skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus

Eleni eto cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus (cyfrwng Cymraeg) yn yr ysgol i’r disgyblion hŷn o flynyddoedd 9-13. Ddydd Gwener, Hydref 11eg, cymrodd pedwar o dimau ran gyda phynciau’r areithiau’n amrywiol a chyfredol e.e. dyfodol Cymru, hawliau merched a chynhesu byd eang! Diolch i bob un ohonynt am eu gwaith caled yn paratoi at y gystadleuaeth. Edrychwn ymlaen at gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus y Rotari nawr pan fydd Caitlyn, Steffan a Nansi yn cynrychioli Bryn Tawe. Ymlaen â’r dadlau!

Amserlen Adolygu Bl11

Cliciwch isod i weld amserlen adolygu bl11

Amserlen adolygu blwyddyn 11 (1)

GROW – Gwisg Ysgol

Gweler isod am wybodaeth ar Wisg Ysgol, newydd ac wedi ei ailgylchu.

Llongyfarchiadau i Jonah Eccott am ennill cystadleuaeth farddoniaeth ar y cyd rhwng Divine (siocled Masnach Deg) a Chymorth Cristnogol. Enillodd yn y categori uwchradd a’r testun oedd ‘Sut gall siocled newid y byd?’

Taith Bl.8 i Fae Caerdydd

Ym mis Gorffennaf, trefnodd Adran y Gymraeg daith i fl.8 i ymweld â Bae Caerdydd. Cafodd y disgyblion daith o gwmpas Canolfan y Mileniwm a thaith o gwmpas y Senedd cyn mwynhau ychydig o ginio a hufen ia!

Adroddiad Estyn

Mae Estyn wedi cyhoeddi adroddiad am ein harolwg diweddar ar eu safwe. Mae yna nifer o agweddau canmoladwy iawn am waith yr ysgol a’r disgyblion. Dilynwch y cyswllt isod er mwyn darllen yr adroddiad llawn.

http://bit.ly/AdroddiadEstynBT2019

Gwobrau llenyddol y Rotari

Llongyfarchiadau i Ben Lervy am ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth “Llenor Ifanc” y Rotari eleni, i Heledd Owen am ddod yn ail a Caitlyn White am ddod yn drydydd. Roedd y beirniad, Dr Dana Edwards yn uchel iawn ei chanmoliaeth o’u gwaith. Cyflwynwyd gwobrwyon iddynt mewn seremoni ddiwedd mis Mehefin.