skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Newyddion Chwaraeon

Gwnaeth tim merched pel-rwyd bl.7 yn hynod o dda yn ddiweddar, wrth iddynt gystadlu yn nhwrnamaint Pel-Rwyd Afan, Nedd a Tawe. Roedd 20 o ysgolion yn cystadlu, a gwanaeth y merched chwarae gyda ymroddiad arbennig. Dyma rhai o’r canlyniadau :

Llangatwg 0-3

Esgob Vaughan 1-0

Gelli Fedw 0-1

Aethom drwyddo i ail rownd y plat, a bu rhaid chwarae mewn i amser ychwanegol er mwyn cael canlyniad!! Er i ni golli yn y diwedd o 1 gol i 0, roedd yn agos dros ben!!

Llongyfarchiadau enfawr i’r sgwad cyfan : Morganne Brock, Eve Buckmaster, Cartin Kiernan, Carys Wheatley, Tally Jones, Poppy Jones, Carys Higgins, Emily Phillips, Grace Lancey, Amy Johnson, Eleanor Storey a Ashleigh Graham.

Ser y twrnamaint oedd Emily Phillips a Carys Wheatley!

Ysgoloriaeth i Fangor

Llongyfarchiadau enfawr i Nerys Williams o flwyddyn 13 am ennill ysgoloriaeth mynediad gwerth £2500 i Brifysgol Bangor. Bydd Nerys yn mynd i astudio Cymraeg Creadigol a Cherddoriaeth Boblogaidd ym mis Medi. Rydyn ni fel adran yn hynod falch o’i llwyddiant hi. Pob dymuniad da i ti Nerys!

Nerys

Cynhadledd Hawliau Plant ym Mryn Tawe!

Ym mis Ionawr, cynhaliwyd Cynhadledd Hawliau Plant gan Gyngor Ysgol Bryn Tawe i gynghorau ein hysgolion cynradd. Mae Bryn Tawe wedi bod yn gweithio’n ddyfal dros y ddwy flynedd ddiwethaf i hybu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn o fewn yr ysgol ac hyfryd oedd cael croesawu dros 50 o ddisgyblion o ysgolion cynradd ein clwstwr ar y bore. Mae gan bob plentyn yn y byd, 42 hawl ac roedd y bore hwn yn gyfle i ddathu’r hawliau hyn gyda’n gilydd. Diolch yn fawr i aelodau’r Cyngor Ysgol ac i Katie Spendiff o Gyngor Dinas a Sir Abertawe am drefnu’r gynhadledd ac am ei chyflwyno mor wych! Bore i’w gofio!

Rownd Derfynol Siarad Cyhoeddus Cymru (ESU)

Llongyfarchiadau gwresog i Manon, Rhys a Steffan (o flwyddyn 9) am gystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth siarad gyhoeddus yr ESU (English Speaking Union) yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd ar ddydd Lun, 14eg Fawrth. Braint oedd cael eu gosod yn ail gan ystyried taw’r tro cyntaf i’r ysgol gystadlu yn y rownd derfynol. Mae cyrhaeddiad y tîm yn haeddu canmoliaeth gan ddaw tîm Bryn Tawe oedd y grŵp ifancach yn y rownd derfynol. Llwyddodd Manon i gyflwyno araith bwerus ac aeddfed ar arweinwyr gwleidyddol, tra oedd Steffan wedi serenni yn ei rôl fel cadeirydd, gan gipio gwobr unigol am y cadeirydd orau. Holodd Rhys gwestiynau dwys a pherthnasol yn seiliedig ar hawliau cyfartal o fewn y gymdeithas fodern. Yn sicr, mae’r tîm yn haeddu canmoliaeth am eu hymdrechion ac eisoes yn awyddus i gystadlu flwyddyn nesaf! Diolch hefyd i Mr Shaw am eu paratoi.

CShaw

 

Myfyrwyr y Chweched Dosbarth yn arwain ABCh!

Yn dilyn gweithdai i Flwyddyn 12 gan yr elusen ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’ ar ddechrau’r flwyddyn, aeth myfyrwyr y Chweched ati’n ddiweddar i gynnal sesiynau ABCh i Flwyddyn 8 ar Hiliaeth. Roedd y sesiynau’n ffocysu ar ystradebu, defnydd cadarnhaol o eiriau ac hiliaeth o fewn y byd chwaraeon. Roedd yr adborth gan ddisgyblion Blwyddyn 8 yn hynod o bositif ac roedden nhw wrth eu boddau’n trafod y negeseuon pwysig hyn gyda myfyrwyr hŷn yr ysgol. Diolch Blwyddyn 12!

Myfyrwyr y chweched

 

Diwrnod y Llyfr 2016

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau. Dechreuwyd y dathliadau gyda Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr. Y chweched arweiniodd y gwasanaeth a oedd yn dathlu bywyd Roald Dahl am fod can mlynedd ers ei eni eleni. Dangoswyd DVD a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau o’r Chweched a rhai staff yn sôn am eu hatgofion o ddarllen llyfrau Roald Dahl.

Ymhob gwers yn ystod y dydd, darllenwyd rhan o stori, fel bod pawb wedi clywed stori gyfan erbyn diwedd y dydd.

Yn ystod amser egwyl, cynhaliwyd bore coffi a daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol.

Cynhaliwyd cystadleuaeth i ddisgyblion dynnu llun o’u hunain yn darllen mewn lle diddorol

Yn ystod yr wythnos, cafodd criw o fl.9 gyfle i ddarllen gydag ysgolion Tan-y-Lan, Tirdeunaw a Felindre. Darllenwyd 5 stori i’r plant mewn cylchdro a chafwyd pleidlais am hoff lyfr y plant.

Cynhaliwyd sawl cwis yn ystod yr wythnos hefyd. Un gystadleuaeth a fu yn y Llyfrgell oedd dyfalwch pa lyfr sydd “yn y bocs”?

Cynhaliwyd cwis codau QR hefyd yn y gwersi Cymraeg.

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.

 

 

Seremoni Cadeirio 2016

Cynhaliwyd Seremoni Cadeirio’r ysgol eleni eto ar Fawrth y 1af fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yr ysgol. Trosglwyddwyd yr awenau yn ôl yr arfer i brif swyddogion yr ysgol, sef Nerys Williams a Llŷr Davies. Eleni, cyn-ddisgybl i’r ysgol oedd yn beirniadu sef Naomi Steel. Braf oedd ei chroesawu nôl atom a chlywed am ei phrofiadau lu yn defnyddio’r Gymraeg ym myd addysg, gwleidyddiaeth a’r cyfryngau.

Roedd pawb yn gwrando’n astud ar y feirniadaeth ar gyfer y Gadair ac fe ddaeth hi’n amlwg bod ‘Gwenllian’ wedi plesio’r beirniaid yn fawr. Hyfryd oedd gweld Laura Hughes o Flwyddyn 12 yn codi o’i sedd yng nghefn y neuadd lawn i dderbyn y fraint o fod yn brif lenor yr ysgol eleni. Llongyfarchiadau enfawr iddi. Yn ail am y gadair oedd Catrin Hedges, gyda Daniel Greenway yn drydydd, y ddau o flwyddyn 12. Hoffai’r Adran Gymraeg ddiolch yn fawr i bawb a gystadlodd ac yn arbennig i’r staff a’r disgyblion a fu’n rhan o’r seremoni.

Llongyfarchiadau hefyd i Steffan Leonard a Manon Keeble am ennill y Tlws Saesneg a phob dymuniad da iddynt yn y gystadleuaeth yn Llundain yr wythnos nesaf.

Dyma’r canlyniadau llenyddol eraill:

Barddoniaeth Bl.7

1af- Ffion Tomos

2il- Mili Ruthven

3ydd- Ashton Williams

 

Rhyddiaith Bl.7

1af- Ffion Tomos

2il- Steffan Appleby

3ydd- Ellie Allen ac Amy Johnson

 

Barddoniaeth Bl.8

1af- Lowri Baynham

2il- Jay Davies

3ydd- Finlay Martin

 

Rhyddiaith Bl.8

1af- Thea Wood

2il- Angharad John

3ydd- Thomas Hackett

 

Barddoniaeth Bl.9

1af- Tegan Madge

2il- Steffan Leonard

3ydd-  Hannah Morgan

 

Rhyddiaith Bl.9

1af- Steffan Leonard

2il- Nansi Eccot

3ydd- Jessica Lynn

 

Adolygiad ffilm

1af- Nansi Eccott

2il – Romilly Harris,

3ydd- Hollie Jones a Steffan Leonard

 

Blwyddyn 10

1af- Nel Richards,

2il – Alasdair Gunneberg

3ydd- Bethan Hawkins.

 Eisteddfod 2