skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Diwrnod Dahlightful!

 

Treuliodd disgyblion blwyddyn 7 ddiwrnod cyffrous yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd wythnos diwethaf wrth ymweld â’r arddangosfa ‘Wondercrump’ a mynychu gweithdy ysgrifennu creadigol yn dathlu doniau’r awdur enwog, Roald Dahl. Llwyddodd y disgyblion i gael blâs ar ddychymyg a storiâu’r awdur enwog o Gaerdydd a chyfrannodd pawb at ysgrifennu cerddi yn seiliedig ar eirfa Roald Dahl. Diolch yn fawr i Mrs Lisa Davies, Miss Catherine Thomas a Mr Duncan Rowe am dywys y disgyblion.

wondercrump-2wondercrump-3

Llwyddiant ESU

Llongyfarchiadau gwresog i dîm siarad cyhoeddus am ennill rownd rhanbarthol yr ESU ym Mhen-y-bont ar nos Fawrth, 29ain Dachwedd. Bellach, bydd y tîm o ddisgyblion bl.10 sef Manon, Rhys a Steffan yn cymryd rhan yn rownd derfynol Cymru ym Mhae Caerdydd ym mis Mawrth. Braf hefyd yw nodi bod Manon wedi ennill siaradwraig orau a Steffan wedi ei enwi fel cadeirydd gorau’r gystadleuaeth. Diolch hefyd i Mr Shaw a’r adran Saesneg am eu paratoi. Dymunwn bob lwc iddynt yn y rownd nesaf!

esu

 

Gwireddu’r freuddwyd!

Mae disgyblion blwyddyn 10 wedi bod yn gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf tuag at berfformiad fel rhan o’r ‘Shakespeare Schools Festival’ 2016. Dros ddwy noson, perfformiwyd chwe ysgol leol detholiadau o waith enwog William Shakespeare, gyda’n disgyblion ni yn perfformio ‘A Midsummer Night’s Dream.’ Roedd y disgyblion wedi cael profiad gwych o weithio mewn theatr leol, broffesiynol ac wedi cael adborth hyfryd o ran ei pherfformiadau a’i ymddygiad yn ystod y diwrnod. Mae ymrwymiad y disgyblion i’r prosiect wedi bod yn ardderchog, ac roeddent wedi cynnal perfformiad bythgofiadwy a llawn canmoliaeth ar y noson.

Dywed Caitlyn, a wnaeth cymryd rôl cymeriad enwog y sioe, sef Bottom: Fe wnes i bortreadu’r cymeriad ‘Bottom.’ Braint a theimlad bythgofiadwy oedd camu ymlaen ar lwyfan gyda fy ffrindiau ac i berfformio mewn sioe mor wahanol. Gyda help Miss Comley roedd y perfformiad yn un hynod o broffesiynol ac aeddfed – wel, mor aeddfed ac oedd e’n gallu fod gan ddaw comedi oedd ein perfformiad! Nid oeddwn i’n disgwyl derbyn y cymeriad o gwbl, felly roedd hyn wir wedi datblygu fy hyder a gweld roeddwn i’n ddigon da i berfformio un o’r prif rannau o flaen cynulleidfa gyflawn. Diolch i Miss Comley ac i’r adran Saesneg!

Ychwanegwyd Steffan, a wnaeth chwarae rhan Lysander: Braint a theimlad bythgofiadwy oedd gallu troedio ar lwyfan gyda fy nghyd-ddisgyblion. Roedd y broses o gynhyrchu’r sioe yn anhygoel ac yn gyffrous. Ond yr oedd y broses yn hawdd o dan arweiniad Miss Comley. Roedd y cynhyrchiad yn teimlo fel un proffesiynol, gyda’r golau a’r sain a phob peth byddai mewn cynhyrchiad go iawn. Ar ôl y perfformiad teimlais gyffro a braint wrth i’r gynulleidfa cymeradwyo gwaith yr ysgol. Teimlaf fod y Shakespeare Schools Festival yn rhoi cyfleoedd di-ri i bobl na fyddai fel arfer yn perfformio ar lwyfan i gael y teimlad a’r balchder yna, ac yn hybu hyder nifer fawr o berfformwyr ifanc fel fi.

mnd-1

Dewch yn llu!

I ddathlu llwyddiant cynhyrchiad llwyddiannus yr ysgol o’r ddrama Shakespeare, ‘A Midsummer Night’s Dream’ at Wŷl Shakespeare Ysgolion, rydym wedi trefnu perfformiad arbennig o’r cynhyrchiad ar nos Fawrth, 6ed Ragfyr am 6yh yn Neuadd yr ysgol. Cost tocynnau yw £4 ar gyfer oedolion a £2.50 am blant. Gwyliwch y clip i ddarganfod mwy…

 

 

Dathliadau Dahl!

Mae’n braf gen i hysbysebu fod stori Josh o flwyddyn 7, sef ‘Grandad’s Rocket’ wedi ei ddewis fel enillydd ar gyfer Categori Saesneg Uwchradd y Gystadleuaeth Straeon Difyr Roald Dahl. Roedd y gystadleuaeth ar agor i ddisgyblion ar draws Cymru gyfan rhwng blynyddoedd 3-13. Mi fydd stori Josh yn cael ei gyhoeddi mewn casgliad erbyn mis Chwefror 2017. Da iawn ti Josh, haeddiannol iawn!

josh-kenny

 

Amserlen Arholiadau Mewnol Bl11

Cliciwch ar yr linc isod I weld amserlen arholiadau mewnol Bl11.

Amserlen Arholiadau

 

Ffair Nadolig