skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Profion Cenedlaethol

Cliciwch isod i weld amserlen Profion Cenedlaethol 2018.

Amserlen Profion Cenedlaethol

Amserlen Adolygu bl11

Amserlen Pasg

Diwrnod y Llyfr 2018

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau. Dechreuwyd y dathliadau gyda Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr. Y Chweched arweiniodd y gwasanaeth a dangoswyd DVD a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau o’r Chweched a’r staff yn sôn am eu hoff lyfrau.

Yn ystod amser egwyl, cynhaliwyd bore coffi a daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol.

Cafodd criw o fl.9 gyfle i ddarllen gydag ysgolion Tirdeunaw, Lon Las, Ysgol y Cwm ac Ysgol Tan-y-Lan. Darllenwyd 5 stori i’r plant mewn cylchdro a chafwyd pleidlais am hoff lyfr y plant.

Yn ystod yr awr ginio, cynhaliwyd Cwis Llyfrau i ddisgyblion a staff a oedd yn dipyn o hwyl!

Lansiwyd hefyd llyfr “Doniau Disglair” a werthwyd am £1 yn ystod y dydd. Yn y llyfryn, roedd gwaith holl fuddugwyr y cystadlaethau llenyddol yn ein Seremoni Gŵyl Ddewi eleni.

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.

Ymarfer Sylwebu!

Diolch yn fawr i’n cyn-ddisgybl, Sioned Dafydd, am ddod atom i gynnal gweithdy bore i griw o fechgyn bl.9. Cawsant eu hyfforddi sut i sylwebu ar gêm bêl-droed/ rygbi a sut i ysgrifennu adolygiad o gêm. Diolch i Sioned am ysbrydoli’r disgyblion a dymunwn yn dda iddi ar ei thaith i Awstralia ymhen rai wythnosau gyda Chriw Cyfryngau Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad.

Ethol Rhiant-lywodraethwyr

Cliciwch isod i argraffu llythyr i bleidleisio ethol rhiant-lywodraethwyr.

Ethol Rhiant-lywodraethwyr

Seremoni Gadeirio 2018

Cynhaliwyd ein Seremoni Gadeirio ar Fawrth y 1af fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yr ysgol. Trosglwyddwyd yr awenau yn ôl yr arfer i rai o brif ddisgyblion yr ysgol, sef Jasmine Lewis a Iwan Tomos.

Eleni, y Prifardd Osian Rhys Jones oedd y beirniad, sef enillydd cadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fôn yn 2017. Cawsom ei feirniadaeth ar ffurf fideo a ddangoswyd yn ystod y seremoni a diolchwn iddo am ei holl waith trylwyr wrth feirniadu.

Daeth hi’n amlwg bod ‘Y Real Slim Shady’ wedi plesio’r beirniaid yn fawr. Hyfryd oedd gweld Rhydian Cleaver o Flwyddyn 13 yn codi o’i sedd yng nghefn y neuadd lawn i dderbyn y fraint o fod yn brif lenor yr ysgol eleni. Llongyfarchiadau enfawr iddo. Yn ail am y gadair oedd Nel Richards o fl.12, gyda Nel unwaith eo yn gydradd drydydd gyda Sion Thomas o fl.8! Hoffai’r Adran Gymraeg ddiolch yn fawr i bawb a gystadlodd ac yn arbennig i’r staff a’r disgyblion a fu’n rhan o’r seremoni- yn enwedig Rhys Whatty am gyfeilio ar y delyn, Annwen Breakspear am ganu cân y cadeirio, Mrs Shanklin am ganu’r ffanffer a Bethan Hawkins a George Griffiths am gyrchu’r buddugol. Hyfryd hefyd oedd gweld cynrychiolwyr o bob blwyddyn ar y llwyfan a hwythau wedi’u dewis am ymrwymiad i Gymreictod yn yr ysgol.

Llongyfarchiadau hefyd i Ffion Tomos am ennill y Tlws Saesneg.

Dyma’r canlyniadau llenyddol eraill:

Barddoniaeth Bl.7

1af- Ella Mai Davies

2il- Ffion Rachel Jones

3ydd- Holly Crocker a Evie Harris

 

Rhyddiaith Bl.7

1af- Kaitlin Reilly

2il- Ceris Wood

3ydd- Ella Mai Davies

 

Barddoniaeth Bl.8

1af – Sion Thomas

2il – Marcus O’Brien

3ydd- Carys Evans

 

Rhyddiaith Bl.8

1af- Mirain Owen

2il- Ella Cutforth ac Anest Cunliffe

3ydd- Laicee John

 

Barddoniaeth Bl.9

1af- Ffion Tomos

2il- Anwen Morgan

3ydd- Catrin Kiernan ac Aimee Kelly

 

Rhyddiaith Bl.9

1af- Jack Thomas

2il- Raife Jones a Joseph Elsey

3ydd- Ffion Tomos

 

Barddoniaeth Bl.10

1af- Thea Wood

2il- Ffion Whitehead

3ydd- Ffion Gould a Tirion Beynon

 

Rhyddiaith Bl.10

1af- Megan D

2il- Ffion O D ac Abby Rees

3ydd- Grace James

 

 

Clwb Cynghanedd

Diolch yn fawr i Mr Robat Powell am gynnal Clwb Cynghanedd yn yr ysgol yn wythnosol ers mis Hydref. Cafwyd tipyn o hwyl yn y clwb wrth i’r disgyblion (a’r staff) ddysgu cynganeddu!