skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Amserlen Adolygu Mehefin 2017

Amserlen arholiadau ar ol hanner tymor

Criw sy’n astudio Cymraeg yn y Chweched

Llongyfarchiadau i Laura Hughes Bl.13 am ennill y drydedd wobr yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Dafydd Rowlands eleni. Roedd y beirniad, T.James Jones, yn canmol ei gwaith yn fawr. Da iawn hefyd i Catrin Hedges am gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr.

Llongyfarchiadau i Sara Dafydd Bl.13 am ddod yn ail yng nghystadleuaeth Tlws yr Ifanc eleni o dan 25 oed yn Eisteddfod yr Hendy a hynny mewn cystadleuaeth lle cafwyd 35 ymgais. Da iawn hefyd i Rhydian Cleaver Bl.12 am gyrraedd y rhestr fer.

Hyfryd oedd clywed am lwyddiant dwy o fl.13 yn ennill ysgoloriaethau i barhau i astudio’r Gymraeg yn y brifysgol y flwyddyn nesaf. Enillodd Sara Dafydd un o ysgoloriaethau creadigol Adran y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, a Laura Hughes ysgoloriaeth Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Pob dymuniad da iddynt y flwyddyn nesaf!

 

Gwobr Sefydliad Morgan Parry

Pleser oedd croesawu Jane Davidson atom yn ddiweddar i gyflwyno gwobr Sefydliad Morgan Parry i griw o fl.8. Y dasg a osodwyd gan y Sefydliad eleni oedd creu ffilm fer ar y testun “Cymru a Garem”. Aeth Ffion Tomos, Anwen Morgan, Jack Thomas a Toby Porter ati i greu ffilm yn dangos eu breuddwydion am Gymru’r dyfodol- gan sôn am genedl sy’n gwarchod yr amgylchedd, sy’n byw’n iach, sy’n estyn llaw i helpu eraill, sy’n parhau i warchod ein diwylliant a chenedl a gyrhaeddodd y nod o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Casglwyd Bl.8 at ei gilydd er mwyn mwynhau’r fideo ac er mwyn gwobrwyo’r pedwar. Llongyfarchiadau iddynt am greu ffilm ddifyr a chynhwysfawr!

 

 

 

 

Gwobrau llenyddol Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i Siôn Thomas Bl.7 ar ennill y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth ysgrifennu rhyddiaith i fl.7!

Llongyfarchiadau i grŵp o ddisgyblion iau yr ysgol am ennill yr ail wobr yn y gystadleuaeth creu Cywaith i flynyddoedd 7-9 yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Y thema oedd “Chwedlau” a chrëwyd llyfryn a DVD ar y thema.

Daeth llwyddiant hefyd i’r cywaith hŷn wrth iddynt ennill y wobr gyntaf am eu cywaith nhw mewn cystadleuaeth i rai o dan 25ain oed. Creu gwefan ar y thema “Bro” oedd y dasg i’r disgyblion hŷn.

Gwisg Ysgol hanner pris!

Stoc gyfyngedig ar gael cysylltwch yr ysgol am fwy o wybodaeth

 

Crys chwys nefi – 11-12, XL, XXL – £5

Crys chwys lliw gwin ymarfer corff merched – 11-12, 13, S, M, L, XL – £5

Crys polo gwyn- L, XL & XXL – £5

Sgort – M, L, XL – £5

Siorts sidan – 32, 34, 36, 38 & 40” – £3

Siorts rygbi – 30 34, 36, 38, 40” – £4

Sanau – 7-11 & 11-14 – £4

Trwsus chwys – 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40” gwast – £8

Crys rygbi – 32, 34, 36, 38, 40, 42” – £8

Siwmper chweched dosbarth – merched / bechgyn S, M & L XXL – £7

2 crys gwyn fechgyn – 15, 16, 17” coler – £3

Taliad gydag arian neu siec.

Arolwg o brydau ysgol yn Abertawe

Mae’r Awdurdod Lleol yn gwahodd rhieni a gofalwyr ein plant i fynegi eu barn ar brydau ysgol fel rhan o adolygiad y cyngor sy’n edrych ar ei holl wasanaethau arlwyo. Drwy gymryd rhan, gallwch sicrhau bod barn rhieni a gofalwyr yn cael ei hystyried wrth nodi’r ffordd ymlaen ar gyfer darpariaeth arlwyo mewn ysgolion.

 

Ni wnaed unrhyw benderfyniadau ar y cam hwn. Bydd gwybodaeth a gesglir yn yr arolwg hwn yn dylanwadu ar yr opsiynau a gyflwynir yn y dyfodol. Mae’r cyngor hefyd yn casglu barn drwy weithgareddau eraill, a byddwn yn cymharu â rhannau eraill o’r sector cyhoeddus a phreifat.

 

Mae’r arolwg ar gael ar-lein yn http://www.abertawe.gov.uk/article/33742/Arlwyo-Cyfle-i-Ddweud-eich-Dweud

 

Amserlen Adolygu Mai 2017

Amserlen adolygu Mai 2017