skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Cylchlythyr Haf 2016

Cliciwch ar y cyswllt isod i agor Cylchlythyr tymor yr Haf.

http://www.bryntawe.swansea.sch.uk/correspondence_cy.php

 

Etholiad prif ddisgyblion 2016

Pleser yw cyhoeddi enwau ein prif ddisgyblion newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Roedd wyth ymgeisydd eleni, sef Sara Dafydd, Catrin Hedges, Rhiannon James, Anna Matthews, Iestyn Davies, Sam McVeigh, Kadun Rees ac Isaac Thomas. Yn dilyn pnawn o areithio brwd o safon uchel iawn agorwyd y blychau pleidleisio. Cafodd blwyddyn 11, 12 a’r staff gyfle i fwrw pleidlais ac roedd hi’n amlwg fod yr wyth ymgeisydd wedi plesio’r pleidleiswyr yn fawr iawn. Yn dilyn cyfri gofalus cyhoeddwyd enwau’r pedwar prif ddisgybl newydd ar Ebrill 21ain. Ein prif ferch newydd yw Anna Matthews a’n prif fachgen newydd yw Iestyn Davies. Y dirprwyon yw Sara Dafydd a Kadun Rees. Llongyfarchiadau mawr i’r pedwar ac i bob un a ymgeisiodd eleni.

Lluniau Etholiad PDd 2016

Taith I Stratfod-upon-Avon

Wythnos diwethaf, aeth criw o’r chweched dosbarth ar daith ddiddorol a difyr i’r ddinas Shakespiraidd, Stratford-upon-Avon. Cafwyd diwrnod addysgiadol gan gynnwys darlithoedd gan arbenigedd ar ddrama gosod Shakespeare,  Dr Nick Walton a chyfle i ymweld â’r bwthyn le ganwyd y bardd enwog. Yn sicr, oedd y disgyblion wedi mwynhau’r profiad ac wedi elwa’n fawr o sesiynau Dr Walton ar eu drama gosod, yr enwog ‘King Lear’. Diolch i Mr Shaw am arwain y daith ac i Mr Ray Thomas am yrru’r bws mini.

Lluniau S-u-A

Clwb Gwyddonwyr Gwyllt

Mae ein clwb gwyddonwyr gwyllt yn cwrdd pob Dydd Iau yn ystod yr awr ginio i gael hwyl. Blwyddyn 12 sy’n rhedeg y cwb dan oruchwyliaeth aelod o’r staff wyddoniaeth. Heddiw gwnaethom swigod ENFAWR yn defnyddio’r rysáit isod:

6 cwpan o ddŵr

½ cwpan o flawd corn

½ cwpan o hylif golchi llestri

1 lwy ford o glyserin

1 llwy ford o bowdr pobi

Ychwanegwch y blawd at y dŵr gan gymysgu’n dda i’w hydoddi. Ychwanegwch weddill y cynhwysion gan droi’n araf. Ceisiwch beidio creu ewyn ar ben y cymysgedd.

Serch bod y cam hwn yn anodd – ceisiwch adael y gymysgedd am  o leiaf awr i sicrhau eich yn bod yn cael swigod da.

Presentation1

 

 

Profion Cenedlaethol

Amserlen Profion Cenedlaethol ar gael ar dudalen Arholiadau allanol.

 

 

 

Newyddion Chwaraeon

Gwnaeth tim merched pel-rwyd bl.7 yn hynod o dda yn ddiweddar, wrth iddynt gystadlu yn nhwrnamaint Pel-Rwyd Afan, Nedd a Tawe. Roedd 20 o ysgolion yn cystadlu, a gwanaeth y merched chwarae gyda ymroddiad arbennig. Dyma rhai o’r canlyniadau :

Llangatwg 0-3

Esgob Vaughan 1-0

Gelli Fedw 0-1

Aethom drwyddo i ail rownd y plat, a bu rhaid chwarae mewn i amser ychwanegol er mwyn cael canlyniad!! Er i ni golli yn y diwedd o 1 gol i 0, roedd yn agos dros ben!!

Llongyfarchiadau enfawr i’r sgwad cyfan : Morganne Brock, Eve Buckmaster, Cartin Kiernan, Carys Wheatley, Tally Jones, Poppy Jones, Carys Higgins, Emily Phillips, Grace Lancey, Amy Johnson, Eleanor Storey a Ashleigh Graham.

Ser y twrnamaint oedd Emily Phillips a Carys Wheatley!

Ysgoloriaeth i Fangor

Llongyfarchiadau enfawr i Nerys Williams o flwyddyn 13 am ennill ysgoloriaeth mynediad gwerth £2500 i Brifysgol Bangor. Bydd Nerys yn mynd i astudio Cymraeg Creadigol a Cherddoriaeth Boblogaidd ym mis Medi. Rydyn ni fel adran yn hynod falch o’i llwyddiant hi. Pob dymuniad da i ti Nerys!

Nerys