skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Llwyddiant CogUrdd

Llongyfarchiadau i Ella Mai Davies o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe am ddod yn gyntaf yn rownd ranbarthol o gystadleuaeth CogURDD.  Pob Lwc iddi yn y rownd genedlaethol yn Llanelwedd! Diolch i Kate Jenkins o Gower Cottage Brownies am feirniadu.

Gweithdai diweddar!

Diolch yn fawr i Aneirin Karadog am sesiwn defnyddiol tu hwnt ym mis Mawrth ar rai o gerddi’r cwrs Safon Uwch a diolch i Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe am drefnu!

Ysgrifennu penillion a cherddi am Gymru oedd y dasg a roddwyd i fl.8 wrth iddynt fwynhau gwers yng nghwmni Aneirin Karadog. Cafodd pob dosbarth ym mlwyddyn 8 un sesiwn gyda’r bard yn ymateb i’r testun “Beth yw’r ots gennyf fi am Gymru?”. Cyfansoddwyd cerddi gwreiddiol iawn!

Cafodd criw o fechgyn bl.9 gyfle i fynychu gweithdy gyda Sioned Dafydd ym mis Mawrth. Rhannodd Sioned ychydig o’i phrofiad fel sylwebydd chwaraeon i S4/C ac fe aeth y bechgyn ati i ysgrfiennu adolygiadau o gemau rygbi a phel-droed.

Gweithdy Sgriblwyr!

Ar Fawrth y 23ain aeth criw o fl 7-9 i Aberystwyth i weithdy creadigol dan nawdd Gwyl y Gelli. Y disgyblion a fynychodd oed dy disgyblion a fu’n fuddugol yn ein seremoni ar Fawrth y 1af. Yn ystod y gweithdy hwn cafodd y disgyblion sesiynau gyda’r beirdd Aneirin Karadog a Rufus Mufasa a chyfle i wylio’r beordd hyn yn perfformio. Yn ystod y prynhawn cafodd y disgyblion gyfle i weithio gyda Hywel Griffiths a Rufus Mufasa a chreu eu cerddi eu hunain. Roedd yn dipyn o brofiad i’r disgyblion! Diolch i Gyngor y Celfyddydau am y grant tuag at gostau’r bws.

 

Profion Cenedlaethol

Cliciwch isod i weld amserlen Profion Cenedlaethol 2018.

Amserlen Profion Cenedlaethol

Amserlen Adolygu bl11

Amserlen Pasg

Diwrnod y Llyfr 2018

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau. Dechreuwyd y dathliadau gyda Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr. Y Chweched arweiniodd y gwasanaeth a dangoswyd DVD a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau o’r Chweched a’r staff yn sôn am eu hoff lyfrau.

Yn ystod amser egwyl, cynhaliwyd bore coffi a daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol.

Cafodd criw o fl.9 gyfle i ddarllen gydag ysgolion Tirdeunaw, Lon Las, Ysgol y Cwm ac Ysgol Tan-y-Lan. Darllenwyd 5 stori i’r plant mewn cylchdro a chafwyd pleidlais am hoff lyfr y plant.

Yn ystod yr awr ginio, cynhaliwyd Cwis Llyfrau i ddisgyblion a staff a oedd yn dipyn o hwyl!

Lansiwyd hefyd llyfr “Doniau Disglair” a werthwyd am £1 yn ystod y dydd. Yn y llyfryn, roedd gwaith holl fuddugwyr y cystadlaethau llenyddol yn ein Seremoni Gŵyl Ddewi eleni.

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.

Ymarfer Sylwebu!

Diolch yn fawr i’n cyn-ddisgybl, Sioned Dafydd, am ddod atom i gynnal gweithdy bore i griw o fechgyn bl.9. Cawsant eu hyfforddi sut i sylwebu ar gêm bêl-droed/ rygbi a sut i ysgrifennu adolygiad o gêm. Diolch i Sioned am ysbrydoli’r disgyblion a dymunwn yn dda iddi ar ei thaith i Awstralia ymhen rai wythnosau gyda Chriw Cyfryngau Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad.