skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

TREFNIADAU DYCHWELYD YM MIS MEDI

Gweler y llythyr yma sydd yn amlinellu ein trefniadau ar gyfer derbyn disgyblion yn ôl i Fryn Tawe ym mis Medi.

Byddwn yn cysylltu â rieni unwaith eto ar ddiwedd mis Awst gyda threfniadau pellach. Hefyd, bydd llythyr yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer casglu canlyniadau i ddilyn yfory.

Diolch i’n rieni a’n disgyblion am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn ac yn enwedig yn ystod y cyfnod ers i ni gau ym mis Mawrth – hoffwn ddymuno haf hapus i bob un ohonoch!

SEREMONI FFARWELIO BL.11

GWAHODDIAD BLWYDDYN 11 – Seremoni Ffarwelio

Hoffwn eich gwahodd chi, flwyddyn 11, i seremoni ffarwelio ar TEAMS ar ddydd Gwener 17eg o Orffennaf (dydd Gwener yma!).

Oherwydd y sefyllfa ddigynsail, nid ydym wedi cael cyfle i ffarwelio gyda chi’n ffurfiol eto eleni ac, er eich bod chi wedi gorffen gyda ni yn barod, hoffwn gymryd y cyfle i ffarwelio’n fwy ffurfiol cyn diwedd y flwyddyn academaidd.

Er mwyn ymuno bydd angen mewngofnodi  i HWB, mynd mewn i’ch ap TEAMS, edrych trwy eich calendr ac wedyn ymuno gyda’r ‘cyfarfod’ bydd wedi’i drefnu ar gyfer ein tîm ‘Blwyddyn 11 Bugeiliol’. Byddwn yn dechrau am 2 o’r gloch y prynhawn ac wedi gorffen o fewn rhyw 45 munud. Cofiwch mewngofnodi 10 munud yn gynnar er mwyn osgoi problemau technegol yn amharu arnoch chi’n gallu ymuno mewn!

Tra ein bod ni yn brysur yn trefnu ar ein hochr ni, gofynnwn yn garedig eich bod chi yn dilyn y linc (https://flipgrid.com/seremoniffarwelio) i ‘flipgrid’, ble gallwch chi adael neges neu atgof hapus i weddill disgyblion y flwyddyn gael gwylio. Bydd angen bod eich clip fideo yn y Gymraeg ac yn ddim mwy na 2 funud o hyd.

Os hoffai unrhyw un helpu finnau gyda threfniadau plîs cysylltwch gyda fi trwy e-bost (Toot-EvanN@hwbcymru.net) ac fe wna i roi rôl i chi. Neu, os oes gyda chi luniau ohonoch chi a’ch criw ffrindiau gallwch ddanfon rhain ataf ac fe wna eu coladu i mewn i fideo i chi gyd i weld a mwynhau.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi ar ddydd Gwener – lledaenwch y neges fel bod cymaint â phosib yn gallu ymuno!

Diolch,

Mrs Tootill-Evans

DIWEDD Y TYMOR I FLWYDDYN 10

Neges i atgoffa rhieni disgyblion bl. 10 nad oes ysgol yfory oherwydd rydym yn cynnal diwrnod pontio i ddisgyblion bl.6. Hoffwn ddiolch i’r disgyblion am eu ymdrechion a’u hagwedd ardderchog dros y dair wythnos ddiwethaf – mwynhewch y gwyliau dros yr haf!

Bydd manylion ail ddechrau mis Medi yn dilyn yng nghanol yr wythnos.

LLYTHYR DIWEDDARAF CYFARWYDDWR ADDYSG ABERTAWE

Gweler y llythyr yma gan Mr Nick Williams yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg wythnos diwethaf.

AIL AGOR – TREFNIADAU TERFYNOL

Gweler y llythyr yma yn amlinellu’r trefniadau terfynol ar gyfer ail agor ar ddydd Llun y 29/06/20.

Bydd rhaid i BOB RIANT lenwi’r cytundeb Iechyd a Diogelwch yma cyn fydd eich plentyn yn gallu mynychu.

Gweler y trefniadau ymarferol yma .

Gweler amserlen bras ail agor yma.

CYFNOD AILAGOR O 3 WYTHNOS YN ABERTAWE

Fe benderfynwyd y bydd ysgolion Abertawe ar agor am 3 wythnos, yn hytrach na’r 4 a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg ar ddechrau’r mis yma. Gweler y llythyr yma gan Mr Nick Williams, Cyfarwyddwr Addysg Abertawe yn esbonio’r newid yma.

Byddwn yn ysgrifennu atoch fory gyda manylion pellach am ein trefniadau.

HOLIADUR AIL AGOR A GWARCHOD ARGYFWNG

HOLIADUR AIL AGOR:

Gan nad oes rhai rhieni wedi llwyddo i lenwi’r holiadur ail agor wythnos diwethaf, rydym wedi ail agor yr holiadur heddiw. Byddwn yn ei gau am 12:00 ddydd Mawrth 23/06/20. Mae hyn er mwyn rhoi amser i ni baratoi ein grwpiau dysgu a’n ystafelloedd yn gywir ar gyfer agor wythnos nesaf.

Mae angen i rieni ddarllen y ddogfennaeth isod cyn mynd ati i gwblhau’r holiadur dychwelyd:

Gweler y llythyr yma am fanylion dychwelyd i’ch plentyn.

Gweler y trefniadau dyddiol ymarferol yma.

Wedi darllen y ddogfennaeth uchod, mae angen i BOB RIANT, SYDD DDIM WEDI, lenwi’r holiadur ail agor yma erbyn 12:00 ar ddydd Mawrth 23/06/20.

GWARCHOD ARGYFWNG:

Fel y gwyddoch, byddwn yn parhau i gynnig gwarchod argyfwng rhwng y 29/06/20 a diwedd y tymor. Mae rhai newidiadau pwysig mae angen i chi ystyried – a wnewch chi ddarllen y llythyr yma am fanylion llawn o’r newidiadau yma, cyn cwblhau’r holiadur isod.

Holiadur gwarchod argyfwng rhwng 29/06/20 – diwedd y tymor.

Ffurflen manylion personol