skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

PENCAMPWYR CWPAN Y GWEILCH

Llongyfarchiadau enfawr i garfan rygbi blwyddyn 8 am gael eu goroni fel Pencampwyr y Rhanbarth. Ar ôl curo Ystalyfera o 20-5 yn rownd derfynol gorllewin y gweilch fe aeth y garfan ymlaen i chwarae Maesteg i weld pwy oedd tim gorau’r rhanbarth. Roedd hi’n gêm a hanner ac yn hysbyseb arbennig i rygbi ysgolion. Hyd yn oed gyda’r tywydd gwael roedd y bechgyn yn ceisio chwarae rygbi da ac yn barod i ymosod o unrhyw le. Roedd hi’n gêm gorfforol iawn a bechgyn mawr Maesteg yn ffyrnig yn ardal y tacl, rhaid rhoi bob clod iddyn nhw.  Ar ddiwedd y gêm y sgôr derynol oedd 15-14 i Fryntawe. Hyfryd oedd gweld gwynebau’r carfan ar ôl ei hymdrechion.  Perfformiad pen i gamp ac nawr mae’r garfan yn mynd ymlaen i herio Bro Dinefwr yn rownd 32 olaf cwpan Cymru. Pob lwc!!!

Dyddiadau Pwysig

Cliciwch isod i weld dyddiadau pwysig eleni

Dyddiadau pwysig

Cofio Hedd Wyn

Yn ystod y tymor, bu’r adran Gymraeg, Saesneg a Ieithoedd Modern yn cyflwyno i ddisgyblion blwyddyn 9 agweddau ar fywyd Hedd Wyn a chynhaliwyd Bore Coffi yn yr ysgol ym mis Rhagfyr i gofio bod can mlynedd ers iddo gael ei ladd. Cafodd neuadd yr ysgol ei throi’n amgueddfa am y bore a thasg y disgyblion oedd paratoi adnodd i’r amgueddfa i addysgu eraill am ei fywyd. Cafwyd tasgau amrywiol e.e pamffledi, cyfweliadau, darnau creadigol a pharatwyd clipiau fideo a chyflwyniadau Sway. Llongyfarchiadau arbennig i Ethan Morgan am ail-greu’r gadair a enillodd Hedd Wyn!

Pantomeim

Aeth criw o ddisgyblion blwyddyn 7 i fwynhau Pantomeim yn seiliedig ar y chwedl Culhwch ac Olwen yn Theatr y Gwyn, Castell-Nedd. Diolch i Gwmni Mega am y perfformiad llawn hwyl!

Gweithgareddau Gyrfa Cymru

Ffug gyfweliadau yn Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe.

Aeth cyflogwyr a Gyrfa Cymru i Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe am ddau ddiwrnod y tymor hwn i gynnal ffug gyfweliadau gyda Blwyddyn 11. Roedd hyn yn galluogi pobl ifanc i ymarfer ar gyfer unrhyw gyfweliad swydd y byddant yn ei gael yn y dyfodol.

Cyfweliadau 6ed dosbarth

Cynhaliodd cynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol ffug gyfweliadau gyda’r rhai yn y 6ed dosbarth nad ydynt eisiau mynd i’r brifysgol er mwyn eu helpu i baratoi ar gyfer y byd gwaith.

Sioe deithiol y cyfnod pontio ar gyfer y rhai ag anghenion ychwanegol

Aeth disgyblion y Tŷ o Ysgol Gyfun Gŵyr i sioe deithiol pontio gyda chynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol a staff y Tŷ.  Roedd modd i’r bobl ifanc gwrdd a siarad â sefydliadau sy’n gallu eu helpu gyda’u camau nesaf

Cyfweliadau Cyfarwyddyd Gyrfaoedd gyda

Blynyddoedd 11, 12 a 13

Mae Cynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol wedi dechrau gweld myfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 er mwyn eu helpu i gynllunio eu camau nesaf. Mae Rhiannon Churchill Rhiannon.churchill@gyrfacymru.com 07890274819 ar gael yn Ysgol Gyfun Gŵyr bob dydd Llun a dydd Iau, ac yn Ysgol Gyfun Bryntawe bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Mae croeso i bawb alw i mewn. 

Sesiynau ABCh ynglŷn â’r dewisiadau ar ôl Blwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Bryntawe.

Cynhaliodd cynghorydd Gyrfa Cymru sesiynau gyda Blwyddyn 11 ynglŷn â’r holl ddewisiadau ar ôl Blwyddyn 11 i helpu’r disgyblion i wneud penderfyniadau cytbwys. Ceir llawer o wybodaeth ddefnyddiol iawn ar www.gyrfacymru.com. Edrychwch hefyd ar dudalennau Facebook a Twitter Gyrfa Cymru

Nosweithiau agored a Dyddiadau Pwysig

I gael rhagor o wybodaeth am nosweithiau agored a dyddiadau pwysig cysylltwch â Rhiannon Churchill – cynghorydd Gyrfa Cymru Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe

Rhiannon.churchill@gyrfacymru.com 07890274819

 

Hawlio’r Llwyfan

Newyddion Adran y Gymraeg

Llongyfarchiadau mawr i dîm Siarad Cyhoeddus Cymraeg yr ysgol am ennill y drydedd wobr yn rownd derfynol Cystadleuaeth y Rotari yn y Senedd yng Nghaerdydd. Eu dadl oedd “Help neu hinderance– Dyma enghraifft arall ohonom yn colli brwydr yr iaith”. Yn cadeirio’r drafodaeth oedd Rhydian Cleaver, yn cynnig y gosodiad oedd Nansi Eccott ac yn gwrthwynebu oedd Steffan Leonard. Llongyfarchiadau hefyd i Nansi ar ennill yr ail wobr am y cynigydd gorau!

Cafodd pedwar disgybl brofiadau gwych ar gwrs Safon Uwch Cymraeg yng Nglan-llyn. Cawsant ddarlithoedd gan lu o lenorion, yn eu plith Karen Owen, Ifor ap Glyn, Caryl Lewis, Manon Steffan Ross a Myrddin ap Dafydd. Wedi darlithoedd yn y dydd, roedd twmpath a thalwrn gyda’r nos. Profiad arbennig! Llongyfarchiadau i’r tîm (Heledd Owen, Nel Richards, Angharad Thomas a Betsan James) am ddod yn gydradd trydydd yn y Talwrn!

 

Daeth Cwmni “Mewn Cymeriad” i berfformio drama am Kate Roberts i ddisgyblion blwyddyn 10, 11 a’r Chweched nos Iau, Tachwedd yr 16eg. Roedd hwn yn gyfle gwerthfawr i gael cipolwg ar fywyd “Brenhines ein Llen”.