skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

EN
Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2025
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Swydd Wag
Mrs Eleni Maria Cordingley - 26/11/2024
Mr David Williams - 27/02/2023
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2022
Mrs Esther Wood, Cadeirydd - 05/10/2022
Mrs Bethan James - 12/11/2021
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Mrs Helen Pritchard - 17/04/2022
Benjamin Saunders - 21/10/2024
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) - 30/9/2024
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2022
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2023

Uwch Dîm Arwain

EN
Mr Simon Davies
Pennaeth
Mr Carwyn Jenkins
Dirprwy Bennaeth / Athro Gwyddoniaeth
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro DT
Mrs Rhian Edwards-Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Gymraeg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

EN
Mrs Angharad Stephens
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 7
Miss Heledd Clarke
Arweinwydd Dysgu CA3 a Blwyddyn 8 / Athrawes Y Gymraeg
Mrs Rhian Davis
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 9 / Athrawes Daearyddiaeth
Mrs Naomi Tootill Evans
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 10 / Athrawes Saesneg
Mr Chris Jones
Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Pennaeth Bioleg
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth / Athro Daearyddiaeth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth Y Chweched Dosbarth / Cydlynnydd CA3 y Gyfadran Gymraeg
Miss Angharad Jenkins
Cydlynnydd Pontio

Staff Addysgu

EN
Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - Arweinydd a Chydlynydd yr Adran Mynediad i Ddysgu
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Nicola Evans - Astudiaethau'r Cyfryngau CA4
Mr Sion Roberts - Cydlynydd CAMU
Mr Elidir Llŷr Dafydd
Miss Nerys Williams
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth y Gyfadran Saesneg
Miss Eleri Davies
Mrs Lisa Davies
Mrs Dawn Evans
Miss Rhiannon Howells
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Mrs Bethan Williams
Mathemateg
Mr Neil Jones - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Cydlynydd CA5 Peirianneg/Amserlennydd
Miss Carys Mullock
Miss Angharad Jenkins
Mrs Carly Shanklin
Mr Rhidian Davies
Mr Rhydian Griffiths
Gwyddoniaeth
Mr Aled Mason - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth
Mr Arwyn Lloyd - Athro Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth
Miss Hannah Griffiths
Miss Siwan Gruffudd
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Mrs Marie Phillips
Miss Nia Jones
Mr Gruffudd Jones
Mr Llion Jones
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd
Hanes
Mrs Emma Howells - Pennaeth yr Adran Hanes a Ddyniaethau
Dyniaethau
Miss Lydia Morgan
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Meleri Cole - Pennaeth yr Adran Ddrama
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mrs Nerys Stephens - Pennaeth Yr Adran Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran Fusnes
Mr David Fletcher - Pennaeth yr Adran TGCh
Miss Catrin Thomas - Athrawes Celf a Ffotograffiaeth
Gwasanaethau Cyhoeddus
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal a Gofal Plant

Staff Cynorthwyol

EN
Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol/Adnoddau/Cynorthwyydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Swyddog Cyllid
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mrs Donna Cornelius
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mrs Rhian Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Barry Hobbins
Swyddog Diogelwch
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes / Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Derbynnydd/Llyfrgellydd
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Cleo Lucas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Catrin James
Cydlynnydd Yr Uned Wella
Mr Hywel Pugh
Rheolwr Cynhwysiant / Goruchwylydd Gwersi
Miss Angharad Rees
Athrawes / Cynorthwy-ydd Dysgu
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Leanne Richards
Adran yr Uned Gwella/Arweinydd yr Adran
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mr Billy Williams
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Miss Whitney Glover
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Luke Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu

Swyddi Gwag

Swydd Cynorthwyydd Dysgu

Rydym yn edrych i apwyntio cynorthwyydd dysgu ar raddfa 4 i ddechrau ar y 1af o Fedi 2021. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm brwdfrydig, gweithgar a chyfeillgar adran Anghenion Dysgu'r ysgol ac yn gweithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion ar draws yr ysgol yn cefnogi.

Croesawn geisiadau gan unigolion â’r brwdfrydedd a’r angerdd i gyfrannu at wella profiadau disgyblion yr ysgol yn ogystal â chyfrannu at fwrlwm addysgu Cymraeg yn Abertawe. Rydym yn benodol yn edrych am unigolion sydd â’r cymwysterau, y gallu neu’r profiad o gefnogi grwpiau a disgyblion unigol i wella eu medrau llythrennedd a rhifedd.

  • Dyddiad Dechrau: 1af o Fedi 2021
  • Cyflog: Graddfa Cyflog 4, Ystod 5-6 (£19,312 - £19,698)Pro Rata (cyflog cywir £12,318 - £12,564)
  • Cytundeb: Parhaol, amser tymor yn unig
  • Dyddiad cau: 16eg o Ebrill 2021 12yp

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn allweddol ar gyfer y rôl hon.

Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.

Dylid cwblhau’r ffurflen gais ffurflen a'i dychwelyd i Mrs Eirian Leonard Rheolwr Busnes leonarde18@hwbcymru.net

Dylid dychwelyd ffurflenni cais erbyn: Dydd Gwener yr 16eg o Ebrill 12yp

Lawrlwythwch ffurflen gais