skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Trefniadau Wythnos Dringo’n Uwch (Bl12)

Dyma amserlen Wythnos Dringo’n Uwch (25-29ain o Fehefin) ar gyfer bl 12. Disgwylir presenoldeb llawn, gan gynnwys ar gyfer yr ymweliad ar 29ain. (Gweler y llythyr am fanylion)

Amserlen Dringo’n uwch 2018

Llythyr taith prifysgol 2018

Llwyddiant llenyddol diweddar

Llongyfarchiadau i Siôn Thomas ar ennill y drydedd wobr am farddoniaeth Bl.8 yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Llwyddodd grŵp o ddisgyblion bl.7-9 i gipio’r wobr gyntaf am greu cywaith Bl.7-9 o dan y teitl “Bydoedd Eraill”, a bu’r disgyblion hŷn yr un mor llwyddiannus wrth ennill y Cywaith o dan 25ain oed.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i Betsan James o fl.13 am ennill Tlws yr Ifanc o dan 25 oed yn Eisteddfod Gadeiriol yr Hendy eleni. Ymgeisiodd 50 yn y gystadleuaeth ac roedd y beirniad Dyfrig Davies yn uchel iawn ei ganmoliaeth o ddarn ysgafn gan Betsan ar y teitl “Y Dêt”. Da iawn hefyd i Rhydian Cleaver a Heledd Owen am ddod yn agos i’r brig.

Llwyddiant Eisteddfodol.

Yn ystod hanner tymor y Sulgwyn aeth tua 80 o blant o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd. Roedd 16 o eitemau gan yr ysgol yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod gan gynrychioli Gorllewin Morgannwg. Rhai o’r cystadlaethau hyn oedd, y côr blynyddoedd 7 – 9, y parti llefaru, y parti cerdd dant, cystadleuaeth cogurdd a chôr merched hŷn yr ysgol, i enwi ond ychydig gystadlaethau. Bu’r ysgol yn llwyddiannus gyda 4 cystadleuaeth yn cyrraedd y llwyfan, gan gynnwys Steffan Leonard, oedd yn llefaru’n unigol a Catrin Kiernan a ffion Tomos yn oedd cystadlu yn y ddeuawd. Cafwyd sawl llwyddiant llenyddol hefyd gyda Sion Thomas yn  ennill y drydedd wobr un y farddoniaeth i flwyddyn 8 ac wrth greu cynnyrch digidol dan 19. Bu’r ysgol yn fuddugol hefyd wrth greu cywaith a chreu gwefan. Llongyfarchiadau i bawb a oedd ynghlwm â’r cystadlu!

Dathlu Dylan Thomas

Diolch yn fawr i griw o ddisgyblion ym mlwyddyn 8 am eu holl waith caled yn creu ffilm yn seiliedig ar fywyd Dylan Thomas, sef ‘Down with Dylan’. Mae holl ddisgyblion blwyddyn 8 wedi bod yn brysur yn astudio bywyd a barddoniaeth un o enwogion Abertawe, gan gynnwys ymweliadau a’r ganolfan Dylan Thomas (diolch i Jo Furber) a’r tŷ le ganwyd y bardd yn yr Uplands (diolch enfawr i Geoff Haden y perchennog). Hoffai’r adran Saesneg ddiolch o galon i’r holl bobl a bu’n rhan o’r prosiect gan gynnwys yr Athro Daniel Williams o Brifysgol Abertawe, yr awdur Alun Gibbard, ac wyres Dylan Thomas, sef Hannah Ellis. Braint oedd cyflwyno’r ffilm yn premiere yn Theatr y Taliesin ar ddiwrnod Dylan Thomas. Mwynhewch y ffilm!

https://www.youtube.com/watch?v=XTo68_jKJ-g

Gwisg Ysgol hanner Pris

Cliciwch isod i weld taflen wybodaeth gwisg ysgol

Sel Gwisg Ysgol

Amserlen Adolygu ac Arholiad ar ol yr hanner tymor

Cliciwch y linc isod am amserlen arholiadau ac adolygu ar ol hanner tymor.

Amserlen adolygu Arholiadau Haf 2018 ar ol hanner tymor

Amserlen Adolygu Arholiadau haf

Cliciwch isod i weld amserlen arholiadau/adolygu yr Haf.

Amserlen adolygu Arholiadau Haf 2018