skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Arholiadau Ffug bl10

Cliciwch isod i weld amserlen arholiadau mewnol bl10

Amserlen arholiadau mewnol bl10

Llwyddiant “Performing Shakespeare”

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion blwyddyn 8 a 9 sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Prydain o gystadleuaeth “Performing Shakespeare” gyda’r ESU eleni. Roedd Ashton Williams, Ffion Tomos, Anwen Morgan (blwyddyn 9) a Siôn Thomas (blwyddyn 8) wedi cystadlu yn erbyn disgyblion o ledled Cymru ar ddydd Gwener 9fed o Chwefror yng Nhgaerdydd. Fydd y pedwar yn teithio i Lundain ym mis Mawrth i gystadlu yn Theatr Wyndham’s yn erbyn disgyblion o ysgolion ar draws Prydain. Fe fydd Ffion ac Anwen yn perfformio golygfa o “A Midsummer Night’s Dream” ac Ashton a Siôn yn perfformio rhan o “Hamlet.” Dyma’r ail dro i Ashton cael cyfle i gystadlu yn y gystadleuaeth a’r tro cyntaf i’r gweddill – pob lwc iddyn nhw gyd!

Arholiadau Ffug Bl11

Cliciwch isod i weld amserlen arholiadau mewnol bl11.

Amserlen arholiadau mewnol bl11 a

Perfformio Shakespeare

Llongyfarchiadau i bedwar o’m disgyblion – Ffion Tomos, Anwen Morgan ac Ashton Williams (blwyddyn 9) ac i Siôn Thomas (blwyddyn 8) am lwyddo cyrraedd ail rownd cystadleuaeth “ESU Performing Shakespeare” eleni. Bydd y pedwar yn perfformio yn y rownd nesaf yng Nghaerdydd yn Chwefror. Mae Ffion ac Anwen yn perfformio golygfa o “A Midsummer Night’s Dream”, ac mae Ashton a Siôn yn perfformio golygfa o “Hamlet”. Pob lwc iddyn nhw a diolch i Miss Carys Comley am eu hyfforddi!

PENCAMPWYR CWPAN Y GWEILCH

Llongyfarchiadau enfawr i garfan rygbi blwyddyn 8 am gael eu goroni fel Pencampwyr y Rhanbarth. Ar ôl curo Ystalyfera o 20-5 yn rownd derfynol gorllewin y gweilch fe aeth y garfan ymlaen i chwarae Maesteg i weld pwy oedd tim gorau’r rhanbarth. Roedd hi’n gêm a hanner ac yn hysbyseb arbennig i rygbi ysgolion. Hyd yn oed gyda’r tywydd gwael roedd y bechgyn yn ceisio chwarae rygbi da ac yn barod i ymosod o unrhyw le. Roedd hi’n gêm gorfforol iawn a bechgyn mawr Maesteg yn ffyrnig yn ardal y tacl, rhaid rhoi bob clod iddyn nhw.  Ar ddiwedd y gêm y sgôr derynol oedd 15-14 i Fryntawe. Hyfryd oedd gweld gwynebau’r carfan ar ôl ei hymdrechion.  Perfformiad pen i gamp ac nawr mae’r garfan yn mynd ymlaen i herio Bro Dinefwr yn rownd 32 olaf cwpan Cymru. Pob lwc!!!

Dyddiadau Pwysig

Cliciwch isod i weld dyddiadau pwysig eleni

Dyddiadau pwysig

Cofio Hedd Wyn

Yn ystod y tymor, bu’r adran Gymraeg, Saesneg a Ieithoedd Modern yn cyflwyno i ddisgyblion blwyddyn 9 agweddau ar fywyd Hedd Wyn a chynhaliwyd Bore Coffi yn yr ysgol ym mis Rhagfyr i gofio bod can mlynedd ers iddo gael ei ladd. Cafodd neuadd yr ysgol ei throi’n amgueddfa am y bore a thasg y disgyblion oedd paratoi adnodd i’r amgueddfa i addysgu eraill am ei fywyd. Cafwyd tasgau amrywiol e.e pamffledi, cyfweliadau, darnau creadigol a pharatwyd clipiau fideo a chyflwyniadau Sway. Llongyfarchiadau arbennig i Ethan Morgan am ail-greu’r gadair a enillodd Hedd Wyn!