skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Ethol Rhiant-lywodraethwyr

Cliciwch isod i argraffu llythyr i bleidleisio ethol rhiant-lywodraethwyr.

Ethol Rhiant-lywodraethwyr

Seremoni Gadeirio 2018

Cynhaliwyd ein Seremoni Gadeirio ar Fawrth y 1af fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yr ysgol. Trosglwyddwyd yr awenau yn ôl yr arfer i rai o brif ddisgyblion yr ysgol, sef Jasmine Lewis a Iwan Tomos.

Eleni, y Prifardd Osian Rhys Jones oedd y beirniad, sef enillydd cadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fôn yn 2017. Cawsom ei feirniadaeth ar ffurf fideo a ddangoswyd yn ystod y seremoni a diolchwn iddo am ei holl waith trylwyr wrth feirniadu.

Daeth hi’n amlwg bod ‘Y Real Slim Shady’ wedi plesio’r beirniaid yn fawr. Hyfryd oedd gweld Rhydian Cleaver o Flwyddyn 13 yn codi o’i sedd yng nghefn y neuadd lawn i dderbyn y fraint o fod yn brif lenor yr ysgol eleni. Llongyfarchiadau enfawr iddo. Yn ail am y gadair oedd Nel Richards o fl.12, gyda Nel unwaith eo yn gydradd drydydd gyda Sion Thomas o fl.8! Hoffai’r Adran Gymraeg ddiolch yn fawr i bawb a gystadlodd ac yn arbennig i’r staff a’r disgyblion a fu’n rhan o’r seremoni- yn enwedig Rhys Whatty am gyfeilio ar y delyn, Annwen Breakspear am ganu cân y cadeirio, Mrs Shanklin am ganu’r ffanffer a Bethan Hawkins a George Griffiths am gyrchu’r buddugol. Hyfryd hefyd oedd gweld cynrychiolwyr o bob blwyddyn ar y llwyfan a hwythau wedi’u dewis am ymrwymiad i Gymreictod yn yr ysgol.

Llongyfarchiadau hefyd i Ffion Tomos am ennill y Tlws Saesneg.

Dyma’r canlyniadau llenyddol eraill:

Barddoniaeth Bl.7

1af- Ella Mai Davies

2il- Ffion Rachel Jones

3ydd- Holly Crocker a Evie Harris

 

Rhyddiaith Bl.7

1af- Kaitlin Reilly

2il- Ceris Wood

3ydd- Ella Mai Davies

 

Barddoniaeth Bl.8

1af – Sion Thomas

2il – Marcus O’Brien

3ydd- Carys Evans

 

Rhyddiaith Bl.8

1af- Mirain Owen

2il- Ella Cutforth ac Anest Cunliffe

3ydd- Laicee John

 

Barddoniaeth Bl.9

1af- Ffion Tomos

2il- Anwen Morgan

3ydd- Catrin Kiernan ac Aimee Kelly

 

Rhyddiaith Bl.9

1af- Jack Thomas

2il- Raife Jones a Joseph Elsey

3ydd- Ffion Tomos

 

Barddoniaeth Bl.10

1af- Thea Wood

2il- Ffion Whitehead

3ydd- Ffion Gould a Tirion Beynon

 

Rhyddiaith Bl.10

1af- Megan D

2il- Ffion O D ac Abby Rees

3ydd- Grace James

 

 

Clwb Cynghanedd

Diolch yn fawr i Mr Robat Powell am gynnal Clwb Cynghanedd yn yr ysgol yn wythnosol ers mis Hydref. Cafwyd tipyn o hwyl yn y clwb wrth i’r disgyblion (a’r staff) ddysgu cynganeddu!

 

Arholiadau Ffug bl10

Cliciwch isod i weld amserlen arholiadau mewnol bl10

Amserlen arholiadau mewnol bl10

Llwyddiant “Performing Shakespeare”

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion blwyddyn 8 a 9 sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Prydain o gystadleuaeth “Performing Shakespeare” gyda’r ESU eleni. Roedd Ashton Williams, Ffion Tomos, Anwen Morgan (blwyddyn 9) a Siôn Thomas (blwyddyn 8) wedi cystadlu yn erbyn disgyblion o ledled Cymru ar ddydd Gwener 9fed o Chwefror yng Nhgaerdydd. Fydd y pedwar yn teithio i Lundain ym mis Mawrth i gystadlu yn Theatr Wyndham’s yn erbyn disgyblion o ysgolion ar draws Prydain. Fe fydd Ffion ac Anwen yn perfformio golygfa o “A Midsummer Night’s Dream” ac Ashton a Siôn yn perfformio rhan o “Hamlet.” Dyma’r ail dro i Ashton cael cyfle i gystadlu yn y gystadleuaeth a’r tro cyntaf i’r gweddill – pob lwc iddyn nhw gyd!

Arholiadau Ffug Bl11

Cliciwch isod i weld amserlen arholiadau mewnol bl11.

Amserlen arholiadau mewnol bl11 a

Perfformio Shakespeare

Llongyfarchiadau i bedwar o’m disgyblion – Ffion Tomos, Anwen Morgan ac Ashton Williams (blwyddyn 9) ac i Siôn Thomas (blwyddyn 8) am lwyddo cyrraedd ail rownd cystadleuaeth “ESU Performing Shakespeare” eleni. Bydd y pedwar yn perfformio yn y rownd nesaf yng Nghaerdydd yn Chwefror. Mae Ffion ac Anwen yn perfformio golygfa o “A Midsummer Night’s Dream”, ac mae Ashton a Siôn yn perfformio golygfa o “Hamlet”. Pob lwc iddyn nhw a diolch i Miss Carys Comley am eu hyfforddi!