skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Gwybodaeth i Rhieni

Llythyron 2022/23

EN Letters 2022/23
Dyddiad Testunau

21/03/2023

Noson Rieni arbennig i fl10-13

20/03/2023

Asesiadau Blwyddyn 9

02/03/2023

Llythyr Arholiadau Haf 2023

27/02/23

Llythyr Noson Rieni Bl8 2023

17/02/23

LLYTHYR NOSON OPSIYNAU B9 2023

07/02/2023

Llythyr i Rieni – Gweithredu Diwydiannol 140223

02/02/2023 Taith Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i flwyddyn 7
27/01/2023 Llythyr Ffug Arholiadau Bl.10

Ymarferion Eisteddfod yr Urdd 2023

26/01/23 Llythyr i Rieni – Gweithredu Diwydiannol 010223

Llythyr Sgio

20/01/2023 Llythyr Prom 2023
17/01/2023 Uned Tyfu a Newid
12/01/2023 Llythyr Noson Agored y Chweched Dosbarth – 17eg Ionawr

Llythyr Ffug Arholiadau 6ed

07/01/2023 Llythyr dechrau tymor y Gwanwyn 2023
23/12/2022 Llythyr blwyddyn 11
15.12.22 Cyngor iGAS and Scarlet fever CYM
13/12/2022 Llythyr terfynol Sgio

Gwybodaeth Pwysig Sgio 2023 EHIC – GHIC

08/12/2022 Llythyr Hamperi i fl.7
07/12/2022 Gwahoddiad Seremoni Wobrwyo
06/12/2022 Llythyr Ffug Arholiadau Blwyddyn 11
05/12/2022 Llythyr Gwasanaeth Nadolig 2022
02/12/2022 Noson Rieni’r Chweched Dosbarth

Noson Rieni Bl10 2022

Gwasanaeth Nadolig 2022

24/11/2022 Noson Sgiliau 7 + 8
22/11/2022 Llythyr Wal Goch Bryn Tawe 221122

Wal Goch Bryn Tawe

22/11/2022 Taith A Christmas Carol
18/11/2022 Noson Rieni Bl11

Llythyr Prydlondeb

28/10/2022 Amserlen adolygu Tachwedd 2022
13/10/2022 Ymweliad Shakespeare bl.9

Llythyr Arholiadau Tachwedd

10/10/2022 Ethol Rhiant Lywodraethwr Hydref 2022
28/09/2022 Llythyr Gwisg Anffurfiol 300922
22/09/2022 Taith ‘The Book Thief’

Noson Rieni Fugeiliol Blwyddyn 7

Llythyr Rhieni Bl.11

Llyfrau Llenyddiaeth Saesneg bl.10

Llyfrau Llenyddiaeth Saesneg bl.11

Taith i Wlad Belg 2023

 

16/09/2022 Noson UCAS bl 13 Medi 22

Noson fugeiliol bl 12 Medi 22

14.09.22 Llythyr Rieni – Angladd y Frenhines 190922
09/09/2022 Taith blwyddyn 7 i Lanmadog
05.06.22

Gwybodaeth dechrau tymor Medi ’22

Polisi ffonau symudol newydd: cliciwch yma

Polisi gwisg ysgol: cliciwch yma

Ffurflen casglu data: cliciwch yma

Polisi presenoldeb: cliciwch yma

POLISI FFÔN SYMUDOL MEDI 2022

01.09.22 Llythyr dechrau’r tymor 22-23.docx

Mae gwisg swyddogol yr ysgol yn rhoi cyfle i chi fel disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe fod yn falch o’ch ysgol, teimlo eich bod yn perthyn iddi a bod yn barod i gynnal safonau uchel o ymddygiad ac ymrwymiad i waith a nodau’r ysgol. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o ran safonau gwisg a disgwylir i bob disgybl gydymffurfio â’n rheolau.

Gwisg swyddogol yr ysgol - Bechgyn a Merched

 • Esgidiau du plaen. Rhaid bod eich trowsus yn gorchuddio unrhyw ‘fŵts’ du plaen. Ni chaniateir sodlau uwch na 4cm.
 • Sanau plaen tywyll neu deits du heb batrwm
 • Trowsus du plaen. Ni chaniateir jîns o unrhyw fath (gan gynnwys jîns tynn), ‘cords’, trowsus tynn ‘lycra’ na throwsus ‘combat’.
 • Sgert ddu blaen sy’n cyrraedd y pen-glin. Ni chaniateir sgertiau elastig tynn.
 • Crys gwyn llewys hir a thei swyddogol yr ysgol
 • Siwmper swyddogol yr ysgol (i fynd gyda crys a thei yr ysgol)
 • Cot blaen du neu nefi. Ni chaniateir cotiau lledr na ffug lledr.

Gwisg swyddogol Addysg Gorfforol yr ysgol - Bechgyn a Merche

 • Esgidiau hyfforddi neu rygbi/pel droed addas.
 • Sanau swyddogol yr ysgol, lliw gwîn a streipen las golau/sanau gwyn hyfforddi.
 • Siorts pêl-droed/siorts rygbi nefi gyda logo’r ysgol/sgert gyda logo’r ysgol.
 • Trowsus chwys swyddogol yr ysgol.
 • Crys-T nefi gyda logo’r ysgol.
 • Crys rygbi swyddogol yr ysgol, lliw gwîn a glas golau gyda logo’r ysgol a/neu siwmper addysg gorfforol lliw gwîn gyda logo’r ysgol.

Tlysau

Nid oes hawl gan ddisgyblion i wisgo tlysau heblaw’r canlynol: oriawr, un pâr o styds plaen ar waelod y clustiau, un fodrwy blaen ar fys. Ni chaniateir gwisgo tlysau mewn unrhyw ran arall o’r corff am resymau Iechyd a Diogelwch.

Colur

Nid oes hawl gan ddisgyblion i wisgo colur, ffug-amrannau na lliw haul ffug.

Nid oes hawl gwisgo paen ewinedd, nag estyniadau i’r ewinedd.

Gwallt

Ni chaniateir defnyddio lliw gwallt annaturiol na steil sy’n eithafol o ran ffasiwn. Yr ysgol sy’n penderfynu yr hyn sy’n eithafol. Gall steil eithafol gynnwys, pen wedi’i siafo, “tramlines”, “dreadlocks”, estyniadau ayyb. Nid oes hawl gwisgo bandiau na chlipiau gwallt trwchus na lliwgar – dim ond rhai nefi neu ddu plaen.

Yr ysgol sy’n penderfynu yr hyn sy’n dderbyniol o ran gwisg ac ymddangosiad.

Os na fydd disgyblion yn cydymffurfio fe fydd camau disgyblu yn dilyn.

Rieni a gofalwyr: Gwybodaeth i gefnogi eich plentyn

Fel rhiant neu ofalwr rydych yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi eich plentyn i wneud penderfyniadau yn ystod ei daith drwy fyd addysg a thu hwnt.

Mae gan Gyrfa Cymru wybodaeth ac adnoddau newydd ar eu gwefan i'ch helpu i gefnogi'ch plentyn.

Gallwch ddefnyddio eu gwefan i wneud y canlynol:

Cliciwch ar y dolenni uchod neu ewch i’r adran rhieni a gofalwyr am fwy o wybodaeth.

Cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol:

Rieni a gofalwyr! A oes angen cymorth arnoch i helpu'ch plentyn i wneud penderfyniadau gyrfaol ar gyfer y dyfodol?

Mae gan @GyrfaCymru yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i'w helpu😊. Ewch i'r tudalennau arbennig ar gyfer rhieni ar eu gwefan am gefnogaeth: Rhieni | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

#DewisiadauGyrfaEichPlentyn

Rieni a gofalwyr! Oeddech chi'n gwybod bod gan @GyrfaCymru lawer o wybodaeth, syniadau ac offer i'ch helpu i gefnogi'ch plentyn i wneud penderfyniadau gyrfaol ar gyfer y dyfodol? Ewch i'r tudalennau arbennig ar gyfer rhieni ar eu gwefan: Rhieni | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

#DewisiadauGyrfaEichPlentyn

P'un a yw'ch plentyn yn yr ysgol gynradd, yr ysgol uwchradd, yn y coleg, yn cael ei addysg yn y cartref neu yn mentro i'r byd ôl-addysg, gall @GyrfaCymru helpu. Ewch i'r tudalennau pwrpasol ar gyfer 'rheini' ar eu gwefan am gefnogaeth: Rhieni | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

#DewisiadauGyrfaEichPlentyn

Llwytho i lawr PDF

Polisi Ffôn Symudol Yr Ysgol

Mae effaith gorddefnydd o ffonau symudol a’r amser y mae disgyblion yn treulio o flaen sgrin yn bryder gynyddol oherwydd yr effaith negyddol ar ddysgu a lles. Mae ffonau symudol yn tynnu sylw dysgwyr yn ystod y diwrnod ysgol. Mae'n hanfodol bwysig bod dysgwyr yn gallu canolbwyntio'n llawn ar eu dysgu yn ystod gwersi ac yn treulio amser o ansawdd yn cymdeithasu gyda'i gilydd yn eu hamser rhydd. Yn sgil hyn, wedi ymgynghori gyda’n disgyblion, fforwm llais ein rieni a staff yr ysgol, rydym yn mynd i weithredu rhai newidiadau i'n polisi ffôn ysgol.

.

Felly, caniateir i ddysgwyr :

 • Ddod â ffôn symudol i'r ysgol – ond RHAID ei ddiffodd (pŵer i ffwrdd) a’i gadw allan o’r golwg yn ystod y diwrnod ysgol (8:30yb – 15:10yh).
 • Os oes angen i ddysgwyr ddefnyddio eu dyfais symudol am reswm hanfodol –rhaid iddynt ofyn am ganiatâd gan aelod o staff yn gyntaf.
 • Caniateir i ddisgyblion ddefnyddio eu ffôn yn barchus wrth deithio i /o'r ysgol – h.y. Dim tynnu lluniau / fideos/ negeseuon cyfryngau cymdeithasol am ddisgyblion eraill, dim negeseuon cas / bwlio ar-lein, dim uchelseinyddion ac ati.
 • Caniateir i ddisgyblion ddefnyddio eu ffôn yn ystod gwersi gyda chaniatâd staff – at ddibenion addysgol e.e. Defnyddio gwefannau fel Kahoot, dibenion ymchwil ac ati. RHAID diffodd ffonau symudol eto yn dilyn y wers honno.

Ni chaniateir i ddysgwyr :

 • Ddefnyddio eu dyfais symudol heb ganiatâd ar unrhyw adeg yn ystod y diwrnod ysgol (8:30yb – 15:10yh).
 • Adael eu dyfais ymlaen (wedi'i bweru) yn ystod y diwrnod ysgol, oherwydd bod hysbysiadau yn gallu tarfu ar ddysgu disgyblion a chael effaith negyddol ar ddysgu a lles disgyblion.
 • Defnyddio clustffonau /uwchseinyddion yn ystod y diwrnod ysgol.

Canlyniadau:

 • Yn ystod gwersi, bydd unrhyw ddysgwr nad yw'n dilyn yr amodau uchod yn cael ei ffôn wedi’i gymryd a’i roi mewn bocs diogel tan ddiwedd y wers – bydd hyn yn cael ei gofnodi ar SIMS.
 • Bydd unrhyw ddysgwr nad yw'n dilyn yr amodau uchod y tu allan i'r gwersi yn cael ffôn y wedi’i gymryd a’i roi i mewn i swyddfa'r ysgol i'w gasglu gan y dysgwr ar ddiwedd y dydd.
 • Bydd troseddau cyson yn arwain at ganlyniadau pellach – e.e. y ffôn yn cael ei roi yn y swyddfa tan ddiwedd y dydd, rhieni/gofalwyr yn casglu'r ddyfais, colli’r fraint o ddod â ffôn i'r ysgol yn gyfan gwbl.
 • Bydd unrhyw gamddefnydd mwy difrifol o ffôn (e.e. tynnu lluniau neu fideos yn ystod y diwrnod ysgol, bwlio ar-lein neu negeseuon cas ac ati) yn arwain at ganlyniadau mwy difrifol.

Pryderon

Mae angen i mi gysylltu â'm plentyn yn ystod y diwrnod ysgol – sut alla i wneud hynny?
Rydym yn deall y gall fod angen i rieni gysylltu â'u plentyn yn ystod y diwrnod ysgol – gofynnwn i rieni ddilyn ein polisi presennol drwy ffonio swyddfa'r ysgol (01792 560600) a bydd neges yn cael ei chyfleu i'ch plentyn ar unwaith. Gall hyn gynnwys neges iddynt droi eu ffôn symudol ymlaen er mwyn derbyn neges/galwad.
Mae angen i'm plentyn gysylltu â mi (rhiant) yn ystod y diwrnod ysgol – sut gallant wneud hynny?
Gofynnwn i unrhyw ddysgwr sydd angen cysylltu â'u cartref, ofyn am ganiatâd gan aelod o staff cyn gwneud hynny. Mae rhyddid hefyd i ddefnyddio 'ffôn disgyblion' sydd ar gael iddynt yn y dderbynfa - gall dysgwyr ei ddefnyddio i gysylltu â rhieni/gofalwyr os oes angen. Rydym yn storio pob rhif ffôn rhiant/gofalwr ar ein cronfa ddata petai angen rhif rhiant/gofalwr ar y plentyn.
Mae fy mhlentyn yn defnyddio ap Satchel (cynt yn Show My Home Work) i weld eu hamserlen a'u gwaith cartref – sut y byddan nhw'n rheoli hyn nawr?
Bydd pob dysgwr yn cael copïau papur o'u hamserlen ar ddechrau'r flwyddyn – dylid eu gludo i'w llyfrau cyswllt a'u cadw'n ddiogel. Os oes angen copi arall ar unrhyw ddysgwr – gellir ei gael yn swyddfa'r ysgol. Mae gan bob aelod o staff hefyd fynediad at amserlenni pob dysgwr a gallent gynorthwyo os oes angen.
Dylai dysgwyr wirio/trefnu eu gwaith cartref cyn dod i'r ysgol (yn ddelfrydol y noson gynt) – nid yw'n ofynnol i ddysgwyr wirio/gweld gwaith cartref yn ystod y diwrnod ysgol.
Nid yw fy mhlentyn yn mynd i ymdopi heb i'w ddyfais gael ei throi ymlaen
Mae dibyniaeth ar y ffôn yn bryder cynyddol i lawer ohonom, bydd adegau pan fydd yn rhaid i bobl ifanc ac oedolion fynd heb eu ffôn symudol am wahanol resymau. Teimlwn ei bod yn well addysgu a chefnogi dysgwyr a phobl ifanc nawr, cyn iddi ddod yn broblem fwy difrifol.

Mae cefnogaeth rhieni gyda hyn yn hanfodol bwysig ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr. Mae llawer o astudiaethau i effeithiau negyddol amser sgrin ar iechyd meddwl, lles a datblygiad ymenyddol pobl ifanc a theimlwn ei fod yn ddyletswydd arnom i gymryd y camau pwysig hyn er mwyn ceisio cefnogi lles a dysgu pob disgybl.

Polisi Presenoldeb

EN Attendance
Mae gennych yr hawl i ddysgu a mynd i’r ysgol. (Erthgyl 28)

Prif egwyddorion

“Os yw addysg yn mynd i fod yn effeithiol, mae presenoldeb cyson yn rhagofyniad, a mae ei sicrhau yn gorfod bod yn flaenoriaeth i bawb yn yr ysgol” (presenoldeb ysgol – Yr Adran Addysg a Gwyddoniaeth 1989)

Mae presenoldeb yn anghenraid statudol ar gyfer ein disgyblion hyd at 16 oed. Yn ogystal, mae’n anghenraid ar gyfer gyrfa ysgol lwyddiannus. Mae absenoldebau ysbeidiol cyson, a / neu rai am gyfnodau mwy estynedig yn niweidiol ar gyfer addysg ein disgyblion. Rhaid i bawb sy’n ymwneud ag addysg ein disgyblion weithio mewn partneriaeth i sicrhau presenoldeb uchel ymhlith disgyblion Bryn Tawe.

Nodau

Mae codi a chynnal lefelau presenoldeb o hyd yn flaenoriaeth ym Mryn Tawe er mwyn gallu rhoi’r cyfle gorau i bob disgybl gyrraedd eu potensial. Mae yna sawl agwedd o’n gwaith dyddiol sydd yn cael effaith gadarnhaol ar godi presenoldeb:

 • Gweithredu a monitro systemau cofrestru clir
 • Hyrwyddo a gwobrwyo presenoldeb da
 • Monitro a gweithredu ar bresenoldeb isel – gyda ymateb graddedig yn ddibynnol ar y lefel o absenoldeb
 • Disgwyliadau a chefnogaeth ar gyfer rhieni

Gweithredu a monitro systemau cofrestru clir

Mae’r holl staff sydd â chyfrifoldeb am gofrestru yn glir ar ein prosesau o sicrhau bod pob disgybl a myfyriwr yn cael eu cofrestru yn bresennol er mwyn sicrhau gofynion Iechyd a Diogelwch, yn ogystal â sicrhau ein bod yn gallu monitro presenoldeb yn gywir.

Mae’r swyddog presenoldeb â chyfrifoldeb am fonitro’n ddyddiol bod pob aelod o staff yn gwireddu eu dyletswydd o gofrestru ar gyfer y sesiwn boreol a phrynhawn. Fe wneir hyn y ganolog erbyn 9:30 yb a 13:45 y prynhawn.

Hyrwyddo a gwobrwyo presenoldeb da

Yn unol a’n polisi gwobrwyo, rydym yn defnyddio gwobrau yn aml fel ffordd o gymell disgyblion i ymfalchïo yn eu presenoldeb yn yr ysgol. Fe:

 • Roddir sticeri clod am bresenoldeb pob hanner tymor i ddisgyblion sydd yn cyrraedd 95% neu’n uwch.
 • Mae disgyblion sydd yn bresennol am 100% o’r amser yn ystod tymor y Nadolig yn derbyn tystysgrif clod am y tymor am eu hymdrechion.
 • Yn yr un modd mae disgyblion sydd yn bresennol am 100% o’r amser yn derbyn tystysgrifau amrywiol yn ystod ein seremoni gwobrwyo ar ddiwedd pob blwyddyn: un tymor = efydd; dau dymor = arian a thri tymor = aur.
 • Mae disgyblion hefyd yn derbyn pwyntiau clod sy’n mynd tuag at eu cyfansymiau i ennill gwobrau yn ein seremonïau gwobrwyo ar ddiwedd tymor y Nadolig a thymor yr haf. Hefyd, mae 10 disgybl gorau pob mis / hanner tymor o ran pwyntiau clod, gyda pwyntiau presenoldeb yn cyfrannu tuag at y cyfansymiau yn cael mynd allan am ginio fel criw.
 • Rydym yn rhedeg cystadleuaeth presenoldeb ar gyfer y dosbarth gorau pob mis yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4 ar wahân, gyda’r dosbarthiadau gorau yn derbyn y cwpan am y mis yna.
 • Pob mis fe arddangosir ystadegau ar gyfer y dosbarthiadau gorau, y disgyblion sydd wedi ennill presenoldeb 100% (Clwb 100%) ar gyfer y mis yn ogystal ag ystadegau’r ysgol gyfan yn fisol, er mwyn cynnal diddordeb y disgyblion o ble rydym ni o ran ein presenoldeb.

Monitro a gweithredu ar bresenoldeb isel – gyda ymateb graddedig yn ddibynnol ar y lefel o absenoldeb

Mae rhai disgyblion yn fwy tueddol o golli ysgol na’i gilydd – gall y rhesymau gynnwys y canlynol:

 • Hanes meddygol y disgybl
 • Tueddiadau teuluol
 • Anawsterau mynediad i’r cwricwlwm
 • Bwlio
 • Ffrindiau
 • Gwaith ysgol
 • Salwch
 • Problemau o ran gofal neu gartref
 • Cludiant i ac o’r ysgol
 • Gwaith ac arian

Yn sgil presenoldeb isel mae gennym ymatebion amrywiol graddedig i oresgyn y broblem. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Arweinydd Dysgu i dderbyn allbrint o ddisgyblon sydd a % presenoldeb o dan 90% gan y swyddog presenoldeb.
 • Sgyrsiau cyson rhwng y Arweinydd Dysgu a’r swyddog lles i drafod disgyblion sydd a chanrannau presenoldeb isel
 • Cyfarfodydd wythnosol rhwng y Arweinydd Dysgu a’r Swyddog Lles i drafod disgyblion penodol
 • Cyfweliadau cyson (pob hanner tymor / 4 wythnos) i ddisgyblion sydd â chanrannau isel (o dan 90% - Tiwtor Personol; dan 85% Arweinydd Dysgu; o dan 80% Swyddog Lles)
 • Cyfweliadau i fonitro targedau
 • Cyfarfodydd gyda rhieni disgyblion sydd a % isel yn gyson
 • Targedu teuluoedd penodol
 • Noswaith rhieni penodol ar gyfer disgyblion sydd â phresenoldeb isel
 • Cyfeirio at y Swyddog Lles
 • Cyfarfodydd gyda’r Tim Rheoli Uwch
 • Cyfarfod pwyllgor llywodraethwyr
 • Cyfeirio’r achos at y llys

Fe fydd yr Arweinydd Dysgu, y Swyddog Lles, aelodau o’r Tim Rheoli Uwch yn gyson yn trafod y camau mwyaf addas ar gyfer disgyblion unigol fydd yn ymateb orau i’w gofynion.

Disgwyliadau ar gyfer ein rhieni i:

 • Sicrhau presenoldeb cyson eu plant
 • Weithio mewn partneriaeth gyda’r ysgol
 • Sicrhau bod eu plant yn deall pwysigrwydd presenoldeb
 • Gymryd diddordeb yn addysg eu plant – gofyn am eu profiadau yn yr ysgol a’u hannog nhw i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol yr ysgol
 • Drafod unrhyw broblemau posib mae eu plant yn cael yn yr ysgol – cysylltu gyda’i athro neu bennaeth yr ysgol am unrhyw ddigwyddiadau difrifol
 • Beidio â chaniatâu iddynt golli ysgol am rhesymau gwan – yn enwedig rhai na fyddai rhieni yn colli gwaith amdanynt
 • Drefnu apwyntiadau ac ymweliadau ar ôl ysgol, ar y penwythnosau neu yn ystod gwyliau ysgol gan ei fod yn ffordd effeithiol o helpu i osgoi tarfu ar addysg plentyn yn yr ysgol
 • Beidio â chymryd eu plant ar wyliau yn ystod amser ysgol

Cefnogaeth ar gyfer rhieni:

 • Ysgol eich plentyn yw’r pwynt cyswllt cyntaf i drafod unrhyw broblemau presenoldeb.
 • Fe ddylai’r ysgol gytuno ar gynllun i wella presenoldeb eich plentyn.
 • Mae aros mewn cysylltiad cyson gyda’r ysgol yn hanfodol.
 • Mae gan pob ysgol Swyddog Lles sy’n gallu cynnig cefnogaeth ynghlŷn â phroblemau sy’n ymwneud â phresenoldeb.
 • Fe allant gynnig help arbenigol i helpu eich plentyn i wella’i presenoldeb ac ymddygiad tra eu bod yn yr ysgol.
 • Mae’r swyddog lles yn gweithio gyda teuluoedd ac ysgolion i oresgyn problemau difrifol megis bwlio
 • Cynigir gymorth i leihau’r baich ar ddisgyblion sydd yn ffeindio pethau’n anodd ar gyfnodau gwahanol (e.e. Os yw plentyn yn gwario tipyn o amser yn gofalu am aelod arall o’r teulu)
 • Cefnogaeth oherwydd salwch hir dymor.
 • Sicrhewch bod eich plentyn yn mynychu ysgol yn rheolaidd, yn cyrraedd ar amser a mynychu’r gwersi i gyd
 • Dechreuwch ddatblygu’r arferion yma o oed ifanc. Os ydych yn teimlo bod eich plentyn yn cael problemau siaradwch ac athrawon yr ysgol
 • Cysylltwch ag ysgol eich plentyn cyn gynted a rydych yn dechrau pryderi am bresenoldeb eich plentyn.
 • Mae bod yn absennol yn golygu bod eich plentyn yn colli allan ar gyfleoedd dysgu pwysig
 • Mae prydlondeb a phresenoldeb cyson yn helpu’ch plentyn i ddatblygu dau agwedd gwerthfawr yn llygaid cyflogwyr sef dibynadwyedd ac hunan drefniant.

Lawrlwythwch


Gwybodaeth hysbysiadau cosb absenoldeb o'r ysgol

Datganiad ar gyfer gwefannau ysgolion

Cyflwynodd Rheoliadau (Hysbysiadau o Gosb) (Cymru) Addysg 2013 hysbysiadau o gosbau penodol ar gyfer absenoldebau rheolaidd o'r ysgol.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'n rhaid i bob awdurdod lleol lunio a gweithredu ei Godau Ymddygiad Lleol ei hunan er mwyn sicrhau cysondeb wrth gyflwyno hysbysiadau o gosb. Bydd y côd yn cael ei weithredu yn Abertawe o fis Ionawr, 2015.

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi mai un opsiwn ymysg nifer o wahanol fesurau sydd ar gael i hyrwyddo presenoldeb gwell yn yr ysgol yw hysbysiadau o gosb. Mae cyflwyno'r rheoliadau hyn yn un rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru i wella presenoldeb mewn ysgolion ar draws Cymru.

Mae cyflwyno'r rheoliadau hyn yn golygu y gall rhieni bellach dderbyn dirwy os bydd eu plentyn/plant yn absennol o'r ysgol yn rheolaidd.

Mae'r côd ymddygiad lleol, sy'n esbonio sut bydd hysbysiadau o gosb yn gweithio, ar gael ar wefan Cyngor Abertawe yn https://www.abertawe.gov.uk/cosbaddysg

Ar y wefan, mae'r awdurdod lleol hefyd wedi darparu atebion i rai cwestiynau cyffredin. Bydd rhieni/gofalwyr hefyd yn derbyn llythyron esboniadol a thaflenni gwybodaeth gan ysgol eu plentyn ym mis Ionawr, 2015.

Os oes gan unrhyw riant bryderon am bresenoldeb eu plentyn/plant, yna siaradwch â staff yr ysgol am gyngor a chefnogaeth.

Hysbysiadau Cost

Sesiwn Awr i Rieni

I fod yn llwyddiannus yn yr ysgol, mae'n rhaid i fyfyrwyr feddu ar y canlynol:

 • Hunangymhelliant
 • Y gallu i gofio sawl darn o wybodaeth
 • Strategaeth adolygu
 • Cefnogaeth yn y cartref

Heb yr elfennau allweddol hyn, gall llwyddo fod yn anodd.

Fel oedolion, rydym yn gwbl ymwybodol o bwysigrwydd dysgu ond nid yw myfyrwyr o reidrwydd yn meddu ar y cymhelliant i wneud eu gorau. Mae dyletswydd arnom i ddarparu'r strwythur a'r gefnogaeth angenrheidiol ar gyfer eu llwyddiant.

Pwy ydym ni a'r hyn rydym yn ei wneud

Mae'n seminarau ledled y DU wedi cael eu datblygu a'u mireinio dros yr 16 mlynedd diwethaf gan dîm o weithwyr addysg proffesiynol, gan gynnwys athrawon a seicolegwyr. Maent yn tynnu sylw at sawl strategaeth brofedig sy'n galluogi myfyrwyr i wneud dysgu'n haws ac yn fwy cynhyrchiol. Ar gyfartaledd, mae 90% o'r bobl sy'n dod i'r seminarau yn dweud eu bod yn dda iawn neu'n ardderchog.

Cofio'r pethau bychain

Mae gwaith ysgol yn llawn pethau pwysig i'w cofio, megis rhestrau, ffeithiau amrywiol, fformiwlâu, etc. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol er mwyn llwyddo mewn arholiadau, ond y cwestiwn yw: sut gellir disgwyl i fyfyrwyr gofio'r cyfan?

Rydym yn addysgu amrywiaeth o dechnegau cofio hawdd eu defnyddio, hwyliog ac effeithiol sy'n defnyddio gallu naturiol yr ymennydd. Rydym yn dangos i fyfyrwyr sut i ddefnyddio'u dychymyg mewn ffordd resymegol sy'n eu galluogi i ddefnyddio dwy ochr yr ymennydd wrth iddynt ddysgu.

Y TECHNEGAU

 • Cofeiriau (e.e. Never Eat Shredded Wheat)
 • Cadwyni Delweddau (gosod rhestr o eiriau mewn stori ddychmygol)
 • Geiriau Cysylltiol (cysylltu eitemau â delwedd sy'n berthnasol â rhif)
 • Loci (dychmygu eitemau mewn lleoliad mewn ystafell etc.)
Cofio'r pethau mawr

Mae llwyddiant mewn arholiadau'n dibynnu ar fwy na chofio ffeithiau penodol yn unig. Sut gallwn ni helpu myfyrwyr i gofio uned gyfan o waith?

Er mwyn i fyfyrwyr gofio rhywbeth yn dda, mae'n rhaid iddynt sicrhau eu bod yn ei ddeall yn gyntaf. Gellir cyfleu hyn gyda'r mantra canlynol: darllen, deall, crynhoi.

Y dull gorau i ddeall a chrynhoi rhywbeth yw chwilio am ei THEMA, PRIF SYNIADAU a'r MANYLION:

 • THEMA: Am beth mae'n sôn?
 • PRIF SYNIADAU: Beth yw'r syniadau allweddol?
 • MANYLION: Pwy? Beth? Ble? Pryd? Pam? Sut?
Cywasgu a Chymryd Nodiadau mewn ffordd Greadigol

Nid yw cael tudalennau hir a diflas o nodiadau yn ffordd effeithiol iawn o gael yr wybodaeth i'r ymennydd yn gyflym. Mae nodiadau creadigol megis rhestrau wedi'u mewnoli, diagramau, neu Fapiau Cysylltu (gweler y llun) yn llawer mwy cynhyrchiol.

Mae angen dychymyg ar gyfer pob un, ond mae hefyd yn gofyn i'r myfyriwr osod eu holl wybodaeth mewn ffordd glir a rhesymegol. Mae hyn yn sicrhau eu bod yn deall yr wybodaeth yn iawn ac mae'n eich helpu i gofio, yn enwedig pan ddefnyddir technegau cofio eraill hefyd.

Adolygu

Unwaith y maent wedi deall, cywasgu a chofio'u gwaith, cynghorir myfyrwyr i roi rhaglen adolygu ar waith. Wedi iddynt gwblhau eu crynodeb o uned, dylent brofi eu hunain. Yr hyn y mae'n rhaid iddynt ei wneud yw llunio eu mapiau cysylltu, diagramau neu restrau o'u cof a gweld faint gallant ei gofio. Gan ddibynnu ar y dull dysgu a ffefrir ganddynt efallai y byddai'n well ganddynt ei ddweud yn uchel wrth eu hunain.

Po fwyaf dychmygol a rhesymegol fo eu crynodeb, y mwyaf y byddant yn ei gofio'r tro cyntaf. Yna dylent nodi'r meysydd na wnaethant eu cofio'n llawn (os oes unrhyw rai) a chanolbwyntio arnynt - ailddarllen, ail-lunio, defnyddio technegau cofio, etc.

Ar ôl profi eu hunain y diwrnod canlynol, yr wythnos ganlynol a'r mis canlynol dylent allu cofio rhwng 90% a 100% o'r wybodaeth, a hyn am ychydig o funudau bob dydd.

SUT I GEFNOGI'CH PLENTYN

Anogwch eich plentyn i ddilyn y rhaglen adolygu. Gwnaethom hefyd edrych ar reoli amser, felly gallech ei annog i drefnu amser ar ei gyfer, ynghyd â gwaith cartref, gwaith cwrs a'i amser personol.

Efallai y gallech roi pinfwrdd iddo ar gyfer ei fapiau cysylltu, nodiadau, amserlenni, etc? Dylech wneud y broses ddysgu a chofio yn rhan o'r cartref. Sicrhewch fod ganddo ardal addas ar gyfer gweithio, ymhell o bethau a allai dynnu ei sylw.

Dylech ddangos bod diddordeb gennych yn ei waith; sicrhewch eich bod yn cael gwybod yr hyn sy'n ddisgwyliedig o ran gwaith cartref ac aseiniadau.

O dro i dro, ewch dros ei waith gydag ef. Dylech ganmol ei gyflawniadau a'i ymdrech, a'i annog i ymarfer ei feysydd gwan.

Peidiwch â digalonni! Bydd pethau'n anodd weithiau, ond cofiwch fod yn rhesymol ac yn gadarnhaol. Peidiwch â chael eich tynnu i ddadleuon a negyddoldeb. Os yw plentyn yn ddig am ei waith ysgol, mae hyn fel arfer oherwydd ei fod yn meddwl nad yw'n gallu ei wneud. Eich swydd chi yw dangos iddo ei fod yn gallu ei wneud. Cofiwch hyn:

Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi, neu beidio - rydych chi'n iawn - Henry Ford.

I gael mwy o wybodaeth am ein hystod o raglenni ar gyfer blynyddoedd 6 i 13, ffoniwch 01883 334551 neu ewch i www.learningperformance.com

Cefnogaeth adolygu – Taflen rhieni

Grant Amddifadedd Disgyblion

EN Pupil Deprivation Grant

Cefndir

  2020 2019 2018
Disgyblion ym Mryn Tawe ar ddechrau Mis Medi 888 859 821
% disgyblion sy’n deilwng i ginio rhad Dros 14% Dros 12% 12%
Grant amddifadedd disgyblion £110,400
(4/2020-3/2021)
£69,000
(4/2019-3/2020)
£64,400
(4/2018-3/2019)

Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) - 2018/2019/2020

Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â’r nifer o ddisgyblion sy’n derbyn prydiau Ysgol am ddim (PYDd) yn yr ysgol. Rhaid bod unrhyw wariant o’r grant wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd.

Mae’r Sutton Trust yn fudiad elusennol sy’n ymchwilio i effaith cefnogaeth ychwanegol sydd wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Y mae Ysgol Gyfun Gymreag Bryn Tawe wedi mabwysiadu amrediad o strategaethau a adnabyddir gan y Sutton Trust fel strategaethau sydd yn atgyfnerthu amcanion yr ysgol.

Y mae’r ysgol wedi ymgymryd ag amrediad eang iawn o strategaethau, yn benodol er mwyn cefnogi disgyblion sy’n wynebu’r her o dlodi ac amddifadedd, gan gynnwys:

 • Apwyntio Cynorthwy-ydd Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd i ddylunio a dosbarthu rhaglenni a gweithgareddau ar gyfer disgyblon sydd wedi eu targedu gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd.
 • Datblygu arweinwyr i hyrwyddo addysgeg a sicrhau datblygiadau staff effeithiol o fewn yr ysgol. Y nod yw i sicrhau fod yr holl staff yn deall yr angen i oresgyn rhwystrau y mae ein disgyblion yn wynebu o fewn ein cymdeithas. Cynhelir HMS penodol ar wella ansawdd addysgu yn yr agweddau yn flynddol.
 • Rhyddhau 3 o staff (Arweinydd bugeiliol, AD CA3 a 4) i gynllunio a monitro rhaglen fentora ddwys gydag ymyrraethau penodol i gefnogi disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Pob aelod o staff i ddarparu rhaglen fentora grymus i gefnogi cynnydd academaidd ein disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Rhyddhau cydlwynwyr CA3 Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd, sy’n athrawon profiadol i weithio gyda grwpiau penodol o ddisgyblion ar strategaethau ymyrraeth Llythrennedd a Rhifedd.
 • Rydym wedi dynodi dosbarth dysgu ychwanegol ym Mathemateg, Saesneg a’r Gymraeg fel y gallwn ddatblygu nifer o ddosbarthiadau llai eu maint. Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys nifer o ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd a disgwyliwn felly iddynt i wireddu eu potensial.
 • Cydweithio agos gyda’n hysgolion partner cynradd ar strategaethau cytun i godi safonau Llythrennedd a Rhifedd ein disgyblion.
 • Rydym wedi adnabod grŵp o ddisgyblion CA4 sydd mewn perygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) wrth iddynt adael Ysgol yn 16. Mae’r mwyafrif o’r disgyblion yma mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Maent yn derbyn sesiynau mentora cyson er mwyn eu cefnogi i ymdopi â gofynion eu cyrsiau amrywiol, yn ogystal â’u hysgogi i godi lefelau cymhelliant i lwyddo’n academaidd.
 • Darparu’r ‘Ystafell Gwella’, sef ardal gynhwysiant ychwanegol i alluogi disgyblion sydd ag anghenion ymddygiadol ac emosiynol i dderbyn cefnogaeth ychwanegol i lwyddo.
 • Cefnogaeth ariannol i ddisgyblion PYD i fynychu cyrsiau allgyrsiol a gwersi cerddoriaeth er sicrhau cyfranogiad er mwyn codi safonau.
 • Ariannu ‘Swyddog Cynhwysiant’ er mwyn ddarparu adnodd gynhwysiant lwyddiannus iawn sydd yn chwarae rhan allweddol yn darparu dilyniant mewn addysg rhai o’n disgyblion mwy bregus.
 • Rydym yn monitro presenoldeb yn agos gan gyflwyno amrywiaeth eang o strategaethau gan gynnwys targedu yn benodol, ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd

Mae cynlluniau GAD a GGA yr ysgol yn cael eu harfarnu yn rheolaidd gan yr Awdurdod Lleol.