skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

GWARCHOD ARGYFWNG AR BENWYTHNOSAU HEFYD

DIM OND I’W LENWI GAN RIENI SYDD YN WEITHWYR GOFAL IECHYD NEU YN GWEITHIO I’R GWASANAETHAU GOLAU GLAS (rhiant sengl neu deulu ble mae’r ddau riant yn gweithio yn y ddau faes yma):
Rydym yn cynnig y ddarpariaeth ofal plant argyfwng dros benwythnosau, gan ddechrau ar benwythnos y 11eg a’r 12fed o Ebrill (penwythnos y Pasg).  Os ydych yn rhagweld y byddwch yn gorfod defnyddio’r gwasanaeth yma, llenwch yr holiadur yma: https://bit.ly/GwarchodPenwythnos-WeekendChildcare  erbyn 09:00 ar ddydd Gwener yr 17eg o Ebrill.  Ni fydd y penwythnosau ar gael i bob categori o weithwyr critigol.

GRADDAU CANOLFAN

Llythyr i ddisgyblion ac i rieni disgyblion ym mlynyddoedd 11, 12 a 13eg: Llythyr-Bl11-12-a-13eg-060420

GWARCHOD PLANT ARGYFWNG DROS Y PENWYTHNOS

Mae’r Awdurdod Lleol am i ni gynnig y ddarpariaeth ofal plant argyfwng dros benwythnosau, gan ddechrau ar benwythnos y 11eg a’r 12fed o Ebrill (penwythnos y Pasg). Dim ond ar gyfer gweithwyr critigol sydd yn gweithio i’r gwasanaethau golau glas, neu i weithwyr gofal iechyd fydd y gwasanaeth yma (rhiant sengl neu deulu ble mae’r ddau riant yn gweithio yn y ddau faes yma). Ni fydd y penwythnosau ar gael i bob categori o weithwyr critigol. Os ydych yn rhagweld y byddwch yn gorfod defnyddio’r gwasanaeth yma, llenwch y taflenni isod a’u danfon yn ôl i DaviesS456@hwbcymru.net erbyn ddydd Iau yr 2ail o Ebrill.

Cais Gofal Plant Argyfwng Penwythnos

Cymraeg COVID-19_Ffurflen Ganiatad Riantv1

LLYTHYR I DDISGYBLION, RIENI / GWARCHODWYR

Gweler llythyr gan y Pennaeth: Llythyr 200331

DIWEDDARIAD ARHOLIADAU 2020 BL.10, 11, 12 a 13eg

Mae CBAC a Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddu diweddariad pellach ar gyfer trefniadau barnu graddau ar gyfer arholiadau 2020. Gweler y llythyr perthnasol isod:

Blwyddyn 11 a 13eg: ARHOLIADAU 2020 BL.11+13

Blwyddyn 10: ARHOLIADAU 2020 BL10

Blwyddyn 12: ARHOLIADAU 2020 BL12

 

TREFNIADAU GWARCHOD ARGYFWNG I BLANT

Bydd yr Ysgol ar agor o ddydd Llun 23ain o Fawrth i ddisgyblion sydd angen gwarchod argyfwng rhwng 08:00 – 17:00. Gweler y cyngor diweddaraf gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn nodi y dylai rieni edrych ar bob opsiwn posib cyn defnyddio’r gwasanaeth gwarchod argyfwng. Mae hwn yn cyd-fynd gyda’r cyngor diweddaraf ar gyfer gwahanu cymdeithasol.

Dim ond y disgyblion i rieni sydd wedi llenwi ein holiadur fydd â chaniatâd i fynychu. Oes ydych yn ‘weithiwr allweddol’ ac yn cwrdd â meini prawf ein holiadur ni (danfonwyd ar neges destun nos Iau diwethaf), mae dal yn bosib ei lenwi os oes angen.

Rhaid i rieni gysylltu gyda’r pennaeth drwy e-bost i gadarnhau bod eu plentyn / plant yn mynychu. A oes modd i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen manylion personol (yma) yn ogystal â’r ffurflen drefniadau (yma) er mwyn gallu mynychu.

BWYD I DDISGYBLION PRYDAU YSGOL AM DDIM:

Os yw eich plentyn yn deilwng ar hyn o bryd i bryd ysgol am ddim, bydd modd casglu pecyn bwyd o’r ysgol bob dydd tra bod eich plentyn i ffwrdd o’r ysgol. Llenwch yr holiadur yma cyn 10:00 ar ddydd Llun y 23ain o Fawrth os ydych am i ni drefnu pecyn ar gyfer eich plentyn: https://bit.ly/ArchebPYD-FSMOrder

Holiadur Gweithwyr Allweddol

Yn dilyn ymgynghoriad pellach wrth ymateb i’r argyfwng Covid-19, mae Awdurdod Addysg Leol Abertawe (mewn partneriaeth gyda llywodraeth Cymru) wedi dewis ail-bwrpasu ein hysgolion i roi cymorth i blant gweithwyr allweddol drwy ddarparu gofal plant argyfyngus (fel man cychwyn).

Diffinir gweithiwr allweddol ar hyn o bryd fel gweithwyr sydd yn gyflogedig o fewn y gwasanaethau argyfwng a gwasanaethau golau glas h.y. holl staff y GIG (Gwasanaeth Iechyd Cymru); yr heddlu; y frigâd dan; gweithwyr carchar; gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr ysgol. Bydd y gwasanaeth yma ar gael rhwng oriau o 8yb a 5yp o ddydd Llun i Gwener ac wedi ei leoli (yn y lle cyntaf) yn ysgol bresennol eich plentyn.

Gofynnwn yn garedig i rieni sy’n weithwyr allweddol YN UNIG i ymateb i’r holiadur yma.

http://bit.ly/HoliadurGweithwyrAllweddol-KeyworkerQuest