skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

LLYTHYR DECHRAU TYMOR IONAWR 2022

Gweler y llythyr yma sy’n amlinellu’r trefniadau a’r disgwyliadau ar gyfer holl ddisgyblion yr ysgol wrth ddychwelyd i’r ysgol ar ddydd Iau’r 6ed o Ionawr:

Llythyr i rieni 050122

TREFNIADAU DYCHWELYD YR WYTHNOS HON

Blwyddyn Newydd Dda i’n holl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion gan obeithio i chi gael cyfle ymlacio a mwynhau dros yr ŵyl.

Bydd llythyr i ddilyn yn cynnwys yr holl wybodaeth allweddol i rieni wrth ail agor ar ôl y Nadolig, ond hoffwn gadarnhau’r trefniadau canlynol ar gyfer yr wythnos yma:

DYDDIAD DYCHWELYD:

  • bydd disgyblion o bob blwyddyn yn dychwelyd i’r ysgol fel arfer o ddydd Iau y 06/01/21.

PROFION LFT:

  • mae disgwyl i BOB DISGYBL i gymryd prawf LFT ar ddydd Mercher ac ar fore dydd Iau cyn mynychu’r ysgol ddydd Iau yma.
  • Mae disgwyl i ddisgyblion gymryd 3 prawf LFT pob wythnos, ar ddydd Llun, Mercher a Gwener, er mwyn gallu mynychu’r ysgol.
  • Mae profion LTF ar gael o unrhyw fferyllfa neu lyfrgell leol.

GWERSI’R 6ED:

  • bydd gwersi’r 6ed yn digwydd yn fyw ym Mryn Tawe i ddisgyblion Bryn Tawe o ddydd Iau ac yn cael eu ffrydio o Gwyr ar ddydd Gwener. Ni fydd gwersi yn Gwyr ar ddydd Iau.
  • bydd gwersi yn cael eu ffrydio i ddisgyblion Gwyr o Fryn Tawe ar ddydd Iau a Gwener yr wythnos hon.

Edrychwn ymlaen i groeswi pawb yn ôl fore ddydd Iau!

TREFNIADAU AIL DDECHRAU MIS IONAWR

Gweler y llythyr isod a dolenni defnyddiol a phwysig ar gyfer trefniadau dychwelyd y mis Ionawr:

LLythyr i Rieni 161221 – Trefniadau Dywchwelyd yn Ionawr ’22

161221 Llythyr at Rieni a Gwarcheidiaid TERFYNOL

Gweithrediad Ysgolion – cwestiynau cyffredin LlC

Pecyn cefnogaeth ychwanegol i ddysgwyr – LlC

Siwmperi Nadolig

Gweler llythyr pwysig sy’n egluro cynlluniau’r ysgol i gefnogi ein cymuned dros y Nadolig.

Noson Rhieni Y Chweched Dosbarth

MESUR COFID NEWYDD – MYGYDAU MEWN GWERSI O’R 1af O RAGFYR

Gweler y llythyr pwysig isod yn amlinellu penderfyniad Llywodraeth Cymru am y disgwyliad i wisgo mygydau mewn gwersi unwaith eto:

Llythyr i rieni-Letter to parents 301121

Newyddion allgyrsiol diweddar Adran y Gymraeg

Diolch yn fawr i Elin Meek a Robat Powell am ymuno yn rhithiol yng ngwersi bl.7 yn ddiweddar er mwyn sgwrsio â’r disgyblion am eu gwaith fel llenorion. Roedd y disgyblion wedi mwynhau’n fawr y cyfle i’w holi.

Da iawn i Haiden Hogg a Callie Davies am gyflwyno areithiau Siarad Cyhoeddus hyfryd un amser cinio yn trafod yr iaith Gymraeg, yn benodol ym myd addysg. Braf iawn oedd clywed eu dadlau tanllyd!

Cafodd griw o fl.11 y cyfle i fynychu Cynhadledd Heddwch Ysgolion Cymru ar lein. Cafwyd y cyfle i wrando ar gyflwyniadau gan amrywiol siaradwyr ac ymuno mewn gweithdai i drafod gyda disgyblion o ysgolion eraill, yr hyn y gellir ei wneud am gyfiawnder hinsawdd.

Diolch hefyd y tymor hwn i Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth am gynnal cyfres o ddarlithoedd i’r Chweched Dosbarth.

Tybed hefyd a gawsoch chi gyfle yn ddiweddar i weld gwefan Adran y Gymraeg:

https://adranygymraegbrynt.wixsite.com/website