skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Noson i gyflwyno gwybodaeth am geisiadau prifysgol a’r broses UCAS

Medi 2020

 

Noson i gyflwyno gwybodaeth am geisiadau prifysgol a’r broses UCAS

Annwyl fyfyriwr/ rhiant/ gwarcheidwad,

Cynhelir noson i rieni Blwyddyn 13 er mwyn cyflwyno gwybodaeth ar y broses UCAS, cyllid myfyrwyr a materion perthnasol eraill, ar nos Fercher, Medi’r 23ain am 6:00 o’r gloch dros Teams.

Mae eich plentyn wedi derbyn gwahoddiad i ymuno gyda’r cyfarfod drwy eu hebost hwb, ond gellir ymuno gyda’r cyfarfod hefyd drwy’r calendr yn teams.

Bydd cynrychiolydd o Brifysgol De Cymru yn gwneud cyflwyniad er mwyn rhannu gwybodaeth ac i ateb unrhyw gwestiynau perthnasol. Yn ystod y noson byddwn hefyd yn medru trafod nifer o faterion sy’n codi yn ystod y flwyddyn bwysig hon, er enghraifft:

 • Arholiadau ail-sefyll,
 • Systemau monitro cynnydd Blwyddyn 13,
 • Dyddiadau mewnol allweddol ar gyfer cyflwyno ceisiadau,
 • Ceisiadau ar gyfer cyrsiau meddygol,
 • Ceisiadau ar gyfer colegau Rhydygrawnt,
 • Pwysigrwydd gwneud y dewisiadau iawn,
 • Pwysigrwydd y datganiad personol / ymchwilio i brentisiaethau
 • Graddau darogan,
 • Ymweliadau â cholegau,
 • Y broses UCAS ei hun,
 • Cyllid a grantiau.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous, a’n bwriad yw gweithio’n agos gyda’r myfyrwyr a’u teuluoedd er mwyn sicrhau’r cyfleon gorau ar gyfer myfyrwyr Bryn Tawe.

Gobeithiwn yn fawr iawn y byddwch yn medru mynychu’r noson.

Yn gywir,

C:\Users\ygb-mb2\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\llofnod BSD.JPG

Mr Ben Davies

(Pennaeth y Chweched).

 

 

 

DIWEDDARIAD TAITH CANADA

Gweler y llythyr isod ar gyfer diweddariad i Daith Canada yn Hydref 2021.

Diweddariad Taith Canada Medi 2020

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG DROS DRO YN ABERTAWE

Gweler y llythyr pwysig yma gan y Cyfarwyddwr Addysg dros dro yn Abertawe:

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Dros Dro_Medi 2020

 

DIWEDDARIAD I RIENI 11/09/20

Gweler y llythyr gyda diweddariad am ddyddiadau HMS; cinio ysgol; gwersi Addysg Gorfforol; gwisg ysgol ac amserau’r dydd i’r Chweched.

Llythyr i Rieni 110920

DIWEDDARIAD I DREFNIADAU MIS MEDI

Gweler y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer trefniadau mis Medi yma. Mae yna ddiweddariad i’r trefniadau yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am y defnydd o orchuddion wyneb, yn ogystal â chanllawiau cludiant ysgol i rieni a disgyblion:

Awst 2020

Llythyr Gorchudd Wyneb Awst 2020

Trefniadau Cofid – Gwybodaeth i Rieni Medi 2020v3 cym

Canllawiau Cludiant Ysgol i rieni a disgyblion 270820

Llythyr yr ALl i Rieni 27/08/20

TREFNIADAU MEDI 2020

Gweler y llythyr isod a’r  daflen wybodaeth ar gyfer manylion pwysig i ddisgyblion a rieni cyn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Byddwn yn cadarnhau’r trefniadau pendant ar gyfer gwisgo mygydau yn y diwrnodau nesaf.

Awst 2020

Trefniadau Cofid – Gwybodaeth i Rieni Medi 2020

 

LLYTHYR ESBONIO GRADDAU ASESU CANOLFAN TGAU

Gweler y llythyr isod yn esbonio’r broses newydd o gymeradwyo ‘Graddau Asesu Canolfan’ TGAU.

Llythyr GAC Bl.11

Edrychwn ymlaen i’ch gweld yfory.