skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Dewch yn llu!

I ddathlu llwyddiant cynhyrchiad llwyddiannus yr ysgol o’r ddrama Shakespeare, ‘A Midsummer Night’s Dream’ at Wŷl Shakespeare Ysgolion, rydym wedi trefnu perfformiad arbennig o’r cynhyrchiad ar nos Fawrth, 6ed Ragfyr am 6yh yn Neuadd yr ysgol. Cost tocynnau yw £4 ar gyfer oedolion a £2.50 am blant. Gwyliwch y clip i ddarganfod mwy…

 

 

Dathliadau Dahl!

Mae’n braf gen i hysbysebu fod stori Josh o flwyddyn 7, sef ‘Grandad’s Rocket’ wedi ei ddewis fel enillydd ar gyfer Categori Saesneg Uwchradd y Gystadleuaeth Straeon Difyr Roald Dahl. Roedd y gystadleuaeth ar agor i ddisgyblion ar draws Cymru gyfan rhwng blynyddoedd 3-13. Mi fydd stori Josh yn cael ei gyhoeddi mewn casgliad erbyn mis Chwefror 2017. Da iawn ti Josh, haeddiannol iawn!

josh-kenny

 

Amserlen Arholiadau Mewnol Bl11

Cliciwch ar yr linc isod I weld amserlen arholiadau mewnol Bl11.

Amserlen Arholiadau

 

Ffair Nadolig

Newyddion Adran y Gymraeg

Aeth criw o fl.13 i weld y ffilm Gymraeg newydd “Y Llyfrgell” yn Theatr Taliesin gan fwynhau’n fawr, ac yn ystod yr un wythnos, cafodd disgyblion bl.12 a 13 sy’n astudio Cymraeg Safon Uwch gyfle i fynychu diwrnod o ddarlithoedd yn Academi Hywel Teifi. Diolch i’r Academi am drefnu sawl darlith werthfawr!

Unwaith eto eleni, dathlwyd Diwrnod T.Llew Jones gyda gwasanaeth i’w gofio a Helfa Drysor i fl.7 a 8 yn ystod y gwersi Cymraeg.

welsh-news-1

Trefnwyd gweithdy ysgrifennu i griw o fechgyn bl.10 o dan adain Prifysgol y Drindod Dewi Sant fel rhan o brosiect newydd. Daeth y Prifardd Aneirin Karadog i weithio gyda’r bechgyn am y diwrnod a chreu cerddi ar y thema Rhyfel. Erbyn diwedd y dydd, llwyddodd pawb i greu cerddi cofiadwy a chyflwyno’r cerddi i weddill y grŵp. Bydd cyfle i ddarllen y cerddi maes o law a chyfle i’r disgyblion fynd i’r Brifysgol i weld eu cerddi yn cael eu harddangos. Diolch i’r Brifysgol ac i Aneirin Karadog am y diwrnod!

welsh-news-2

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus i ddisgyblion hŷn yr ysgol- trafodwyd pynciau amrywiol fel S4/C, mewnfudo, gwisg ysgol ac annibyniaeth i Gymru. Llongyfarchiadau i’r disgyblion a gymerodd rhan, sef Sara Dafydd, Catrin Hedges, Lizzie Lewis, Claudia Hughes, Amelia Williams, Brandon Cooper, Steffan Leonard, Carys Thomas a Nansi Eccott. Bydd Sara, Catrin a Steffan yn cynrychioli’r ysgol maes o law yng nghystadleuaeth siarad cyhoeddus y Rotari.

welsh-news-4

 

Penwythnos yn y Pennines

Cynhelir taith lwyddiannus ar benwythnos y 7fed a 8fed Hydref gyda blwyddyn 12 yng ngogledd Lloegr. Ar ôl ymadael Bryn Tawe am 5 y bore ar ddydd Gwener, dechreuwyd siwrne hir i amgueddfa’r Brontë Parsonage yn Haworth (Swydd Efrog). Yn sicr, oedd y lleoliad yn hynod o bwerus ac oedd dylanwad yr ardal ar nofelau Charlotte ac Emily Bronte yn glir wrth feddwl am olygfeydd trawiadol ‘Jane Eyre’ a ‘Wuthering Heights’. Treuliwyd oriau diddorol yn gwrando ar hanes y teulu Brontë a chlywed am rhai o’r hanesion sbardunwyd llyfr gosod y dosbarth llenyddiaeth sef Jane Eyre. Yn wir, oedd rhai o aelodau’r dosbarth wedi mwynhau gwisgo yn nillad y cyfnod er mwyn camu nôl mewn amser. Yna dechreuwyd y daith i Fanceinion, a pherfformiad byth cofiadwy o’r ddrama gosod, sef ‘A Streetcar Named Desire’ gan Tennessee Williams- gyda Maxine Peake yn serennu fel y cymeriad adnabyddus Blanche Dubois. Treuliwyd penwythnos diwylliannol a diddorol, gyda diolchiadau i Mr Shaw am drefnu, ac i Miss Comley a Mr Ray Thomas am eu cefnogaeth yn ystod yr ymweliad.

lluniau-cps

Gwahoddiad Rhieni – Noson Cyflwyno System Mentora

Gwahoddiad – Fersiwn PDF