skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

EN
Clerc
Mrs Jayne Bowen
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd - 03/11/2023
Mrs Sarah East - 22/11/2023
Mrs Carys Davies - 08/03/2025
Mrs Davida Lewis - 03/11/2023
Mr Dylan Williams - 27/06/2027
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023
AALl
Mrs Jan Rowlands - 19/01/2027
Mrs Eleni Maria Cordingley - 26/11/2024
Mr David Williams - 29/03/2027
Parch Eirian Wyn - 15/10/2023
Mrs Margaret Greenaway - 21/08/2023
Mr Richard Taylor - 21/04/2025
Rhiant
Mrs Esther Wood, Cadeirydd - 25/10/2026
Mrs Bethan James - 17/11/2025
Mrs Adele Thomas - 09/12/2023
Benjamin Saunders - 21/10/2024
Mrs Rebecca Barker – 25/10/2026
Mrs Emma Davies – 25/10/2026
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) - 30/9/2024
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)- 12/03/2026
Mr Geraint Davies (Staff) – 25/10/2026

Uwch Dîm Arwain

EN
Mr Simon Davies
Pennaeth
Mrs Rhian Edwards-Jones
Dirprwy Bennaeth / Athrawes y Gymraeg
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro Dylunio a Thechnoleg
Mrs Emma Howells
Pennnaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Hanes
Mr Christopher Shaw
Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth yr Adran Saeneg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

EN
Miss Angharad Jenkins
Cydlynnydd Pontio
Mrs Naomi Tootill-Evans
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 8
Miss Lindzi Miller
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 9
Mr Chris Jones
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 10
Miss Heledd Clarke
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 11
Mrs Rhian Davis
Arweinydd Dysgu Blwyddyn 7
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth

Staff Addysgu

EN
Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - CADY
Mrs Angharad Stephens - CADY
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Heledd Clarke – Pencampwraig y Gymraeg / Arweinydd Dysgu Bl.11
Miss Catrin Lyall – Dirprwy Bennaeth y Chweched Dosbarth / Cydlynydd CA3 Adran y Gymraeg
Mr Sion Roberts
Miss Nerys Williams
Miss Gwen Shenton
Mrs Rhian Edwards Jones
Saesneg
Mr Chris Shaw - Pennaeth yr Adran Saesneg
Miss Ailish Saer
Mrs Sarah Swanson
Mrs Hannah John
Miss Rhiannon Howells
Miss Hannah Stokes - Cydlynydd CA3 yr Adran Saesneg
Mrs Naomi Tootill-Evans – Arweinydd Dysgu Bl.8
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Miss Eleri Williams
Mathemateg
Mrs Carly Shanklin - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mr Neil Jones
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Amserlennydd / Swyddog Data
Miss Angharad Jenkins - Cydlynydd Rhifedd CA3 a Chydlynydd MDaPh Mathemateg a Rhifedd
Mr Rhydian Griffiths
Mr Owen Llywelyn
Gwyddoniaeth
Mr Aled Mason - Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth
Mr Christopher Nettle – Pennaeth Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg / Arweinydd Dysgu Bl.10
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth a Chydlynydd MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Miss Hannah Griffiths – Arweinydd Seicoleg
Miss Siwan Gruffudd - Ymarferydd Arweiniol
Miss Ffion Evans
Miss Molly Ubsdell
Addysg Gorfforol
Mr Rhodri Thomas – Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Miss Nia Jones
Mr Gruffudd Jones - Arweinydd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Cwrs Awyr Agored / Cydlynydd Dug Caeredin
Mr Llion Jones
Miss Carys Bryant
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd a Chydlynydd MDaPh Celfyddydau Mynegiannol
Hanes
Miss Lydia Morgan – Pennaeth Hanes a Gwleidyddiaeth / Cydlynydd y Tystysgrif Her Sgiliau CA4
Mrs Emma Howells
Mr Steffan Lloyd
Mrs Nerys Vaughan
Daearyddiaeth
Mrs Rhian Davis – Pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth / Arweinydd Dysgu Bl.7
Mr Ben Davies – Pennaeth y Chweched Dosbarth
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Mrs Ruth Jenkins - Pennaeth yr Adran Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Miss Hana Jones – Arweinydd MDaPh Y Dyniaethau
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Bethan Harkin Pennaeth yr Adran Ddrama
Mrs Meleri Cole - Cydlynydd y MDaPh Iechyd a Lles
Dylunio Technoleg
Mr Ciaran Lloyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mrs Nerys Stephens - Pennaeth Yr Adran Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
Miss Catrin Thomas - Athrawes Celf a Ffotograffiaeth
Mr Steffan Davies – Athro DT
Mr Mark Bridgens
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran TGCh ac Arweinydd Cymhwysedd Digidol
Mr Emyr Walters – Arweinydd Astudiaethau Busnes ac Athro TGCh
Mr Hywel Pugh
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Arweinydd Dysgu bl9
Athrawon Cyflenwi
Mr Gwion James

Staff Cynorthwyol

EN
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes Yr Ysgol
Mr Omar Bechar
Rheolwr y Rhwydwaith TGCh
Mr Billy Williams
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Rheolwr Swyddfa
Miss Bethan Price
Derbynnydd
Miss Lynwen Matthews
Swyddog Gweinyddu’r System Gofrestru / Gronfa’r Ysgol
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol Llungopio
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mr Nigel Rees
Gofalwr
Mrs Rachel Vallance
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Sera Cairns
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Llythrennedd Cymraeg
Mr Luke Morgan
Cynorthwy-ydd Llythrennedd Saesneg
Mr Morgan Jenkins
Cynorthwy-ydd Yr Adran Mathemateg
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Mr Joanthon Hammill
Technegydd DT
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn a chanu
Miss Catrin Pugh
Cydlynnydd Yr Uned Gwella
Miss Cleo Lucas
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Anton Jones
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Delyth Evans
Cynorthwy-ydd Bugeiliol
Miss Whitney Glover
Swyddog ADY
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Sandra Morgan
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Ioan Imms
Cynorthwydd Dysgu
Miss Llinos Williams
Cynorthwydd Dysgu
Mr Jac Lewis
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Tia Rae Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu

Swyddi Gwag

Athro Parhaol TGCh / Cyfrifiadureg

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus a blaengar iawn yn yr ysgol. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i gyfrannu at addysgu TGCh a Chyfrfiadureg ar draws bob cyfnod allweddol.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau gydol oes, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Rydym yn awyddus i glywed gan athrawon cymwys, ond hefyd gan athrawon anghymwys sydd yn raddedigion gydag arbenigedd o fewn y maes ble gallwn gynnig cyfleoedd ar gyfer cymhwyso fel athro yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar;
 • y cyfle i weithio o fewn Adran a Maes Dysgu a Phrofiad sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu;
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn yr Adran a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: Dydd Mercher 22ain o Fai 2024 am 09:00y.b.
 • Dyddiad Cyfweliad: Dydd Gwener 24ain o Fai
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: Llawn amser. Cytundeb parhaol i ymgeisydd sydd a’r medrau a’r profiad addas.
 • Dyddiad dechrau: 1af o Fedi 2024

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol ar y rhifau isod neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost yn uniongyrchol at Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol erbyn y dyddiad cau uchod.

Lawrlwythwch ffurflen gais


Swydd Derbynydd/Gweinyddol

Mae ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn edrych am dderbynnydd/clerc brwdfrydig a chyfeillgar i ymuno â swyddfa brysur.

Ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion ac wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe, yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.  

 

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm o staff gweinyddol  profiadol, brwdfrydig, gweithgar a chyfeillgar 

 

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn allweddol ar gyfer y rôl hon.  

Bydd y swydd yn amodol ar  wiriad cymwysterau a dau eirda. Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.         

Os oes gennych chi’r sgiliau, y weledigaeth a’r awydd i fod yn rhan o gymuned ddysgu arbennig iawn yna dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais I Mrs Eirian Leonard, Rheolwr Busnes  Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU.   

Dylid dychwelyd ffurflen cais erbyn:  Dydd Iau 21ain o Fawrth 2024 i leonarde18@hwbcymru.net os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mrs Eirian Leonard ar 01792560605  

 
 • Dyddiad Cau cyflwyno cais: 07.06.2024
 •  Cyflog: Graddfa Cyflog 5  Pro Rata
 • Cytundeb: PARHAOL  37 awr yr wythnos, amser tymor yn unig
 • Dyddiad cau: 07.06.2024

Bydd y cyflog a nodir yn destun addasiad amser tymor yn unig ar gyfer cychwyn cyflogaeth y tu allan i ddyddiad cychwyn 1af o Fedi.

Yng Nghyngor Abertawe, mae’r egwyddor "Diogelu’n Fusnes i Bawb" yn berthnasol i bawb boed nhw’n weithwyr, yn aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a chontractwyr Cyngor Abertawe. Ceir mwy o fanylion ar https://www.swansea.gov.uk/corporatesafeguarding

Pwrpas Y Swydd 

O dan arweiniad uwch staff: bod yn gyfrifol am ymgymryd â phrosesau gweinyddol, ariannol, trefniadol o fewn yr ysgol. Cynorthwyo gyda chynllunio a datblygu gwasanaethau cymorth. 

Sefydliad

 • Cefnogi rheolaeth effeithiol o swyddfa'r ysgol trwy ddarparu swyddogaeth weinyddol ganolog i'r ysgol gyfan ac ymdrin â materion derbyn/ymwelwyr.
 • Ymgymryd â dyletswyddau derbynfa; ateb ymholiadau arferol dros y ffôn ac wyneb yn wyneb; arwyddo ymwelwyr; dosbarthu post a lletygarwch.
 • Gweithredu ar eich menter eich hun dros ystod lawn o weithgareddau, gan gynnwys: delio ag ymholiadau mewn modd cynorthwyol a diplomyddol; datrys problemau lle bo modd; gosod a chwrdd â therfynau amser.
 • Cynorthwyo gyda threfniadau ar gyfer teithiau ysgol, digwyddiadau ac ati yn ôl yr angen
 • Cyfrannu at gynllunio, datblygu a threfnu systemau/gweithdrefnau/polisïau gwasanaethau cymorth.
 • Goruchwylio, hyfforddi a datblygu staff fel y bo'n briodol: Dyletswyddau gweinyddol/Adnoddau
 • Rheoli systemau cofnod/gwybodaeth gyfrifiadurol a llaw.
 • Gweithredu offer perthnasol/pecynnau TGCh cymhleth.
 • Gweithredu systemau cofnod/gwybodaeth gyfrifiadurol a llaw (gan gynnwys SIMS, system Cinio Ysgol di arian a danfon neges destun at rieni).
 • Darparu cymorth personol – gweinyddol a threfniadol i staff eraill.
 • Ymgymryd â thasgau teipio a phrosesu geiriau a thasgau TG cymhleth
 • Darparu cymorth personol, gweinyddol a threfniadol i staff eraill
 • e.e. Post/llythyrau pennaeth i rieni
 • Cynorthwyo'r Uwch Staff i drefnu digwyddiadau mawr yn yr ysgol, megis y Noson Wobrwyo flynyddol.
 • Ymgymryd â gweithdrefnau gweinyddol cymhleth a gweithredu pecynnau TGCh perthnasol.
 • Darparu cyngor ac arweiniad i rieni, staff, disgyblion ac eraill.

Cyfrifoldebau 

 • Bod yn ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud ag amddiffyn plant, iechyd, diogelwch a diogeled, cyfrinachedd a diogelu data a chydymffurfio â nhw, gan adrodd am bob pryder i berson priodol.
 • Bod yn ymwybodol o wahaniaethau a'u cefnogi a sicrhau cyfle cyfartal i bawb.
 • Cyfrannu at ethos/gwaith/amcanion cyffredinol yr ysgol.
 • Sefydlu perthnasau adeiladol a chyfathrebu ag asiantaethau/gweithwyr proffesiynol eraill.
 • Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd perthnasol yn ôl yr angen.
 • Cymryd rhan mewn hyfforddiant a gweithgareddau dysgu eraill a datblygu perfformiad yn ôl yr angen.
 • Adnabod eich cryfderau a'ch meysydd arbenigedd eich hun a defnyddio'r rhain i gynghori a chefnogi eraill.
 

Cyfrifoldebau Ychwanegol

Pennaeth / Rheolwr Busnes / Rheolwr Swyddfa    

Cyflawni cyfrifoldebau iechyd a diogelwch yn unol â dogfen Cyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch yr Ysgol. 

     

Mae Diogelu Plant yn gyfrifoldeb craidd yr holl staff. Disgwylir i staff dynnu sylw at unrhyw bryderon sydd ganddynt ynghylch cam-drin Plentyn neu Berson Ifanc yn amhriodol. 

Yng Nghyngor Abertawe mae egwyddor ‘Mae Diogelu yn Fusnes i Bawb’, ac mae hyn yn berthnasol i holl weithwyr, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a chontractwyr Cyngor Abertawe.

Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.swansea.gov.uk/corporatesafeguarding 

Lawrlwythwch ffurflen gais


Athro Addysg Gorfforol

Rydym yn chwilio am athro ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Rydym yn chwilio am athro i ddarparu profiadau cyfoethog Addysg Gorfforol yn yr ysgol. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu ar draws pob cyfnod allweddol, gan gyfrannu at gyrsiau TGAU a Safon Uwch Addysg Gorfforol a chyrsiau Chwaraeon galwedigaethol.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â’r medrau hanfodol ar gyfer sicrhau dyfodol llwyddiannus.

Rydym yn gallu cynnig:

 • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
 • y cyfle i weithio o fewn Adran Addysg Gorfforol a MDaPh Iechyd a Lles, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant a lles pob disgybl o bob gallu.
 • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
 • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn yr adran a’r ysgol.
 • Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 21ain o Fai 2024 am 09:00y.b.
 • Cyfweliadau: Dydd Iau 23ain o Fai 2024
 • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
 • Telerau’r swydd: cytundeb llawn amser (ystyrir geisiadau rhan amser 0.8 i ymgeiswyr addas)

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol ar y rhifau isod neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais drwy e-bost yn uniongyrchol at Mrs Eirian Leonard, Rheolwraig Busnes yr ysgol erbyn y dyddiad cau uchod.

Yng nghyngor Abertawe, mae’r egwyddor “diogelu’n usnes i bawb” yn berthnasol i bawb boed nhw’n weithwyr, yn aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a chontractwyr Cyngor Abertawe. Ceir mwy o fanylion ar https://www.swansea.gov.uk/corporatesafeguarding

Lawrlwythwch ffurflen gais


Swydd Cynorthwyydd Bugeiliol

   

Rydym yn edrych i apwyntio cynorthwyydd i dîm bugeiliol yr ysgol, i ddechrau cyn gynted â phosib. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm bugeiliol profiadol, brwdfrydig, gweithgar a chyfeillgar yr ysgol ac yn gweithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion ar draws CA3 a 4.  

Croesawn geisiadau gan unigolion â’r brwdfrydedd a’r angerdd i gyfrannu at wella profiadau disgyblion yn yr ysgol yn ogystal â chyfrannu at fwrlwm addysgu Cymraeg yn Abertawe. Rydym yn benodol yn edrych am unigolion sydd â’r angerdd, y gallu neu’r profiad a’r natur i gefnogi unigolion a grwpiau o ddisgyblion i oresgyn unrhyw rhwystrau i’w dysgu.

Mae’r rolau newydd yma, sy’n gofyn am unigolion amyneddgar, didwyll ac adferol, yn allweddol i gefnogi ein disgyblion i fod y gorau allant fod ac i lwyddo drwy gyrraedd eu potensial. Mae’r angen am y gefnogaeth bwysig yma yn allweddol i lwyddiant ein disgyblion.

Sut i Ymgeisio: 

 • Dyddiad Cau cyflwyno cais: Dydd Gwener 24ain o Fai 2024 12 y.p.
 • Cyflog: Graddfa Cyflog 5 Pro Rata £20943-£21655
 • Cytundeb: Parhaol, 37 awr yr wythnos, amser tymor yn unig
 • Dyddiad cau: Dydd Gwener 24ain o Fai 2024

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn allweddol ar gyfer y rôl hon. Bydd y swydd yn amodol ar  wiriad cymwysterau a dau eirda. Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi. 

Dylid danfon am ffurflen gais a gwybodaeth bellach at:   Mrs Eirian Leonard, Rheolwr Busnes  Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU.  

Dylid dychwelyd ffurflenni cais erbyn: 24ain o Fai 2024 12y.p.

Mae’r awdurdod yn unol â’r Polisi Diogelu Corfforaethol wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion ac yn disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr rannu’r ymrwymiad hwn. Mae’r Awdurdod yn disgwyl i bawb o’r staff ymgymered â hyfforddiant diogelu gorfodol ar gyfer amddiffyn plant ac oedolion a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf amdano.

Swydd ddisgrifiad Cynorthwyydd Bugeiliol CA 3/4

Cyfrifoldebau Rhagweithiol:

 • Meithrin perthynas bositif yn seiliedig ar ddisgwyliadau uchel a pharch gyda’r disgyblion.
 • Ymyrryd yn gynnar er mwyn gwella / newid ymddygiad
 • Cysgodi disgyblion a dosbarthiadau sy’n achosi problemau yn rheolaidd gan ddilyn amserlen wythnosol,
 • Cadw cysylltiad parhaus gyda rhieni’r disgyblion hynny sy’n camymddwyn a / neu sy’n dangos gwelliant,
 • Cyfweld yn rheolaidd gyda disgyblion sy’n amlygu problemau - cytuno ar dargedau personol
 • Gosod targedau gwelliant
 • Trafod a monitro cynnydd yn erbyn targedau personol
 • Trefnu cyfnodau o “amser cylch”
 • Datblygu canlyniadau ymddygiad creadigol ac effeithiol i gefnogi agenda ‘gwella ymddygiad’
 • Lleihau'r nifer o ddigwyddiadau ymddygiad ymysg disgyblion y grwpiau targed
 • Lleihau cyfradd gwaharddiadau dros dro'r ysgol

Cyfrifoldebau Adweithiol:

 • Bod ar alwad er mwyn casglu disgyblion yn dilyn ceisiadau gan athrawon.
 • Datblygu perthnasoedd positif gyda disgyblion a bod ar gael i wrando a gweithredu ar eu pryderon mewn cydweithrediad a’r AD.
 • Ymchwilio i ddigwyddiadau, a darparu gwybodaeth i Arweinwyr Dysgu o fewn yr un dydd ysgol,
 • Yn dibynnu ar y digwyddiad, cysylltu â’r rhieni - a throsglwyddo gwybodaeth yn brydlon i AD
 • Penderfynu ar gosb os yn berthnasol (trafod ar y cychwyn gyda’r AD er mwyn dod yn gyfarwydd â’r ystod o gosbau a ddefnyddir)
 • Cefnogi yn gwarchod y Gilfach pan fod HP yn absennol neu ar alwadau eraill.

Cefnogaeth i’r AD / Arweinydd yr Uned ‘Gwella’ er mwyn ehangu llwyddiant addysgol disgyblion yn eich CA

Cefnogaeth:

 • Cefnogi gwaith yr AD dysgu yn ddyddiol
 • Cefnogi’r AD wrth fonitro data ymddygiad, presenoldeb clod a chynnydd disgyblion
 • Cefnogi gwaith arweinydd y ganolfan Gwella o ran trefn a systemau effeithiol o apwyntiadau yn y ganolfan ‘Gwella’.
 • Cefnogi gweithgareddau a threfniadau'r ganolfan ‘Gwella’ yn ddyddiol.
 • Delio yn effeithiol a medrus gyda gofynion emosiynol ac ymddygiadol disgyblion wrth weithredu’n adferol ar bob achlysur.
 • Cadw cofnodion manwl o gyfweliadau gyda disgyblion.
 • Cofnodi effaith rhaglenni ymyrraeth er mwyn gallu monitro effeithiolrwydd y rhaglenni.

Ymyraethau:

 • Mentora unigol ar gyfer disgyblion targed sydd ag AEYCh.
 • Adnabod a gweithredu’r cynllun/iau ymyrraeth benodol ar gyfer disgyblion unigol.
 • Gwirio a thracio Cynlluniau Ymddygiad Unigol disgyblion
 • Datblygu bwydlen o gynlluniau ymyrryd (ar y cyd gyda’r AD / arweinydd yr Uned Gwella).
 • Dyfal barhau gyda rhaglenni pendant fydd yn effeithiol yn newid ymddygiad disgyblion.

Gwobrwyo:

 • Gweithredu cynlluniau gwobrwyo ar gyfer disgyblion targed er mwyn codi hyder a chymhelliant disgyblion i ddysgu.
 • Datblygu cynlluniau gwobrwyo ar gyfer disgyblion unigol.
 • Sicrhau ymwybyddiaeth rhieni o’r cynlluniau gwobrwyo a’u cynnwys yn y prosesau.

Ymglymiad rhieni

 • Meithrin perthynas bositif yn seiliedig ar ddisgwyliadau uchel a pharch gyda’r rhieni.
 • Sicrhau ymglymiad rhieni’r disgyblion targed sydd ag AEYCh i’r cynlluniau gwella.
 • Cyfarfodydd yn gyson gyda rhieni'r grwpiau targed er mwyn cynnig adborth cyfnodol.

Presenoldeb:

 • Cymryd cyfrifoldeb am fonitro presenoldeb dyddiol eich CA / ysgol.
 • Cysylltu gyda rhieni am unrhyw absenoldeb disgyblion yn eich CA.
 • Cymryd cyfrifoldeb am wella presenoldeb y grŵp targed presenoldeb.
 • Cymryd cyfrifoldeb am wella prydlondeb grŵp targed prydlondeb.
 • Cymryd cyfrifoldeb am brydlondeb boreol disgyblion - gwirio ac ymyrryd
 • Sicrhau ymyrraeth gynnar ‘yr awr aur’ drwy wirio presenoldeb a phrydlondeb y disgyblion yma cyn 9:30 a chysylltu gyda rhieni / gwarchodwyr
 • Cynllunio strategaethau ymyrraeth creadigol ac effeithiol i wella'r agweddau yma.
 • Cynnwys y rhieni yn y prosesau yma trwy ffonio rhieni, trefnu cyfarfodydd a llythyru adref
 • Profi gwelliant yn yr agweddau yma wrth olrhain unrhyw gynnydd gan ddisgyblion y grwp targed.
 • Cefnogi Arweinydd Bugeiliol yr ysgol gydag unrhyw faterion presenoldeb.

Gweithredu Rhaglenni ymyrraeth:

 • Cydweithio gydag asiantaethau allanol yn ôl gofynion yr AD ac adrodd gwybodaeth nol i’r AD yn brydlon
 • Mynychu hyfforddiant addas ar gyfer y swydd a gweithredu’r strategaethau perthnasol e.e. Arferion Adferol, dull o feddwl positif (Growth Mindset), Iechyd Meddwl, Rheoli Ymddygiad
 • Hyfforddi disgyblion unigol a/neu grwpiau o ddisgyblion mewn rhai o’r meysydd canlynol:
  Gwella hunan ddelwedd, Mentor adferol, Gwella hunan hyder, Rheoli tymer, Cynllun datblygu cymhelliant, Cynllun datblygu uchelgais

Lawrlwythwch ffurflen gais