skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

NEWIDIADAU I DREFNIADAU DOSBARTHU PRYDAU YSGOL AM DDIM

Ni fydd talebau i’w defnyddio mewn archfarchnadoedd yn cael eu darparu gan Lywodraeth Cymru, fel sydd wedi ei grybwyll fel posibilrwydd. Yn hytrach, mae disgwyl i bob Awdurdod Lleol ddarparu system lleol.

O ddydd Llun y 27/04/20, byddwn yn darparu pecyn bwyd wythnos (fydd yn cynnwys bwyd y gallwch chi baratoi ar gyfer cinio pob dydd e.e. torth o fara, tin o diwna, ham, caws, creision, bisgedi ayb…) i bob disgybl sydd yn deilwng i BYD.

Rydym yn cynnig dosbarthu rhain ar ddydd Llun pob wythnos. Os ydych am dderbyn pecyn bwyd wythnos, yna llenwch yr holiadur yma ar gyfer pob plentyn o Fryn Tawe rydych am wneud cais: https://bit.ly/DosbPYD-FSMSdelivery.

Os ydych yn barod yn derbyn pecynnau gennym, nid oes angen i chi lenwi’r holiadur eto.

Offer Amddiffyn Personol – Misyrnau

Gwych gweld nifer o staff yn gwirfoddoli i gynhyrchu misyrnau ar gyfer gweithwyr gofal iechyd – dros 150 heddiw!

Os ydych yn riant sydd yn gweithio yn y sector gofal a byddech yn gallu manteisio ar ddefnyddio ‘miswrn’ yn eich gwaith dyddiol, neu yn gwybod am weithwyr yn ein cymuned allai fanteisio, yna cysylltwch gyda ni yn yr ysgol er mwyn trefnu eu casglu. Gweler y lluniau isod:

Cyngor COVID-19

Cyngor a syniadau defnyddiol gan awdurdod lleol Abertawe ar ddelio gyda’n sefyllfa bresennol yma

 

 

GWARCHOD ARGYFWNG AR BENWYTHNOSAU HEFYD

DIM OND I’W LENWI GAN RIENI SYDD YN WEITHWYR GOFAL IECHYD NEU YN GWEITHIO I’R GWASANAETHAU GOLAU GLAS (rhiant sengl neu deulu ble mae’r ddau riant yn gweithio yn y ddau faes yma):
Rydym yn cynnig y ddarpariaeth ofal plant argyfwng dros benwythnosau, gan ddechrau ar benwythnos y 11eg a’r 12fed o Ebrill (penwythnos y Pasg).  Os ydych yn rhagweld y byddwch yn gorfod defnyddio’r gwasanaeth yma, llenwch yr holiadur yma: https://bit.ly/GwarchodPenwythnos-WeekendChildcare  erbyn 09:00 ar ddydd Gwener yr 17eg o Ebrill.  Ni fydd y penwythnosau ar gael i bob categori o weithwyr critigol.

GRADDAU CANOLFAN

Llythyr i ddisgyblion ac i rieni disgyblion ym mlynyddoedd 11, 12 a 13eg: Llythyr-Bl11-12-a-13eg-060420

GWARCHOD PLANT ARGYFWNG DROS Y PENWYTHNOS

Mae’r Awdurdod Lleol am i ni gynnig y ddarpariaeth ofal plant argyfwng dros benwythnosau, gan ddechrau ar benwythnos y 11eg a’r 12fed o Ebrill (penwythnos y Pasg). Dim ond ar gyfer gweithwyr critigol sydd yn gweithio i’r gwasanaethau golau glas, neu i weithwyr gofal iechyd fydd y gwasanaeth yma (rhiant sengl neu deulu ble mae’r ddau riant yn gweithio yn y ddau faes yma). Ni fydd y penwythnosau ar gael i bob categori o weithwyr critigol. Os ydych yn rhagweld y byddwch yn gorfod defnyddio’r gwasanaeth yma, llenwch y taflenni isod a’u danfon yn ôl i DaviesS456@hwbcymru.net erbyn ddydd Iau yr 2ail o Ebrill.

Cais Gofal Plant Argyfwng Penwythnos

Cymraeg COVID-19_Ffurflen Ganiatad Riantv1

LLYTHYR I DDISGYBLION, RIENI / GWARCHODWYR

Gweler llythyr gan y Pennaeth: Llythyr 200331