skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

EN
Clerc
Mrs Jayne Bowen
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2025
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Mrs Jan Rowlands - 19/01/2027
Mrs Eleni Maria Cordingley - 26/11/2024
Mr David Williams - 27/02/2023
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Mr Richard Taylor - 21/04/2025
Rhiant
Mrs Esther Wood, Cadeirydd - 25/10/2026
Mrs Bethan James - 17/11/2025
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Benjamin Saunders - 21/10/2024
Mrs Rebecca Barker – 25/10/2026
Mrs Emma Davies – 25/10/2026
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) - 30/9/2024
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2026
Mr Geraint Davies (Staff) – 25/10/2026

Uwch Dîm Arwain

EN
Mr Simon Davies
Pennaeth
Mrs Rhian Edwards-Jones
Dirprwy Bennaeth / Athrawes y Gymraeg
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro Dylunio a Thechnoleg
Mrs Emma Howells
Pennnaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Hanes
Mr Christopher Shaw
Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Saeneg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

EN
Miss Angharad Jenkins
Cydlynnydd Pontio ac Arweinydd Dysgu Blwyddyn 7
Mrs Naomi Tootill-Evans
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 7
Miss Lindzi Miller
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 8
Mr Chris Jones
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 9
Miss Heledd Clarke
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 10
Mrs Rhian Davis
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 11
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth

Staff Addysgu

EN
Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - CADY
Mrs Angharad Stephens - CADY
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Heledd Clarke – Pencampwraig y Gymraeg / Arweinydd Dysgu Bl.10
Miss Catrin Lyall – Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth / Cydlynydd CA3 Adran y Gymraeg
Mr Elidir Llŷr Dafydd - Cydlynydd MDaPh Ieithoedd, Cyfathrebu a Llythrennedd
Mr Sion Roberts
Miss Nerys Williams
Miss Gwen Shenton
Mrs Rhian Edwards Jones
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth yr Adran Saesneg
Mrs Dawn Evans - Cydlynydd CA3 yr Adran Saesneg
Miss Eleri Davies
Mrs Lisa Davies
Miss Rhiannon Howells
Miss Hannah Stokes
Mrs Jill Davies
Mrs Naomi Tootill-Evans – Arweinydd Dysgu Bl.7
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Miss Eleri Williams
Mathemateg
Mrs Carly Shanklin - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mr Neil Jones
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Amserlennydd / Swyddog Data
Miss Angharad Jenkins - Cydlynydd Rhifedd CA3 a Chydlynydd MDaPh Mathemateg a Rhifedd
Mr Rhidian Davies
Mr Rhydian Griffiths
Mr Owen Llywelyn
Gwyddoniaeth
Mr Aled Mason - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth
Mr Arwyn Lloyd – Pennaeth Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg / Arweinydd Dysgu Bl.9
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth a Chydlynydd MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Miss Hannah Griffiths – Arweinydd Seicoleg
Miss Siwan Gruffudd - Ymarferydd Arweiniol
Miss Amy Wright
Miss Molly Ubsdell
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Miss Nia Jones
Mr Gruffudd Jones - Arweinydd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Cwrs Awyr Agored / Cydlynydd Dug Caeredin
Mr Llion Jones
Miss Sara Patterson
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd a Chydlynydd MDaPh Celfyddydau Mynegiannol
Hanes
Miss Lydia Morgan – Pennaeth Hanes a Gwleidyddiaeth / Cydlynydd y Tystysgrif Her Sgiliau CA4
Mrs Emma Howells
Mrs Nerys Vaughan
Daearyddiaeth
Mrs Rhian Davis – Pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth / Arweinydd Dysgu Bl.11
Mr Ben Davies – Pennaeth y Chweched Dosbarth
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Mrs Ruth Jenkins - Pennaeth yr Adran Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Miss Hana Jones – Arweinydd MDaPh Y Dyniaethau
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Meleri Cole - Pennaeth yr Adran Ddrama / Cydlynydd y MDaPh Iechyd a Lles
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mrs Nerys Stephens - Pennaeth Yr Adran Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
Miss Catrin Thomas - Athrawes Celf a Ffotograffiaeth
Ms Josie Perkins – Athrawes Celf a Thechnoleg
Mr Mark Bridgens
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran TGCh ac Arweinydd Cymhwysedd Digidol
Mr Emyr Walters – Arweinydd Astudiaethau Busnes ac Athro TGCh
Mr Hywel Pugh
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
Athrawon Cyflenwi
Mr Gwion James

Staff Cynorthwyol

EN
Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol/Adnoddau/Cynorthwyydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Rheolwr y Rhwydwaith TGCh
Mrs Jayne Bowen
Rheolwr Swyddfa
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes / Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Swyddog Gweinyddu’r System Gofrestru / Gronfa’r Ysgol
Miss Bethan Price
Derbynnydd
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Cleo Lucas
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Catrin Pugh
Cydlynnydd Yr Uned Gwella
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mr Billy Williams
Technegydd TGCh
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Miss Whitney Glover
Cynorthwy-ydd ADY
Mr Luke Morgan
Cynorthwy-ydd Llythrennedd Saesneg
Miss Amelia Williams
Cynorthwydd Dysgu
Mr Ethan Stephens Croydon
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Morgan Jenkins
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Jac Lewis
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Bethan Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Anton Jones
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Delyth Evans
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Catrin Davies
Swyddog Llythrennedd Y Gymraeg

Swyddi Gwag

Athro Y Gymraeg

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Cymraeg ar draws bob cyfnod allweddol, gan gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau dwyieithrwydd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae ein staff gweithgar a thalentog yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • y cyfle i ddysgu Safon Uwch, yn ogystal â ChA3 a TGAU.
 • y cyfle i weithio o fewn yr Adran Gymraeg, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • datblygiad gyrfa pellach o fewn yr adran a’r ysgol.

Dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais i rheolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

 • Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 28ain o Fawrth am 12:00y.h.
 • Cyfweliadau: I’w cadarnhau
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser Parhaol

Lawrlwythwch ffurflen gais


Athro Saesneg

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Saesneg ar draws bob cyfnod allweddol, gan gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau dwyieithrwydd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae ein staff gweithgar a thalentog yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • y cyfle i ddysgu Safon Uwch, yn ogystal â ChA3 a TGAU.
 • y cyfle i weithio o fewn yr Adran Saesneg, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • datblygiad gyrfa pellach o fewn yr adran a’r ysgol.

Dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais i rheolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

 • Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 28ain o Fawrth am 12:00y.h.
 • Cyfweliadau: I’w cadarnhau
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser Parhaol

Lawrlwythwch ffurflen gais


Athro Gwyddoniaeth

Rydym yn chwilio am athro ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus, sydd â’r gallu a’r cymwysterau i addysgu Gwyddoniaeth (gydag arbenigedd mewn dysgu unrhyw un o’r Gwyddorau – Bioleg, Cemeg neu Ffiseg), ac i gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch mewn unrhyw un o’r Gwyddorau.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Byddwn yn barod i gynnig cydnabyddiaeth recriwtio a chadw i ymgeisydd sydd â’r profiad a’r medrau perthnasol i arwain prosiectau gwella ar lefel ysgol gyfan, yn ogystal ag hyd at safon uwch. Cysylltwch am sgwrs bellach i drafod.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • y cyfle i weithio o fewn Adran Wyddoniaeth, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn yr Adran a’r ysgol.

Dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais i rheolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

 • Dyddiad Cau: Dydd Llun 27ain o Fawrth 2023 am 12:00y.h.
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Cytundeb parhaol, llawn amser

Lawrlwythwch ffurflen gais


Cynllun Recriwtio Athrawon Uwchradd (mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored)

Swydd: Athro / Athrawes
Graddfa Gyflog Athrawon

Mae’r ysgol yn awyddus i benodi person sydd â diddordeb mewn gyrfa fel athro/awes yn y sector uwchradd fel rhan o gynllun Tystysgrif Addysg Uwchradd gyda’r Brifysgol Agored.

Bwriad y cynllun yw recriwtio athrawon o fewn y sector uwchradd. Fel rhan o’r cynllun byddwch yn ymuno â thîm addysgu Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe am gyfnod o ddwy flynedd gan dderbyn cefnogaeth wrth addysgu o fewn y sector uwchradd.

Gwahoddwn geisiadau gan bobl frwdfrydig a blaengar sydd â diddordeb mewn ehangu eu profiadau mewn ysgol gyfun cyfrwng Gymraeg o fewn y meysydd pynciol canlynol:

 • Y Gymraeg
 • Saesneg
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth
 • Technoleg Gwybodaeth.

Bydd rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fod wedi graddio o fewn pwnc neu faes sy’n berthnasol i’r meysydd pynciol uchod.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau dwyieithrwydd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae ein staff gweithgar a thalentog yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Mae’r cynllun yma yn cynnig dwy flwyddyn o gyflogaeth yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe i arsylwi ac addysgu o fewn pwnc neu bynciau arbenigol. Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Agored, byddwch yn derbyn cefnogaeth i hyfforddi fel athro yn y sector uwchradd a cyn derbyn statws athro cymwysedig ar ddiwedd y cwrs.

Bydd ffocws clir yn ystod yr hyfforddiant ar addysgu gyda phwyslais ar y canlynol:

 • Addysgeg
 • Cynllunio gwersi
 • Asesu, marcio ac adborth
 • Rheolaeth ddosbarth
 • Ymchwil
 • Sgiliau ieithyddol a sesiynau gloywi iaith (yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn)

Bydd gennych Fentor Pynciol a Chydlynydd Ysgol i’ch cefnogi yn ogystal â thiwtor pynciol a chwricwlwm (gyda’r Brifysgol Agored) er mwyn eich cefnogi yn broffesiynol. Yn ogystal â hyn, bydd eich amserlen yn cynnig cyfnodau estynedig i gynllunio, ymchwilio ac arsylwi yn ogystal ag amserlen ddysgu.

Edrychwn am unigolion brwdfrydig sydd yn awyddus i:

 • weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • weithio mewn ysgol sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • ddatblygiad gyrfa bellach

Nodwyd bod y cyfle hwn yn agored i geisiadau llawn amser neu ran amser.

Mae’r cynllun hwn wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru ac ar gael i ymgeiswyr ar draws Cymru.

Proses ymgeisio:
Danfonwch gopi o CV cyfredol a chwblhewch y ffurflen gais. Danfonwch y rhain at LeonardE18@hwbcymru.net erbyn hanner dydd ar ddydd Llun, 17eg Ebrill.

Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r cyfle, cysylltwch gyda Mrs Leonard Rheolwr Busnes yr ysgol ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net neu am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Pennaeth Cynorthwyol, Mr Chris Shaw yn yr ysgol neu drwy e-bost ShawC36@hwbcymru.net

Lawrlwythwch ffurflen gais