skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gweithdy gyda Huw Aron

Cafodd criw o fechgyn bl.7 a 8 gyfle i brofi gweithdy gyda’r awdur a’r artist Huw Aaron ddydd Gwener 3/3/17. Huw Aaron sy’n creu’r cylchgrawn cartwn Mellten ac roedd y disgyblion wrth eu boddau’n darllen y cylchgrawn ac yna’n creu eu cymeriadau cartwn eu hunain a straeon bach.

Un o’r bechgyn a oedd yn rhan o’r gweithdy oedd Morgan Greenway “Dysgais sut i greu cartwnau diddorol er mwyn helpu plant i fwynhau darllen. Dysgon ni sut i ddangos emosiynau positif a negatif. Diolch i Huw Aaron am ddod aton ni”.

 

Diwrnod y Llyfr 2017

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau. Dechreuwyd y dathliadau gyda Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr. Y Chweched arweiniodd y gwasanaeth a dangoswyd DVD a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau o’r Chweched a’r staff yn sôn am yr hyn maen nhw’n darllen ar hyn o bryd.

Hyfryd oedd gweld bod criw o staff a disgyblion yr ysgol wedi dangos cryn ddychymyg wrth wisgo fel cymeriadau o lyfrau.

Ar ddiwedd pob gwers yn ystod y dydd, ar y “tannoy”, darllenwyd addasiad o stori fer, gyda Mr Davies, Mr Jenkins a Mrs Edwards-Jones yn arddangos sgiliau actio gwych! Roedd pawb wedi clywed y stori gyfan erbyn diwedd y dydd.

Yn ystod amser egwyl, cynhaliwyd bore coffi a daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol.

Aeth y criw o fl.13 sy’n astudio Cymraeg i berfformio chwedl Branwen i blant Ysgol Felindre. Defnyddiwyd props gwreiddiol tu hwnt!

Cafodd criw o fl.9 gyfle i ddarllen gydag ysgolion Tirdeunaw, Lon Las a Gellionnen. Darllenwyd 5 stori i’r plant mewn cylchdro a chafwyd pleidlais am hoff lyfr y plant.

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.

Seremoni Cadeirio 2017

Cynhaliwyd ein Seremoni Gadeirio ar Fawrth y 1af fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yr ysgol. Eleni, paratowyd cadair newydd sbon ar gyfer yr achlysur. Un a fydd yn cael ei defnyddio a’i thrysori am flynyddoedd i ddod. Diolch yn fawr iawn i Mr Brian Evans a Mr Bridgens am eu gwaith cywrain yn llunio’r gadair hardd. Trosglwyddwyd yr awenau yn ôl yr arfer i brif swyddogion yr ysgol, sef Anna Mathews a Iestyn Davies a lwyddodd i lywyddu’r seremoni’n wych.

Eleni, y Prifardd Aneirin Karadog oedd y beirniad. Braf oedd ei groesawu nôl atom ar ôl iddo gynnal dau weithdy barddoniaeth yn ddiweddar yn yr ysgol gyda bechgyn bl.9 a 10.

Roedd pawb yn gwrando’n astud ar y feirniadaeth ar gyfer y Gadair ac fe ddaeth hi’n amlwg bod ‘Saunders 2’ wedi plesio’r beirniaid yn fawr. Hyfryd oedd gweld Sara Dafydd o Flwyddyn 13 yn codi o’i sedd yng nghefn y neuadd lawn i dderbyn y fraint o fod yn brif lenor yr ysgol eleni. Llongyfarchiadau enfawr iddi. Yn ail am y gadair oedd Lowri Powell o fl.10, gyda Hannah Morgan o fl.10 yn drydydd. Hoffai’r Adran Gymraeg ddiolch yn fawr i bawb a gystadlodd ac yn arbennig i’r staff a’r disgyblion a fu’n rhan o’r seremoni- yn enwedig Jasmine Lewis a Rhys Whatty am gyfeilio ar y delyn, Kirsty Lewis am ganu cân y cadeirio, Rachel Hadley a Sam Dawson am ganu’r ffanffer a Tara Camm a Rhys Evans am gyrchu’r buddugol. Hyfryd hefyd oedd gweld cynrychiolwyr o bob blwyddyn ar y llwyfan a hwythau wedi’u dewis am ymrwymiad i Gymreictod yn yr ysgol.

Llongyfarchiadau hefyd i Bethan Levy am ennill y Tlws Saesneg.

Dyma’r canlyniadau llenyddol eraill:

Barddoniaeth Bl.7

1af- Angharad James

2il- Dafydd Roberts

3ydd- Kiera Fetch

 Rhyddiaith Bl.7

1af- Sion Thomas

2il- Mirain Owen

3ydd- Anest Cunliffe

 Barddoniaeth Bl.8

1af- Ffion Tomos

2il- Annwen Morgan

3ydd- Ben Lervy a Hannah Non Cordingly

Rhyddiaith Bl.8

1af- Ffion Tomos

2il- Amy Johnson

3ydd- Grace Lancey

Barddoniaeth Bl.9

1af- Thea Wood

2il- Aaliyah Janes

3ydd- Erin Owens

Rhyddiaith Bl.9

1af- Angharad John

2il- Thea Wood a Megan Davies

3ydd- Cameron Jenkins a Erin Owens

Adolygiad ffilm

1af- Jasmine Lewis

2il – Ffion Gould

3ydd- George Foley

Barddoniaeth Bl.10

1af- Lowri Powell

2il- Hannah Morgan

3ydd- Lowri Evans

 Rhyddiaith Bl.10

1af- Rhys Beynon

2il- Manon Keeble

3ydd- Rhodri Jenkins

 Rhyddiaith Bl.12 a 13

1af- Sara Dafydd

2il- Rhydian Cleaver

3ydd- Sara Dafydd

Statws Ysgol Werdd

Mae’n braf gallu nodi ein bod wedi ennill statws Ysgol Werdd eto eleni. Canllaw i Rieni Categoreiddio Cenedlaethol. Diolch yn fawr i’r holl staff a’r disgyblion am eu gwaith diflino!

Cliciwch ar y linc isod i gweld taflen opsiynau Colofnau Dewis y Pynciau

FFURFLEN COLOFNAU BL 12 2016 – 2017 (2)

Gweithdy yng nghwmni Aneurin Karadog

Cafodd deunaw o fechgyn bl.9 y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy diwrnod gyda’r Prifardd Aneirin Karadog. Heriwyd y disgyblion i ysgrifennu cerddi am ryfel a chafodd pawb gyfle i ddarllen eu cerddi ar goedd ddiwedd y dydd, gyda rhai yn rapio’r cerddi i gyfeiliant pastwn Aneirin. Diolch i Aneirin am roi o’i amser a’i arbenigedd a llongyfarchiadau i’r bechgyn ar greu cerddi cofiadwy a fydd i’w gweld mewn arddangosfa yn yr ysgol cyn bo hir.

aneurin-2aneurin-1

 

 

Aeth 65 o ddisgyblion bl.7 i fwynhau Pantomeim yn seiliedig ar chwedl Blodeuwedd yn Neuadd y Gwyn, Castell Nedd ddechrau mis Rhagfyr. Diolch i gwmni Mega am berfformaid cofiadwy!