skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Cymru Vs Lloegr Ewro 2016

Cliciwch yma ar gyfer llythyr trefniadau i wylio gêm Cymru yn erbyn Lloegr yn Ewro 2016 ddydd Iau nesaf! #MewnUndodMaeNerth

Llythyr Ewro 2016

 

Llythyr Diwrnod Canlyniadau Lefel A

Cliciwch yma am y llythyr i fyfyrwyr bl 13 gyda trefniadau diwrnod canlyniadau Safon UG/Uwch (Awst 18ed)

Llythyr diwrnod Canlyniadau Lefel A

Cystadleuaeth Cerdd Fawr Dylan Thomas

Llongyfarchiadau i’r criw o fl.7!

Fe gystadlodd criw o fl.7 yng nghystadleuaeth Cerdd Fawr Dylan Thomas eleni. Y dasg oedd ysgrifennu penillion pedair llinell ar y thema “Dwylo” ac mae un neu fwy o linellau’r disgyblion yma wedi eu cynnwys yn y gerdd genedlaethol derfynol.

Ashleigh Morgan

Ben Lervy

Carys Wheatley

Catrin Kiernan

Eleri Lloyd Morgan

Ellis Fish

Ffion Tomos

Jack Thomas

Mae modd darllen y gerdd gyfan ar lein http://www.developingdylan100.co.uk/cy/dylans-great-poem-2016/

Dathliadau DylanEd!

Llongyfarchiadau i Sarah o flwyddyn 12 am gipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth DylanEd eleni. Ffocws y gystadleuaeth oedd ysgrifennu adolygiad yn seiliedig ar un o lyfrau oedd ar restr fer gwobr ryngwladol Dylan Thomas. Fel rhan o’r seremoni wobrwyo, cyflwynwyd y tlws I Sarah gan awdures y llyfr ‘Pond’, Claire Louise Bennett, sef y llyfr adolygodd Sarah fel rhan o’r gystadleuaeth. Bachodd ein myfyrwyr ar y cyfle i sgwrsio gyda Hannah Ellis, sef wyres yr enwog Dylan Thomas ac fel rhan o’u gwobr, enillodd Sarah gopi o’r holl lyfrau ar y rhestr fer, yn ogystal â thocynnau i brif seremoni gystadleuaeth Dylan Thomas a enillwyd gan Max Porter am ei lyfr ‘Grief is the Thing with Feathers’. Mae’r adran Saesneg yn falch iawn o’m myfyrwyr safon uwch unwaith eto!

DylanEd2 DylanEd1

Y Llinell Orffen

Ar drothwy’r arholiadau allanol, ga i ddiolch i’n disgyblion a’n rheini am eu gwaith caled dros y 5 – 7 mlynedd ddiwethaf. Fel arfer, rydym wedi trefnu rhaglen o adolygu yn yr ysgol i gefnogi ein disgyblion yn ystod y cyfnod allweddol yma. Does dim amheuaeth, bydd y disgyblion hynny sydd yn paratoi yn llawn drwy ymgymryd â rhaglen adolygu llawn adref, yn ogystal â mynychu’r sesiynau yn yr ysgol, â siawns gwell o gyflawni eu potensial! Fe ddylai pob disgybl sydd ym mlynyddoedd 10-13 bellach fod yn anelu at adolygu am o leiaf dwy awr bob nos wrth baratoi.

Yn dilyn sesiwn hynod lwyddiannus ym mis Chwefror i’n rhieni ar ‘Sut i gefnogi’ch plentyn i adolygu’, rydym wedi cynnwys taflen ar y cysylltiad isod. Mae cyfres o strategaethau llwyddiannus y gallwch annog a chefnogi eich plentyn i’w defnyddio wrth adolygu. Manteisiwch ar y wybodaeth yma! Fel y gwyddoch, mae eich plentyn wedi derbyn hyfforddiant yn y strategaethau yma gan gwmni Learning Performance – gwiriwch eu safwê nhw am rhagor o wybodaeth.

Dymuniadau gorau i bob un o’n disgyblion fydd yn sefyll arholiadau dros yr wythnosau nesaf!

Gai hefyd ddiolch i’n hathrawon am yr holl waith ychwanegol sydd wedi, ac yn parhau i ddigwydd wrth baratoi ein disgyblion ar gyfer yr arholiadau. Mae nifer fawr o sesiynau adolygu yn parhau yn ystod oriau cinio ac ar ôl ysgol – sicrhewch bod eich plentyn yn ymwybodol ohonynt ac yn mynychu cymaint o’r rhain â phosib.

Os ydych am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni yn yr ysgol?

Amserlen adolygu : Amserlen Adolygu 2016

Cefnogaeth adolygu i rieni : Cefnogaeth adolygu – Taflen rhieni

Safwe ‘Learning Perfomrance’: http://www.learningperformance.com/

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i griw o fl.7-9 ar ennill yr ail wobr yn y Cywaith Iau yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Y teitl oedd “Graffiti” ac fe gafodd y criw hwyl yn llunio prosiect yn seiliedig ar bob mathau o graffiti enwog a chael blas ar greu ychydig o graffiti (chwaethus!) yn yr ysgol! Llongyfarchiadau hefyd i griw o fl.10-13 ar ennill y wobr gyntaf am y Cywaith o dan 25 oed eleni (a hynny am y trydydd tro yn olynol!). Creu cylchgrawn am fudiad penodol oedd yr her a “Masnach Deg” gafodd ein sylw ni. Dyma luniau o rai o’r disgyblion a fu’n rhan o’r cyweithiau a da iawn i bawb a gyfrannodd!

Llun cywaith iau

Noson Goffa Dafydd Rowlands

Hyfryd oedd derbyn gwahoddiad i’r ysgol gymryd rhan yn Noson Gofio Dafydd Rowlands eleni yng Ngwesty’r Manor Park yng Nghlydach. Perfformiodd y Côr hŷn, y Côr Cerdd Dant, Parti Dawnsio Gwerin bl.7-9 a Pharti Llefaru bl.7-9. Bydd yr eitemau yma’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint ymhen rai wythnosau. Llongyfarchiadau mawr hefyd i Lleucu Walters bl.13 ar gyrraedd rhestr fer Ysgoloriaeth Goffa Dafydd Rowlands ac ennill y drydedd wobr.