skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Newyddion Trist

Rydym wedi ein hysgwyd tipyn gyda’r newyddion trist am golli un o gyn aelodau’r staff, Ms Siwan Ellis. Mae staff yr ysgol yn teimlo colled Siwan yn fawr. Roedd Siwan yn un o’r staff gwreiddiol pan agorodd Bryn Tawe yn 2003 a roedd gyda ni fel Pennaeth yr Adran Saesneg tan 2013. Roedd yn uchel ei pharch ymysg y staff ac yn athrawes boblogaidd iawn gyda’r disgyblion. Y disgyblion oedd bwysicaf i Siwan; roedd yn athrawes ardderchog wnaeth ysbrydoli ein disgyblion i ddysgu.

Hoffwn estyn cydymdeimlad pawb ym Mryn Tawe i deulu Siwan yn y cyfnod trist iawn yma.

Llythyr Safonau Gwisg

Llythyr safonau gwisg 2018

Gwybodaeth ‘Show my Homework’

Mae disgyblion blwyddyn 7,8,9 a 10  wedi derbyn llythyr heddiw/ddoe  gyda manylion am ffordd newydd y byddwn yn cofnodi a thracio gwaith cartref ym Mryn Tawe. Byddai modd gwirio’r llythyr, mae eich PIN personol chi(rhieni) a ‘ch plentyn ar y llythyr a bydd angen i chi a’ch plentyn mewngofnodi i’r system newydd yma. Mae’r cyswllt i’r wefan wedi’i nodi isod – cliciwch ar “I’ve been given a PIN to get into my account” ar waelod y tudalen er mwyn mewngofnodi a chreu cyfrif. Ar ol mewngofnodi mae’n bosib lawrlwytho’r app er mwyn tracio gwaith cartref eich plentyn yn haws. Mae’r system yma wedi gweithio’n llwyddiannus gyda disgyblion hyn yr ysgol llynedd. Os oes problem – cysylltwch gyda’r ysgol. 

https://www.showmyhomework.co.uk/login?subdomain=bryntawe

 

Canlyniadau Safon Uwch 2018

Braf yw gallu llongyfarch holl ddisgyblion blwyddyn 13eg ar eu canlyniadau Safon Uwch eleni. Mae’r deilliannau yma yn ganlyniad i’r holl waith caled, dros nifer o flynyddoedd, bellach dalu ffrwyth. Llwyddodd dros 97% o’n disgyblion i gyrraedd y trothwy Lefel 3, sef o leiaf 2 Safon Uwch A*-E. O’r holl raddau enillodd ein disgyblion, roedd 27% ohonynt yn raddau A*/A gyda 79% yn raddau A*-C. Mae’r Fagloriaeth eto yn profi yn faes o lwyddiant i’n disgyblion gydag 88% yn ennill graddau A*-C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a 32% yn ennill graddau A*/A – campus! Braf hefyd yw nodi llwyddiannau ein disgyblion yn eu cyrsiau galwedigaethol gyda phob un yn profi llwyddiant. Golyga hyn fod pob un o’n disgyblion a wnaeth gais wedi derbyn lle ym mhrifysgol eu dewis.

Yn arwain y ffordd eleni gydag o leiaf 3 gradd A*/A roedd Leya Prosser ac Iwan Tomos a llwyddodd Rhydian Cleaver, ein Prif Fachgen, i ennill 4 A*/A. Rhaid estyn llongyfarchiadau arbennig hefyd i’n Prif Ferch, Jasmine Lewis, ar ganlyniadau arbennig wrth iddi ennill 5 gradd A* Safon Uwch – y gorau erioed ym Mryn Tawe!

Hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu gwaith trylwyr a di-flino wrth gefnogi ein disgyblion ac i’n rhieni am eu cefnogaeth parhaus. Dymuniadau gorau i bob un o ddisgyblion 13eg eleni sydd yn ein gadael i ddechrau ar bennod newydd a chyffrous yn eu bywydau – diolch o galon am eich cyfraniad gwych i fywyd Bryn Tawe a phob llwyddiant i bob un ohonoch i’r dyfodol – cofiwch, ‘Ennill Llwyr yw Ennill Iaith’!

Ffair Iechyd

Ar fore dydd Iau 12.7.18 cynhaliwyd Bŵm Iechyd Bryn Tawe o dan adain ein cwrs Camu.  Gwelir ddisgyblion bl 7 saith yn dangos ffrwyth wythnosau o waith wrth iddynt arddangos eu canfyddiadau ymysg y maes Iechyd a Lles i ddisgyblion bl 8. Gwelir arddangosfeydd ar ystod eang o themau e.e. ffitrwydd, bwyta’n iach a iechyd meddwl. Cawsom Leon o gyfres ffitrwydd S4C “Ffit Cymru” fel siaradwr gwadd  er mwyn trafod ei siwrne o newid ei ffordd o fyw o ran bwyd a ffitrwydd ar y rhaglen a cholli bron i bedair stôn o fewn 8 wythnos – wrth wneud newidiadau bach. Roedd yr adborth yn wych a gwelir llawer o ddanteithion iach yn cael eu cynnig a’i blasu yn ystod y bore. Roedd yn bendant yn fore i’w gofio a fydd yn arwain at ddyfodol o ddewisiadau mwy iachus a gwybodus.

Llwyddiant llenyddol diweddar

Llongyfarchiadau i Siôn Thomas ar ennill y drydedd wobr am farddoniaeth Bl.8 yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Llwyddodd grŵp o ddisgyblion bl.7-9 i gipio’r wobr gyntaf am greu cywaith Bl.7-9 o dan y teitl “Bydoedd Eraill”, a bu’r disgyblion hŷn yr un mor llwyddiannus wrth ennill y Cywaith o dan 25ain oed.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i Betsan James o fl.13 am ennill Tlws yr Ifanc o dan 25 oed yn Eisteddfod Gadeiriol yr Hendy eleni. Ymgeisiodd 50 yn y gystadleuaeth ac roedd y beirniad Dyfrig Davies yn uchel iawn ei ganmoliaeth o ddarn ysgafn gan Betsan ar y teitl “Y Dêt”. Da iawn hefyd i Rhydian Cleaver a Heledd Owen am ddod yn agos i’r brig.

Mabolgampau

Cliciwch isod am wybodaeth Mabolgampau eleni.

Mabolgampau 2018