skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

SWIGOD Y 6ed

Gweler y llythyr pwysig isod am ddiweddariad ar drefniadau diogelwch Cofid i’r 6ed Dosbarth:

Swigod BL.12 a 13 y 6ed

Mae cyfarfod Teams pwysig (drwy ‘Grwp Teams y Chweched Dosbarth’) am 08:40 ar ddydd Mercher 25/11/20 i bob disgybl ym mlwyddyn 12eg a 13eg i drafod y trefniadau newydd yma.

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION 7-10 A’R 6ed

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blynyddoedd 7-10 a’r 6ed Dosbarth yn unig:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 231120

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 11eg

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 11 yn unig am gyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.11) 231120

LLYTHYR I RIENI 20/11/20

Gweler y llythyr isod gyda diweddariad i rieni:

Llythyr i Rieni 201120

DIWRNOD CLEFYD SIWGR Y BYD

Annwyl Rieni,

Mae’r GIG wedi gofyn i’r neges hon gael ei hanfon allan atoch gan ei bod yn Ddiwrnod Diabetes y Byd y penwythnos hwn.

Mae angen sylw meddygol brys ar ddiabetes Math 1 mewn plant, sydd heb gael diagnosis.

Os oes gan eich plentyn UNRHYW un o brif symptomau diabetes Math 1 gwnewch apwyntiad brys gyda’ch meddyg teulu neu cysylltwch â’r gwasanaeth Tu Allan i Oriau. Y 4 prif 4 symptom yw –  syched, mynd i’r toiled yn aml, blinder, colli pwysau (‘4 Ts’ yn Saesneg – Thirst, Toilet, Tiredness, Thinner). Os ydych yn sylwi bod eich plentyn yn sychedig neu’n mynd i’r toiled yn fwy aml, yn teimlo’n flinedig drwy’r amser, neu wedi colli pwysau’n ddiweddar, ceisiwch gyngor meddygol ar unwaith.

Mae gan wasanaethau’r GIG ddigonedd o adnoddau i ofalu am blant yn ddiogel os ydynt yn sâl. Peidiwch ag oedi cyn ceisio cyngor meddygol oherwydd Covid-19.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:

https://www.diabetes.org.uk/in_your_area/wales/campaigning/know-type-1—wales

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION 7-11

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blynyddoedd 7-11:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 131120

ARHOLIADAU 2021

Gweler y llythyr isod gyda gwybodaeth am arholiadau haf 2021:

Llythyr Rieni 10-13 – Cyfres Arholiadau 2021