skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

LLYTHYR DECHRAU TYMOR Y GWANWYN

Gweler y llythyr isod gan y Pennaeth am drefniadau dysgu o bell ar ddechrau’r tymor:

Llythyr i Rieni 050121

Gweler y llythyr isod gan Gyfarwyddwr Addysg Dros Dro Abertawe:

05 01 21 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid V1.1 ALl

Gweler y datganiad isod gan y Gweinidog Addysg:

Datganiad Ysgrifenedig: Trefniadau dychwelyd i’r ysgol a’r coleg (4 Ionawr 2021) | LLYW.CYMRU

DIWEDDARIAD I DDYCHWELYD AR DDECHRAU TYMOR Y GWANWYN

Gweler y neges isod gan Gyfarwyddwr Addysg Dros Dro Abertawe am y sefyllfa ddiweddaraf o ddychwelyd i’r ysgol ar gyfer Tymor y Gwanwyn.

Diweddariad ar Sefyllfa Dychwelyd i Ddysgu Wyneb i Wyneb Ysgolion Abertawe

Mi fydd holl ysgolion Abertawe yn anelu i ddychwelyd at ddysgu wyneb i wyneb o ddydd Llun Ionawr 11 yn hytrach nag Ionawr 6. Bydd oedi ar y dychweliad i ddysgu wyneb i wyneb er mwyn ystyried gwybodaeth ddiweddar, a ddisgwylir wythnos nesaf, ar Covid-19, gan gynnwys yr amrywiad newydd. Darperir dysgu ar lein gan ysgolion o ddydd Mercher Ionawr 6 a darperir gofal plant fesul ysgol i ddisgyblion bregus, os oes angen, yn ogystal â gofal plant i blant gweithwyr allweddol, os yn hanfodol, o ddydd Mercher Ionawr 6 ymlaen.  Bydd y sefyllfa’n cael ei adolygu ar Ionawr 6.

—————————————————————————————————————————————-

Felly, ni fydd disgyblion yn dychwelyd ar y 6ed a byddwn yn eich hysbysu fel rhieni am ein trefniadau dychwelyd o’r 11eg o Ionawr, cyn gynted ag y gallwn wythnos nesaf.

Roedd presenoldeb ein disgyblion yn eu gwersi ‘ar lein’ yn galonogol iawn cyn y gwyliau a byddwn yn ail ddechrau gyda’r gwersi yma ar fore ddydd Mercher y 6ed o Ionawr i bob disgybl.

Bydd gwasanaeth blwyddyn i bob disgybl ar ddydd Mercher am 08:40 a disgwylir i bob disgybl fod yn bresennol. Fel y gwyddoch erbyn nawr, bydd y disgyblion yn dilyn eu hamserlen arferol, gyda gwersi byw, cymaint â fydd yn bosib.

Byddwn yn parhau i wahodd rhai disgyblion i mewn dydd Mercher i gefnogi eu lles a byddwn yn darparu gwarchod argyfwng i ddisgyblion (blynyddoedd 7 ac 8) gweithwyr allweddol – cwblhewch yr holiadur yma.     

GWYBODAETH BWYSIG I RIENI

Gweler y llythyr diwedd tymor isod gan y Pennaeth, sydd yn amlinellu ein trefniadau dychwelyd ym mis Ionawr:

Llythyr diwedd tymor Rhag 2020

Yn ogystal, gweler llythyr gan Gyfarwyddwr Addysg Dros Dro Abertawe yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer diwedd y tymor:

18 12 20 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid TERFYNOL

 

NEGES I DDISGYBLION 11-13eg

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Kirsty Williams am gymwysterau 2021, gweler y llythyr sydd wedi ei atodi yn rhoi manylion pellach am y 3 math o asesiad yn ogystal ag amseriad a natur rhain.  Nid oes mwy o wybodaeth ar hyn o bryd, ond rydym yn disgwyl clywed mwy yn gynnar ym mis Ionawr gan CBAC – gweler yr amserlen ar gyfer asesiadau 2021 yma. Yn naturiol, byddwn yn rhannu popeth gyda chi pan gawn ni fwy o wybodaeth.

2020-12-16 – Asesiadau – Llythyr i ddysgwyr

Newyddion diweddar Adran y Gymraeg

Roedd y chweched sy’n astudio Cymraeg Safon Uwch wrth eu boddau yn ddiweddar yn cael cwmni Caryl Lewis ar zoom mewn gwers Gymraeg. Cawsom wledd yn clywed amdani yn son am ei gyrfa a thrafod y nofel ‘Martha, Jac a Sianco’. Diolch yn fawr hefyd i Aneirin Karadog am ymuno yn rhithiol mewn gwers Gymraeg i fl.11 yn ddiweddar yn trafod ei gerdd ‘Gweld y Gorwel’ a sôn am fanteision astudio Cymraeg Safon Uwch.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus y Rotari eleni yn rhithiol. Y tri a baratodd fideo ar gyfer y gystadleuaeth eleni oedd Jack Thomas o fl.12, Morgan Davies o fl.11 a Sion Thomas o fl.11. Teitl eu dadl oedd “Gwastraff arian yw Prifysgol yn 2020”.

Cymerodd Mirain Owen o fl.11 ran yng Ngŵyl Gerallt eleni a chyfrannu at banel o bobl ifanc yn trafod llenyddiaeth Gymraeg. Ysgrifennodd Mirain hefyd y gerdd hon yn ddiweddar fel cofnod o’r Cyfnod Clo.

Y Gofid Mawr

 

Deffro yn y bore a mwynhau’r dydd yn llwyr

Gorwedd yn y gwely o fore gwyn tan hwyr,

Gwrando ar gerddoriaeth a rapyrs cŵl a’u cri…

Daeth y Cyfnod Clo a rhyddid braf i mi.

 

Doedd dim arholiadau na bwyd o’r ffreutur chwaith

Aros o flaen Netfflics heb orfod gwneud dim gwaith,

Dim angen caniatad na chodi llaw i pî…

Daeth y Gofid Mawr a byd heb loes i mi.

 

Codi ganol pnawn i fwyta brecwast mawr

Wy a bacwn blasus dim ots beth oedd yr awr,

Mynd at lan y môr i syrffio ar y lli…

Daeth yr holl ynysu a bywyd llawn i mi.

 

Protest Black Lives Matter yn dod a’r pwnc yn nes,

Pobl ifanc Cymru yn agosau at Yes,

Neb yn gwisgo welis i Steddfod fwd a bri…

Daeth yr locdawn cyntaf a’r byd i’n lolfa ni.

 

Zoomio i Ddolgellau heb orfod adael tŷ,

Siarad bob un diwrnod am straeon hurt datcu,

Mynd am dro hyd afon, melltithio baw pob ci…

Daeth y cyfyngiadau a’r fro i’m golwg i.

 

Mynd i’r banc mewn mwgwd a neb yn holi pam

Neb yn gweiddi ‘stick ‘em up’ nac edrych arnai’n gam,

Golchi llaw bob munud, sdim germau arna i…

Daeth y cyfnod budr a glendid llwyr i ni!

 

Neb yn mynd ar wyliau a neb yn mynd i’r cwrdd,

Neb yn gwylio’r Elyrch a pawb yn tŷ rownd bwrdd,

Ac wedi’r cyfnod hyfryd o fisoedd braf di-ri…

Ysu am yr ysgol oedd fy hanes i!

 

Mirain Owen

 

Gobeithio y cewch gyfle i fwynhau ein gwasanaeth Nadolig rhithiol eleni, yn cynnwys darlleniadau Beiblaidd gan y Chweched, cerddi ysgafn wedi’u perfformio gan fl.7, a gwirfoddolwyr o fl.8 i 11 yn darllen cerddi. Dyma’r linc i chi wylio  https://youtu.be/IoHCiPzr0ow

DIWEDD TYMOR – DYSGU CYFUNOL O’R 14-18/12/20

Gweler y llythyr isod yn esbonio ein trefniadau ni ar gyfer diwedd y tymor yn dilyn cyhoeddiad LlC bod ysgolion uwchradd yn symud at fodel o ddysgu cyfunol:

LLythyr i Rieni 101220 – Dysgu o Bell Diwedd Tymor

Gweler y llythyr isod gan Gyfarwyddwr Addysg Dros Dro Abertawe yn esbonio’r penderfyniad ar draws yr ALl:

10 12 20 Llythyr i rieni a gwarcheidwaid

 

NEWID I’R CYFNOD YNYSU – NEGES BWYSIG I RIENI

Gweler y llythyr isod yn amlinellu ein cynlluniau ni yn dilyn cyhoeddiad LlC am y newid i’r cyfnod hunan ynysu:

Llythyr i rieni – newid cyfnod ynysu 091220