skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Rhieni bl 13- Ffug gyfweliadau 21/11/18.

Bydd eich mab/merch yn derbyn ffug gyfweliad ar fore 21/11 gan ddarparwyr allanol. Bydd slot amser penodol ar eu cyfer a disgwylir iddynt fod yn y neuadd 5 munud o flaen llaw o leiaf. Bydd yr amserlen yn cael ei rhannu â’r disgyblion maes o law, ond dyma gopi i chi. Disgwylir i bob disgybl fod yn bresennol a rhaid hysbysu Miss Lyall neu Mr B Davies os na allent fod yn bresennol.

Ffair Nadolig!

Diwrnod Gwisg Anffurfiol

Bydd yr ysgol yn cynnal diwrnod gwisg anffurfiol a bore coffi Dydd Gwener yma (26/10/18) i godi arian ar gyfer Tŷ Hafan a The Elis Rose Legacy Fund.

A fydd modd i’ch plentyn ddod â £1 ar gyfer y wisg anffurfiol ac arian ychwanegol i’w wario yn y bore coffi.

Os hoffech gyfrannu cacennau, a fydd modd eu danfon i’r ysgol gyda’ch plentyn ar ddydd Gwener?

Diolch o galon am eich cefnogaeth,

Cyngor Elusennol yr ysgol

Noson Ffilm

Fel rhan o’n cyfraniadau at elusennau eleni, rydym am gynnal noson ffilm calan gaeaf ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 i 9, er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen ‘Young Minds’. Bydd cyfle i’ch plentyn wylio’r ffilm ‘Goosebumps’(PG) ar ôl ysgol o 3:10 tan 5:00 ar ddydd Iau Hydref 25ain 2018. Rydym yn awyddus i bwysleisio pwysigrwydd o gadw cydbwysedd rhwng ysgol a bywyd tu allan i’r ysgol ac rydym yn teimlo bydd cynnal y noson yma yn rhoi cyfle gwych iddynt i gymdeithasu, ymlacio a mwynhau. Rydym yn gofyn am daliad o £2.50 er mwyn gwylio’r ffilm. Bydd y taliad yma yn cynnwys pecyn o ‘popcorn’ gyda mynediad i’r ffilm. Bydd hefyd cyfle i’ch plentyn i brynu diodydd meddal a bwydydd amrywiol ar y noson.

Gobeithiwn yn fawr bydd eich plentyn yn awyddus i ymuno â ni i wylio’r ffilm ac i fwynhau.

Anelu’n Uwch – Blwyddyn 10

Cliciwch isod ar gyfer llythyr noson rieni ‘Anelu’n Uwch’

Llythyr Anelu’n Uwch

 

Cylchlythyr Gyrfa Cymru

Cliciwch isod i ddarllen Cylchlythyr Gyrfa Cymru

Cylchlythyr Gyrfa Cymru

Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus 2018

Eleni eto cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus (cyfrwng Cymraeg) yn yr ysgol i’r disgyblion hŷn o flynyddoedd 10-13. Ddydd Iau, Medi’r 27ain, cymrodd pump o dimau ran gyda phynciau’r areithiau’n amrywiol a chyfredol, o drafodaeth am wefannau cymdeithasol i Walt Disney! Diolch i bob un ohonynt am eu gwaith caled yn paratoi at y gystadleuaeth – Heledd, Nel, Towyn, Catrin, Steffan, Carys, Ashton, Anwen, Ffion, Nansi, Kirsty, Caitlyn, Hollie, Becca a Rhys. Edrychwn ymlaen at gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus y Rotari nawr pan fydd tri o’r siaradwyr yn cynrychioli Bryn Tawe. Ymlaen â’r dadlau!