skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

EN
Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2025
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Swydd Wag
Mrs Eleni Maria Cordingley - 26/11/2024
Mr David Williams - 27/02/2023
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Mr Richard Taylor - 21/04/2025
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2022
Mrs Esther Wood, Cadeirydd - 05/10/2022
Mrs Bethan James - 17/11/2025
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Mrs Helen Pritchard - 17/04/2022
Benjamin Saunders - 21/10/2024
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) - 30/9/2024
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2022
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2023

Uwch Dîm Arwain

EN
Mr Simon Davies
Pennaeth
Mrs Rhian Edwards-Jones
Dirprwy Bennaeth / Athrawes y Gymraeg
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro Dylunio a Thechnoleg
Mrs Emma Howells
Pennnaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Hanes
Mr Christopher Shaw
Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Saeneg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

EN
Miss Angharad Jenkins
Cydlynnydd Pontio ac Arweinydd Dysgu Blwyddyn 7
Mrs Naomi Tootill-Evans
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 7
Miss Lindzi Miller
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 8
Mr Chris Jones
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 9
Miss Heledd Clarke
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 10
Mrs Rhian Davis
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 11
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth

Staff Addysgu

EN
Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - CADY
Mrs Angharad Stephens - CADY
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Heledd Clarke – Pencampwraig y Gymraeg / Arweinydd Dysgu Bl.10
Miss Catrin Lyall – Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth / Cydlynydd CA3 Adran y Gymraeg
Mr Elidir Llŷr Dafydd - Cydlynydd MDaPh Ieithoedd, Cyfathrebu a Llythrennedd
Mr Sion Roberts
Miss Nerys Williams
Miss Gwen Shenton
Mrs Rhian Edwards Jones
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth yr Adran Saesneg
Mrs Dawn Evans - Cydlynydd CA3 yr Adran Saesneg
Miss Eleri Davies
Mrs Lisa Davies
Miss Rhiannon Howells
Miss Hannah Stokes
Mrs Jill Davies
Mrs Naomi Tootill-Evans – Arweinydd Dysgu Bl.7
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Miss Eleri Williams
Mathemateg
Mrs Carly Shanklin - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mr Neil Jones
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Amserlennydd / Swyddog Data
Miss Angharad Jenkins - Cydlynydd Rhifedd CA3 a Chydlynydd MDaPh Mathemateg a Rhifedd
Mr Rhidian Davies
Mr Rhydian Griffiths
Mr Owen Llywelyn
Gwyddoniaeth
Mr Aled Mason - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth
Mr Arwyn Lloyd – Pennaeth Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg / Arweinydd Dysgu Bl.9
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth a Chydlynydd MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Miss Hannah Griffiths – Arweinydd Seicoleg
Miss Siwan Gruffudd - Ymarferydd Arweiniol
Miss Amy Wright
Miss Molly Ubsdell
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Miss Nia Jones
Mr Gruffudd Jones - Arweinydd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Cwrs Awyr Agored / Cydlynydd Dug Caeredin
Mr Llion Jones
Miss Sara Patterson
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd a Chydlynydd MDaPh Celfyddydau Mynegiannol
Hanes
Miss Lydia Morgan – Pennaeth Hanes a Gwleidyddiaeth / Cydlynydd y Tystysgrif Her Sgiliau CA4
Mrs Emma Howells
Mrs Nerys Vaughan
Daearyddiaeth
Mrs Rhian Davis – Pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth / Arweinydd Dysgu Bl.11
Mr Ben Davies – Pennaeth y Chweched Dosbarth
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Mrs Ruth Jenkins - Pennaeth yr Adran Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Miss Hana Jones – Arweinydd MDaPh Y Dyniaethau
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Meleri Cole - Pennaeth yr Adran Ddrama / Cydlynydd y MDaPh Iechyd a Lles
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mrs Nerys Stephens - Pennaeth Yr Adran Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
Miss Catrin Thomas - Athrawes Celf a Ffotograffiaeth
Ms Josie Perkins – Athrawes Celf a Thechnoleg
Mr Mark Bridgens
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran TGCh ac Arweinydd Cymhwysedd Digidol
Mr Emyr Walters – Arweinydd Astudiaethau Busnes ac Athro TGCh
Mr Hywel Pugh
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
Athrawon Cyflenwi
Mr Gwion James

Staff Cynorthwyol

EN
Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol/Adnoddau/Cynorthwyydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Rheolwr y Rhwydwaith TGCh
Mrs Jayne Bowen
Rheolwr Swyddfa
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes / Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Swyddog Gweinyddu’r System Gofrestru / Gronfa’r Ysgol
Miss Bethan Price
Derbynnydd
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Cleo Lucas
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Catrin Pugh
Cydlynnydd Yr Uned Gwella
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mr Billy Williams
Technegydd TGCh
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Miss Whitney Glover
Cynorthwy-ydd ADY
Mr Luke Morgan
Cynorthwy-ydd Llythrennedd Saesneg
Miss Amelia Williams
Cynorthwydd Dysgu
Mr Ethan Stephens Croydon
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Morgan Jenkins
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Jac Lewis
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Bethan Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Anton Jones
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Delyth Evans
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Catrin Davies
Swyddog Llythrennedd Y Gymraeg

Swyddi Gwag

Athro Hanes / Dyniaethau

Mae Corff Llywodraethu'r ysgol am benodi Athro Hanes sydd yn cyfrannu at Faes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau. Rydym yn chwilio am berson sydd yn athro rhagorol, yn gallu ysbrydoli disgyblion a chydweithwyr, yn uchelgeisiol ac yn barod i ddatblygu strategaethau blaengar i gyfrannu at y Maes Dysgu a Phrofiad llwyddiannus iawn yma. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Dyniaethau a chyfrannu at wersi Hanes yng NghA3, 4 a 5.

Ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Rydym wedi ein lleoli ar gyrion Dinas Abertawe, yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar
 • y cyfle i weithio o fewn Adran a Maes Dysgu ynod lwyddiannus, sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa bellach o fewn y Maes Dysgu a’r ysgol.
 • Dyddiad Caulun y 12fed o Rhagfyr 2022 am 12:00y.h.
 • Graddfa gyflogaddfa gyflog
 • Telerau’r swyddamser. Cytundeb parhaol i ymgeisydd sydd a’r medrau a’r profiad addas.
 • Dyddiad dechrauFedi 2023

Dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais i reolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

Lawrlwythwch ffurflen gais


Athro Parhaol TGCh / Cyfrifiadureg

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus a blaengar iawn yn yr ysgol. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i gyfrannu at y, addysgu TGCh a Chyfrfiadureg ar draws bob cyfnod allweddol.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau gydol oes, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar;
 • y cyfle i weithio o fewn Adran a Maes Dysgu a Phrofiad sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu;
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn yr Adran a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: Dydd Llun 12fed o Ragfyr 2022 am 12:00y.h.
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser. Cytundeb parhaol i ymgeisydd sydd a’r medrau a’r profiad addas.
 • Dyddiad dechrau: 1af o Fedi 2023

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol ar y rhifau isod neu drwy e-bost:

LeonardE18@hwbcymru.net

Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost yn uniongyrchol at Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol erbyn y dyddiad cau uchod.

Lawrlwythwch ffurflen gais


Athro Gwyddoniaeth (Ffiseg) / Arwienydd STEM

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus ar gyfer mis Medi 2023. Rydym yn chwilio am athro sydd â’r gallu a’r cymwysterau i addysgu Gwyddoniaeth ac yn ddelfrydol Ffiseg hyd at Safon Uwch . Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu ar draws pob cyfnod allweddol, gan gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Swydd llawn amser barhaol yw’r swydd hon. Ystyrir cynnig lwfans ychwanegol o GDA 2A ar gyfer athro sydd a’r profiad a’r angerdd i ddatblygu’r ddarpariaeth ar gyfer cyrsiau STEM yn yr ysgol yn Nghyfnodau Allweddol 4 a 5 e.e. Peirianneg, Electroneg. Cysylltwch i drafod ymhellach? Byddem yn ystyried ceisiadau rhan amser.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • y cyfle i weithio o fewn yr Adran Wyddoniaeth, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn yr Adran a’r ysgol.

Dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais i rheolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

 • Dyddiad Cau: Dydd Llun 5ed o Ragfyr 2022 am 12:00y.h.
 • Rhestr fer: Dydd Llun 5ed o Ragfyr 2022
 • Cyfweliadau: I’w gadarnhau
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser, Parhaol

Lawrlwythwch ffurflen gais


Gofalwr Ysgol

 • Yn atebol i: Rheolwr y Safle
 • Cyflog: Gradd 5, scp 7-9 pro rata41 wythnos y flwyddyn.
 • Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos neu 30 awr yr wythnos 07:00 –13:00 neu 12:00-18:00)
 • Siarad Cymraeg yn ddelfrydol ond nid yn hanfodol
 • Dyddiad Dechrau: Ar y dyddiad cynharaf, trwy gytundeb
 • Dyddiad Cau: 05/12/2022 am 12 y.b.

Mae llywodraethwyr Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn dymuno penodi Gofalwr i ymuno â thîm y safle.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws safle'r ysgol gan gyflawni dyletswyddau gofalu cyffredinol, gan gynnwys gwneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ysgol a thir er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch cymuned ein hysgol. Yn ogystal, yn gyfrifol am agor a/ neu gau’r ysgol ar ddechrau neu ddiwedd y dydd. Gweler y disgrifiad Swydd am ragor o fanylion am y tasgau dan sylw.

Hawl gwyliau: Bydd gwyliau’n cael eu cyfrifo ar sail pro rata yn unol â pholisi Cyngor Abertawe a rhaid eu cymryd yn ystod gwyliau ysgol

Am fwy o fanylion cysylltwch â Rheolwr Busnes yr ysgol Mrs Eirian Leonard ar 01792560605 leonarde18@hwbcymru.net

Swydd Ddisgrifiad

 • Disgrifiad Swydd: Gofalwr Lefel 3
 • Yn atebol i: Rheolwr Safle
 • Cyflog: Gradd 5, pwynt 7-9 y flwyddyn, pro rata 41 wythnos y flwyddyn
 • Oriau gwaith: Llawn amser (37 awr yr wythnos) neu oriau rhan amser (30 awr yr wythnos 07:00-13:00 or 12:00-18:00) ar gael

Pwrpas y Swydd

 • Gweithio fel rhan o'r Tîm Safle gan gymryd cyfrifoldeb am wasanaethau cynnal a chadw, diogelwch a rheoli cyfleusterau safle'r ysgol.
 • Yn absenoldeb y Rheolwr Safle , sicrhau bod agweddau logistaidd arferol y safle yn gweithredu'n ddiogel ac yn effeithlon.

Diogelwch

 • Cloi/datgloi adeiladau ac ardaloedd ysgol agor a chau’r ysgol yn ddyddiol
 • Cynnal gwiriadau diogelwch rheolaidd a nodi risgiau diogelwch
 • Monitro offer diogelwch tân a chynnal driliau tân
 • Gweithredu ac ymateb i systemau larwm lle bo'n briodol
 • Darparu mynediad brys i safle’r ysgol yn absenoldeb y Reolwr Safle.

Cynnal a chadw

 • Cydweithio gyda Reolwr Safle’r ysgol i gadw a chynnal dyddiadur safle (hwn i'w gadw yn swyddfa'r Ysgol).
 • Cynnal cyflenwadau o nwyddau ymolchi ac ailgyflenwi sebon, tywelion a phapur toiled ledled y safle yn ôl yr angen
 • Gwneud atgyweiriadau priodol e.e. ailaddurno Trefnu a chyflawni mân raglen addurno fel y cytunwyd gyda'r Pennaeth
 • Cynnal gwiriadau cyson ar adeilad yr ysgol, gan adrodd am ddiffygion i'r Rheolwr Safle neu Bennaeth. Bydd gofyn i chi gario allan agweddau o waith cynnal a chadw/trwsio o fewn eich gallu. Darperir hyfforddiant ychwanegol os bydd angen
 • Trefnu a gwneud mân waith gwella e.e. codi silffoedd, hysbysfyrddau, silffoedd llyfrau ac ati fel y cytunwyd gyda'r Pennaeth
 • Sicrhau bod llwybrau ac ardaloedd palmantog o amgylch yr ysgol yn cael eu hysgubo'n rheolaidd. Bydd hyn yn cynnwys cadw ymylon llwybrau a borderi addurnol yn rhydd o chwyn a malurion.
 • Ymgymryd â dyletswyddau glanhau megis cael gwared ar graffiti, codi sbwriel Sicrhau bod ffenestri'n cael eu glanhau'n rheolaidd y tu mewn a'r tu allan (gan ystyried rheoliadau diogelwch).
 • Cynnal profion trydanol ar offer cludadwy, yn dilyn hyfforddiant priodol a sicrhau bod manylion y log yn gywir ac yn gyfredol.
 • Sicrhau bod mynediad i'r ysgol yn weddol rydd rhag rhew ac eira.
 • Ymgymryd â rhai dyletswyddau glanhau, gan gynnwys glanhau toiledau ac ardaloedd ar frys, yn ôl y gofyn. Bydd hyn yn cynnwys cynnal amgylchedd heb sbwriel tu mewn a'r tu allan i'r adeiladau. Ymgymryd â thasgau glanhau arbenigol
 • Cynnal gwybodaeth fanwl am offer yr ysgol a lleoliad yr holl stopfalfiau, pwyntiau tân, gwasanaethau pŵer ac offer arbed ynni.
 • Bod yn gyfarwydd â gwaith contractwyr ar y safle, caniatáu mynediad rhesymol fel y bo angen a monitro'r gwaith sy'n mynd yn ei flaen

Dyletswyddau sefydliadol

 • Dyletswyddau porthora e.e. dosbarthu post, symud dodrefn ac offer
 • Lle bo'n briodol, trefnu a gweinyddu defnydd a chynnal a chadw holl gerbydau'r ysgol a chyflawni dyletswyddau gyrru pan fo angen gan y Pennaeth

Cyfrifoldebau

 • Bod yn ymwybodol a chydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud ag amddiffyn plant, iechyd, diogelwch a diogeled a chyfrinachedd, gan adrodd am bob pryder i berson priodol
 • Cyfrannu at ethos/gwaith/nodau cyffredinol yr ysgol
 • Cymryd rhan mewn hyfforddiant a gweithgareddau dysgu eraill yn ôl yr angen
 • Adnabod eich cryfderau a'ch meysydd arbenigedd eich hun a defnyddio'r rhain i gynghori a chefnogi eraill
 • Sicrhau cydymffurfiaeth gennych chi ac eraill â'r holl bolisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch
 • Sicrhau defnydd diogel gennych chi ac eraill o offer a deunyddiau
 • Sefydlu perthnasoedd a chyfathrebu adeiladol gyda chontractwyr ac asiantaethau/gweithwyr proffesiynol eraill
 • Trin holl ddefnyddwyr yr ysgol gyda chwrteisi ac ystyriaeth
 • Cyflwyno delwedd bersonol gadarnhaol, gan gyfrannu at amgylchedd ysgol groesawgar sy'n cefnogi cyfle cyfartal i bawb
 • Hyrwyddo a sicrhau iechyd a diogelwch disgyblion, staff ac ymwelwyr (yn unol â deddfwriaeth iechyd a diogelwch priodol) bob amser

Lawrlwythwch ffurflen gais