skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Cystadleuaeth Cerdd Fawr Dylan Thomas

Llongyfarchiadau i’r criw o fl.7!

Fe gystadlodd criw o fl.7 yng nghystadleuaeth Cerdd Fawr Dylan Thomas eleni. Y dasg oedd ysgrifennu penillion pedair llinell ar y thema “Dwylo” ac mae un neu fwy o linellau’r disgyblion yma wedi eu cynnwys yn y gerdd genedlaethol derfynol.

Ashleigh Morgan

Ben Lervy

Carys Wheatley

Catrin Kiernan

Eleri Lloyd Morgan

Ellis Fish

Ffion Tomos

Jack Thomas

Mae modd darllen y gerdd gyfan ar lein http://www.developingdylan100.co.uk/cy/dylans-great-poem-2016/

Dathliadau DylanEd!

Llongyfarchiadau i Sarah o flwyddyn 12 am gipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth DylanEd eleni. Ffocws y gystadleuaeth oedd ysgrifennu adolygiad yn seiliedig ar un o lyfrau oedd ar restr fer gwobr ryngwladol Dylan Thomas. Fel rhan o’r seremoni wobrwyo, cyflwynwyd y tlws I Sarah gan awdures y llyfr ‘Pond’, Claire Louise Bennett, sef y llyfr adolygodd Sarah fel rhan o’r gystadleuaeth. Bachodd ein myfyrwyr ar y cyfle i sgwrsio gyda Hannah Ellis, sef wyres yr enwog Dylan Thomas ac fel rhan o’u gwobr, enillodd Sarah gopi o’r holl lyfrau ar y rhestr fer, yn ogystal â thocynnau i brif seremoni gystadleuaeth Dylan Thomas a enillwyd gan Max Porter am ei lyfr ‘Grief is the Thing with Feathers’. Mae’r adran Saesneg yn falch iawn o’m myfyrwyr safon uwch unwaith eto!

DylanEd2 DylanEd1

Y Llinell Orffen

Ar drothwy’r arholiadau allanol, ga i ddiolch i’n disgyblion a’n rheini am eu gwaith caled dros y 5 – 7 mlynedd ddiwethaf. Fel arfer, rydym wedi trefnu rhaglen o adolygu yn yr ysgol i gefnogi ein disgyblion yn ystod y cyfnod allweddol yma. Does dim amheuaeth, bydd y disgyblion hynny sydd yn paratoi yn llawn drwy ymgymryd â rhaglen adolygu llawn adref, yn ogystal â mynychu’r sesiynau yn yr ysgol, â siawns gwell o gyflawni eu potensial! Fe ddylai pob disgybl sydd ym mlynyddoedd 10-13 bellach fod yn anelu at adolygu am o leiaf dwy awr bob nos wrth baratoi.

Yn dilyn sesiwn hynod lwyddiannus ym mis Chwefror i’n rhieni ar ‘Sut i gefnogi’ch plentyn i adolygu’, rydym wedi cynnwys taflen ar y cysylltiad isod. Mae cyfres o strategaethau llwyddiannus y gallwch annog a chefnogi eich plentyn i’w defnyddio wrth adolygu. Manteisiwch ar y wybodaeth yma! Fel y gwyddoch, mae eich plentyn wedi derbyn hyfforddiant yn y strategaethau yma gan gwmni Learning Performance – gwiriwch eu safwê nhw am rhagor o wybodaeth.

Dymuniadau gorau i bob un o’n disgyblion fydd yn sefyll arholiadau dros yr wythnosau nesaf!

Gai hefyd ddiolch i’n hathrawon am yr holl waith ychwanegol sydd wedi, ac yn parhau i ddigwydd wrth baratoi ein disgyblion ar gyfer yr arholiadau. Mae nifer fawr o sesiynau adolygu yn parhau yn ystod oriau cinio ac ar ôl ysgol – sicrhewch bod eich plentyn yn ymwybodol ohonynt ac yn mynychu cymaint o’r rhain â phosib.

Os ydych am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni yn yr ysgol?

Amserlen adolygu : Amserlen Adolygu 2016

Cefnogaeth adolygu i rieni : Cefnogaeth adolygu – Taflen rhieni

Safwe ‘Learning Perfomrance’: http://www.learningperformance.com/

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i griw o fl.7-9 ar ennill yr ail wobr yn y Cywaith Iau yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Y teitl oedd “Graffiti” ac fe gafodd y criw hwyl yn llunio prosiect yn seiliedig ar bob mathau o graffiti enwog a chael blas ar greu ychydig o graffiti (chwaethus!) yn yr ysgol! Llongyfarchiadau hefyd i griw o fl.10-13 ar ennill y wobr gyntaf am y Cywaith o dan 25 oed eleni (a hynny am y trydydd tro yn olynol!). Creu cylchgrawn am fudiad penodol oedd yr her a “Masnach Deg” gafodd ein sylw ni. Dyma luniau o rai o’r disgyblion a fu’n rhan o’r cyweithiau a da iawn i bawb a gyfrannodd!

Llun cywaith iau

Noson Goffa Dafydd Rowlands

Hyfryd oedd derbyn gwahoddiad i’r ysgol gymryd rhan yn Noson Gofio Dafydd Rowlands eleni yng Ngwesty’r Manor Park yng Nghlydach. Perfformiodd y Côr hŷn, y Côr Cerdd Dant, Parti Dawnsio Gwerin bl.7-9 a Pharti Llefaru bl.7-9. Bydd yr eitemau yma’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint ymhen rai wythnosau. Llongyfarchiadau mawr hefyd i Lleucu Walters bl.13 ar gyrraedd rhestr fer Ysgoloriaeth Goffa Dafydd Rowlands ac ennill y drydedd wobr.

 

Cylchlythyr Haf 2016

Cliciwch ar y cyswllt isod i agor Cylchlythyr tymor yr Haf.

http://www.bryntawe.swansea.sch.uk/correspondence_cy.php

 

Etholiad prif ddisgyblion 2016

Pleser yw cyhoeddi enwau ein prif ddisgyblion newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Roedd wyth ymgeisydd eleni, sef Sara Dafydd, Catrin Hedges, Rhiannon James, Anna Matthews, Iestyn Davies, Sam McVeigh, Kadun Rees ac Isaac Thomas. Yn dilyn pnawn o areithio brwd o safon uchel iawn agorwyd y blychau pleidleisio. Cafodd blwyddyn 11, 12 a’r staff gyfle i fwrw pleidlais ac roedd hi’n amlwg fod yr wyth ymgeisydd wedi plesio’r pleidleiswyr yn fawr iawn. Yn dilyn cyfri gofalus cyhoeddwyd enwau’r pedwar prif ddisgybl newydd ar Ebrill 21ain. Ein prif ferch newydd yw Anna Matthews a’n prif fachgen newydd yw Iestyn Davies. Y dirprwyon yw Sara Dafydd a Kadun Rees. Llongyfarchiadau mawr i’r pedwar ac i bob un a ymgeisiodd eleni.

Lluniau Etholiad PDd 2016