skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Diwrnod y Llyfr 2017

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau. Dechreuwyd y dathliadau gyda Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr. Y Chweched arweiniodd y gwasanaeth a dangoswyd DVD a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau o’r Chweched a’r staff yn sôn am yr hyn maen nhw’n darllen ar hyn o bryd.

Hyfryd oedd gweld bod criw o staff a disgyblion yr ysgol wedi dangos cryn ddychymyg wrth wisgo fel cymeriadau o lyfrau.

Ar ddiwedd pob gwers yn ystod y dydd, ar y “tannoy”, darllenwyd addasiad o stori fer, gyda Mr Davies, Mr Jenkins a Mrs Edwards-Jones yn arddangos sgiliau actio gwych! Roedd pawb wedi clywed y stori gyfan erbyn diwedd y dydd.

Yn ystod amser egwyl, cynhaliwyd bore coffi a daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol.

Aeth y criw o fl.13 sy’n astudio Cymraeg i berfformio chwedl Branwen i blant Ysgol Felindre. Defnyddiwyd props gwreiddiol tu hwnt!

Cafodd criw o fl.9 gyfle i ddarllen gydag ysgolion Tirdeunaw, Lon Las a Gellionnen. Darllenwyd 5 stori i’r plant mewn cylchdro a chafwyd pleidlais am hoff lyfr y plant.

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.

Seremoni Cadeirio 2017

Cynhaliwyd ein Seremoni Gadeirio ar Fawrth y 1af fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yr ysgol. Eleni, paratowyd cadair newydd sbon ar gyfer yr achlysur. Un a fydd yn cael ei defnyddio a’i thrysori am flynyddoedd i ddod. Diolch yn fawr iawn i Mr Brian Evans a Mr Bridgens am eu gwaith cywrain yn llunio’r gadair hardd. Trosglwyddwyd yr awenau yn ôl yr arfer i brif swyddogion yr ysgol, sef Anna Mathews a Iestyn Davies a lwyddodd i lywyddu’r seremoni’n wych.

Eleni, y Prifardd Aneirin Karadog oedd y beirniad. Braf oedd ei groesawu nôl atom ar ôl iddo gynnal dau weithdy barddoniaeth yn ddiweddar yn yr ysgol gyda bechgyn bl.9 a 10.

Roedd pawb yn gwrando’n astud ar y feirniadaeth ar gyfer y Gadair ac fe ddaeth hi’n amlwg bod ‘Saunders 2’ wedi plesio’r beirniaid yn fawr. Hyfryd oedd gweld Sara Dafydd o Flwyddyn 13 yn codi o’i sedd yng nghefn y neuadd lawn i dderbyn y fraint o fod yn brif lenor yr ysgol eleni. Llongyfarchiadau enfawr iddi. Yn ail am y gadair oedd Lowri Powell o fl.10, gyda Hannah Morgan o fl.10 yn drydydd. Hoffai’r Adran Gymraeg ddiolch yn fawr i bawb a gystadlodd ac yn arbennig i’r staff a’r disgyblion a fu’n rhan o’r seremoni- yn enwedig Jasmine Lewis a Rhys Whatty am gyfeilio ar y delyn, Kirsty Lewis am ganu cân y cadeirio, Rachel Hadley a Sam Dawson am ganu’r ffanffer a Tara Camm a Rhys Evans am gyrchu’r buddugol. Hyfryd hefyd oedd gweld cynrychiolwyr o bob blwyddyn ar y llwyfan a hwythau wedi’u dewis am ymrwymiad i Gymreictod yn yr ysgol.

Llongyfarchiadau hefyd i Bethan Levy am ennill y Tlws Saesneg.

Dyma’r canlyniadau llenyddol eraill:

Barddoniaeth Bl.7

1af- Angharad James

2il- Dafydd Roberts

3ydd- Kiera Fetch

 Rhyddiaith Bl.7

1af- Sion Thomas

2il- Mirain Owen

3ydd- Anest Cunliffe

 Barddoniaeth Bl.8

1af- Ffion Tomos

2il- Annwen Morgan

3ydd- Ben Lervy a Hannah Non Cordingly

Rhyddiaith Bl.8

1af- Ffion Tomos

2il- Amy Johnson

3ydd- Grace Lancey

Barddoniaeth Bl.9

1af- Thea Wood

2il- Aaliyah Janes

3ydd- Erin Owens

Rhyddiaith Bl.9

1af- Angharad John

2il- Thea Wood a Megan Davies

3ydd- Cameron Jenkins a Erin Owens

Adolygiad ffilm

1af- Jasmine Lewis

2il – Ffion Gould

3ydd- George Foley

Barddoniaeth Bl.10

1af- Lowri Powell

2il- Hannah Morgan

3ydd- Lowri Evans

 Rhyddiaith Bl.10

1af- Rhys Beynon

2il- Manon Keeble

3ydd- Rhodri Jenkins

 Rhyddiaith Bl.12 a 13

1af- Sara Dafydd

2il- Rhydian Cleaver

3ydd- Sara Dafydd

Statws Ysgol Werdd

Mae’n braf gallu nodi ein bod wedi ennill statws Ysgol Werdd eto eleni. Canllaw i Rieni Categoreiddio Cenedlaethol. Diolch yn fawr i’r holl staff a’r disgyblion am eu gwaith diflino!

Cliciwch ar y linc isod i gweld taflen opsiynau Colofnau Dewis y Pynciau

FFURFLEN COLOFNAU BL 12 2016 – 2017 (2)

Gweithdy yng nghwmni Aneurin Karadog

Cafodd deunaw o fechgyn bl.9 y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy diwrnod gyda’r Prifardd Aneirin Karadog. Heriwyd y disgyblion i ysgrifennu cerddi am ryfel a chafodd pawb gyfle i ddarllen eu cerddi ar goedd ddiwedd y dydd, gyda rhai yn rapio’r cerddi i gyfeiliant pastwn Aneirin. Diolch i Aneirin am roi o’i amser a’i arbenigedd a llongyfarchiadau i’r bechgyn ar greu cerddi cofiadwy a fydd i’w gweld mewn arddangosfa yn yr ysgol cyn bo hir.

aneurin-2aneurin-1

 

 

Aeth 65 o ddisgyblion bl.7 i fwynhau Pantomeim yn seiliedig ar chwedl Blodeuwedd yn Neuadd y Gwyn, Castell Nedd ddechrau mis Rhagfyr. Diolch i gwmni Mega am berfformaid cofiadwy!

 

Medi Phillips

Mae Medi Phillips o flwyddyn 10 yn parhau i gael llwyddiant yn y byd Jiwdo. Nol ym mis Medi fe wnaeth Medi gynrychioli Cymru yng ngemau Prydain Fawr. Yn dilyn hyn ym mis Tachwedd fe ddaeth Medi yn bencampwraig dan 16 Judo Cadéts Cymru. Llongyfarchiadau gwresog iddi.

medi-phillips-jiwdo