skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Clwb Gwyddonwyr Gwyllt

Mae ein clwb gwyddonwyr gwyllt yn cwrdd pob Dydd Iau yn ystod yr awr ginio i gael hwyl. Blwyddyn 12 sy’n rhedeg y cwb dan oruchwyliaeth aelod o’r staff wyddoniaeth. Heddiw gwnaethom swigod ENFAWR yn defnyddio’r rysáit isod:

6 cwpan o ddŵr

½ cwpan o flawd corn

½ cwpan o hylif golchi llestri

1 lwy ford o glyserin

1 llwy ford o bowdr pobi

Ychwanegwch y blawd at y dŵr gan gymysgu’n dda i’w hydoddi. Ychwanegwch weddill y cynhwysion gan droi’n araf. Ceisiwch beidio creu ewyn ar ben y cymysgedd.

Serch bod y cam hwn yn anodd – ceisiwch adael y gymysgedd am  o leiaf awr i sicrhau eich yn bod yn cael swigod da.

Presentation1

 

 

Profion Cenedlaethol

Amserlen Profion Cenedlaethol ar gael ar dudalen Arholiadau allanol.

 

 

 

Newyddion Chwaraeon

Gwnaeth tim merched pel-rwyd bl.7 yn hynod o dda yn ddiweddar, wrth iddynt gystadlu yn nhwrnamaint Pel-Rwyd Afan, Nedd a Tawe. Roedd 20 o ysgolion yn cystadlu, a gwanaeth y merched chwarae gyda ymroddiad arbennig. Dyma rhai o’r canlyniadau :

Llangatwg 0-3

Esgob Vaughan 1-0

Gelli Fedw 0-1

Aethom drwyddo i ail rownd y plat, a bu rhaid chwarae mewn i amser ychwanegol er mwyn cael canlyniad!! Er i ni golli yn y diwedd o 1 gol i 0, roedd yn agos dros ben!!

Llongyfarchiadau enfawr i’r sgwad cyfan : Morganne Brock, Eve Buckmaster, Cartin Kiernan, Carys Wheatley, Tally Jones, Poppy Jones, Carys Higgins, Emily Phillips, Grace Lancey, Amy Johnson, Eleanor Storey a Ashleigh Graham.

Ser y twrnamaint oedd Emily Phillips a Carys Wheatley!

Ysgoloriaeth i Fangor

Llongyfarchiadau enfawr i Nerys Williams o flwyddyn 13 am ennill ysgoloriaeth mynediad gwerth £2500 i Brifysgol Bangor. Bydd Nerys yn mynd i astudio Cymraeg Creadigol a Cherddoriaeth Boblogaidd ym mis Medi. Rydyn ni fel adran yn hynod falch o’i llwyddiant hi. Pob dymuniad da i ti Nerys!

Nerys

Cynhadledd Hawliau Plant ym Mryn Tawe!

Ym mis Ionawr, cynhaliwyd Cynhadledd Hawliau Plant gan Gyngor Ysgol Bryn Tawe i gynghorau ein hysgolion cynradd. Mae Bryn Tawe wedi bod yn gweithio’n ddyfal dros y ddwy flynedd ddiwethaf i hybu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn o fewn yr ysgol ac hyfryd oedd cael croesawu dros 50 o ddisgyblion o ysgolion cynradd ein clwstwr ar y bore. Mae gan bob plentyn yn y byd, 42 hawl ac roedd y bore hwn yn gyfle i ddathu’r hawliau hyn gyda’n gilydd. Diolch yn fawr i aelodau’r Cyngor Ysgol ac i Katie Spendiff o Gyngor Dinas a Sir Abertawe am drefnu’r gynhadledd ac am ei chyflwyno mor wych! Bore i’w gofio!

Rownd Derfynol Siarad Cyhoeddus Cymru (ESU)

Llongyfarchiadau gwresog i Manon, Rhys a Steffan (o flwyddyn 9) am gystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth siarad gyhoeddus yr ESU (English Speaking Union) yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd ar ddydd Lun, 14eg Fawrth. Braint oedd cael eu gosod yn ail gan ystyried taw’r tro cyntaf i’r ysgol gystadlu yn y rownd derfynol. Mae cyrhaeddiad y tîm yn haeddu canmoliaeth gan ddaw tîm Bryn Tawe oedd y grŵp ifancach yn y rownd derfynol. Llwyddodd Manon i gyflwyno araith bwerus ac aeddfed ar arweinwyr gwleidyddol, tra oedd Steffan wedi serenni yn ei rôl fel cadeirydd, gan gipio gwobr unigol am y cadeirydd orau. Holodd Rhys gwestiynau dwys a pherthnasol yn seiliedig ar hawliau cyfartal o fewn y gymdeithas fodern. Yn sicr, mae’r tîm yn haeddu canmoliaeth am eu hymdrechion ac eisoes yn awyddus i gystadlu flwyddyn nesaf! Diolch hefyd i Mr Shaw am eu paratoi.

CShaw

 

Myfyrwyr y Chweched Dosbarth yn arwain ABCh!

Yn dilyn gweithdai i Flwyddyn 12 gan yr elusen ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’ ar ddechrau’r flwyddyn, aeth myfyrwyr y Chweched ati’n ddiweddar i gynnal sesiynau ABCh i Flwyddyn 8 ar Hiliaeth. Roedd y sesiynau’n ffocysu ar ystradebu, defnydd cadarnhaol o eiriau ac hiliaeth o fewn y byd chwaraeon. Roedd yr adborth gan ddisgyblion Blwyddyn 8 yn hynod o bositif ac roedden nhw wrth eu boddau’n trafod y negeseuon pwysig hyn gyda myfyrwyr hŷn yr ysgol. Diolch Blwyddyn 12!

Myfyrwyr y chweched