ei gilydd, lle mae cyfle cyfartal i bawb a heddwch ar draws y byd. Cawsom dair gwobr gyntaf am ein fideos a braf oedd cael ymuno mewn seremoni wobrwyo rithiol o Langollen. Gellir gweld fideos o ymateb ein disgyblion i’r newyddion da ar gyfrif trydar yr adran.

 

LLYTHYR DIWEDD TYMOR

Gweler y llythyr ‘diwedd tymor’ i rieni isod, sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth bwysig am drefniadau ail agor ym mis Medi:

Llythyr Rieni diwedd haf 2021 120721

Cofiwch bydd yr ysgol ar agor ar gyfer diwrnodau canlyniadau eleni am 08:30:

Edrychwn ymlaen yn fawr i ddathlu gyda’n disgyblion!

Pigiadau Blwyddyn 9

Fe fydd sesiwn dal i fyny ar yr 14eg o Orffennaf i’r disgyblion a wnaeth colli pigiadau ym mis Mehefin.

Cliciwch isod i ddarllen gwybodaeth ar y brechiad.

pil.leaflet.dtp 2021

pil.leaflet.menacwy 2021

 

Gweithgareddau bl12

Gwelir amserlen gweithgareddau i flwyddyn 12 o’r 5ed i’r 14eg o Orffennaf.

Amserlen 5-14/7/21

 

Llongyfarchiadau i Cameron, Caitlin a Thea!

Llongyfarchiadau mawr i dri o fl13, sef Cameron Jenkins, Caitlin Thomas a Thea Wood, sydd wedi ennill ysgoloriaethau partneriaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae Cameron yn mynd i astudio Cymraeg, Caitlin yn mynd i astudio Hanes a Thea yn mynd i astudio Amaethyddiaeth a  Gwyddor Anifeiliaid.

 

Gwahoddiad i Gofrestru ar gyfer cyrsiau Chweched Bryn Tawe

Byddwn yn croesawi disgyblion blwyddyn 11 i’r ysgol ar brynhawn ddydd Mawrth a dydd Mercher 6-7 o Orffennaf. Bydd hyn yn gyfle i chi gwrdd â Thim Chweched, Mr Ben Davies a Miss Catrin Lyall, i gofrestru ar gyfer eich pynciau ac i ofyn am gyngor os nad ydych yn sicr o’ch opsiynau.

Oherwydd cyfyngiadau Cofid, nid oes modd cynnal cyfarfod ar gyfer y flwyddyn gyfan.

Trefniadau:

Dydd Mawrth 6ed o Orffennaf am 13.30 yn y Neuadd Fawr: myfyrwyr dosbarthiadau 11T, 11A ac 11W

Dydd Mercher 7fed o Orffennad am 13.30 yn y Neuadd Fawr: myfyrwyr dosbarthiadau 11E ac 11B

Os nad yw’n bosib dod ar y dyddiad sydd wedi pennu, plis cysylltwch gyda Mr Carwyn Jenkins i drafod ymhellach.

 

Oes modd cwblhau’r Ffurflen Cofrestru gyda’ch manylion er mwyn cofrestru ar gyfer y prynhawn.

Edrychwn ymlaen i weld chi.

Tîm Chweched Bryn Tawe