skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

ARHOLIADAU 2021

Gweler y llythyr isod gyda gwybodaeth am arholiadau haf 2021:

Llythyr Rieni 10-13 – Cyfres Arholiadau 2021

GWYBODAETH I RIENI DISGYBLION BL. 9-13eg

Gweler y llythyr isod am wybodaeth pellach ar gyfer yr wythnos o’r 2-6/11/20:

Llythyr Rieni Bl.9-13 011120

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG DROS DRO

Gweler y llythyr yma ar gyfer gwybodaeth am y ‘clo bach’ gan Gyfarwyddwr Addysg Dros Dro Abertawe.

TREFNIADAU’R CLO BYR

Fel y gwyddoch, mi fydd disgyblion ym mlynyddoedd 7 ac 8 yn mynychu’r ysgol fel arfer ar ôl hanner tymor. Ni fydd disgyblion o flynyddoedd 9-13eg yn mynychu’r wythnos o’r 2-6ed o Dachwedd, ond byddwn yn parhau i ddarparu gwersi i’r disgyblion yma yn ddigidol. Mae manylion llawn yn y llythyr yma

 

Newyddion Adran y Gymraeg Bryn Tawe

Dathlwyd diwrnod coffa T.Llew Jones yn ôl ein harfer, gyda disgyblion o flwyddyn 12 yn recordio gwasanaeth o flaen llaw i ddisgyblion yr ysgol yn rhoi ei hanes. Hefyd, rhoddwyd y cyfle i flwyddyn 7 gwblhau tasg gwaith cartref amdano. Rhannwyd cynnyrch blwyddyn 7 ar drydar yr ysgol a gellir gweld y gwaith ar y linc yma. https://sway.office.com/FaUyHVpzm44cBmCS?ref=Link  

Cafodd holl ddisgyblion bl.7 i 10 bleser yn gwylio Miss Clarke ar y rhaglen ‘Am dro’ ar S4/C. Aeth pawb ati’n frwd i ysgrifennu adolygiadau o’r rhaglen a gellir gweld rhai enghreifftiau yma. Mae’n amlwg fod nifer o’r disgyblion yn teimlo y dylai Miss Clarke fod wedi ennill! https://sway.office.com/AAuAUay1dZWVf0dp?ref=Link  

Er mwyn dathlu Diwrnod Shwdmae Sut’mae paratowyd fideo i gynorthwyo rhieni a ffrindiau’r ysgol i ddysgu Cymraeg. Ffilmiwyd pob dosbarth yn eu tro yn dysgu llinell o Gymraeg. Dyma gyfle i chi weld y ffilm: https://youtu.be/_3nK4IV7sEE 

Cafodd bl.12 gyfle i gael sgwrs gyda Mererid Hopwood yn rhithiol yn ddiweddar. Soniodd Mererid am Waldo gan fod y disgyblion newydd ddechrau astudio un o’i gerddi a thrafodwyd manteision astudio Cymraeg Safon Uwch yn gyffredinol. Fe fyddem fel arfer yn mynd â’n Chweched ar daith o gwmpas Cymru yr adeg yma o’r flwyddyn gan fwynhau sgwrs wyneb yn wyneb â Mererid, ond yn sicr, roedd y sgwrs rhithiol yn damaid i aros pryd rywbryd eto gobeithio. 

Holiadur Cyfnod Hunan-ynysu

Cais caredig i rieni disgyblion blwyddyn 8 i lenwi’r holiadur yma yn gwerthuso profiadau dysgu eich plant yn ystod y cyfnod hunan-ynysu. Diolch am eich cydweithrediad.

https://bit.ly/holiadurbl8

CEFNOGAETH GYDA GWAITH CARTREF

Gweler adnodd defnyddiol i gefnogi’ch plentyn gyda chwblhau eu gwaith cartref. Os ydych am drafodaeth bellach, cysylltwch gyda ni yn yr ysgol.

Gwaith Cartref Dim Problem