skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd, Cadeirydd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2021
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Swydd Wag - 12/11/2019
Mr David Williams - 27/02/2023
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mr Meirion Howells - 21/10/2020
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2022
Mrs Esther Wood -05/10/2022
Mrs Bethan James - 12/11/2021
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Mrs Helen Pritchard - 17/04/2022
Mrs Eleni Maria Cordingley - 05/05/2020
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) -16/11/2020
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2022
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2023

Uwch Dîm Arwain

Mr Simon Davies
Pennaeth
Mr Carwyn Jenkins
Dirprwy Bennaeth / Athro Gwyddoniaeth
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro DT
Mrs Rhian Edwards-Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Gymraeg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

Mrs Angharad Stephens
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 7 a Phontio / Arweinydd y Cwricwlwm Sylfaen
Miss Heledd Clarke
Arweinwydd Dysgu CA3 a Blwyddyn 8 / Athrawes Y Gymraeg
Mrs Rhian Davis
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 9 / Athrawes Daearyddiaeth
Mrs Naomi Tootill Evans
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 10 / Athrawes Saesneg
Mr Chris Jones
Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Pennaeth Bioleg
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth / Athro Daearyddiaeth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth Y Chweched Dosbarth / Cydlynnydd CA3 y Gyfadran Gymraeg

Staff Addysgu

Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - Arweinydd a Chydlynydd yr Adran Mynediad i Ddysgu
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Nicola Evans - Astudiaethau'r Cyfryngau CA4
Mr Sion Roberts - Cydlynydd CAMU
Mr Elidir Llŷr Dafydd
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth y Gyfadran Saesneg
Miss Eleri Davies
Mrs Lisa Davies
Mrs Dawn Evans
Mr Phillip Higginson
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Mrs Bethan Williams
Mathemateg
Mr Neil Jones - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Cydlynydd CA5 Peirianneg/Amserlennydd
Mr Geraint Jones
Miss Angharad Jenkins
Mrs Carly Shanklin
Mr Rhydian Griffiths
Gwyddoniaeth
Mr Arwyn Lloyd - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth / Athro Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth
Miss Hannah Griffiths
Mr Aled Mason
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Mrs Marie Phillips
Miss Shân Davies
Mr Gruffudd Jones
Mr Llion Jones
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd
Hanes
Mrs Emma Howells - Pennaeth yr Adran Hanes a Ddyniaethau
Dyniaethau
Miss Lydia Morgan
Mr Gareth Thomas
Miss Rachel Jeffries
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Meleri Cole - Pennaeth yr Adran Ddrama
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mr Rhun Llwyd - Pennaeth Electroneg
Mrs Rhian Thomas - Pennaeth yr Adran Gelf
Mrs Nerys Stephens - Athrawes Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran Fusnes
Mr David Fletcher - Pennaeth yr Adran TGCh
Gwasanaethau Cyhoeddus
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal a Gofal Plant

Staff Cynorthwyol

Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol/Adnoddau/Cynorthwyydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Swyddog Cyllid
Mrs Rhian Bowen
Uned Iaith a Lleferydd
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mrs Donna Cornelius
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mr Gavin Evans
Swyddog Rygbi
Mrs Rhian Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Barry Hobbins
Swyddog Diogelwch
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes / Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Derbynnydd/Llyfrgellydd
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Rhys Underdown
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Cleo Lucas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Catrin James
Athrawes / Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Hywel Pugh
Rheolwr Cynhwysiant / Goruchwylydd Gwersi
Miss Angharad Rees
Athrawes / Cynorthwy-ydd Dysgu
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Leanne Richards
Adran yr Uned Gwella/Arweinydd yr Adran
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mr Billy Williams
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd

Swyddi Gwag

Athro Mathemateg a Ffiseg

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adrannau llwyddiannus. Rydym yn chwilio am athro i ddarparu Mathemateg a Ffiseg. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu ar draws pob cyfnod allweddol, gan gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • y cyfle i weithio o fewn y Gyfadran Wyddoniaeth a Mathemateg, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y cyfle i ddatblygu’n broffesiynol ble mae ymchwil yn geiddiol i weithgareddau gwella o fewn yr ysgol
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn y Gyfadran a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: Dydd Mercher 23ain o Hydref 2019 am 12:00y.h.
 • Rhestr fer: Dydd Mercher 23ain o Hydref 2019
 • Cyfweliadau: Dydd Gwener y 25ain o Hydref 2019
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser, Parhaol - fe ystyrir cydnabyddiaeth Recriwtio a Chadw ar gyfer ymgeisydd a’r profiad perthnasol
 • Dyddiad Dechrau: 1af o Ionawr 2020

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol ar y rhifau isod neu drwy e-bost: Eirian.Leonard@swansea-edunet.gov.uk

Lawrlwythwch ffurflen gaisAthro Gwyddoniaeth

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Rydym yn chwilio am athro i ddarparu unrhyw un o’r gwyddorau. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu ar draws pob cyfnod allweddol, gan gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • y cyfle i weithio o fewn y Gyfadran Wyddoniaeth, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn y Gyfadran a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: Dydd Mercher 23ain o Hydref 2019 am 12:00y.h.
 • Rhestr fer: Dydd Mercher 23ain o Hydref 2019
 • Cyfweliadau: Dydd Gwener y 25ain o Hydref 2019
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser, Parhaol
 • Dyddiad Dechrau: 1af o Ionawr 2020

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol ar y rhifau isod neu drwy e-bost: Eirian.Leonard@swansea-edunet.gov.uk

Lawrlwythwch ffurflen gais


Athro Mathemateg

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Mathemateg ar draws bob cyfnod allweddol, gan gyfrannau at gyrsiau TGAU a Safon Uwch.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau rhifedd a meddwl dwfn disgyblion, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus â’r cyfle i gyfrannu’n helaeth at ddatblygu rhifedd ein disgyblion, yn uniongyrchol a thrwy gefnogi athrawon eraill ar draws yr Ysgol.

Swydd llawn amser barhaol yw’r swydd hon.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar
 • y cyfle i weithio o fewn y Gyfadran Mathemateg sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • datblygiad gyrfa pellach o fewn y Gyfadran a’r ysgol.

Dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais i rheolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: eirian.leonard@swansea-edunet.gov.uk.

 • Dyddiad Cau: Dydd Mercher 23ain o Hydref 2019 am 12:00y.h.
 • Rhestr fer: Dydd Mercher 23ain o Hydref 2019
 • Cyfweliadau: Dydd Gwener y 25ain o Hydref 2019
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog - fe ystyrir cydnabyddiaeth Recriwtio a Chadw ar gyfer ymgeisydd a’r profiad perthnasol
 • Telerau’r swydd: Llawn amser, Parhaol
 • Dyddiad Dechrau: 1af o Ionawr 2020

Lawrlwythwch ffurflen gais