skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

EN
Clerc
Mrs Jayne Bowen
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2025
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Dylan Williams - 27/06/2027
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Mrs Jan Rowlands - 19/01/2027
Mrs Eleni Maria Cordingley - 26/11/2024
Mr David Williams - 29/03/2027
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Mr Richard Taylor - 21/04/2025
Rhiant
Mrs Esther Wood, Cadeirydd - 25/10/2026
Mrs Bethan James - 17/11/2025
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Benjamin Saunders - 21/10/2024
Mrs Rebecca Barker – 25/10/2026
Mrs Emma Davies – 25/10/2026
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) - 30/9/2024
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2026
Mr Geraint Davies (Staff) – 25/10/2026

Uwch Dîm Arwain

EN
Mr Simon Davies
Pennaeth
Mrs Rhian Edwards-Jones
Dirprwy Bennaeth / Athrawes y Gymraeg
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro Dylunio a Thechnoleg
Mrs Emma Howells
Pennnaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Hanes
Mr Christopher Shaw
Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Saeneg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

EN
Miss Angharad Jenkins
Cydlynnydd Pontio
Mrs Naomi Tootill-Evans
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 8
Miss Lindzi Miller
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 9
Mr Chris Jones
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 10
Miss Heledd Clarke
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 11
Mrs Rhian Davis
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 7
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth

Staff Addysgu

EN
Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - CADY
Mrs Angharad Stephens - CADY
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Heledd Clarke – Pencampwraig y Gymraeg / Arweinydd Dysgu Bl.11
Miss Catrin Lyall – Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth / Cydlynydd CA3 Adran y Gymraeg
Mr Sion Roberts
Miss Nerys Williams
Miss Gwen Shenton
Mrs Rhian Edwards Jones
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth yr Adran Saesneg
Miss Ailish Saer
Mrs Sarah Swanson
Mrs Hannah John
Miss Rhiannon Howells
Miss Hannah Stokes - Cydlynydd CA3 yr Adran Saesneg
Mrs Naomi Tootill-Evans – Arweinydd Dysgu Bl.8
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Miss Eleri Williams
Mathemateg
Mrs Carly Shanklin - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mr Neil Jones
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Amserlennydd / Swyddog Data
Miss Angharad Jenkins - Cydlynydd Rhifedd CA3 a Chydlynydd MDaPh Mathemateg a Rhifedd
Mr Rhydian Griffiths
Mr Owen Llywelyn
Gwyddoniaeth
Mr Aled Mason - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth
Mr Christopher Nettle – Pennaeth Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg / Arweinydd Dysgu Bl.10
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth a Chydlynydd MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Miss Hannah Griffiths – Arweinydd Seicoleg
Miss Siwan Gruffudd - Ymarferydd Arweiniol
Miss Ffion Evans
Miss Molly Ubsdell
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Miss Nia Jones
Mr Gruffudd Jones - Arweinydd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Cwrs Awyr Agored / Cydlynydd Dug Caeredin
Mr Llion Jones
Miss Carys Bryant
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd a Chydlynydd MDaPh Celfyddydau Mynegiannol
Hanes
Miss Lydia Morgan – Pennaeth Hanes a Gwleidyddiaeth / Cydlynydd y Tystysgrif Her Sgiliau CA4
Mrs Emma Howells
Mr Steffan Lloyd
Mrs Nerys Vaughan
Daearyddiaeth
Mrs Rhian Davis – Pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth / Arweinydd Dysgu Bl.7
Mr Ben Davies – Pennaeth y Chweched Dosbarth
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Mrs Ruth Jenkins - Pennaeth yr Adran Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Miss Hana Jones – Arweinydd MDaPh Y Dyniaethau
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Bethan Harkin Pennaeth yr Adran Ddrama
Mrs Meleri Cole - Cydlynydd y MDaPh Iechyd a Lles
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mrs Nerys Stephens - Pennaeth Yr Adran Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
Miss Catrin Thomas - Athrawes Celf a Ffotograffiaeth
Mr Steffan Davies – Athro DT
Mr Mark Bridgens
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran TGCh ac Arweinydd Cymhwysedd Digidol
Mr Emyr Walters – Arweinydd Astudiaethau Busnes ac Athro TGCh
Mr Hywel Pugh
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Arweinydd Dysgu bl9
Athrawon Cyflenwi
Mr Gwion James

Staff Cynorthwyol

EN
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes Yr Ysgol
Mr Omar Bechar
Rheolwr y Rhwydwaith TGCh
Mr Billy Williams
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Rheolwr Swyddfa
Miss Bethan Price
Derbynnydd
Miss Lynwen Matthews
Swyddog Gweinyddu’r System Gofrestru / Gronfa’r Ysgol
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol Llungopio
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mr Nigel Rees
Gofalwr
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Sera Cairns
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Llythrennedd Cymraeg
Mr Luke Morgan
Cynorthwy-ydd Llythrennedd Saesneg
Mr Morgan Jenkins
Cynorthwy-ydd Yr Adran Mathemateg
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Mr Joanthon Hammill
Technegydd DT
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Miss Catrin Pugh
Cydlynnydd Yr Uned Gwella
Miss Cleo Lucas
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Anton Jones
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Delyth Evans
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Whitney Glover
Swyddog ADY
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Ioan Imms
Cynorthwydd Dysgu
Miss Llinos Williams
Cynorthwydd Dysgu
Mr Jac Lewis
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Tia Rae Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu

Swyddi Gwag

Swydd Cynorthwyydd Bugeiliol

   

Rydym yn edrych i apwyntio cynorthwyydd i dîm bugeiliol yr ysgol, i ddechrau cyn gynted â phosib. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm bugeiliol profiadol, brwdfrydig, gweithgar a chyfeillgar yr ysgol ac yn gweithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion ar draws CA3 a 4.  

Croesawn geisiadau gan unigolion â’r brwdfrydedd a’r angerdd i gyfrannu at wella profiadau disgyblion yn yr ysgol yn ogystal â chyfrannu at fwrlwm addysgu Cymraeg yn Abertawe. Rydym yn benodol yn edrych am unigolion sydd â’r angerdd, y gallu neu’r profiad a’r natur i gefnogi unigolion a grwpiau o ddisgyblion i oresgyn unrhyw rhwystrau i’w dysgu.

Mae’r rolau newydd yma, sy’n gofyn am unigolion amyneddgar, didwyll ac adferol, yn allweddol i gefnogi ein disgyblion i fod y gorau allant fod ac i lwyddo drwy gyrraedd eu potensial. Mae’r angen am y gefnogaeth bwysig yma yn allweddol i lwyddiant ein disgyblion.

Sut i Ymgeisio: 

 • Dyddiad Cau cyflwyno cais: Dydd Gwener 24ain o Fai 2024 12 y.p.
 • Cyflog: Graddfa Cyflog 5 Pro Rata £20943-£21655
 • Cytundeb: Parhaol, 37 awr yr wythnos, amser tymor yn unig
 • Dyddiad cau: Dydd Gwener 24ain o Fai 2024

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn allweddol ar gyfer y rôl hon. Bydd y swydd yn amodol ar  wiriad cymwysterau a dau eirda. Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi. 

Dylid danfon am ffurflen gais a gwybodaeth bellach at:   Mrs Eirian Leonard, Rheolwr Busnes  Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU.  

Dylid dychwelyd ffurflenni cais erbyn: 24ain o Fai 2024 12y.p.

Mae’r awdurdod yn unol â’r Polisi Diogelu Corfforaethol wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion ac yn disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr rannu’r ymrwymiad hwn. Mae’r Awdurdod yn disgwyl i bawb o’r staff ymgymered â hyfforddiant diogelu gorfodol ar gyfer amddiffyn plant ac oedolion a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf amdano.

Swydd ddisgrifiad Cynorthwyydd Bugeiliol CA 3/4

Cyfrifoldebau Rhagweithiol:

 • Meithrin perthynas bositif yn seiliedig ar ddisgwyliadau uchel a pharch gyda’r disgyblion.
 • Ymyrryd yn gynnar er mwyn gwella / newid ymddygiad
 • Cysgodi disgyblion a dosbarthiadau sy’n achosi problemau yn rheolaidd gan ddilyn amserlen wythnosol,
 • Cadw cysylltiad parhaus gyda rhieni’r disgyblion hynny sy’n camymddwyn a / neu sy’n dangos gwelliant,
 • Cyfweld yn rheolaidd gyda disgyblion sy’n amlygu problemau - cytuno ar dargedau personol
 • Gosod targedau gwelliant
 • Trafod a monitro cynnydd yn erbyn targedau personol
 • Trefnu cyfnodau o “amser cylch”
 • Datblygu canlyniadau ymddygiad creadigol ac effeithiol i gefnogi agenda ‘gwella ymddygiad’
 • Lleihau'r nifer o ddigwyddiadau ymddygiad ymysg disgyblion y grwpiau targed
 • Lleihau cyfradd gwaharddiadau dros dro'r ysgol

Cyfrifoldebau Adweithiol:

 • Bod ar alwad er mwyn casglu disgyblion yn dilyn ceisiadau gan athrawon.
 • Datblygu perthnasoedd positif gyda disgyblion a bod ar gael i wrando a gweithredu ar eu pryderon mewn cydweithrediad a’r AD.
 • Ymchwilio i ddigwyddiadau, a darparu gwybodaeth i Arweinwyr Dysgu o fewn yr un dydd ysgol,
 • Yn dibynnu ar y digwyddiad, cysylltu â’r rhieni - a throsglwyddo gwybodaeth yn brydlon i AD
 • Penderfynu ar gosb os yn berthnasol (trafod ar y cychwyn gyda’r AD er mwyn dod yn gyfarwydd â’r ystod o gosbau a ddefnyddir)
 • Cefnogi yn gwarchod y Gilfach pan fod HP yn absennol neu ar alwadau eraill.

Cefnogaeth i’r AD / Arweinydd yr Uned ‘Gwella’ er mwyn ehangu llwyddiant addysgol disgyblion yn eich CA

Cefnogaeth:

 • Cefnogi gwaith yr AD dysgu yn ddyddiol
 • Cefnogi’r AD wrth fonitro data ymddygiad, presenoldeb clod a chynnydd disgyblion
 • Cefnogi gwaith arweinydd y ganolfan Gwella o ran trefn a systemau effeithiol o apwyntiadau yn y ganolfan ‘Gwella’.
 • Cefnogi gweithgareddau a threfniadau'r ganolfan ‘Gwella’ yn ddyddiol.
 • Delio yn effeithiol a medrus gyda gofynion emosiynol ac ymddygiadol disgyblion wrth weithredu’n adferol ar bob achlysur.
 • Cadw cofnodion manwl o gyfweliadau gyda disgyblion.
 • Cofnodi effaith rhaglenni ymyrraeth er mwyn gallu monitro effeithiolrwydd y rhaglenni.

Ymyraethau:

 • Mentora unigol ar gyfer disgyblion targed sydd ag AEYCh.
 • Adnabod a gweithredu’r cynllun/iau ymyrraeth benodol ar gyfer disgyblion unigol.
 • Gwirio a thracio Cynlluniau Ymddygiad Unigol disgyblion
 • Datblygu bwydlen o gynlluniau ymyrryd (ar y cyd gyda’r AD / arweinydd yr Uned Gwella).
 • Dyfal barhau gyda rhaglenni pendant fydd yn effeithiol yn newid ymddygiad disgyblion.

Gwobrwyo:

 • Gweithredu cynlluniau gwobrwyo ar gyfer disgyblion targed er mwyn codi hyder a chymhelliant disgyblion i ddysgu.
 • Datblygu cynlluniau gwobrwyo ar gyfer disgyblion unigol.
 • Sicrhau ymwybyddiaeth rhieni o’r cynlluniau gwobrwyo a’u cynnwys yn y prosesau.

Ymglymiad rhieni

 • Meithrin perthynas bositif yn seiliedig ar ddisgwyliadau uchel a pharch gyda’r rhieni.
 • Sicrhau ymglymiad rhieni’r disgyblion targed sydd ag AEYCh i’r cynlluniau gwella.
 • Cyfarfodydd yn gyson gyda rhieni'r grwpiau targed er mwyn cynnig adborth cyfnodol.

Presenoldeb:

 • Cymryd cyfrifoldeb am fonitro presenoldeb dyddiol eich CA / ysgol.
 • Cysylltu gyda rhieni am unrhyw absenoldeb disgyblion yn eich CA.
 • Cymryd cyfrifoldeb am wella presenoldeb y grŵp targed presenoldeb.
 • Cymryd cyfrifoldeb am wella prydlondeb grŵp targed prydlondeb.
 • Cymryd cyfrifoldeb am brydlondeb boreol disgyblion - gwirio ac ymyrryd
 • Sicrhau ymyrraeth gynnar ‘yr awr aur’ drwy wirio presenoldeb a phrydlondeb y disgyblion yma cyn 9:30 a chysylltu gyda rhieni / gwarchodwyr
 • Cynllunio strategaethau ymyrraeth creadigol ac effeithiol i wella'r agweddau yma.
 • Cynnwys y rhieni yn y prosesau yma trwy ffonio rhieni, trefnu cyfarfodydd a llythyru adref
 • Profi gwelliant yn yr agweddau yma wrth olrhain unrhyw gynnydd gan ddisgyblion y grwp targed.
 • Cefnogi Arweinydd Bugeiliol yr ysgol gydag unrhyw faterion presenoldeb.

Gweithredu Rhaglenni ymyrraeth:

 • Cydweithio gydag asiantaethau allanol yn ôl gofynion yr AD ac adrodd gwybodaeth nol i’r AD yn brydlon
 • Mynychu hyfforddiant addas ar gyfer y swydd a gweithredu’r strategaethau perthnasol e.e. Arferion Adferol, dull o feddwl positif (Growth Mindset), Iechyd Meddwl, Rheoli Ymddygiad
 • Hyfforddi disgyblion unigol a/neu grwpiau o ddisgyblion mewn rhai o’r meysydd canlynol:
  Gwella hunan ddelwedd, Mentor adferol, Gwella hunan hyder, Rheoli tymer, Cynllun datblygu cymhelliant, Cynllun datblygu uchelgais

Lawrlwythwch ffurflen gais