skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gwybodath e-diogelwch

Cliciwch ar y linc isod am fwy o wybodaeth ar e-diogelwch.

Byd ar-lein eich plentyn – Canllaw i rieni

Gŵyl y Gelli

Ar Ddydd Gwener, Mai 26ain, wnaeth grŵp o ddisgyblion brwdfrydig blwyddyn 9 ymweld â Gŵyl y Gelli ym Mhowys. Ymysg yr uchafbwyntiau oedd gynulleidfa gyda’r awdures enwog, Ali Sparkes ynghyd a’r cyfle i wrando ar straeon diddanus awduron Daniel Morden a Phill Earle. Wnaeth myfyrwyr hefyd mwynhau’r cyfle i holi’r awduron yma am eu crefft. Roedd blasu bwyd yr ŵyl hefyd yn uchafbwynt! Diwrnod o fwynhad i bob un a ddaeth! Diolch yn fawr iawn i Mrs Victoria Jones am gydlynu’r daith a Mr Ray Thomas am gefnogi’r ymweliad.

Cyrsiau Seibr Preswyl

CYRSIAU SEIBIR PRESWYL AM DDIM WEDI’U NODDI GAN GANOLFAN SEIBIR-DDIOGELWCH GENEDLAETHOL – CYNHELIR YR HOLL GYRSIAU YM MHRIFYSGOL FETROPOLITAN CAERDYDD

8-11 Awst (4 diwrnod AM DDIM).

CyberFirst Defenders https://www.ncsc.gov.uk/information/cyberfirst-defenders

Cwrs preswyl pedwar diwrnod am ddim a chwrs dibreswyl ar gyfer pobl ifanc 14-15 oed (dyddiad geni 1/9/2001 i 31/8/2002). Mae’r cwrs yn darparu cyflwyniad gwerthfawr i’r cyfarpar, yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer adeiladu a diogelu rhwydweithiau bach a dyfeisiau personol.Derbynnir archebion yn awr.Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch Smallpeice ar 01926 333200 neu e-bostiwch cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk.

14-18 Awst (5 diwrnod AM DDIM).

CyberFirst Futures https://www.ncsc.gov.uk/information/cyberfirst-futures

Cwrs preswyl 5 niwrnod am ddim a chwrs dibreswyl ar gyfer pobl ifanc 15-16 oed (1/9/2000 i 31/8/2001). Yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n gobeithio astudio Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol ar lefel UG/A, neu gyfwerth. Bydd myfyrwyr yn archwilio’r bygythiadau diogelwch seibir datblygedig i ddyfeisiadau, apiau a meddalwedd ac yn ymchwilio i ffyrdd o’u diogelu.Derbynnir archebion yn awr.Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch Smallpeice ar 01926 333200 neu e-bostiwch cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk..

24-28 Gorffennaf (5 niwrnod, AM DDIM, merched yn unig)

CyberFirst Advanced https://www.ncsc.gov.uk/information/cyberfirst-advanced

Cwrs preswyl 5 niwrnod am ddim a chwrs dibreswyl ar gyfer pobl ifanc 16-17 oed (1/9/1999 i 31/8/2000). Bydd y cwrs yn ehangu gwybodaeth unrhyw un sy’n astudio gwyddoniaeth gyfrifiadurol ar lefel UG/A neu gyfwerth, neu ar gyfer unrhyw fyfyriwr â diddordeb gwirioneddol a dawn am gyfrifiaduron.Derbynnir archebion yn awr.Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch Smallpeice ar 01926 333200 neu e-bostiwch cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk..

Diwrnod Dadleuol

Hoffai’r ysgol diolch o galon i’r ESU am eu parodrwydd i ymweld â Bryn Tawe a chynnig gweithdy ar ddatblygu sgiliau siarad cyhoeddus rhai o ddisgyblion blwyddyn 8. Bu’r profiad yn un diddorol a braf oedd nodi ymateb y disgyblion ar sut oedd y strategaethau a drafodwyd wedi datblygu eu hyder. Edrychwn ymlaen at fwy o lwyddiant i’r ysgol yng nghystadleuaeth yr ESU flwyddyn nesaf.

Dyma rhi o sylwadau’r disgyblion a fu’n rhan o’r gweithdy:

‘Wnes i wir fwynhau’r profiad o weld fy hyder yn datblygu drwy ymarfer y sgil o siarad yn gyhoeddus’ Lauren Miller

‘Yr uchafbwynt i mi oedd y cyfle i gwestiynu disgyblion eraill. Dwi’n awyddus i fentro a chymryd rhan yn y gystadleuaeth go-iawn’ Jack Thomas

Amserlen Adolygu Mehefin 2017

Amserlen arholiadau ar ol hanner tymor

Criw sy’n astudio Cymraeg yn y Chweched

Llongyfarchiadau i Laura Hughes Bl.13 am ennill y drydedd wobr yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Dafydd Rowlands eleni. Roedd y beirniad, T.James Jones, yn canmol ei gwaith yn fawr. Da iawn hefyd i Catrin Hedges am gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr.

Llongyfarchiadau i Sara Dafydd Bl.13 am ddod yn ail yng nghystadleuaeth Tlws yr Ifanc eleni o dan 25 oed yn Eisteddfod yr Hendy a hynny mewn cystadleuaeth lle cafwyd 35 ymgais. Da iawn hefyd i Rhydian Cleaver Bl.12 am gyrraedd y rhestr fer.

Hyfryd oedd clywed am lwyddiant dwy o fl.13 yn ennill ysgoloriaethau i barhau i astudio’r Gymraeg yn y brifysgol y flwyddyn nesaf. Enillodd Sara Dafydd un o ysgoloriaethau creadigol Adran y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, a Laura Hughes ysgoloriaeth Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Pob dymuniad da iddynt y flwyddyn nesaf!

 

Gwobr Sefydliad Morgan Parry

Pleser oedd croesawu Jane Davidson atom yn ddiweddar i gyflwyno gwobr Sefydliad Morgan Parry i griw o fl.8. Y dasg a osodwyd gan y Sefydliad eleni oedd creu ffilm fer ar y testun “Cymru a Garem”. Aeth Ffion Tomos, Anwen Morgan, Jack Thomas a Toby Porter ati i greu ffilm yn dangos eu breuddwydion am Gymru’r dyfodol- gan sôn am genedl sy’n gwarchod yr amgylchedd, sy’n byw’n iach, sy’n estyn llaw i helpu eraill, sy’n parhau i warchod ein diwylliant a chenedl a gyrhaeddodd y nod o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Casglwyd Bl.8 at ei gilydd er mwyn mwynhau’r fideo ac er mwyn gwobrwyo’r pedwar. Llongyfarchiadau iddynt am greu ffilm ddifyr a chynhwysfawr!