skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Eisteddfod yr Ysgol

Mae Eisteddfod yr Ysgol yn un o uchafbwyntiau’r calendr Ysgol. Yn ein Ysgol mae yna 4 llys – Hopcyn, Crwys, Gomer a Gwyrosydd. Dros y dyddiau diwethaf aeth disgyblion y llysiedd ati’n ddiwyd I ymarfer a mireinio’u perfformiadau ar gyfer yr Eisteddfod. Y cystadlaethau oedd, can iaith dramor, stori a sain, sgets a dehongliad o gerdd. Can y cor eleni oedd Yma o Hyd yn dilyn llwyddiant y gan yn siartiau Apple yn ddiweddar.  Y llys buddugol eleni oedd Llys Crwys. Llongyfarchiadau iddy nhw!

Dydd Miwsig Cymru

Roedd dydd Gwener y 7fed o Chwefror yn ddiwrnod arbennig! Fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru, gwahoddwyd criw o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Gwyr i gael awr o ddisgo a chyfle  fwynhau cerddoriaeth Gymraeg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Roedd disagyblion blwyddyn 8 wrth eu boddau yn dawnsio a chymdeithasu tra’n gwrando ar y gerddoriaeth. Diolch yn fawr i’r ddwy DJ – Nansi a Caitlin o fl 13 Bryn Tawe – am gyflwyno’r disgyblion i gerddoriaeth fodern Gymraeg. Edrychwn ymlaen at flwyddyn nesaf!

Dadlau dros Shakespeare

Llongyfarchiadau enfawr i’r tîm siarad cyhoeddus o chweched dosbarth yr ysgol am ennill rownd ranbarthol cystadleuaeth siarad gyhoeddus ‘Youth Speaks’ y Rotari yn Ysgol Gellifedw ac am gipio’r ail wobr yn y rownd derfynol yn Ysgol Islwyn, ger Casnewydd ar yr 8fed Chwefror. Rhaid canmol perfformiadau holl aelodau’r tîm, gyda Caitlyn, Steffan a Nansi’n cyflwyno’r dadleuon dros y datganiad ‘Cred y tŷ hwn ddylai astudio Shakespeare fod yn statudol yn yr ysgol’. Bu’r gystadleuaeth yma’n ffarwel ar ôl sawl blwyddyn o lwyddiant i’r disgyblion yn y maes siarad cyhoeddus a dymunwn yn dda iawn i’r tri ohonom i’r dyfodol. Hyfforddwyd y tîm gan Mr Chris Shaw, pennaeth yr adran Saesneg.

 

Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10

POTEL AILDDEFNYDDIO BRYN TAWE

Cyfarwyddiadau glanhau/gofalu amdanynt

  1. Mae’r botel hon ar gyfer diodydd oer yn unig.
  2. Golchwch y botel yn rheolaidd gyda dŵr cynnes a sebon.
  3. Peidiwch â rhoi’r botel yn y peiriant golchi llestri na’r meicrodon.
  4. Peidiwch â defnyddio cannydd neu gynnyrch glanhau sy’n cynnwys clorin ar y botel.
  5. Peidiwch â phlygu ceg y botel yn ormodol.
  6. Sicrhewch fod ceg y botel wedi ei gosod yn iawn ar ôl ei defnyddio er mwyn osgoi dŵr yn gollwng ohoni.
  7. Peidiwch â thynhau’r caead yn ormodol.

Ffug gyfweliadau I flwyddyn 11

Amserlen ffug gyfweliadau i flwyddyn 11

Arholiadau Mewnol blwyddyn 11