skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

LLYTHYR I RIENI BL.11

Gweler y llythyr isod at sylw rhieni disgyblion blwyddyn 11:

Llythyr Rhieni Bl.11 – Year 11 Letter 141121

LLYTHYR GAN FWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE

Er gwybodaeth i rieni – gweler y llythyr isod oddi wrth Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

Llythyr i Rieni – Paracetamol_

Neges oddi wrth Gwasanaeth Nyrsio Ysgol

Mae’r gwasanaeth Nysrio Ysgol yn cynnig sesiynau galw heibio ar gyfer unrhyw blant a oedd yn absennol yn ystod y sesiynau brechu ffliw yn yr ysgol. Mi fydd y sesiynau yn dechrau dydd sadwrn y 6ed ac yn digwydd bob penwythnos yn mis Tachwedd rhwng 10yb a 4yh yn nghaeau chwarae Longlands Lane ym Margam, SA13 2NR (yr hen safle uned brofi COVID). Does dim angen apwyntiad. Mae’r sesiynau ar gyfer plant y derbyn I flwyddyn 11

Rhieni bl 12 a 13

Isod mae dolenni yn cynnwys gwybodaeth am waith y Coleg Cymraeg a’r manteision o barhau i astudio drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog yn y brifysgol.  Hefyd mae gwybodaeth am eu hysgoloriaethau.

https://sway.office.com/DiEIu2ygD8uSy9Ul?ref=Link

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/

Noson Sgiliau CA3

Gweler llythyr isod sydd yn amlinellu trefniadau noson sgiliau ar gyfer rhieni disgyblion blynyddoedd 7 i 9. Bydd y noson yn cael ei gynnal ar Microsoft Teams rhwng 5 a 6yp ar nos Fercher, 10fed Dachwedd. Anogwn bawb i fynychu.

Llythyr Noson Sgiliau CA3

LLYTHYR GAN GYFARWYDDWR ADDYSG ABERTAWE

Gweler y llythyr isod gan Mrs Helen Morgan-Rees, Cyfarwyddwr Addysg Abertawe, yn amlinellu’r newidiadau diweddar i drefniadau hunan ynysu pan fod aelod o’ch cartref yn dangos symptomau neu’n profi’n bositif am Cofid:

1 Tachwedd 2021 Llythyr Rhieni Gwarcheidiaid Staff v1.0

 

Sesiynau dal i fyny Frechiad Ffliw

Fe fydd sesiynau dal i fyny am frechiad ffliw dros yr hanner tymor i’r disgyblion a wnaeth golli’r cyfle yn yr ysgol. Ni fydd angen apwyntiad.

Lleoliad – Longlands Lane playing fields, Margam, SA13 2NR

Amser – 10yb – 4yp

Cysylltwch gyda 01639 862801 os oes ymholiadau pellach.