skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2021
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Swydd Wag - 12/11/2019
Mr David Williams - 27/02/2023
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mr Meirion Howells - 21/10/2020
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2022
Mrs Esther Wood, Cadeirydd - 05/10/2022
Mrs Bethan James - 12/11/2021
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Mrs Helen Pritchard - 17/04/2022
Mrs Eleni Maria Cordingley - 05/05/2020
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) -16/11/2020
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2022
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2023

Uwch Dîm Arwain

Mr Simon Davies
Pennaeth
Mr Carwyn Jenkins
Dirprwy Bennaeth / Athro Gwyddoniaeth
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro DT
Mrs Rhian Edwards-Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Gymraeg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

Mrs Angharad Stephens
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 7 a Phontio / Arweinydd y Cwricwlwm Sylfaen
Miss Heledd Clarke
Arweinwydd Dysgu CA3 a Blwyddyn 8 / Athrawes Y Gymraeg
Mrs Rhian Davis
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 9 / Athrawes Daearyddiaeth
Mrs Naomi Tootill Evans
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 10 / Athrawes Saesneg
Mr Chris Jones
Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Pennaeth Bioleg
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth / Athro Daearyddiaeth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth Y Chweched Dosbarth / Cydlynnydd CA3 y Gyfadran Gymraeg

Staff Addysgu

Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - Arweinydd a Chydlynydd yr Adran Mynediad i Ddysgu
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Nicola Evans - Astudiaethau'r Cyfryngau CA4
Mr Sion Roberts - Cydlynydd CAMU
Mr Elidir Llŷr Dafydd
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth y Gyfadran Saesneg
Miss Eleri Davies
Mrs Lisa Davies
Mrs Dawn Evans
Mr Phillip Higginson
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Mrs Bethan Williams
Mathemateg
Mr Neil Jones - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Cydlynydd CA5 Peirianneg/Amserlennydd
Mr Geraint Jones
Miss Angharad Jenkins
Mrs Carly Shanklin
Mr Rhydian Griffiths
Gwyddoniaeth
Mr Arwyn Lloyd - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth / Athro Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth
Miss Hannah Griffiths
Mr Aled Mason
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Mrs Marie Phillips
Miss Shân Davies
Mr Gruffudd Jones
Mr Llion Jones
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd
Hanes
Mrs Emma Howells - Pennaeth yr Adran Hanes a Ddyniaethau
Dyniaethau
Miss Lydia Morgan
Mr Gareth Thomas
Miss Rachel Jeffries
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Meleri Cole - Pennaeth yr Adran Ddrama
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mr Rhun Llwyd - Pennaeth Electroneg
Mrs Rhian Thomas - Pennaeth yr Adran Gelf
Mrs Nerys Stephens - Athrawes Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran Fusnes
Mr David Fletcher - Pennaeth yr Adran TGCh
Gwasanaethau Cyhoeddus
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal a Gofal Plant

Staff Cynorthwyol

Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol/Adnoddau/Cynorthwyydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Swyddog Cyllid
Mrs Rhian Bowen
Uned Iaith a Lleferydd
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mrs Donna Cornelius
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mr Gavin Evans
Swyddog Rygbi
Mrs Rhian Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Barry Hobbins
Swyddog Diogelwch
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes / Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Derbynnydd/Llyfrgellydd
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Rhys Underdown
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Cleo Lucas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Catrin James
Athrawes / Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Hywel Pugh
Rheolwr Cynhwysiant / Goruchwylydd Gwersi
Miss Angharad Rees
Athrawes / Cynorthwy-ydd Dysgu
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Leanne Richards
Adran yr Uned Gwella/Arweinydd yr Adran
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mr Billy Williams
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd

Swyddi Gwag

Athro Dyniaethau

Mae corff Llywodraethu yr ysgol am benodi Athro Dyniaethau. Rydym yn chwilio am berson sydd â hanes o ardderchogrwydd o ran addysgu, yn gallu ysbrydoli disgyblion a chydweithwyr, yn uchelgeisiol ac yn barod i ddatblygu strategaethau blaengar i gyfrannu at y Maes Dysgu a Phrofiad llwyddiannus iawn yma. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Dyniaethau a chyfrannu at wersi Hanes, Daearyddiaeth ac Addysg Grefyddol yn ôl arbenigedd yng NghA3, gan gyfrannu hefyd at gyrsiau TGAU a Safon Uwch.

Ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Rydym wedi ein lleoli ar gyrion Dinas Abertawe, yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau llythrenned, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar
 • y cyfle i weithio o fewn Adran sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn y Gyfadran a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: Dydd Llun y 3ydd o Chwefror 2020 12:00
 • Cyfweliadau: Dydd Gwener y 7fed o Chwefror 2020
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser. Cytundeb parhaol i ymgeisydd sydd a’r medrau a’r profiad addas. Ystyrir ceisiadau i weithio yn rhan amser.
 • Dyddiad dechrau: yr 20fed o Ebrill 2020, neu y 1af o Fedi 2020 - yn unol ac argaeledd yr ymgeisydd llwyddiannus.

Lawrlwythwch ffurflen gais


Hysbyseb Athro / Arweinydd Ffiseg

Mae corff Llywodraethu yr ysgol am benodi Arweinydd yn yr adran Ffiseg. Rydym yn chwilio am berson sydd â hanes o ardderchogrwydd o ran addysgu, yn gallu ysbrydoli disgyblion a chydweithwyr ac yn barod i ddatblygu strategaethau blaengar i symud yr adran lwyddiannus yma yn ei blaen eto.

Ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe, yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn chwilio am athro/athrawes graddedig gyda’r brwdfrydedd, profiad, egni a’r dychymyg i barhau i ddatblygu’r gwaith da a gyflawnwyd eisoes yn yr adran Ffiseg. Yn benodol, rydym yn chwilio am unigolyn sydd â’r weledigaeth a’r sgiliau i allu arwain a datblygu Ffiseg ymhellach yng NghA5 yn yr ysgol. Yn ogystal â’r cyfrifoldeb ychwanegol yma, ceir cyfle i addysgu dosbarthiadau ar draws yr ystod oed a gallu ac mae pwyslais cryf ar gynnig gwaith ymarferol i’n disgyblion sydd yn dod a’r pwnc yn fyw!

Mae gan yr adran Wyddoniaeth saith labordy gyda’r cyfarpar diweddaraf. Mae’r Gwyddorau’n ddewisiadau poblogaidd ar gyfer Safon Uwch ac rydym yn cynnig Gwyddoniaeth Driphlyg ar lefel TGAU. Cymraeg yw iaith addysgu’r adran Wyddoniaeth ac fe fydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus addysgu’r pwnc ar draws pob cyfnod allweddol a chynnal ac ymestyn ystod o weithgareddau allgyrsiol o fewn cyfadran gynhaliol a blaengar.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar
 • y cyfle i weithio o fewn adran Wyddoniaeth sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda tîm o athrawon a staff talentog, proffesiynol a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y cyfle i ddysgu’n broffesiynol mewn ysgol gartrefol ble mae cefnogaeth i’r holl staff yn allweddol.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn a thu allan i’r adran a’r ysgol.

Os ydych chi’n berson sydd yn meddu ar y rhinweddau rydym ni yn chwilio amdanynt, byddem yn falch iawn i glywed gennych. Mae croeso i chi gysylltu â rheolwr busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard am fanylion pellach.

 • Dyddiad Cau: Dydd Gwener 17eg o Ionawr 12:00
 • Rhestr fer: Dydd Gwener 17eg o Ionawr
 • Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 20fed o Ionawr 2020
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa; CDA 2A ar gyfer arwain CA5 Ffiseg i ymgeisydd addas

Lawrlwythwch ffurflen gais


Athro Y Gymraeg / Celfyddydau Mynegiannol

Mae corff Llywodraethu yr ysgol am benodi Athro Y Gymraeg a Chelfyddydau Mynegiannol. Rydym yn chwilio am berson sydd â hanes o ardderchogrwydd o ran addysgu, yn gallu ysbrydoli disgyblion a chydweithwyr ac yn barod i ddatblygu strategaethau blaengar i symud yr adran lwyddiannus yma yn ei blaen eto.

Ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe, yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus iawn yn yr ysgol. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Y Gymraeg a chyfrannu at wersi Celfyddydau Mynegiannol yn ôl arbenigedd, gan gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau llythrenned, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar
 • y cyfle i weithio o fewn Adran sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn y Gyfadran a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: Dydd Gwener 24ain o Ionawr am 12:00
 • Rhestr fer: Dydd Gwener 24ain o Ionawr
 • Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 27ain o Ionawr 2020
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser.

Lawrlwythwch ffurflen gais