skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gwireddu’r freuddwyd!

Mae disgyblion blwyddyn 10 wedi bod yn gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf tuag at berfformiad fel rhan o’r ‘Shakespeare Schools Festival’ 2016. Dros ddwy noson, perfformiwyd chwe ysgol leol detholiadau o waith enwog William Shakespeare, gyda’n disgyblion ni yn perfformio ‘A Midsummer Night’s Dream.’ Roedd y disgyblion wedi cael profiad gwych o weithio mewn theatr leol, broffesiynol ac wedi cael adborth hyfryd o ran ei pherfformiadau a’i ymddygiad yn ystod y diwrnod. Mae ymrwymiad y disgyblion i’r prosiect wedi bod yn ardderchog, ac roeddent wedi cynnal perfformiad bythgofiadwy a llawn canmoliaeth ar y noson.

Dywed Caitlyn, a wnaeth cymryd rôl cymeriad enwog y sioe, sef Bottom: Fe wnes i bortreadu’r cymeriad ‘Bottom.’ Braint a theimlad bythgofiadwy oedd camu ymlaen ar lwyfan gyda fy ffrindiau ac i berfformio mewn sioe mor wahanol. Gyda help Miss Comley roedd y perfformiad yn un hynod o broffesiynol ac aeddfed – wel, mor aeddfed ac oedd e’n gallu fod gan ddaw comedi oedd ein perfformiad! Nid oeddwn i’n disgwyl derbyn y cymeriad o gwbl, felly roedd hyn wir wedi datblygu fy hyder a gweld roeddwn i’n ddigon da i berfformio un o’r prif rannau o flaen cynulleidfa gyflawn. Diolch i Miss Comley ac i’r adran Saesneg!

Ychwanegwyd Steffan, a wnaeth chwarae rhan Lysander: Braint a theimlad bythgofiadwy oedd gallu troedio ar lwyfan gyda fy nghyd-ddisgyblion. Roedd y broses o gynhyrchu’r sioe yn anhygoel ac yn gyffrous. Ond yr oedd y broses yn hawdd o dan arweiniad Miss Comley. Roedd y cynhyrchiad yn teimlo fel un proffesiynol, gyda’r golau a’r sain a phob peth byddai mewn cynhyrchiad go iawn. Ar ôl y perfformiad teimlais gyffro a braint wrth i’r gynulleidfa cymeradwyo gwaith yr ysgol. Teimlaf fod y Shakespeare Schools Festival yn rhoi cyfleoedd di-ri i bobl na fyddai fel arfer yn perfformio ar lwyfan i gael y teimlad a’r balchder yna, ac yn hybu hyder nifer fawr o berfformwyr ifanc fel fi.

mnd-1

Dewch yn llu!

I ddathlu llwyddiant cynhyrchiad llwyddiannus yr ysgol o’r ddrama Shakespeare, ‘A Midsummer Night’s Dream’ at Wŷl Shakespeare Ysgolion, rydym wedi trefnu perfformiad arbennig o’r cynhyrchiad ar nos Fawrth, 6ed Ragfyr am 6yh yn Neuadd yr ysgol. Cost tocynnau yw £4 ar gyfer oedolion a £2.50 am blant. Gwyliwch y clip i ddarganfod mwy…

 

 

Dathliadau Dahl!

Mae’n braf gen i hysbysebu fod stori Josh o flwyddyn 7, sef ‘Grandad’s Rocket’ wedi ei ddewis fel enillydd ar gyfer Categori Saesneg Uwchradd y Gystadleuaeth Straeon Difyr Roald Dahl. Roedd y gystadleuaeth ar agor i ddisgyblion ar draws Cymru gyfan rhwng blynyddoedd 3-13. Mi fydd stori Josh yn cael ei gyhoeddi mewn casgliad erbyn mis Chwefror 2017. Da iawn ti Josh, haeddiannol iawn!

josh-kenny

 

Amserlen Arholiadau Mewnol Bl11

Cliciwch ar yr linc isod I weld amserlen arholiadau mewnol Bl11.

Amserlen Arholiadau

 

Ffair Nadolig

Newyddion Adran y Gymraeg

Aeth criw o fl.13 i weld y ffilm Gymraeg newydd “Y Llyfrgell” yn Theatr Taliesin gan fwynhau’n fawr, ac yn ystod yr un wythnos, cafodd disgyblion bl.12 a 13 sy’n astudio Cymraeg Safon Uwch gyfle i fynychu diwrnod o ddarlithoedd yn Academi Hywel Teifi. Diolch i’r Academi am drefnu sawl darlith werthfawr!

Unwaith eto eleni, dathlwyd Diwrnod T.Llew Jones gyda gwasanaeth i’w gofio a Helfa Drysor i fl.7 a 8 yn ystod y gwersi Cymraeg.

welsh-news-1

Trefnwyd gweithdy ysgrifennu i griw o fechgyn bl.10 o dan adain Prifysgol y Drindod Dewi Sant fel rhan o brosiect newydd. Daeth y Prifardd Aneirin Karadog i weithio gyda’r bechgyn am y diwrnod a chreu cerddi ar y thema Rhyfel. Erbyn diwedd y dydd, llwyddodd pawb i greu cerddi cofiadwy a chyflwyno’r cerddi i weddill y grŵp. Bydd cyfle i ddarllen y cerddi maes o law a chyfle i’r disgyblion fynd i’r Brifysgol i weld eu cerddi yn cael eu harddangos. Diolch i’r Brifysgol ac i Aneirin Karadog am y diwrnod!

welsh-news-2

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus i ddisgyblion hŷn yr ysgol- trafodwyd pynciau amrywiol fel S4/C, mewnfudo, gwisg ysgol ac annibyniaeth i Gymru. Llongyfarchiadau i’r disgyblion a gymerodd rhan, sef Sara Dafydd, Catrin Hedges, Lizzie Lewis, Claudia Hughes, Amelia Williams, Brandon Cooper, Steffan Leonard, Carys Thomas a Nansi Eccott. Bydd Sara, Catrin a Steffan yn cynrychioli’r ysgol maes o law yng nghystadleuaeth siarad cyhoeddus y Rotari.

welsh-news-4

 

Penwythnos yn y Pennines

Cynhelir taith lwyddiannus ar benwythnos y 7fed a 8fed Hydref gyda blwyddyn 12 yng ngogledd Lloegr. Ar ôl ymadael Bryn Tawe am 5 y bore ar ddydd Gwener, dechreuwyd siwrne hir i amgueddfa’r Brontë Parsonage yn Haworth (Swydd Efrog). Yn sicr, oedd y lleoliad yn hynod o bwerus ac oedd dylanwad yr ardal ar nofelau Charlotte ac Emily Bronte yn glir wrth feddwl am olygfeydd trawiadol ‘Jane Eyre’ a ‘Wuthering Heights’. Treuliwyd oriau diddorol yn gwrando ar hanes y teulu Brontë a chlywed am rhai o’r hanesion sbardunwyd llyfr gosod y dosbarth llenyddiaeth sef Jane Eyre. Yn wir, oedd rhai o aelodau’r dosbarth wedi mwynhau gwisgo yn nillad y cyfnod er mwyn camu nôl mewn amser. Yna dechreuwyd y daith i Fanceinion, a pherfformiad byth cofiadwy o’r ddrama gosod, sef ‘A Streetcar Named Desire’ gan Tennessee Williams- gyda Maxine Peake yn serennu fel y cymeriad adnabyddus Blanche Dubois. Treuliwyd penwythnos diwylliannol a diddorol, gyda diolchiadau i Mr Shaw am drefnu, ac i Miss Comley a Mr Ray Thomas am eu cefnogaeth yn ystod yr ymweliad.

lluniau-cps