skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Covid-19

RHIENI BLWYDDYN 8

Diolch am eich cydweithrediad heddiw yn dilyn achos positif ym mlwyddyn 8 – mae’n cael ei werthfawrogi’n fawr. Bydd angen i bod disgybl o flwyddyn 8 hunan ynysu. Byddwn yn cadarnhau’r dyddiadau cywir y cyfnod hunan ynysu gyda chi cyn gynted â phosib.

Diolch.

GWYBODAETH PROFION LLIF UNFFURF (LFT) I DDISGYBLION BL. 7-9

Fel y gwyddoch o gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar, mae argymhelliad i ddisgyblion blynyddoedd 10-13eg mewn ysgolion uwchradd i ddefnyddio prawf llif unffurf (LFT) er mwyn adnabod disgyblion asymptomatig. Mae’r dewis i gymryd y profion yn wirfoddol. Gweler y llythyr isod ar gyfer gwybodaeth llawnach am y broses profi.

Llythyr i Rieni 170321 – Profon Llif Unffurf v2 (1)

 

Gweler y ddogfennaeth atodol isod a gyfeirir atynt yn y llythyr:

Ffurflen Ganiatâd Disgybl

Cyfarwyddiadau hunan-brofi Profion Llif Unffurf – disgyblion

Fideo hunan-brofi profion llif unffurf – Vimeo

Datganiad Preifatrwydd Profion Llif Unffurf i ddisgyblion

Cwestiynau Cyffredin – Profion Llif Unffurf mewn ysgolion i ddisgyblion

NEGES I RIENI WARDIAU PENDERI A MYNYDDBACH

Annwyl riant / warcheidwad,

Gofynnwyd imi rannu gyda chi y wybodaeth sydd wedi’i hamgáu isod am uned profi symudol sy’n ymweld â wardiau Penderi a Mynyddbach am y saith niwrnod nesaf. Bydd yn cynnig opsiwn profi galw heibio cyfleus i unrhyw un sydd naill ai ag arwyddion ‘clasurol’ coronafirws neu symptomau eraill y gallent deimlo eu bod yn anarferol iddyn nhw neu i’w plentyn.

Mae’r bwrdd iechyd yn awyddus bod cymaint o bobl yn ein cymuned yn ymwybodol o’r cyfleuster â phosibl felly mae wedi gofyn i ysgolion, llyfrgelloedd ac adnoddau cymunedol eraill rannu’r wybodaeth yn eang.

Simon Davies

Gwybodaeth am Uned Brofi Symudol – Mobile Testing Unit Information 150421

GWYBODAETH PROFION LLIF UNFFURF (LFT) I DDISGYBLION BL. 10, 11, 12 a 13eg

Fel y gwyddoch o gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar, mae argymhelliad i ddisgyblion blynyddoedd 10-13eg mewn ysgolion uwchradd i ddefnyddio prawf llif unffurf (LFT) er mwyn adnabod disgyblion asymptomatig. Mae’r dewis i gymryd y profion yn wirfoddol. Gweler y llythyr isod ar gyfer gwybodaeth llawnach am y broses profi.

Llythyr i Rieni 170321 – Profon Llif Unffurf

Gweler y ddogfennaeth atodol isod a gyfeirir atynt yn y llythyr:

Ffurflen Ganiatâd Disgybl

Cyfarwyddiadau hunan-brofi Profion Llif Unffurf – disgyblion

Fideo hunan-brofi profion llif unffurf – Vimeo

Datganiad Preifatrwydd Profion Llif Unffurf i ddisgyblion

Cwestiynau Cyffredin – Profion Llif Unffurf mewn ysgolion i ddisgyblion

AIL-AGOR YN RHANNOL O DDYDD LLUN 15.03.21

Gweler y llythyr i rieni isod yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer ail agor yn rhannol i ddisgyblion o ddydd Llun y 15fed o Fawrth:

Llythyr i rieni 120321

Isod, mae gwybodaeth lawn am y mesurau Cofid sydd yn eu lle ar gyfer disgyblion yn dychwelyd o’r 15fed o Fawrth:

Mesurau Cofid – Ail ddechrau Mawrth 2021

 

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION BLWYDDYN 7 AC SY’N TEITHIO AR FWS 632A

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 7 a’r disgyblion sydd yn teithio ar fws 632A yn unig am y cyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.7+Bws632A) 141220

ARHOLIADAU – RHIENI 10-13

Yn dilyn trafodaethau gyda nifer o ddisgyblion, gweler y llythyr isod yn amlinellu ein bwriadau i leihau gwasgedd gwaith ar ein disgyblion dros yr Ŵyl:

Llythyr 071220 – Rhieni 10-13.docx

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 8

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 8 yn unig am y cyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.8) 041220

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION BL. 7, 8, 9, 11, 12 a 13eg

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blynyddoedd 7, 8, 9, 11, 12 a 13eg yn unig:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 011220

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 10

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 10 yn unig am y cyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.10) 011220