skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Pantomeim

Aeth criw o ddisgyblion blwyddyn 7 i fwynhau Pantomeim yn seiliedig ar y chwedl Culhwch ac Olwen yn Theatr y Gwyn, Castell-Nedd. Diolch i Gwmni Mega am y perfformiad llawn hwyl!

Gweithgareddau Gyrfa Cymru

Ffug gyfweliadau yn Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe.

Aeth cyflogwyr a Gyrfa Cymru i Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe am ddau ddiwrnod y tymor hwn i gynnal ffug gyfweliadau gyda Blwyddyn 11. Roedd hyn yn galluogi pobl ifanc i ymarfer ar gyfer unrhyw gyfweliad swydd y byddant yn ei gael yn y dyfodol.

Cyfweliadau 6ed dosbarth

Cynhaliodd cynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol ffug gyfweliadau gyda’r rhai yn y 6ed dosbarth nad ydynt eisiau mynd i’r brifysgol er mwyn eu helpu i baratoi ar gyfer y byd gwaith.

Sioe deithiol y cyfnod pontio ar gyfer y rhai ag anghenion ychwanegol

Aeth disgyblion y Tŷ o Ysgol Gyfun Gŵyr i sioe deithiol pontio gyda chynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol a staff y Tŷ.  Roedd modd i’r bobl ifanc gwrdd a siarad â sefydliadau sy’n gallu eu helpu gyda’u camau nesaf

Cyfweliadau Cyfarwyddyd Gyrfaoedd gyda

Blynyddoedd 11, 12 a 13

Mae Cynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol wedi dechrau gweld myfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 er mwyn eu helpu i gynllunio eu camau nesaf. Mae Rhiannon Churchill Rhiannon.churchill@gyrfacymru.com 07890274819 ar gael yn Ysgol Gyfun Gŵyr bob dydd Llun a dydd Iau, ac yn Ysgol Gyfun Bryntawe bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Mae croeso i bawb alw i mewn. 

Sesiynau ABCh ynglŷn â’r dewisiadau ar ôl Blwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Bryntawe.

Cynhaliodd cynghorydd Gyrfa Cymru sesiynau gyda Blwyddyn 11 ynglŷn â’r holl ddewisiadau ar ôl Blwyddyn 11 i helpu’r disgyblion i wneud penderfyniadau cytbwys. Ceir llawer o wybodaeth ddefnyddiol iawn ar www.gyrfacymru.com. Edrychwch hefyd ar dudalennau Facebook a Twitter Gyrfa Cymru

Nosweithiau agored a Dyddiadau Pwysig

I gael rhagor o wybodaeth am nosweithiau agored a dyddiadau pwysig cysylltwch â Rhiannon Churchill – cynghorydd Gyrfa Cymru Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe

Rhiannon.churchill@gyrfacymru.com 07890274819

 

Hawlio’r Llwyfan

Newyddion Adran y Gymraeg

Llongyfarchiadau mawr i dîm Siarad Cyhoeddus Cymraeg yr ysgol am ennill y drydedd wobr yn rownd derfynol Cystadleuaeth y Rotari yn y Senedd yng Nghaerdydd. Eu dadl oedd “Help neu hinderance– Dyma enghraifft arall ohonom yn colli brwydr yr iaith”. Yn cadeirio’r drafodaeth oedd Rhydian Cleaver, yn cynnig y gosodiad oedd Nansi Eccott ac yn gwrthwynebu oedd Steffan Leonard. Llongyfarchiadau hefyd i Nansi ar ennill yr ail wobr am y cynigydd gorau!

Cafodd pedwar disgybl brofiadau gwych ar gwrs Safon Uwch Cymraeg yng Nglan-llyn. Cawsant ddarlithoedd gan lu o lenorion, yn eu plith Karen Owen, Ifor ap Glyn, Caryl Lewis, Manon Steffan Ross a Myrddin ap Dafydd. Wedi darlithoedd yn y dydd, roedd twmpath a thalwrn gyda’r nos. Profiad arbennig! Llongyfarchiadau i’r tîm (Heledd Owen, Nel Richards, Angharad Thomas a Betsan James) am ddod yn gydradd trydydd yn y Talwrn!

 

Daeth Cwmni “Mewn Cymeriad” i berfformio drama am Kate Roberts i ddisgyblion blwyddyn 10, 11 a’r Chweched nos Iau, Tachwedd yr 16eg. Roedd hwn yn gyfle gwerthfawr i gael cipolwg ar fywyd “Brenhines ein Llen”.

 

Ymweliad Awdur

Hoffai’r ysgol ddiolch i’r awdur, Phil Carradice, am ymweld â’r ysgol ar fore Mawrth, 28ain Dachwedd er mwyn trafod ei nofel ‘The Black Chair’ sydd yn seiliedig ar stori’r bardd ‘Hedd Wyn’. Bu’r ymweliad yn rhan o brosiect trawsadrannol rhwng yr adrannau Saesneg, Cymraeg ac Ieithoedd Modern sy’n ffocysu ar Hedd Wyn er mwyn nodi’r ganrif ers ei farwolaeth yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn sicr, wnaeth blwyddyn 9 ymddiddori yn straeon Phil am yr holl waith ymchwil a wnaethpwyd er mwyn arwain at y llyfr.

Llwyddiant ESU!

Llongyfarchiadau i’r tîm siarad cyhoeddus ar ei buddugoliaeth yn rownd ranbarthol o gystadleuaeth siarad gyhoeddus yr ESU. Bydd y tîm (Manon, Rhys a Steffan) bellach yn symud ymlaen i gynrychioli’r rhanbarth yn rownd derfynol Cymru yn y Senedd yng Nghaerdydd mis Mawrth nesaf. Diolch hefyd i dimau o Ysgol y Strade a Phontarddulais am brynhawn brwd o ddadlau. Enillodd Steffan y wobr am gadeirydd orau a Manon am siaradwraig orau. Diolch i Mr Shaw am ei hyfforddi a phob lwc yng Nghaerdydd.

 

Ffair Nadolig!