skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Medi Phillips

Mae Medi Phillips o flwyddyn 10 yn parhau i gael llwyddiant yn y byd Jiwdo. Nol ym mis Medi fe wnaeth Medi gynrychioli Cymru yng ngemau Prydain Fawr. Yn dilyn hyn ym mis Tachwedd fe ddaeth Medi yn bencampwraig dan 16 Judo Cadéts Cymru. Llongyfarchiadau gwresog iddi.

medi-phillips-jiwdo

 

Ymweliad Aelodau Cynulliad.

Braf oedd croesawu Aelodau Cynulliad i’r ysgol yn ddiweddar i drafod gweledigaeth y Llywodraeth i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yr Aelodau Cynulliad oedd Mr. Jeremy Miles a Dr.Dai Lloyd. Cafodd y disgyblion gyfle i fynegi’u barn am ddefnydd o’r Gymraeg yn ogystal â sôn am eu rhwystrau nhw wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn eu cymunedau. Edrychwn ymlaen at glywed mwy am y cynllun.

cynulliad

 

Y Cwsg Mawr

Ar nos Wener oer ym mis Tachwedd cynhaliwyd ein Cwsg Mawr blynyddol i flwyddyn 8. Roedd hi’n noson o weithgareddau llawn hwyl a phawb yn mwynhau cael y cyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd cyfle i nofio, creu fideo, chwarae ‘dodgeball’ a chymryd rhan mewn her model. Cafwyd gwledd o bitsa a disgo i orffen y noson cyn ei throi hi am y nos. Torrwyd y record am y mwyaf o gwsg eleni, gyda phedair awr! Edrychwn ymlaen at flwyddyn nesaf!!

 

Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe

Cliciwch ar y isod am fwy o wybodaeth

Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe

 

Diwrnod Dahlightful!

 

Treuliodd disgyblion blwyddyn 7 ddiwrnod cyffrous yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd wythnos diwethaf wrth ymweld â’r arddangosfa ‘Wondercrump’ a mynychu gweithdy ysgrifennu creadigol yn dathlu doniau’r awdur enwog, Roald Dahl. Llwyddodd y disgyblion i gael blâs ar ddychymyg a storiâu’r awdur enwog o Gaerdydd a chyfrannodd pawb at ysgrifennu cerddi yn seiliedig ar eirfa Roald Dahl. Diolch yn fawr i Mrs Lisa Davies, Miss Catherine Thomas a Mr Duncan Rowe am dywys y disgyblion.

wondercrump-2wondercrump-3

Llwyddiant ESU

Llongyfarchiadau gwresog i dîm siarad cyhoeddus am ennill rownd rhanbarthol yr ESU ym Mhen-y-bont ar nos Fawrth, 29ain Dachwedd. Bellach, bydd y tîm o ddisgyblion bl.10 sef Manon, Rhys a Steffan yn cymryd rhan yn rownd derfynol Cymru ym Mhae Caerdydd ym mis Mawrth. Braf hefyd yw nodi bod Manon wedi ennill siaradwraig orau a Steffan wedi ei enwi fel cadeirydd gorau’r gystadleuaeth. Diolch hefyd i Mr Shaw a’r adran Saesneg am eu paratoi. Dymunwn bob lwc iddynt yn y rownd nesaf!

esu

 

Gwireddu’r freuddwyd!

Mae disgyblion blwyddyn 10 wedi bod yn gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf tuag at berfformiad fel rhan o’r ‘Shakespeare Schools Festival’ 2016. Dros ddwy noson, perfformiwyd chwe ysgol leol detholiadau o waith enwog William Shakespeare, gyda’n disgyblion ni yn perfformio ‘A Midsummer Night’s Dream.’ Roedd y disgyblion wedi cael profiad gwych o weithio mewn theatr leol, broffesiynol ac wedi cael adborth hyfryd o ran ei pherfformiadau a’i ymddygiad yn ystod y diwrnod. Mae ymrwymiad y disgyblion i’r prosiect wedi bod yn ardderchog, ac roeddent wedi cynnal perfformiad bythgofiadwy a llawn canmoliaeth ar y noson.

Dywed Caitlyn, a wnaeth cymryd rôl cymeriad enwog y sioe, sef Bottom: Fe wnes i bortreadu’r cymeriad ‘Bottom.’ Braint a theimlad bythgofiadwy oedd camu ymlaen ar lwyfan gyda fy ffrindiau ac i berfformio mewn sioe mor wahanol. Gyda help Miss Comley roedd y perfformiad yn un hynod o broffesiynol ac aeddfed – wel, mor aeddfed ac oedd e’n gallu fod gan ddaw comedi oedd ein perfformiad! Nid oeddwn i’n disgwyl derbyn y cymeriad o gwbl, felly roedd hyn wir wedi datblygu fy hyder a gweld roeddwn i’n ddigon da i berfformio un o’r prif rannau o flaen cynulleidfa gyflawn. Diolch i Miss Comley ac i’r adran Saesneg!

Ychwanegwyd Steffan, a wnaeth chwarae rhan Lysander: Braint a theimlad bythgofiadwy oedd gallu troedio ar lwyfan gyda fy nghyd-ddisgyblion. Roedd y broses o gynhyrchu’r sioe yn anhygoel ac yn gyffrous. Ond yr oedd y broses yn hawdd o dan arweiniad Miss Comley. Roedd y cynhyrchiad yn teimlo fel un proffesiynol, gyda’r golau a’r sain a phob peth byddai mewn cynhyrchiad go iawn. Ar ôl y perfformiad teimlais gyffro a braint wrth i’r gynulleidfa cymeradwyo gwaith yr ysgol. Teimlaf fod y Shakespeare Schools Festival yn rhoi cyfleoedd di-ri i bobl na fyddai fel arfer yn perfformio ar lwyfan i gael y teimlad a’r balchder yna, ac yn hybu hyder nifer fawr o berfformwyr ifanc fel fi.

mnd-1