skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Myfyrwyr y Chweched Dosbarth yn arwain ABCh!

Yn dilyn gweithdai i Flwyddyn 12 gan yr elusen ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’ ar ddechrau’r flwyddyn, aeth myfyrwyr y Chweched ati’n ddiweddar i gynnal sesiynau ABCh i Flwyddyn 8 ar Hiliaeth. Roedd y sesiynau’n ffocysu ar ystradebu, defnydd cadarnhaol o eiriau ac hiliaeth o fewn y byd chwaraeon. Roedd yr adborth gan ddisgyblion Blwyddyn 8 yn hynod o bositif ac roedden nhw wrth eu boddau’n trafod y negeseuon pwysig hyn gyda myfyrwyr hŷn yr ysgol. Diolch Blwyddyn 12!

Myfyrwyr y chweched

 

Diwrnod y Llyfr 2016

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau. Dechreuwyd y dathliadau gyda Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr. Y chweched arweiniodd y gwasanaeth a oedd yn dathlu bywyd Roald Dahl am fod can mlynedd ers ei eni eleni. Dangoswyd DVD a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau o’r Chweched a rhai staff yn sôn am eu hatgofion o ddarllen llyfrau Roald Dahl.

Ymhob gwers yn ystod y dydd, darllenwyd rhan o stori, fel bod pawb wedi clywed stori gyfan erbyn diwedd y dydd.

Yn ystod amser egwyl, cynhaliwyd bore coffi a daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol.

Cynhaliwyd cystadleuaeth i ddisgyblion dynnu llun o’u hunain yn darllen mewn lle diddorol

Yn ystod yr wythnos, cafodd criw o fl.9 gyfle i ddarllen gydag ysgolion Tan-y-Lan, Tirdeunaw a Felindre. Darllenwyd 5 stori i’r plant mewn cylchdro a chafwyd pleidlais am hoff lyfr y plant.

Cynhaliwyd sawl cwis yn ystod yr wythnos hefyd. Un gystadleuaeth a fu yn y Llyfrgell oedd dyfalwch pa lyfr sydd “yn y bocs”?

Cynhaliwyd cwis codau QR hefyd yn y gwersi Cymraeg.

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.

 

 

Seremoni Cadeirio 2016

Cynhaliwyd Seremoni Cadeirio’r ysgol eleni eto ar Fawrth y 1af fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yr ysgol. Trosglwyddwyd yr awenau yn ôl yr arfer i brif swyddogion yr ysgol, sef Nerys Williams a Llŷr Davies. Eleni, cyn-ddisgybl i’r ysgol oedd yn beirniadu sef Naomi Steel. Braf oedd ei chroesawu nôl atom a chlywed am ei phrofiadau lu yn defnyddio’r Gymraeg ym myd addysg, gwleidyddiaeth a’r cyfryngau.

Roedd pawb yn gwrando’n astud ar y feirniadaeth ar gyfer y Gadair ac fe ddaeth hi’n amlwg bod ‘Gwenllian’ wedi plesio’r beirniaid yn fawr. Hyfryd oedd gweld Laura Hughes o Flwyddyn 12 yn codi o’i sedd yng nghefn y neuadd lawn i dderbyn y fraint o fod yn brif lenor yr ysgol eleni. Llongyfarchiadau enfawr iddi. Yn ail am y gadair oedd Catrin Hedges, gyda Daniel Greenway yn drydydd, y ddau o flwyddyn 12. Hoffai’r Adran Gymraeg ddiolch yn fawr i bawb a gystadlodd ac yn arbennig i’r staff a’r disgyblion a fu’n rhan o’r seremoni.

Llongyfarchiadau hefyd i Steffan Leonard a Manon Keeble am ennill y Tlws Saesneg a phob dymuniad da iddynt yn y gystadleuaeth yn Llundain yr wythnos nesaf.

Dyma’r canlyniadau llenyddol eraill:

Barddoniaeth Bl.7

1af- Ffion Tomos

2il- Mili Ruthven

3ydd- Ashton Williams

 

Rhyddiaith Bl.7

1af- Ffion Tomos

2il- Steffan Appleby

3ydd- Ellie Allen ac Amy Johnson

 

Barddoniaeth Bl.8

1af- Lowri Baynham

2il- Jay Davies

3ydd- Finlay Martin

 

Rhyddiaith Bl.8

1af- Thea Wood

2il- Angharad John

3ydd- Thomas Hackett

 

Barddoniaeth Bl.9

1af- Tegan Madge

2il- Steffan Leonard

3ydd-  Hannah Morgan

 

Rhyddiaith Bl.9

1af- Steffan Leonard

2il- Nansi Eccot

3ydd- Jessica Lynn

 

Adolygiad ffilm

1af- Nansi Eccott

2il – Romilly Harris,

3ydd- Hollie Jones a Steffan Leonard

 

Blwyddyn 10

1af- Nel Richards,

2il – Alasdair Gunneberg

3ydd- Bethan Hawkins.

 Eisteddfod 2

Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i Ffion Tomos bl.7 ar ennill cystadleuaeth i ysgrifennu cerdd i gofio’r Blits yn Abertawe. Darllenwyd y gerdd yn Eglwys y Sanets Fair mewn gwasanaeth i gofio 75 mlynedd ers y Blits.

Rhuthro i Rydychen

 

Pleser yw nodi llwyddiant dau o ddisgyblion Bryn Tawe wrth sicrhau cynigion i astudio Saesneg ym mhrifysgol Rhydychen. Mae’n gyrhaeddiad arbennig i’r ysgol gan mai dyma’r myfyrwyr cyntaf yn hanes yr ysgol i gael y cyfle i astudio yn Rhydychen ac mae’r adran Saesneg yn hynod falch ohonynt. Bydd Rhys Griffiths-Underdown yn astudio Saesneg yng ngholeg Balliol, Rhydychen gan ei fod eisoes wedi hawlio canlyniadau lefel A haf diwethaf, tra bod Shauna Brown (o flwyddyn 13) wedi derbyn cynnig o goleg Regent’s Park. Dywedodd Shauna ei bod hi ‘wrth fy modd o fod wedi cael cynnig i astudio yn Rhydychen ar ddiwedd y flwyddyn’. Dymunwn bob llwyddiant i’r ddau ohonynt.

Rhys + Shauna

 

Llwyddiant ESU (unwaith eto!)

Unwaith eto, rydym yn falch i gyhoeddi llwyddiant yn rownd ranbarthol cystadleuaeth ‘Performing Shakespeare’ a drefnwyd gan yr ESU (English Speaking Union) a chynhaliwyd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama, Caerdydd a llongyfarchiadau gwresog i Steffan a Manon am y fuddugoliaeth yma! Maent wedi ennill lle yn rownd derfynol y gystadleuaeth a fydd y par yn perfformio yn Theatr Gielgud yn Llundain ym mis Mawrth ochr yn ochr gyda’r perfformwyr gorau ar draws Prydain. Wnaeth y ddau cymryd i’r llwyfan gyda’i fersiwn o olygfa rhwng Katharina a Petruchio o’r ddrama adnabyddus “The Taming of the Shrew” – golygfa oedd yn dangos hiwmor wrth adeiladu’r tyndra rhwng y ddau gymeriad. Mae’r adran Saesneg yn ymfalchïo yn ei llwyddiant a hoffwn ymestyn dymuniadau gorau iddynt wrth anturio i’r rownd derfynol. Diolch enfawr hefyd i Miss Carys Comley am ei hyfforddi.

Carys Comley ESU

Ymweliad Busnes Blwyddyn 10

Ar ddydd Mercher Ragfyr 16eg, fe aeth disgyblion Blwyddyn 10 Busnes i Ysgol Fusnes y Brifysgol Drindod Dewi Sant ar gyfer y digwyddiad ‘Big Business Bonanza’. Roedd y digwyddiad wedi rhoi cyfle i’r disgyblion cymryd rhan mewn nifer o weithdai busnes o farchnata i reolaeth chwaraeon. Gaeth y disgyblion amser hwylus ac rydym yn ddiolchgar i’r brifysgol am wahodd ni i’r digwyddiad, ac rydym yn barod yn edrych ymlaen at fynychu blwyddyn nesaf.

IMG_1433