skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Newyddion yr Adran Chwaraeon

Llongyfarchiadau enfawr i Theo Morris sydd yn cael cryn dipyn o lwyddiant yn y maes Codi Pwysau. Mae Theo yn ddisgybl ym mlwyddyn 9 ac y mae wedi torri record Cymru i fechgyn dan 15 yn y categori dan 69kg. Fe wnaeth Theo gystadlu dros Gymru yn ddiweddar mewn cystadleuaeth allan yn Awstria.

Llongyfarchiadau enfawr i Lauren Smyth o flwyddyn 10. Fe wnaeth Lauren ennill ei chap cyntaf i dîm rygbi cyffwrdd agored menywod Cymru rhai wythnosau yn ôl. Fe wnaeth hi gynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth Ewrop allan yn Jersey, gyda’r tîm yn dod yn ail yn y gystadleuaeth.

Llongyfarchiadau i Iwan Beggs ( Bl 10) a Theo Morris ( Bl 9), gyda’r ddau yn cael tymor athletau llwyddiannus iawn. Roedd y ddau yn fuddugol yng nghystadleuaeth athletau’r sir yn ddiweddar gydag Iwan yn ennill y naid uchel a Theo yn ennill y 300m. Cafodd y ddau eu dewis i gynrychioli’r sir ym mhencampwriaeth athletau Cymru. Fe ddaeth Iwan yn 4ydd a Theo yn 5ed.

Mae Medi Phillips o flwyddyn 9 wedi cael llwyddiant arbennig yn jiwdo eleni. Fe ddaeth Medi yn ail yng Ngemau Cymru yn ddiweddar ac y mae wedi cael ei dewis i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Prydain Fawr ym mis Medi. Pob hwyl i ti!

Llun chwaraeon

 

Llythyron Tripiau

Cliciwch ar y linc isod am fanylion tripiau diwedd tymor.

http://bryntawe.swansea.sch.uk/correspondence_cy.php

Cymru Vs Lloegr Ewro 2016

Cliciwch yma ar gyfer llythyr trefniadau i wylio gêm Cymru yn erbyn Lloegr yn Ewro 2016 ddydd Iau nesaf! #MewnUndodMaeNerth

Llythyr Ewro 2016

 

Llythyr Diwrnod Canlyniadau Lefel A

Cliciwch yma am y llythyr i fyfyrwyr bl 13 gyda trefniadau diwrnod canlyniadau Safon UG/Uwch (Awst 18ed)

Llythyr diwrnod Canlyniadau Lefel A

Cystadleuaeth Cerdd Fawr Dylan Thomas

Llongyfarchiadau i’r criw o fl.7!

Fe gystadlodd criw o fl.7 yng nghystadleuaeth Cerdd Fawr Dylan Thomas eleni. Y dasg oedd ysgrifennu penillion pedair llinell ar y thema “Dwylo” ac mae un neu fwy o linellau’r disgyblion yma wedi eu cynnwys yn y gerdd genedlaethol derfynol.

Ashleigh Morgan

Ben Lervy

Carys Wheatley

Catrin Kiernan

Eleri Lloyd Morgan

Ellis Fish

Ffion Tomos

Jack Thomas

Mae modd darllen y gerdd gyfan ar lein http://www.developingdylan100.co.uk/cy/dylans-great-poem-2016/

Dathliadau DylanEd!

Llongyfarchiadau i Sarah o flwyddyn 12 am gipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth DylanEd eleni. Ffocws y gystadleuaeth oedd ysgrifennu adolygiad yn seiliedig ar un o lyfrau oedd ar restr fer gwobr ryngwladol Dylan Thomas. Fel rhan o’r seremoni wobrwyo, cyflwynwyd y tlws I Sarah gan awdures y llyfr ‘Pond’, Claire Louise Bennett, sef y llyfr adolygodd Sarah fel rhan o’r gystadleuaeth. Bachodd ein myfyrwyr ar y cyfle i sgwrsio gyda Hannah Ellis, sef wyres yr enwog Dylan Thomas ac fel rhan o’u gwobr, enillodd Sarah gopi o’r holl lyfrau ar y rhestr fer, yn ogystal â thocynnau i brif seremoni gystadleuaeth Dylan Thomas a enillwyd gan Max Porter am ei lyfr ‘Grief is the Thing with Feathers’. Mae’r adran Saesneg yn falch iawn o’m myfyrwyr safon uwch unwaith eto!

DylanEd2 DylanEd1

Y Llinell Orffen

Ar drothwy’r arholiadau allanol, ga i ddiolch i’n disgyblion a’n rheini am eu gwaith caled dros y 5 – 7 mlynedd ddiwethaf. Fel arfer, rydym wedi trefnu rhaglen o adolygu yn yr ysgol i gefnogi ein disgyblion yn ystod y cyfnod allweddol yma. Does dim amheuaeth, bydd y disgyblion hynny sydd yn paratoi yn llawn drwy ymgymryd â rhaglen adolygu llawn adref, yn ogystal â mynychu’r sesiynau yn yr ysgol, â siawns gwell o gyflawni eu potensial! Fe ddylai pob disgybl sydd ym mlynyddoedd 10-13 bellach fod yn anelu at adolygu am o leiaf dwy awr bob nos wrth baratoi.

Yn dilyn sesiwn hynod lwyddiannus ym mis Chwefror i’n rhieni ar ‘Sut i gefnogi’ch plentyn i adolygu’, rydym wedi cynnwys taflen ar y cysylltiad isod. Mae cyfres o strategaethau llwyddiannus y gallwch annog a chefnogi eich plentyn i’w defnyddio wrth adolygu. Manteisiwch ar y wybodaeth yma! Fel y gwyddoch, mae eich plentyn wedi derbyn hyfforddiant yn y strategaethau yma gan gwmni Learning Performance – gwiriwch eu safwê nhw am rhagor o wybodaeth.

Dymuniadau gorau i bob un o’n disgyblion fydd yn sefyll arholiadau dros yr wythnosau nesaf!

Gai hefyd ddiolch i’n hathrawon am yr holl waith ychwanegol sydd wedi, ac yn parhau i ddigwydd wrth baratoi ein disgyblion ar gyfer yr arholiadau. Mae nifer fawr o sesiynau adolygu yn parhau yn ystod oriau cinio ac ar ôl ysgol – sicrhewch bod eich plentyn yn ymwybodol ohonynt ac yn mynychu cymaint o’r rhain â phosib.

Os ydych am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni yn yr ysgol?

Amserlen adolygu : Amserlen Adolygu 2016

Cefnogaeth adolygu i rieni : Cefnogaeth adolygu – Taflen rhieni

Safwe ‘Learning Perfomrance’: http://www.learningperformance.com/