skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

EN
Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2021
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Swydd Wag - 12/11/2019
Mr David Williams - 27/02/2023
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mr Meirion Howells - 21/10/2020
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2022
Mrs Esther Wood, Cadeirydd - 05/10/2022
Mrs Bethan James - 12/11/2021
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Mrs Helen Pritchard - 17/04/2022
Mrs Eleni Maria Cordingley - 05/05/2020
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) -16/11/2020
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2022
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2023

Uwch Dîm Arwain

EN
Mr Simon Davies
Pennaeth
Mr Carwyn Jenkins
Dirprwy Bennaeth / Athro Gwyddoniaeth
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro DT
Mrs Rhian Edwards-Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Gymraeg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

EN
Mrs Angharad Stephens
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 7 a Phontio / Arweinydd y Cwricwlwm Sylfaen
Miss Heledd Clarke
Arweinwydd Dysgu CA3 a Blwyddyn 8 / Athrawes Y Gymraeg
Mrs Rhian Davis
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 9 / Athrawes Daearyddiaeth
Mrs Naomi Tootill Evans
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 10 / Athrawes Saesneg
Mr Chris Jones
Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Pennaeth Bioleg
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth / Athro Daearyddiaeth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth Y Chweched Dosbarth / Cydlynnydd CA3 y Gyfadran Gymraeg

Staff Addysgu

EN
Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - Arweinydd a Chydlynydd yr Adran Mynediad i Ddysgu
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Nicola Evans - Astudiaethau'r Cyfryngau CA4
Mr Sion Roberts - Cydlynydd CAMU
Mr Elidir Llŷr Dafydd
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth y Gyfadran Saesneg
Miss Eleri Davies
Mrs Lisa Davies
Mrs Dawn Evans
Mr Phillip Higginson
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Mrs Bethan Williams
Mathemateg
Mr Neil Jones - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Cydlynydd CA5 Peirianneg/Amserlennydd
Mr Geraint Jones
Miss Angharad Jenkins
Mrs Carly Shanklin
Mr Rhydian Griffiths
Gwyddoniaeth
Mr Arwyn Lloyd - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth / Athro Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth
Miss Hannah Griffiths
Mr Aled Mason
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Mrs Marie Phillips
Miss Shân Davies
Mr Gruffudd Jones
Mr Llion Jones
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd
Hanes
Mrs Emma Howells - Pennaeth yr Adran Hanes a Ddyniaethau
Dyniaethau
Miss Lydia Morgan
Mr Gareth Thomas
Miss Rachel Jeffries
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Meleri Cole - Pennaeth yr Adran Ddrama
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mr Rhun Llwyd - Pennaeth Electroneg
Mrs Rhian Thomas - Pennaeth yr Adran Gelf
Mrs Nerys Stephens - Athrawes Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran Fusnes
Mr David Fletcher - Pennaeth yr Adran TGCh
Gwasanaethau Cyhoeddus
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal a Gofal Plant

Staff Cynorthwyol

EN
Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol/Adnoddau/Cynorthwyydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Swyddog Cyllid
Mrs Rhian Bowen
Uned Iaith a Lleferydd
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mrs Donna Cornelius
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mr Gavin Evans
Swyddog Rygbi
Mrs Rhian Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Barry Hobbins
Swyddog Diogelwch
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes / Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Derbynnydd/Llyfrgellydd
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Rhys Underdown
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Cleo Lucas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Catrin James
Athrawes / Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Hywel Pugh
Rheolwr Cynhwysiant / Goruchwylydd Gwersi
Miss Angharad Rees
Athrawes / Cynorthwy-ydd Dysgu
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Leanne Richards
Adran yr Uned Gwella/Arweinydd yr Adran
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mr Billy Williams
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd

Swyddi Gwag

Cymorth TG Technegydd

Mae'r ysgol yn awyddus i benodi Technegydd Cymorth TG i swydd llawn amser (37 awr yr wythnos am 39 wythnos, Gradd 4 SCP 5-6) yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Mae hwn yn gytundeb blwyddyn yn y lle cyntaf, ond mae potensial cryf i ymestyn hwn i gytundeb parhaol. Byddai ymgeisydd addas yn un sydd â phrofiad blaenorol a’r potensial i gynyddu cyfrifoldebau yn yr ysgol.

Mae'r ysgol wedi elwa o fuddsoddiad helaeth mewn adnoddau gyda datblygiadau cyffrous ar y gorwel sy’n cynnwys adeiladau newydd yn y blynyddoedd nesaf.

Mae’r Adran TG yn adran brysur sy’n cefnogi pob agwedd ar ddefnydd TGCh yr ysgol a thechnolegau cysylltiedig. Bydd cyfrifoldebau eraill yn cynnwys gosod a ffurfweddu offer a datrysiadau newydd ynghyd ag uwchraddio systemau presennol, cefnogi'r platfform dysgu cenedlaethol (HWB), a darparu hyfforddiant sylfaenol yn ôl gofynion staff addysgu a chymorth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau cefnogaeth tîm staff agos ac effeithiol. Bydd ef / hi yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr TGCh, a Phennaeth Cymhwysedd TGCh / Digidol yn ogystal â thîm effeithiol o staff cymorth a gweinyddol yn yr ysgol. Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio trwy gyfrwng Cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Os hoffech gael mwy o fanylion am y swydd hon neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â'r Pennaeth Cynorthwyol Mrs Nerys Vaughan.

Proses ymgeisio

Gallwch wneud cais am y swydd hon trwy ffurflen gais a llythyr yn amlinellu'ch sgiliau a'ch profiad sy'n berthnasol i'r swydd hon. Gallwch gynnwys eich profiadau perthnasol yn ogystal â'ch gweledigaeth am y ffyrdd y gallech chi gyfrannu at fywyd yr ysgol fel cymuned ddysgu.

Dyddiad cau: 02/10/2020

Dyddiad Cychwyn: 09/11/20, neu cyn gynted â phosib ar ôl apwyntio.

Swydd Ddisgrifiad Cynorthwyydd Dysgu Digidol

Rheolwr Llinell: NV – Cyfrifoldeb am gymhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm

Prif ddyletswyddau:

 
 • Cefnogi’r cydlynydd TGCh yn ei waith dyddiol i sicrhau bod systemau a cyfarpar cyfrifiadurol yr ysgol yn weithredol ar bob adeg.
 • Cefnogi’r arweinydd cymhwysedd digidol gyda datblygiadau cwricwlaidd a thechnegol.
 • Trefniadau dyddiol HWB.
 • Bod yn gyfrifol am ‘wefannau cymdeithasol’ a diweddaru wefan yr ysgol
 • Sicrhau bod y cyfrifiadur / sain yn iawn ar gyfer gwasanaethau
 • Bod ‘Ar-Alwad’ i gefnogi athrawon
 • Sicrhau bod gwybodaeth ar y Plasma yn ddyddiol
 • Cynorthwyo’r Arweinwyr Digidol.
 • Gallu golygu fideos, ffilmiau pontio, clipiau ayyb
 • Gwirio a pharatoi’r gliniaduron
 • Adnewyddu ‘aps’ ar yr i-pads
 • Gweinyddu ‘Show My Homework’
 • Cyfrifoldeb ar gyfer ffilmio gwersi.
 
 • Graddfa Cyflog: Gradd 4; pwynt 13
 • Cytundeb: Blwyddyn yn unig 09.11.2020 Hyd at 31ain o Awst 2021
 • Dyddiad dechrau: 09.11.2020

Lawrlwythwch ffurflen gais


Cydlynydd y Ganolfan ‘Gwella’ Ymddygiad

Rydym yn chwlio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol sydd â’r gallu i uniaethu gyda disgyblion yr ysgol er mwyn eu cynorthwyo i wella eu safonau ymddygiad. Mae’r adnodd yma yn allweddol er mwyn darparu cefnogaeth hanfodol ar gyfer caniatâi i bob un o’n disgyblion i chwarae rhan llawn ym mywyd yr ysgol.

Bydd angen bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn sydd yn gallu:

 • Sicrhau trefn a rheoli trefniadau dyddiol y ganolfan
 • Delio’n effeithiol gyda anghenion emosiynol ac ymddygiadol disgyblion wrth weithredu’n adferol ar bob achlysur
 • Cynllunio amserlenni mentora unigol gan gynnwys rhaglenni ymyrryd penodol ar gyfer disgyblion unigol
 • Sicrhau gwobrwyo effeithiol ar gyfer disgyblion unigol
 • Cynnwys rhieni’r disgyblion yn y cynlluniau ar gyfer eu plant
 • Cynnal strategaethau rhagweithiol i wella ymddygiad disgyblion unigol
 • Monitro presenoldeb grwpiau targed o ddisgyblion

Credwn i hwn fod yn gyfle arbennig i ddatblygu gyrfa drwy gydweithio â thîm bugeiliol gweithgar, profiadol a llwyddiannus iawn.

Ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion ac wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe, yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Os oes gennych chi’r sgiliau, y weledigaeth a’r awydd i fod yn rhan o gymuned ddysgu arbennig iawn yna dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais i rheolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

 • Graddfa cyflog: £24,799 - £27,905 - Gradd 7 (26-30)
 • Telerau’r swydd: Cytundeb Parhaol Llawn Amser (37 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn)
 • Dyddiad Cau: Dydd Llun 12fed o Hyfdref 2020 am 12:00y.h.
 • Rhestr fer: Dydd Llun 12fed o Hydref 2020
 • Cyfweliadau: I’w gadarnhau

Lawrlwythwch ffurflen gais