skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gwisg Anffurfiol

Ar ddydd Gwener, 27 Hydref, fydd hawl gan y disgyblion i wisgo gwisg anffurfiol am gyfraniad o £1 (50c os oes brawd neu chwaer yn yr ysgol) er mwyn cefnogi’r elusen, ‘Maggie’s Cancer Care’. Mae’r apel yn agos iawn i gymuned yr ysgol a braf byddai gweld disgyblion yn cefnogi’r achos. Bydd bore coffi hefyd gyda’r arian a godwyd yn mynd at yr achos yma, felly anogwch eich plentyn i ddod ag arian ychwanegol ar gyfer y gweithgaredd yma. Diolch o flaenllaw.

Rhieni – a yw eich plentyn yn ddiogel ar y we?

Dyma negeseuon e-ddiogelwch Dinas a Sir Abertawe.

Neges bwysig i Rieni / Gwarcheidwaid

TREFNIADAU TRAFFIG AR Y SAFLE:

Diolch yn fawr iawn am gydweithrediad bron pob rhiant yn ein hymgyrch i sicrhau bod ein trefniadau gollwng a chasglu disgyblion o’r ysgol yn rhai diogel. Hoffwn dynnu eich sylw unwaith eto at y llythyr a rannwyd ar ddydd Llun 11.09.23 yn amlinellu’r trefniadau yma yn llawn: Cludiant disgyblion pob bore a phrynhawn 23-24

Hoffwn hefyd dynnu sylw nifer fach o rieni at ddau bwynt allweddol o’r trefniadau isod fel y gallwn gydweithio er lles diogelwch pob disgybl:

  1. Gofynnwn i rieni / gwarcheidwaid a holl ddefnyddwyr y safle i lynu at y disgwyliad o beidio â gyrru’n gyflymach na 10 m.y.a. ar safle’r ysgol (gan gynnwys yr heol i fyny at yr ysgol oddi ar Heol Gwyrosydd) ar bob adeg.
  2. Gofynnwn i bob rhiant ymatal rhag parcio ar y brif lon i’r ysgol, cyn y rhwystr. Mae symudiadau traffig (ceir yn symud yn ôl ac yn troi) yn yr ardal hon yn peri risg uwch i ddiogelwch ein disgyblion, wrth i lawer groesi’r lon wrth iddynt gerdded adref.

Diolch unwaith eto am gydweithrediad pob rhiant yn yr ymgyrch i sicrhau diogelwch pob disgybl wrth gyrraedd a gadael yr ysgol.

 

STREIC NASUWT: Dydd Mawrth 19.09.23 a Dydd Mercher 20.09.23:

Hoffwn eich hysbysu ni fydd unrhyw darfu i weithrediad yr ysgol yn unol â bwriad undeb NASUWT i weithredu’n ddiwydiannol ar y dyddiau uchod. Bydd yr ysgol ar agor i bob disgybl fel arfer.

Diolch

Trefniadau gollwng a chasglu disgyblion 2023-24

Hoffwn eich atgoffa am ein trefniadau ar gyfer gollwng a chasglu eich plentyn o’r ysgol er mwyn sirchau diogelwch ein disgyblion. Gweler y llythyr isod yn amlinellu’r trefniadau pwysig yma:

Trefniadau gollwng a chasglu eich plentyn 23-24

 

Gwybodaeth dechrau tymor pwysig – Medi 2023

CROESO ‘NOL:

Mae wedi bod yn wythnos cyntaf gwych wrth groesawi eich plentyn yn ôl i’r ysgol yr wythnos hon! Hoffwn rannu peth gwybodaeth allweddol gyda’n rhieni i gyd ar gyfer y flwyddyn i ddod:

Gwybodaeth dechrau tymor Medi ’23

STREIC NASUWT:

Ni fydd y gweithredu diwydiannol gan undeb NASUWT ar ddydd Mercher y 13eg o Fedi yn effeithio ar ddisgyblion Bryn Tawe. Bydd yr ysgol ar agor fel arfer ddydd Mercher nesaf, y 13.09.23 i BOB disgybl.

Gweler y llythyr isod gan Adran Addysg Dinas a Sir Abertawe:  230908 Llythyr i rieni a gwarcheidwaid

LLUNIAU DECHRAU TYMOR:

Mi fyddwn yn tynnu lluniau unigol yn unig o ddisgyblion blynyddoedd 7, 10 a 12eg yn unig ar ddydd Llun nesaf yr 11eg o Fedi. Pwrpas rhain yw diweddaru’r lluniau ar ein system cadw data. Bydd hefyd yn bosib i rieni brynu lluniau, os ydych yn dymuno gwneud. Bydd pob disgybl yn derbyn gwybodaeth ar ddydd Llun o sut i archebu lluniau personol. Os oes unrhyw gwestiwn gennych, yna cysylltwch gyda ni.

PRISIAU BWTD Y FFREUTUR:

Gobeithio bod pob rhiant / gwarcheidwad wedi llwyddo i gofrestru eich plentyn ar system taliadau bwyd ‘Cunninghams’. Os oes angen cefnogaeth, plîs cysylltwch gyda Mrs Jayne Bowen yn swyddfa’r ysgol, neu drwy: BowenJ129@hwbcymru.net. gweler y rhestr brisiau ar gyfer bwyd y ffreutur isod:

Prisiau Bwydlen Ysgol

Llythyr dechrau’r tymor – Medi 2023

Gweler y llythyr isod gyda manylion ail ddechrau yr wythnos hon:

Llythyr dechrau’r tymor 23-24

Trefniadau diwedd tymor

Gweler y llythyr isod yn amlinellu trefniadau diwedd y tymor yma a threfniadau ail ddechrau ym mis Medi:

Llythyr diwedd tymor – Haf 2023