skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Ffair Nadolig

Ffair Nadolig  nos Fercher 2 Rhagfyr am 6.00 o`r gloch

Eleni, bydd pob grŵp blwyddyn yn gyfrifol am roi eitemau i’r stondinau canlynol.

BL.7 – Hamperi dosbarth lliw.

BL.8 – Teganau meddal o safon dda.

BL.9 – Gwobrau twba lwcus – wedi’u lapio a’u labelu ar gyfer bachgen neu ferch.

BL.10 – Poteli – sudd, gwin, diodydd pefriog.

BL.11 – Tombola – Anrhegion newydd, rhad ar gyfer y stondin tombola.

BL.12 – Colur – Colur heb ei agor, setiau rhodd, geliau cawod etc.

BL.13 – Pecynnau o losin a bisgedi.

Pris mynediad i’r ffair yw £1 i oedolion – dim tâl i blant.

Bydd amrywiaeth eang o stondinau megis crefftau, llyfrau, teganau a chacennau, paentio gwynebau, caffi, castell neidio a llawer mwy. Efallai fydd Siôn Corn yn dod i ymweld!

Rydym hefyd yn casglu DVDs, CDs, llyfrau, dillad, teganau plant, gemau ac eitemau i’r cartref o safon ar gyfer “stondin bron fel newydd.” Beth am glirio’r tŷ cyn y Nadolig a helpu’r CRhA i godi arian yn y broses?

Dylai’r holl roddion, ynghyd â bonion raffl wedi’u gwerthu/heb eu gwerthu ac arian raffl, ddod i’r ysgol erbyn ddydd Gwener 27 Tachwedd, a fydd yn ddiwrnod gwisg anfurfiol.

Os oes gennych unrhyw  syniadau, rydym o hyd yn edrych am rhieni i goginio cacennau arbennig !

Os hoffech wirfoddoli neu gael stondin yn y Ffair Nadolig, cysylltwch â Margaret Bartlett yn swyddfa’r ysgol.

Diolch yn fawr ymlaen llawn am eich cefnogaeth barhaus.

 

Mrs Liz Bevan                                                                                  Mr Simon Davies

Cadeirydd CRhA                                                                              Pennaeth

 

Diwrnod T. Llew Jones

A hithau’n ganmlwyddiant geni T.Llew Jones, dathlwyd y diwrnod gyda gweithgareddau amrywiol yn yr ysgol.

  • Cynhaliwyd gwasanaeth, gyda’r Chweched yn cymryd rhan, yn sôn am gyfraniad T.Llew Jones i fyd llenyddiaeth.
  • Yn ystod yr wythnosau diwethaf, cafodd pawb ym ml.7-9 gyfle i greu cerdyn i gofio a dathlu bywyd T.Llew Jones a chreu cerddi gwreiddiol am Abertawe yn dilyn patrwm rai o’i gerddi ef megis “Cwm Alltcafan” a “Traeth y Pigyn”. Enillwyr y gystadleuaeth yma oedd Grace Lancey a Ben Lervy o fl.7, Carwyn Wood a Thea Wood o fl.8, a Llew Wood a Kirsty Lewis o fl.9. Cawsant un o lyfrau T.Llew Jones a siocled yn wobr.
  • Cynhaliwyd noson ffilm i ddisgyblion iau’r ysgol wylio “Tân ar y comin” (a bwyta popcorn!)
  • Yn ystod gwers Gymraeg, cafodd bl.7 a 8 gyfle i wneud Helfa Drysor T.Llew Jones wrth chwilio am atebion i gwestiynau amrywiol ar daflenni gwybodaeth a cherddi oedd wedi’u gosod ar y walydd o gwmpas y lle.
  • Un o’r uchafbwyntiau oedd te parti i gofio T.Llew Jones yn y Neuadd amser egwyl. Addurnwyd y Neuadd gyda’r cardiau a grewyd i ddathlu’r penblwydd a chafwyd gwledd o gacennau! Diolch yn fawr i’r Chweched am eu holl waith caled yn ystod y dydd! Llongyfarchiadau hefyd i’r disgyblion a enillodd y cystadlaethau amrywiol a drefnodd y Chweched yn ystod y te parti. Enillydd Helfa Drysor Plas y Wernen oedd Alysha Laugharne. Enillwyr y cwis oedd Ashleigh Graham a Ffion Tomos. Enillydd cwis dyfalu’r teitl oedd Tari Starre Michael.
  • Pleser hefyd oedd gwylio grwpiau o fl.7 a 8 yn perfformio sgetshys yn seiliedig ar waith T.Llew Jones yn y Stiwdio Ddrama amser cinio. Diolch I’r Chweched am feirniadu a llongyfarchiadau i’r grwp buddugol o fl.7 (Emily Phillips, Ffion Tomos, Ashleigh Graham, Romilly Harris, Poppy Jones, Kiki Owen, Eleri Lloyd Morgan)

Pleser oedd dathlu canmlwyddiant geni ein “Brenin Llenyddiaeth i blant”. Diwrnod I’r brenin go iawn!

IMG_21552-150x150[1]