skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

DIWEDDARIAD BWS 632B

Diolch am eich amynedd cyn ein bod yn gallu rhannu’r wybodaeth gywir gyda chi am achos positif i un o yrwyr Cymru Coaches sydd yn darparu cludiant i lwybr bws y 632B. Gweler y llythyron isod gyda gwybodaeth berthnasol i bob rhiant.

Llythyr i rieni – Bws 632B 081020

Rhieni disgyblion ‘sydd yn gyswllt’ i achos positif (Bws 632B yn unig) 071020

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif Bws 632B 081020

DIWEDDARIAD 07/10/20

CROESAWI BLWYDDYN 8 YN ÔL:

Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at groesawi flwyddyn 8 yn ôl i’r ysgol ddydd Gwener yma. Braf yw gallu nodi’r bod dros 85% o’n disgyblion wedi cyfranogi yn eu gwersi (brafiach byddai gallu nodi bod 100% wedi cyfranogi!). Hyderwn fod y disgyblion yma wedi elwa o’r profiadau dysgu rydym wedi darparu iddynt dros y bythefnos ddiwethaf, er y gwyddom ni fyddant cystal â phrofiadau byw mewn ystafelloedd gyda’u hathrawon. Byddwn yn danfon holiadur yn ystod y diwrnodau nesaf at ein disgyblion a’n rhieni fel y gallwch gynnig adborth ar sut i ddatblygu a gwella’r ddarpariaeth yma ymhellach. Gwiriwch negeseuon destun a SMHW am fanylion.

FFREUTUR YN AIL AGOR:

Rydym hefyd yn edrych ymlaen at ail agor y ffreutur yn yr ysgol ddydd Gwener yma, y 09/10/20. Bydd disgyblion felly yn gallu prynu prydiau cynnes neu oer unwaith eto fel y dymunant.

6ed DOSBARTH – DOD A’CH DYFAIS EICH HUN:

Rydym yn darparu adnoddau digidol i’n disgyblion eu defnyddio ar gyfer eu gwaith neu i gyfranogi mewn gwersi ffrydio gydag ysgol Gwyr. Fel y gwyddoch, rydym yn caniatâi i ddisgyblion ddod a’u teclynnau digidol eu hunain gyda hwy i’r ysgol gan sicrhau fod ganddyn nhw fynediad at y we. Fe all hwn fod yn ddefnyddiol os yw eich plentyn yn dymuno gwneud. Cysylltwch gyda Mrs Nerys Vaughan: VaughanN9@hwbymru.net am fanylion pellach?

GWYBODAETH AM NOSON FUGEILIOL BL.7

Gweler y llythyr isod yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer trefniadau cysylltu gyda rhieni yn hytrach na chynnal noson rieni bugeiliol i flwyddyn 7 eleni:

Llythyr Noson Fugeiliol Bl 7 2020

CEFNOGAETH GWAITH CARTREF

Gweler y ddogfen isod sy’n cynnwys cyngor defnyddidol iawn i rieni di-Gymreag i allu cefnogi eu plant gyda Gwaith Cartref:

GwaithCartref Dim Problem

DYSGU CYFUNOL I FLWYDDYN 8 28/09 – 08/10/20

Gwybodaeth bwysig i rieni blwyddyn 8 am ein cynlluniau dysgu cyfunol i’ch plentyn tra’n hunan ynysu tan yr 8fed o Hydref. Cysylltwch i drafod os oes angen?

Llythyr rieni bl.8 – dysgu cyfunol 280920

 

NEGES BWYSIG I RIENI 7, 9, 10, 11, 12 A 13eg

Gweler y llythyr yma gyda gwybodaeth bwysig i rieni  7, 9, 10, 11, 12 a 13eg:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 270920

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 8

Gweler y llythyr PWYSIG yma i rieni bl.8 yn unig:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.8) 270920