skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

GWYBODAETH BWYSIG DECHRAU TYMOR

Gweler y llythyr isod gyda gwybodaeth bwysig ar ddechrau’r tymor:

Gwybodaeth dechrau tymor Medi ’22

Polisi ffonau symudol newydd: cliciwch yma

Polisi gwisg ysgol: cliciwch yma

Ffurflen casglu data: cliciwch yma

Polisi presenoldeb: cliciwch yma

Llythyr dechrau tymor Medi 2022

Gweler y llythyr isod gyda gwybodaeth am drefniadau dechrau’r tymor, yn ogystal am gefnogaeth ariannol sydd ar gael i ddysgwyr a rhieni. Mae manylion hefyd ar gyfer cynllun i ail-ddosbarthu unrhyw wisg ysgol ail law mae rhieni yn barod i roi i’r ysgol.

Llythyr dechrau’r flwyddyn 22-23.docx

LLYTHYR DIWEDD TYMOR HAF 2022

Gweler llythyr diwedd tymor haf 2022 isod:

Llythyr diwedd tymor – Haf 2022

DYDDIADAU PWYSIG RHWNG NAWR A DECHRAU’R TYMOR

Gyda diwedd y tymor yn nesáu yn gyflym iawn hoffwn rannu rhai dyddiadau pwysig gyda chi rhwng nawr a dechrau’r flwyddyn academaidd nesaf:

DIWEDD TYMOR

Gwener 22.07.22 – HMS – dim ysgol i ddisgyblion

CANLYNIADAU SAFON UWCH A TGAU

Iau 18.08.22 – Canlyniadau Safon Uwch ac UG – bydd yr ysgol ar agor rhwng 08:30 – 12:00

Iau 25.08.22 – Canlyniadau TGAU – bydd yr ysgol ar agor rhwng 08:30 – 12:00

DECHRAU TYMOR YR HYDREF 2022-23

Llun 05.09.22 – HMS – dim ysgol i ddisgyblion

Mawrth 06.09.22 – HMS – dim ysgol i ddisgyblion

Mercher 07.09.22 – Blwyddyn 7, 12 a 13eg yn unig i fynychu’r ysgol

Iau 08.09.22 – Pob disgybl yn dychwelyd Bl. 7-13eg

NEWID I FESURAU COFID MEWN YSGOLION

Ysgrifennodd Lywodraeth Cymru at ysgolion wythnos diwethaf i dynnu ein sylw at rai newidiadau sydd ar ddod mewn perthynas â chyngor iechyd y cyhoedd coronafeirws ar gyfer ysgolion a lleoliadau. Bydd hyn yn dod ag ysgolion yn
agosach at weddill y gymdeithas gan na fydd angen gorchuddion wyneb mwyach ar staff ysgol a disgyblion ysgolion uwchradd wrth symud o gwmpas adeiladau ac mewn mannau cymunedol o ddydd Llun y 9fed o Fai 2022.

Bydd disgyblion a staff fydd dal i ddymuno gwisgo gorchudd wyneb yn cael eu cefnogi’n llawn i wneud hynny.

Byddwn yn parhau i gynnal mesurau diogelu arall e.e. golchi / diheintio dwylo yn aml, awyru ystafelloedd dosbarth a’r system un-ffordd o gwmpas yr ysgol.

OPSIYNAU BL.9

Mae colofnau ar gael i’ch plentyn wneud eu hopsiynau TGAU terfynol. Rydym wedi llwyddo i gael 91% o ddisgyblion yn dewis eu hopsiynau cyntaf. Er mwyn cwblhau dewisiadau terfynol eich plentyn, fe fydd ‘FFURFLEN’ ar gael yn nhîm B9 i chi lenwi rhwng 18:30 dydd Mawrth 03.05.2022 a 21:00 dydd Gwener 06.05.2022. Dim ond unwaith y byddwch yn gallu llenwi’r ‘FFURFLEN’ felly mae’n bwysig eich bod yn ystyried y dewisiadau yn ofalus.  

Fe fydd rhai pynciau yn ymddangos mewn sawl golofn lle mae rhai ond yn ymddangos mewn un golofn, felly mae’n bwysig eich bod yn ystyried popeth ym mhob colofn cyn gwneud eich dewis terfynol. Sylwer, fe fydd Celf a Dylunio a Chelf Tecstilau yn cael eu dysgu o fewn yr opsiwn Celf. 

TREFNIADAU BAE BYSIAU NEWYDD

Gweler y llythyr isod yn amlinellu’r trefniadau iechyd a diogelwch newydd wrth i ni baratoi i ddefnyddio’r bae bysiau newydd ar ddydd Mawrth y 03/05/22:

Llythyr Rieni – Bae Bysys newydd 250422

Neges i atgoffa rhieni / gwarcheidwaid y bydd yr ysgol ar gau ar ddydd Gwener yma’r 29/04/22, yn unol ag ysgolion Abertawe, fel diwrnod ‘Gŵyl y Banc’ i ddathlu jiwbilî platinwm y Frenhines.