skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Newyddion Adran y Gymraeg

Aeth criw o fl.13 i weld y ffilm Gymraeg newydd “Y Llyfrgell” yn Theatr Taliesin gan fwynhau’n fawr, ac yn ystod yr un wythnos, cafodd disgyblion bl.12 a 13 sy’n astudio Cymraeg Safon Uwch gyfle i fynychu diwrnod o ddarlithoedd yn Academi Hywel Teifi. Diolch i’r Academi am drefnu sawl darlith werthfawr!

Unwaith eto eleni, dathlwyd Diwrnod T.Llew Jones gyda gwasanaeth i’w gofio a Helfa Drysor i fl.7 a 8 yn ystod y gwersi Cymraeg.

welsh-news-1

Trefnwyd gweithdy ysgrifennu i griw o fechgyn bl.10 o dan adain Prifysgol y Drindod Dewi Sant fel rhan o brosiect newydd. Daeth y Prifardd Aneirin Karadog i weithio gyda’r bechgyn am y diwrnod a chreu cerddi ar y thema Rhyfel. Erbyn diwedd y dydd, llwyddodd pawb i greu cerddi cofiadwy a chyflwyno’r cerddi i weddill y grŵp. Bydd cyfle i ddarllen y cerddi maes o law a chyfle i’r disgyblion fynd i’r Brifysgol i weld eu cerddi yn cael eu harddangos. Diolch i’r Brifysgol ac i Aneirin Karadog am y diwrnod!

welsh-news-2

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus i ddisgyblion hŷn yr ysgol- trafodwyd pynciau amrywiol fel S4/C, mewnfudo, gwisg ysgol ac annibyniaeth i Gymru. Llongyfarchiadau i’r disgyblion a gymerodd rhan, sef Sara Dafydd, Catrin Hedges, Lizzie Lewis, Claudia Hughes, Amelia Williams, Brandon Cooper, Steffan Leonard, Carys Thomas a Nansi Eccott. Bydd Sara, Catrin a Steffan yn cynrychioli’r ysgol maes o law yng nghystadleuaeth siarad cyhoeddus y Rotari.

welsh-news-4

 

Penwythnos yn y Pennines

Cynhelir taith lwyddiannus ar benwythnos y 7fed a 8fed Hydref gyda blwyddyn 12 yng ngogledd Lloegr. Ar ôl ymadael Bryn Tawe am 5 y bore ar ddydd Gwener, dechreuwyd siwrne hir i amgueddfa’r Brontë Parsonage yn Haworth (Swydd Efrog). Yn sicr, oedd y lleoliad yn hynod o bwerus ac oedd dylanwad yr ardal ar nofelau Charlotte ac Emily Bronte yn glir wrth feddwl am olygfeydd trawiadol ‘Jane Eyre’ a ‘Wuthering Heights’. Treuliwyd oriau diddorol yn gwrando ar hanes y teulu Brontë a chlywed am rhai o’r hanesion sbardunwyd llyfr gosod y dosbarth llenyddiaeth sef Jane Eyre. Yn wir, oedd rhai o aelodau’r dosbarth wedi mwynhau gwisgo yn nillad y cyfnod er mwyn camu nôl mewn amser. Yna dechreuwyd y daith i Fanceinion, a pherfformiad byth cofiadwy o’r ddrama gosod, sef ‘A Streetcar Named Desire’ gan Tennessee Williams- gyda Maxine Peake yn serennu fel y cymeriad adnabyddus Blanche Dubois. Treuliwyd penwythnos diwylliannol a diddorol, gyda diolchiadau i Mr Shaw am drefnu, ac i Miss Comley a Mr Ray Thomas am eu cefnogaeth yn ystod yr ymweliad.

lluniau-cps

Gwahoddiad Rhieni – Noson Cyflwyno System Mentora

Gwahoddiad – Fersiwn PDF

Cylchlythyr yr Hydref

Cliciwch yma I weld ein Cylchlythyr tymor yr Hydref

https://www.bryntawe.swansea.sch.uk/wp/wp-content/uploads/2016/07/Cylchlythyr-Hydref-2016.pdf

Gwybodaeth am gyrsiau TGAU Saesneg 2016-17

Blwyddyn 11: Dyma lythyr sy’n amlinellu trefniadau TGAU Saesneg Iaith a Llenyddiaeth o ran blwyddyn 11 eleni.

Llythyr Blwyddyn 11 (2016-17)

Blwyddyn 10: Dyma lythyr sy’n amlinellu trefniadau TGAU Saesneg Iaith a Llenyddiaeth o ran blwyddyn 10 eleni.

Llythyr Blwyddyn 10 (2016-17)

Swydd newydd: Swyddog Cynnydd

Gweler isod ffurflen cais ar gyfer swydd ‘Swyddog Cynnydd’.

Disgrifiad Swydd – Swyddog Cynnydd

Ffurflen Gais

 

 

Llythyr am ganlyniadau TGAU a dychwelyd i’r Chweched dosbarth

Cysylltiad at fersiwn PDF o’r llythyr