skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

EN
Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2025
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Swydd Wag
Mrs Eleni Maria Cordingley - 26/11/2024
Mr David Williams - 27/02/2023
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Mr Richard Taylor - 21/04/2025
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2022
Mrs Esther Wood, Cadeirydd - 05/10/2022
Mrs Bethan James - 12/11/2021
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Mrs Helen Pritchard - 17/04/2022
Benjamin Saunders - 21/10/2024
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) - 30/9/2024
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2022
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2023

Uwch Dîm Arwain

EN
Mr Simon Davies
Pennaeth
Mr Carwyn Jenkins
Dirprwy Bennaeth / Athro Gwyddoniaeth
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro DT
Mrs Rhian Edwards-Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Gymraeg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

EN
Mrs Angharad Stephens
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 7
Miss Heledd Clarke
Arweinwydd Dysgu CA3 a Blwyddyn 8 / Athrawes Y Gymraeg
Mrs Rhian Davis
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 9 / Athrawes Daearyddiaeth
Mrs Naomi Tootill Evans
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 10 / Athrawes Saesneg
Mr Chris Jones
Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Pennaeth Bioleg
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth / Athro Daearyddiaeth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth Y Chweched Dosbarth / Cydlynnydd CA3 y Gyfadran Gymraeg
Miss Angharad Jenkins
Cydlynnydd Pontio

Staff Addysgu

EN
Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - Arweinydd a Chydlynydd yr Adran Mynediad i Ddysgu
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Nicola Evans - Astudiaethau'r Cyfryngau CA4
Mr Sion Roberts - Cydlynydd CAMU
Mr Elidir Llŷr Dafydd
Miss Nerys Williams
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth y Gyfadran Saesneg
Miss Eleri Davies
Mrs Lisa Davies
Mrs Dawn Evans
Miss Rhiannon Howells
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Mrs Bethan Williams
Mathemateg
Mr Neil Jones - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Cydlynydd CA5 Peirianneg/Amserlennydd
Miss Carys Mullock
Miss Angharad Jenkins
Mrs Carly Shanklin
Mr Rhidian Davies
Mr Rhydian Griffiths
Gwyddoniaeth
Mr Aled Mason - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth
Mr Arwyn Lloyd - Athro Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth
Miss Hannah Griffiths
Miss Siwan Gruffudd
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Mrs Marie Phillips
Miss Nia Jones
Mr Gruffudd Jones
Mr Llion Jones
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd
Hanes
Mrs Emma Howells - Pennaeth yr Adran Hanes a Ddyniaethau
Dyniaethau
Miss Lydia Morgan
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Meleri Cole - Pennaeth yr Adran Ddrama
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mrs Nerys Stephens - Pennaeth Yr Adran Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran Fusnes
Mr David Fletcher - Pennaeth yr Adran TGCh
Miss Catrin Thomas - Athrawes Celf a Ffotograffiaeth
Gwasanaethau Cyhoeddus
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal a Gofal Plant

Staff Cynorthwyol

EN
Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol/Adnoddau/Cynorthwyydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Swyddog Cyllid
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mrs Donna Cornelius
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mrs Rhian Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Barry Hobbins
Swyddog Diogelwch
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes / Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Derbynnydd/Llyfrgellydd
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Cleo Lucas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Catrin James
Cydlynnydd Yr Uned Wella
Mr Hywel Pugh
Rheolwr Cynhwysiant / Goruchwylydd Gwersi
Miss Angharad Rees
Athrawes / Cynorthwy-ydd Dysgu
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Leanne Richards
Adran yr Uned Gwella/Arweinydd yr Adran
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mr Billy Williams
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Miss Whitney Glover
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Luke Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu

Swyddi Gwag

Athro Addysg Gorfforol

Rydym yn chwilio am athro ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Rydym yn chwilio am athro i ddarparu profiadau cyfoethog Addysg Gorfforol i ddisgyblion yr ysgol. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu ar draws pob cyfnod allweddol, gan gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch Addysg Gorfforol a chyrsiau Chwaraeon galwedigaethol.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer sicrhau dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • y cyfle i weithio o fewn Adran Addysg Gorfforol a MDaPh Iechyd a Lles, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant a lles pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn yr adran a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: Dydd Llun 10fed o Fai 2021 am 12:00y.h.
 • Cyfweliadau: I’w cadarnhau
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: cytundeb llawn amser(ystyrir ceisiadau rhan amser i ymgeiswyr addas – 0.6 – 0.9) ystyrir parhaol i ymgeiswyr addas

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol ar 01792560600 neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost yn uniongyrchol at Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol erbyn y dyddiad cau uchod.

Lawrlwythwch ffurflen gais


Swydd Cynorthwyydd Dysgu

Rydym yn edrych i apwyntio cynorthwyydd dysgu ar raddfa 4 (i ddechrau) ar y 1af o Fedi 2021. Ystyriwn gyflog uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â phrofiad. Fe fydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â thîm brwdfrydig, gweithgar a chyfeillgar adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol ac yn gweithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion ar draws yr ysgol.

Croesawn geisiadau gan unigolion â’r brwdfrydedd a’r angerdd i gyfrannu at wella profiadau disgyblion yr ysgol yn ogystal â chyfrannu at fwrlwm addysgu Cymraeg yn Abertawe. Rydym yn benodol yn edrych am unigolion sydd â’r cymwysterau, y gallu neu’r profiad o gefnogi grwpiau a disgyblion unigol i wella eu medrau llythrennedd a rhifedd. Mae’n rôl allweddol, i gefnogi ein disgyblion i gyd i fod y gorau allant fod ac i gyrraedd eu potensial, yn enwedig yn dilyn heriau’r cyfnodau clo a’u heffaith ar ddysgu oherwydd Cofid.

Byddwn yn ystyried talu un raddfa yn uwch i ymgeiswyr addas sydd â’r nodweddion uchod.

Sut i Ymgeisio

 • Dyddiad Dechrau: 1af o Fedi 2021
 • Cyflog: Graddfa Cyflog 4 Pro Rata (£19312-£19698)
 • Cytundeb: Parhaol, 30awr yr wythnos amser tymor yn unig
 • Dyddiad cau: 7fed o Fehefin 2021

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn allweddol ar gyfer y rôl hon.

Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.

Dylid danfon am ffurflen gais a gwybodaeth bellach at:

Mrs Eirian Leonard, Rheolwr Busnes Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais erbyn: Dydd Llun 7fed o Fehefin 2021

Lawrlwythwch ffurflen gais


Swydd Cynorthwyydd Bugeiliol

Rydym yn edrych i apwyntio 2 gynorthwyydd i dîm bugeiliol yr ysgol, i ddechrau ar y 1af o Fedi 2021. Fe fydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â thîm bugeiliol profiadol, brwdfrydig, gweithgar a chyfeillgar yr ysgol ac yn gweithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion ar draws CA3 a 4.

Croesawn geisiadau gan unigolion â’r brwdfrydedd a’r angerdd i gyfrannu at wella profiadau disgyblion yn yr ysgol yn ogystal â chyfrannu at fwrlwm addysgu Cymraeg yn Abertawe. Rydym yn benodol yn edrych am unigolion sydd â’r angerdd, y gallu neu’r profiad a’r natur i gefnogi unigolion a grwpiau o ddisgyblion i oresgyn unrhyw rwystrau i’w dysgu.

Mae’r rolau newydd yma, sy’n gofyn am unigolion amyneddgar, didwyll ac adferol, yn allweddol i gefnogi ein disgyblion i fod y gorau allant fod ac i lwyddo drwy gyrraedd eu potensial. Mae’r angen am y gefnogaeth bwysig yma yn fwy fyth o ystyried heriau’r cyfnodau clo a’u heffaith ar ddysgu oherwydd Cofid.

Sut i Ymgeisio:

 • Dyddiad Dechrau: 1af o Fedi 2021
 • Cyflog: Graddfa Cyflog 5 Pro Rata (£20092-£20903)
 • Cytundeb: Parhaol, 30awr yr wythnos amser tymor yn unig
 • Dyddiad cau: 7fed o Fehefin 2021
  

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn allweddol ar gyfer y rôl hon.

Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.

Dylid danfon am ffurflen gais a gwybodaeth bellach at:
Mrs Eirian Leonard, Rheolwr Busnes  Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais erbyn: Dydd Llun 7fed o Fehefin 2021

Swydd ddisgrifiad Cynorthwyydd Bugeiliol CA 3/4

Cyfrifoldebau Rhagweithiol:

 • Meithrin perthynas bositif yn seiliedig ar ddisgwyliadau uchel a pharch gyda’r disgyblion.
 • Ymyrryd yn gynnar er mwyn gwella / newid ymddygiad
 • Cysgodi disgyblion a dosbarthiadau sy’n achosi problemau yn rheolaidd gan ddilyn amserlen wythnosol,
 • Cadw cysylltiad parhaus gyda rhieni’r disgyblion hynny sy’n camymddwyn a / neu sy’n dangos gwelliant,
 • Cyfweld yn rheolaidd gyda disgyblion sy’n amlygu problemau - cytuno ar dargedau personol
 • Gosod targedau gwelliant
 • Trafod a monitro cynnydd yn erbyn targedau personol
 • Trefnu cyfnodau o “amser cylch
 • Datblygu canlyniadau ymddygiad creadigol ac effeithiol i gefnogi agenda ‘gwella ymddygiad’
 • Lleihau'r nifer o ddigwyddiadau ymddygiad ymysg disgyblion y grwpiau targed
 • Lleihau cyfradd gwaharddiadau dros dro'r ysgol

Cyfrifoldebau Adweithiol:

 • Bod ar alwad er mwyn casglu disgyblion yn dilyn ceisiadau gan athrawon.
 • Datblygu perthnasoedd positif gyda disgyblion a bod ar gael i wrando a gweithredu ar eu pryderon mewn cydweithrediad a’r AD.
 • Ymchwilio i ddigwyddiadau, a darparu gwybodaeth i Arweinwyr Dysgu o fewn yr un dydd ysgol,
 • Yn dibynnu ar y digwyddiad, cysylltu â’r rhieni - a throsglwyddo gwybodaeth yn brydlon i AD
 • Penderfynu ar gosb os yn berthnasol (trafod ar y cychwyn gyda’r AD er mwyn dod yn gyfarwydd â’r ystod o gosbau a ddefnyddir)
 • Cefnogi yn gwarchod y Gilfach pan fod HP yn absennol neu ar alwadau eraill.

Cefnogaeth i’r AD / Arweinydd yr Uned ‘Gwella’ er mwyn ehangu llwyddiant addysgol disgyblion yn eich CA

Cefnogaeth:

 • Cefnogi gwaith yr AD dysgu yn ddyddiol
 • Cefnogi’r AD wrth fonitro data ymddygiad, presenoldeb clod a chynnydd disgyblion
 • Cefnogi gwaith arweinydd y ganolfan Gwella o ran trefn a systemau effeithiol o apwyntiadau yn y ganolfan ‘Gwella’.
 • Cefnogi gweithgareddau a threfniadau'r ganolfan ‘Gwella’ yn ddyddiol.
 • Delio yn effeithiol a medrus gyda gofynion emosiynol ac ymddygiadol disgyblion wrth weithredu’n adferol ar bob achlysur.
 • Cadw cofnodion manwl o gyfweliadau gyda disgyblion.
 • Cofnodi effaith rhaglenni ymyrraeth er mwyn gallu monitro effeithiolrwydd y rhaglenni.

Ymyraethau:

 • Mentora unigol ar gyfer disgyblion targed sydd ag AEYCh.
 • Adnabod a gweithredu’r cynllun/iau ymyrraeth benodol ar gyfer disgyblion unigol.
 • Gwirio a thracio Cynlluniau Ymddygiad Unigol disgyblion
 • Datblygu bwydlen o gynlluniau ymyrryd (ar y cyd gyda’r AD / arweinydd yr Uned Gwella).
 • Dyfal barhau gyda rhaglenni pendant fydd yn effeithiol yn newid ymddygiad disgyblion.

Gwobrwyo:

 • Gweithredu cynlluniau gwobrwyo ar gyfer disgyblion targed er mwyn codi hyder a chymhelliant disgyblion i ddysgu.
 • Datblygu cynlluniau gwobrwyo ar gyfer disgyblion unigol.
 • Sicrhau ymwybyddiaeth rhieni o’r cynlluniau gwobrwyo a’u cynnwys yn y prosesau.

Ymglymiad rhieni

 • Meithrin perthynas bositif yn seiliedig ar ddisgwyliadau uchel a pharch gyda’r rhieni.
 • Sicrhau ymglymiad rhieni’r disgyblion targed sydd ag AEYCh i’r cynlluniau gwella.
 • Cyfarfodydd yn gyson gyda rhieni'r grwpiau targed er mwyn cynnig adborth cyfnodol.

Presenoldeb:

 • Cymryd cyfrifoldeb am fonitro presenoldeb dyddiol eich CA / ysgol.
 • Cysylltu gyda rhieni am unrhyw absenoldeb disgyblion yn eich CA.
 • Cymryd cyfrifoldeb am wella presenoldeb y grŵp targed presenoldeb.
 • Cymryd cyfrifoldeb am wella prydlondeb grŵp targed prydlondeb.
 • Cymryd cyfrifoldeb am brydlondeb boreol disgyblion - gwirio ac ymyrryd
 • Sicrhau ymyrraeth gynnar ‘yr awr aur’ drwy wirio presenoldeb a phrydlondeb y disgyblion yma cyn 9:30 a chysylltu gyda rhieni / gwarchodwyr
 • Cynllunio strategaethau ymyrraeth creadigol ac effeithiol i wella'r agweddau yma.
 • Cynnwys y rhieni yn y prosesau yma trwy ffonio rhieni, trefnu cyfarfodydd a llythyru adref
 • Profi gwelliant yn yr agweddau yma wrth olrhain unrhyw gynnydd gan ddisgyblion y grwp targed.
 • Cefnogi Arweinydd Bugeiliol yr ysgol gydag unrhyw faterion presenoldeb.

Gweithredu Rhaglenni ymyrraeth:

 • Cydweithio gydag asiantaethau allanol yn ôl gofynion yr AD ac adrodd gwybodaeth nol i’r AD yn brydlon
 • Mynychu hyfforddiant addas ar gyfer y swydd a gweithredu’r strategaethau perthnasol e.e. Arferion Adferol, dull o feddwl positif (Growth Mindset), Iechyd Meddwl, Rheoli Ymddygiad
 • Hyfforddi disgyblion unigol a/neu grwpiau o ddisgyblion mewn rhai o’r meysydd canlynol:
 • Gwella hunan ddelwedd, Mentor adferol, Gwella hunan hyder, Rheoli tymer, Cynllun datblygu cymhelliant, Cynllun datblygu uchelgais

Lawrlwythwch ffurflen gais