skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Aeth 65 o ddisgyblion bl.7 i fwynhau Pantomeim yn seiliedig ar chwedl Blodeuwedd yn Neuadd y Gwyn, Castell Nedd ddechrau mis Rhagfyr. Diolch i gwmni Mega am berfformaid cofiadwy!

 

Medi Phillips

Mae Medi Phillips o flwyddyn 10 yn parhau i gael llwyddiant yn y byd Jiwdo. Nol ym mis Medi fe wnaeth Medi gynrychioli Cymru yng ngemau Prydain Fawr. Yn dilyn hyn ym mis Tachwedd fe ddaeth Medi yn bencampwraig dan 16 Judo Cadéts Cymru. Llongyfarchiadau gwresog iddi.

medi-phillips-jiwdo

 

Ymweliad Aelodau Cynulliad.

Braf oedd croesawu Aelodau Cynulliad i’r ysgol yn ddiweddar i drafod gweledigaeth y Llywodraeth i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yr Aelodau Cynulliad oedd Mr. Jeremy Miles a Dr.Dai Lloyd. Cafodd y disgyblion gyfle i fynegi’u barn am ddefnydd o’r Gymraeg yn ogystal â sôn am eu rhwystrau nhw wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn eu cymunedau. Edrychwn ymlaen at glywed mwy am y cynllun.

cynulliad

 

Y Cwsg Mawr

Ar nos Wener oer ym mis Tachwedd cynhaliwyd ein Cwsg Mawr blynyddol i flwyddyn 8. Roedd hi’n noson o weithgareddau llawn hwyl a phawb yn mwynhau cael y cyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd cyfle i nofio, creu fideo, chwarae ‘dodgeball’ a chymryd rhan mewn her model. Cafwyd gwledd o bitsa a disgo i orffen y noson cyn ei throi hi am y nos. Torrwyd y record am y mwyaf o gwsg eleni, gyda phedair awr! Edrychwn ymlaen at flwyddyn nesaf!!

 

Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe

Cliciwch ar y isod am fwy o wybodaeth

Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe

 

Diwrnod Dahlightful!

 

Treuliodd disgyblion blwyddyn 7 ddiwrnod cyffrous yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd wythnos diwethaf wrth ymweld â’r arddangosfa ‘Wondercrump’ a mynychu gweithdy ysgrifennu creadigol yn dathlu doniau’r awdur enwog, Roald Dahl. Llwyddodd y disgyblion i gael blâs ar ddychymyg a storiâu’r awdur enwog o Gaerdydd a chyfrannodd pawb at ysgrifennu cerddi yn seiliedig ar eirfa Roald Dahl. Diolch yn fawr i Mrs Lisa Davies, Miss Catherine Thomas a Mr Duncan Rowe am dywys y disgyblion.

wondercrump-2wondercrump-3

Llwyddiant ESU

Llongyfarchiadau gwresog i dîm siarad cyhoeddus am ennill rownd rhanbarthol yr ESU ym Mhen-y-bont ar nos Fawrth, 29ain Dachwedd. Bellach, bydd y tîm o ddisgyblion bl.10 sef Manon, Rhys a Steffan yn cymryd rhan yn rownd derfynol Cymru ym Mhae Caerdydd ym mis Mawrth. Braf hefyd yw nodi bod Manon wedi ennill siaradwraig orau a Steffan wedi ei enwi fel cadeirydd gorau’r gystadleuaeth. Diolch hefyd i Mr Shaw a’r adran Saesneg am eu paratoi. Dymunwn bob lwc iddynt yn y rownd nesaf!

esu