skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

EN
Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2025
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Swydd Wag
Mrs Eleni Maria Cordingley - 26/11/2024
Mr David Williams - 27/02/2023
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Mr Richard Taylor - 21/04/2025
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2022
Mrs Esther Wood, Cadeirydd - 05/10/2022
Mrs Bethan James - 17/11/2025
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Mrs Helen Pritchard - 17/04/2022
Benjamin Saunders - 21/10/2024
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) - 30/9/2024
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2022
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2023

Uwch Dîm Arwain

EN
Mr Simon Davies
Pennaeth
Mrs Rhian Edwards-Jones
Dirprwy Bennaeth / Athrawes y Gymraeg
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro Dylunio a Thechnoleg
Mrs Emma Howells
Pennnaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Hanes
Mr Christopher Shaw
Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Saeneg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

EN
Mrs Angharad Stephens
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 7
Mr Christopher Jones
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 8 / Pennaeth Bioleg
Miss Heledd Clarke
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 9 / Athrawes y Gymraeg
Mrs Rhian Davis
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 10 / Pennaeth Daearyddiaeth
Mrs Naomi Tootill-Evans
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 11/Athrawes Saesneg
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth / Athro Daearyddiaeth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth / Cydlynnydd CA3 y Gyfadran Gymraeg
Miss Angharad Jenkins
Cydlynnydd Pontio

Staff Addysgu

EN
Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - Arweinydd a Chydlynydd yr Adran Mynediad i Ddysgu
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Nicola Evans - Astudiaethau'r Cyfryngau CA4
Mr Sion Roberts
Mr Elidir Llŷr Dafydd - Cydlynydd MDaPh Ieithoedd, Cyfathrebu a Llythrennedd
Miss Nerys Williams
Miss Gwen Shenton
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth y Gyfadran Saesneg
Miss Eleri Davies
Mrs Lisa Davies
Mrs Dawn Evans
Miss Rhiannon Howells
Miss Hannah Stokes
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Mrs Bethan Williams
Mathemateg
Mrs Carly Shanklin - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mr Neil Jones
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Cydlynydd CA5 Peirianneg/Amserlennydd
Miss Carys Mullock
Miss Angharad Jenkins - Cydlynydd Rhifedd CA3 a Chydlynydd MDaPh Mathemateg a Rhifedd
Mr Rhidian Davies
Mr Rhydian Griffiths
Gwyddoniaeth
Mr Aled Mason - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth
Mr Arwyn Lloyd - Athro Ffiseg ac Electroneg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth a Chydlynydd MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Miss Hannah Griffiths
Miss Siwan Gruffudd - Arweinydd Seicoleg
Mr Dafydd Roberts
Miss Angharad Rees
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Mrs Marie Phillips
Miss Nia Jones
Mr Gruffudd Jones - Arweinydd Gwasanaethau Cyhoeddus
Mr Llion Jones
Miss Sara Patterson
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd a Chydlynydd MDaPh Celfyddydau Mynegiannol
Hanes
Mrs Emma Howells - Pennaeth yr Adran Hanes a Gwleidyddiaeth a Chydlynydd MDaPh Dyniaethau
Miss Lydia Morgan - Cydlynydd y Tystysgrif Her Sgiliau CA4
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Mrs Ruth Jenkins - Pennaeth yr Adran Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Miss Hana Jones
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Meleri Cole - Pennaeth yr Adran Ddrama a Chydlynydd y MDaPh Iechyd a Lles
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mrs Nerys Stephens - Pennaeth Yr Adran Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
Miss Catrin Thomas - Athrawes Celf a Ffotograffiaeth
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran Fusnes
Mr David Fletcher - Pennaeth yr Adran TGCh
Mr Hywel Pugh
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
Athrawon Cyflenwi
Mr Gwion James

Staff Cynorthwyol

EN
Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol/Adnoddau/Cynorthwyydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Swyddog Cyllid
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mrs Rhian Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Barry Hobbins
Swyddog Diogelwch
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes / Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Derbynnydd/Llyfrgellydd
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Cleo Lucas
Swyddog Bugeiliol
Miss Catrin Pugh
Cydlynnydd Yr Uned Wella
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mr Billy Williams
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Miss Whitney Glover
Swyddog Bugeiliol
Mr Luke Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Scott Cornelius
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Ioan Imms
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Amelia Williams
Cynorthwydd Dysgu
Mr Nikki Williams
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Ethan Stephens Croydon
Cynorthwy-ydd Dysgu

Swyddi Gwag

Athro Ieithoedd Tramor Modern

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu ITM ar draws bob cyfnod allweddol, gan gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch. Ffrangeg yw prif iaith yr adran, ond fydd yn ddefnyddiol i gynnig iaith dramor arall.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau dwyieithrwydd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae ein staff gweithgar a thalentog yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • y cyfle i ddysgu Safon Uwch, yn ogystal â ChA3 a TGAU.
 • y cyfle i weithio o fewn yr Adran Saesneg, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • datblygiad gyrfa bellach o fewn yr adran a’r ysgol.

Dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais i reolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

 • Dyddiad Cau: Dydd Gwener 4ydd o Chwefror 2022 am 12:00y.h.
 • Graddfa gyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser. Cytundeb parhaol i ymgeisydd sydd a’r medrau a’r profiad addas.
 • Dyddiad dechrau: 1af o Fedi 2022.

Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost yn uniongyrchol at Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol erbyn y dyddiad cau uchod.

Lawrlwythwch ffurflen gais


Athro Parhaol DT

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus yn yr ysgol ar gyfer Medi 2022. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Dylunio a Thechnoleg ar draws bob cyfnod allweddol, gan gyfrannau at hybu cyrsiau TGAU a Safon Uwch. Bydd y gallu i gynnig addysgu pynciau STEM e.e. Electroneg neu Peirianneg hyd at TGAU a Safon Uwch, yn ffafriol wrth i ni edrych i ddatblygu ein harlwy STEM, er nad yn hanfodol.

Byddwn yn barod gynnig cydnabyddiaeth recriwtio a chadw i ymgeisydd sydd â’r profiad perthnasol i arwain ar ddatblygu cyrsiau STEM, megis Electroneg neu Beirianneg hyd at TGAU a Safon Uwch. Cysylltwch i drafod am fanylion pellach.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau gydol oes, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar;
 • y cyfle i weithio o fewn Maes Dysgu a Phrofiad sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu;
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa bellach o fewn yr Adran a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: Dydd Gwener 21/01/22 am 12:00y.h.
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: cytundeb llawn amser a pharhaol i ymgeisydd addas

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol ar y rhifau isod neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost yn uniongyrchol at Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol erbyn y dyddiad cau uchod.

Lawrlwythwch ffurflen gais


Swydd Cynorthwyydd Bugeiliol

Rydym yn edrych i apwyntio cynorthwyydd i dîm bugeiliol yr ysgol, i ddechrau cyn gynted â phosib. Fe fydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â thîm bugeiliol profiadol, brwdfrydig, gweithgar a chyfeillgar yr ysgol ac yn gweithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion ar draws CA3 a 4.

Croesawn geisiadau gan unigolion â’r brwdfrydedd a’r angerdd i gyfrannu at wella profiadau disgyblion yn yr ysgol yn ogystal â chyfrannu at fwrlwm addysgu Cymraeg yn Abertawe. Rydym yn benodol yn edrych am unigolion sydd â’r angerdd, y gallu neu’r profiad a’r natur i gefnogi unigolion a grwpiau o ddisgyblion i oresgyn unrhyw rhwystrau i’w dysgu.

Mae’r rolau newydd yma, sy’n gofyn am unigolion amyneddgar, didwyll ac adferol, yn allweddol i gefnogi ein disgyblion i fod y gorau allant fod ac i lwyddo drwy gyrraedd eu potensial. Mae’r angen am y gefnogaeth bwysig yma yn allweddol i lwyddiant ein disgyblion.

Sut i Ymgeisio:

 • Dyddiad Cau cyflwyno cais: Gwener yr 21ain o Ionawr 2022
 • Cyflog: Graddfa Cyflog 5 Pro Rata £17242.95-£17938.95
 • Cytundeb: Parhaol, 37 awr yr wythnos, amser tymor yn unig
 • Dyddiad cau: Dydd Gwener 21ain o Ionawr 2022

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn allweddol ar gyfer y rôl hon.

Bydd y swydd yn amodol ar wiriad cymwysterau a dau eirda. Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.

Dylid danfon am ffurflen gais a gwybodaeth bellach at:

Mrs Eirian Leonard, Rheolwr Busnes Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais erbyn: Dydd Gwener 21ain o Ionawr 2022

Lawrlwythwch ffurflen gais


Athro Mathemateg

Rydym yn chwilio am athro ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Mathemateg ar draws bob cyfnod allweddol, gan gyfrannau at gyrsiau TGAU a Safon Uwch a rhaglen ymyrraeth rhifedd ysgol gyfan.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau rhifedd a meddwl dwfn disgyblion, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus â’r cyfle i gyfrannu’n helaeth at ddatblygu rhifedd ein disgyblion, yn uniongyrchol a thrwy gefnogi athrawon eraill ar draws yr Ysgol.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar
 • y cyfle i weithio o fewn y Gyfadran Mathemateg sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • datblygiad gyrfa bellach o fewn y Gyfadran a’r ysgol.

Dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais i reolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

 • Dyddiad Cau: Dydd Gwener 21ain o Ionawr am 12:00y.h.
 • Graddfa gyflog: Prif raddfa gyflog - fe ystyrir cydnabyddiaeth Recriwtio a Chadw ar gyfer ymgeisydd a’r profiad perthnasol
 • Telerau’r swydd: Llawn amser, cytundeb blwyddyn yn y lle cyntaf
 • Dyddiad Dechrau: 1af o Fedi 2022

Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost yn uniongyrchol at Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol erbyn y dyddiad cau uchod.

Lawrlwythwch ffurflen gais


Arweinydd TGCh a Chyfrifiadureg

Yn dilyn twf sylweddol mewn dysgu medrau digidol ar draws yr ysgol, mae’r corff Llywodraethol yn edrych i apwyntio athro ysbrydoledig ac uchelgeisiol i arwain ar ddysgu TGCh Cyfrifiadureg ar draws yr ysgol o GA3 i GA5. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i arwain ar ddatblygu medrau TGCh a chyfrifiadureg ein disgyblion drwy’r MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Yn ogystal rydym yn edrych i’r ymgeisydd llwyddiannus i gydweithio er mwyn datblygu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac i gydweithio gydag aelodau ‘Panel Llywio Dyfodol Llwyddiannus’ yr ysgol er mwyn darparu gweledigaeth a chyfeiriad strategol clir ysgol gyfan ar gyfer datblygu cwricwlwm newydd, cyffrous a ffres.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau gydol oes, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar;
 • y cyfle i weithio o fewn Maes Dysgu a Phrofiad sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu;
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa bellach o fewn y MDaPh a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: 10fed o Ionawr 2022 am 12:00y.h.
 • Graddfa gyflog: Prif raddfa gyflog; CDA 2C
 • Telerau’r swydd: cytundeb llawn amser a pharhaol

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol ar y rhifau isod neu drwy e-bost:LeonardE18@hwbcymru.net

Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost yn uniongyrchol at Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol erbyn y dyddiad cau uchod.

Lawrlwythwch ffurflen gais


Cymorth TG Technegydd

Mae'r ysgol yn awyddus i benodi Technegydd Cymorth TG i swydd llawn amser (37 awr yr wythnos am 39 wythnos, Gradd 5 ) yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Mae hwn yn gytundeb blwyddyn yn y lle cyntaf, ond mae potensial cryf i ymestyn hwn i gytundeb parhaol. Byddai ymgeisydd addas yn un sydd â phrofiad blaenorol a’r potensial i gynyddu cyfrifoldebau yn yr ysgol.

Mae'r ysgol wedi elwa o fuddsoddiad helaeth mewn adnoddau gyda datblygiadau cyffrous ar y gorwel sy’n cynnwys adeiladau newydd yn y blynyddoedd nesaf. Mae’r Adran TG yn adran brysur sy’n cefnogi pob agwedd ar ddefnydd TGCh yr ysgol a thechnolegau cysylltiedig. Bydd cyfrifoldebau eraill yn cynnwys gosod a ffurfweddu offer a datrysiadau newydd ynghyd ag uwchraddio systemau presennol, cefnogi'r platfform dysgu cenedlaethol (HWB), a darparu hyfforddiant sylfaenol yn ôl gofynion staff addysgu a chymorth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau cefnogaeth tîm staff agos ac effeithiol. Bydd ef / hi yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr TGCh, a Phennaeth Cymhwysedd TGCh / Digidol yn ogystal â thîm effeithiol o staff cymorth a gweinyddol yn yr ysgol. Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio trwy gyfrwng Cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Os hoffech gael mwy o fanylion am y swydd hon neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â'r Pennaeth Cynorthwyol Mrs Nerys Vaughan.

Lawrlwythwch ffurflen gais