skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

TREFNIADAU’R CLO BYR

Fel y gwyddoch, mi fydd disgyblion ym mlynyddoedd 7 ac 8 yn mynychu’r ysgol fel arfer ar ôl hanner tymor. Ni fydd disgyblion o flynyddoedd 9-13eg yn mynychu’r wythnos o’r 2-6ed o Dachwedd, ond byddwn yn parhau i ddarparu gwersi i’r disgyblion yma yn ddigidol. Mae manylion llawn yn y llythyr yma

 

Newyddion Adran y Gymraeg Bryn Tawe

Dathlwyd diwrnod coffa T.Llew Jones yn ôl ein harfer, gyda disgyblion o flwyddyn 12 yn recordio gwasanaeth o flaen llaw i ddisgyblion yr ysgol yn rhoi ei hanes. Hefyd, rhoddwyd y cyfle i flwyddyn 7 gwblhau tasg gwaith cartref amdano. Rhannwyd cynnyrch blwyddyn 7 ar drydar yr ysgol a gellir gweld y gwaith ar y linc yma. https://sway.office.com/FaUyHVpzm44cBmCS?ref=Link  

Cafodd holl ddisgyblion bl.7 i 10 bleser yn gwylio Miss Clarke ar y rhaglen ‘Am dro’ ar S4/C. Aeth pawb ati’n frwd i ysgrifennu adolygiadau o’r rhaglen a gellir gweld rhai enghreifftiau yma. Mae’n amlwg fod nifer o’r disgyblion yn teimlo y dylai Miss Clarke fod wedi ennill! https://sway.office.com/AAuAUay1dZWVf0dp?ref=Link  

Er mwyn dathlu Diwrnod Shwdmae Sut’mae paratowyd fideo i gynorthwyo rhieni a ffrindiau’r ysgol i ddysgu Cymraeg. Ffilmiwyd pob dosbarth yn eu tro yn dysgu llinell o Gymraeg. Dyma gyfle i chi weld y ffilm: https://youtu.be/_3nK4IV7sEE 

Cafodd bl.12 gyfle i gael sgwrs gyda Mererid Hopwood yn rhithiol yn ddiweddar. Soniodd Mererid am Waldo gan fod y disgyblion newydd ddechrau astudio un o’i gerddi a thrafodwyd manteision astudio Cymraeg Safon Uwch yn gyffredinol. Fe fyddem fel arfer yn mynd â’n Chweched ar daith o gwmpas Cymru yr adeg yma o’r flwyddyn gan fwynhau sgwrs wyneb yn wyneb â Mererid, ond yn sicr, roedd y sgwrs rhithiol yn damaid i aros pryd rywbryd eto gobeithio. 

Holiadur Cyfnod Hunan-ynysu

Cais caredig i rieni disgyblion blwyddyn 8 i lenwi’r holiadur yma yn gwerthuso profiadau dysgu eich plant yn ystod y cyfnod hunan-ynysu. Diolch am eich cydweithrediad.

https://bit.ly/holiadurbl8

CEFNOGAETH GYDA GWAITH CARTREF

Gweler adnodd defnyddiol i gefnogi’ch plentyn gyda chwblhau eu gwaith cartref. Os ydych am drafodaeth bellach, cysylltwch gyda ni yn yr ysgol.

Gwaith Cartref Dim Problem

DIWEDDARIAD BWS 632B

Diolch am eich amynedd cyn ein bod yn gallu rhannu’r wybodaeth gywir gyda chi am achos positif i un o yrwyr Cymru Coaches sydd yn darparu cludiant i lwybr bws y 632B. Gweler y llythyron isod gyda gwybodaeth berthnasol i bob rhiant.

Llythyr i rieni – Bws 632B 081020

Rhieni disgyblion ‘sydd yn gyswllt’ i achos positif (Bws 632B yn unig) 071020

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif Bws 632B 081020

DIWEDDARIAD 07/10/20

CROESAWI BLWYDDYN 8 YN ÔL:

Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at groesawi flwyddyn 8 yn ôl i’r ysgol ddydd Gwener yma. Braf yw gallu nodi’r bod dros 85% o’n disgyblion wedi cyfranogi yn eu gwersi (brafiach byddai gallu nodi bod 100% wedi cyfranogi!). Hyderwn fod y disgyblion yma wedi elwa o’r profiadau dysgu rydym wedi darparu iddynt dros y bythefnos ddiwethaf, er y gwyddom ni fyddant cystal â phrofiadau byw mewn ystafelloedd gyda’u hathrawon. Byddwn yn danfon holiadur yn ystod y diwrnodau nesaf at ein disgyblion a’n rhieni fel y gallwch gynnig adborth ar sut i ddatblygu a gwella’r ddarpariaeth yma ymhellach. Gwiriwch negeseuon destun a SMHW am fanylion.

FFREUTUR YN AIL AGOR:

Rydym hefyd yn edrych ymlaen at ail agor y ffreutur yn yr ysgol ddydd Gwener yma, y 09/10/20. Bydd disgyblion felly yn gallu prynu prydiau cynnes neu oer unwaith eto fel y dymunant.

6ed DOSBARTH – DOD A’CH DYFAIS EICH HUN:

Rydym yn darparu adnoddau digidol i’n disgyblion eu defnyddio ar gyfer eu gwaith neu i gyfranogi mewn gwersi ffrydio gydag ysgol Gwyr. Fel y gwyddoch, rydym yn caniatâi i ddisgyblion ddod a’u teclynnau digidol eu hunain gyda hwy i’r ysgol gan sicrhau fod ganddyn nhw fynediad at y we. Fe all hwn fod yn ddefnyddiol os yw eich plentyn yn dymuno gwneud. Cysylltwch gyda Mrs Nerys Vaughan: VaughanN9@hwbymru.net am fanylion pellach?

GWYBODAETH AM NOSON FUGEILIOL BL.7

Gweler y llythyr isod yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer trefniadau cysylltu gyda rhieni yn hytrach na chynnal noson rieni bugeiliol i flwyddyn 7 eleni:

Llythyr Noson Fugeiliol Bl 7 2020